Welsh - Cymraeg

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

where
ble
when
pryd
why
Pam
what
beth
who
pwy
which
pa
how
sut
what sort of
sut / pa fath o
with who
gyda pwy
how much
faint
how many
sawl
what time
faint o'r gloch
do you
rwyt ti'n
does..(he,she,plural)
Mae e'n , Mae hi'n , Mae Kat yn
do they
Maen nhw'n
don't you
dwyt ti ddim yn
were you/ did you use to...
roeddet ti'n
today
heddiw
yesterday
ddoe
last night
neithiwr
tomorrow
yfory
this year
eleni
last year
y llynedd
of/from
bore
morning
prynhawn
night
nos/noson
evening
noswaith
wake up
dihuno
get up
codi
have/get
cael
eat
bwyta
wash
ymolchi
prepare
Paratoi
wear/dress
gwisgo
leave
gadael
arrive
cyrraedd
start
dechrau
work
gweithio
finish
gorffen
go
mynd
have
cael
come
dod
make/do
gwneud
rain
bwrw glaw
snow
bwrw eira
hail
bwrw cesair
spring
gwanwyn
summer
haf
autumn
hydref
winter
gaeaf
and
a
but
ond
because
achos
with
gyda
without
heb
to/for
i
of /from
o
in
yn
in a
mewn
on
ar
mum
mam
dad
tad
sister
chwaer
brother
brawd
setp_
llys_
grandmother
mamgu
grandfather
tadcu
daughter
merch
son
mab
auntie
modryb
uncle
ewythr
hair
gwallt
fair/light
golau
dark
tywyll
short
byr
straight
syth
skin
croen
good
da
legs
coesau
long
hir
eyes
llygaid
hazel
lliw cnau
nose
trwyn
small
Bach
mouth
ceg
big
mawr
beard
barf
bushy
blewog
ears
clustiau
mustache
mwstas
curly
cyrliog
cheeks
bochau
red/rosy
coch
wyneb
face
pretty
pert
big
mawr
generous
hael
kind
caredig
shy
swil
fat
tew
drive
gyrru
teach /learn
dysgu
come
dod
sweet
annwyl
camp
gwersyll
farm
fferm
cottage
bwthyn
flat
fflat
hotel
gwesty
at the seaside
ar man y mor
a weekend
penwythnos
a week
wythnos
fortnight
pythefnos
month
mis
this year
eleni
last year
llynedd
bus
bws
train
tren
aeroplane
awyren
ship
llong
car
car
sandwiches
brechdanau
chips
sglodion
potatoes
tatws
peas
pys
cheese
caws
sausages
selsig
Burger
byrger
celebrities
enwogion
often
yn aml
usually
fel arfer
drink
yfed
cook
coginio
buy
prynu
cost
costio
butcher
cigydd
baker
pobydd
policeman
plismon
to help
helpu
make / do
gwneud
work
gweithio
act
actio
for the
i'r
...
...
likeable
hoffus
strong
cryf
aggressive
ymosodol
strict
llim
naughty
drwg
talkative
siaradus
TV
teledu
films
ffilmiau
reading
darllen
novels
nofelau
books
llyfrau
magazines
cylchgronau
listening to
gwrando at
cerrdoriaeth
music
collecting
casglu
playing
chwarae
rugby
rybi
football
pel droed
cricket
criced
baseball
pel fas
netball
pel rwyd
hockey
hoci
badminton
pel bluen
basketball
pel fasged
slow
araf
fast
cyflym
easy
anodd
hard
hawdd
rough
garw
TV star
seren teledu
action
ffilmiau antur
comedy
ffillmiau comedi
video
ffilmiau fideo
sci-fi
ffilmiau ffugwyddonol
news
rhaglenni newyddion
quiz
rhaglenni cwis
pop music
rhaglenni canu pop
reality
rhaglenni realiti
soap operas
operau sebon
Welsh
Cymraeg
English
saesneg
French
frangeg
Spanish
sbaeneg
maths
mathemateg
science
gwyddoniaeth
physics
ffiseg
chemistry
cemeg
biology
bioleg
games
chwaraeon
PE
ymarfer corff
drama
drama
art
celf
geography
dawryddiaeth
history
hanes
technology
technoleg
travel
teithio
a pain
poen
lovely
hyfryd
stubborn
stufnig
lazy
diog
funny
doniol
happy
hapus
nasty/horrible
cas
diddorol
interesting
get on well
dod ymlaen yn dda
get on badly
dod ymlaen yn ddrwg
the mess
y llanast
exams
arholiadau
eglwys
church
market
marchnad
tafarn
pub
restaurant
ty bwyta
shop
siop
supermarkets
archfarchnad
bank
banc
post office
swyddfa'r post
cafe
caffi
a few / a little
ychydig o
enough / plenty
digon o
lots of /many
llawer o
more of
mwy o
less of
llai o
too many
gormod o
quiet
tawel
noisy
swnllyd
untidy
anniben
busy
prysur
exciting
cyffrous
boring
diflas
cycling
seiclo
shopping
siopa
swimming
nifio
canoeing
canwio
gymnastics
gymnasteg
sunbathing
torheulo
walking
cerdded
running
rhedeg
dancing
dawnsio
gardening
garddio
watching
gwylio