231 terms

Mandarin

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Xiǎo
Small
Fish
Big
Méi yǒu
Not to have
Gòu
Dog
Shēng rì
Birthday
Māo
Cat
Jīn tiān
Today
Niǎo
Bird
Chǒng wù
Pet
Shé
Snake
Tù zi
Rabitt
yǒu
To have
Dǎ lán qiú
Basketball
Shàng wǎng
Surf the internet
Tī zú qiú
Football
Wánr diàn nǎo yóu xi
Play computer games
Yùn dòng
Sport
Kàn shū
Read books
Dǎ wǎng qiú
Tennis
Pǎo bù
Running
Mǎi dōng xi
Go shopping
Kàn diàn shì
Watch Tv
Dǎ pīng pāng qiú
Table tennis
Tīng yīn yuè
Listen to music
Yóu yǒng
Swimming
Wánr huá bǎn
To skateboard
Xué sheng
Student
Tǐ yù
P.E
Dé wén
German
Xià wǔ
Afternoon
Zhōng wén
Chinese
Shù xuê
Maths
Lì shǐ
History
Nán
Male
Wǔ fàn
Lunch
Yīn yuè
Music
Bán
Class
Ké xué
Science
Yīng wén
English
Shàng wǔ
Morning
Dì lǐ
Geography
Xué xiào
School
Female
Fǎ wén
French
Zhū ròu
Pork
Mǐ fàn
Rice
Bīng qí lín
Ice cream
Zǎo fàn
Breakfast
Wù fàn
Lunch
Wǎn fàn
Dinner
Miàn bāo
Bread
Yáng ròu
Lamb
Chá
Tea
Fàn guǎn
Restaurant
Miàn tiáo
Noodles
Niú nǎi
Milk
Jī ròu
Chicken
Shuǐ
Water
Guǒ zhī
Friut juice
Niù ròu
Beef
Jī dàn
Eggs
Cài
Vegetable
Shuǐ guǒ
fruit
Bǐ sà bǐng
Pizza
Chǎo
To stir fry
Huǒ chē
Train
Qì chē
Car
Qíng tiān
Sunny
Shuō
To speak
Měi guó
USA
Ào dà lǐ yà
Australia
Yún
Cloudy
To go
Yīng guó
Britain
Dé guó
Germany
Lěng
Cold
Fēng
Wind
Shān qū
Mountains
Nóng cūn
Countryside
Fǎ guó
France
Fog
Bó wù guǎn
Museum
Míng tiān
Tomorrow
Yìn dù
India
Gōng gòng qì chē
Bus
Fēi jī
Plane
Xué
Snow
Bā jī sī tǎn
Pakistan
Chéng shì
City
Zuó tiān
Yesterday
Chuán
Boat
Hot
Xī bān yá
Spain
Zì xíng ché
Bicycle
Chū zū ché
Taxi
Zhōng guó
China
Huá xuě
To ski
Rain
Hǎi biān
Seaside
Tiān qi
Weather
Rì běn
Japan
Kù zi
Trousers
Shū jià
Bookcase
Wà zi
Socks
Piào liang/ hào kàr
Pretty/beautiful
Yǐ zi
Chair
ǎi
Short
Qún zi
Skirt
Cōng míng
Clever
Diàn shì
Tv
Shuài
Handsome/smart
Chuán
To wear
Chuáng
Bed
Pàng
fat
Shàng yī
Jacket
Guì zi
Wardrobe
Diàn nǎo
computer
Shòu
Thin
Chèn yī
Shirt
Xié
Shoes
Bèn
Stupid
Dà yī
Coat
Zhuō zi
Desk
Měi tiān
Everyday
Gāo
Tall
Dēng
Light
Zhào piàn
Photo
Shàng ge
Last
Cháng cháng
Often
Fáng zi
House
Shāng diàn
Shop
Duō
Many
Yín háng
Bank
Huā yuán
Garden
Hòu
Back
Gōng yuán
Park
Yòu
Night
Hǎo wánr
Fun
Yùn dòng zhōng xīn
Sports hall
Xià ge
Next
Wò shì
Bedroom
Yóu jú
Post office
Páng bian
Next to
Shū fáng
Study
Diàn yǐng yuàn
Cinema
Qián
Front
Yù shì
Bathroom
Yǒu yì si
Interesting
Cè suǒ
Toilet
Tú shū guǎn
Library
Chú fáng
Kitchen
Fàn tīng
Dining room
Kè tīng
Living room
Zuǒ
Left
Duì miàn
Opposite
Huǒ chē zhàn
Train station
Shǎo
Few
Gōng rén
Factory worker
Yīn yuàn
Hospital
Yī shēng
Doctor
Shāng rén
Business person
Yǎn yuán
Actor
Jì zhě
Journalist
Gōng chēng shī
Engineer
Gōng sī
Company
Hù shi
Nurse
Gōng chǎng
Factory
Kē xué jiā
Scientist
Pen
Pú tao
Grapes
Ān quán
Safe
Xiāng jiāo
Bananas
Chāo shi
Supermarket
Qīng cài
Greens
Mǎi
To buy
Bái cài
Chinese cabbage
Shǒ jī
Mobile phone
Chéng zi
Oranges
Piǎn yi
Cheap
Xī hóng shì
Tomatoes
Guì
Expensive
Xī guā
Watermelon
Píng guǒ
Apples
Qián
Money
Kě ài
Lovable/cute
Dōng tiān
Winter
Guān mén
To close
Gāo xìng
Happy/glad
Běi
North
Lèi
Tired/weary
Jīn nián
This year
Lǐ wù
Present/gift
Thirsty
Chūn tiān
Spring
Hǎo chī
Tasty
Dōng
East
yǒu ming
Famous
Qiū tiān
Autumn
Kāi mén
To open
Yǒu shí hou
Sometimes
Nán
South
è
Hungry
Zhuàn
To make/earn money
Xià tiān
Summer
Fēi cháng
Very
West
Jué de
To think/feel
Dìxià tiědào
Underground/tube
Kǎoshì chéngjī
Exam results
Dàxiǎo
Size
Xīnlà
Spicy
Hūnlǐ
wedding
Bìyè
Graduation
Xiānhuā
Flowers
Xuéxí
Study
Dàxué
University
Lǎo
Old
Hàixiù
Shy
Fùmǔ
Parents
Róngyì
Easy
Chúshī
Chef
Jiàngjià
Cheaper
Zāng
Dirty
Méiyìsi
Boring
Lèi
Tired
Xiǎng
Noise
Wūshuǐ
Polluted
Gān
Clean
Chí
Late
Zǐnǔ
children