28 terms

Gaelic Verbs

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

seeing
a' faicinn
trying
a' feuchainn
understanding
a' tuigsinn
hearing
a' cluinntinn
taking
a' gabhail
leaving
a' fàgail
keeping
a' cumail
washing
a' nighe
thinking
a' smaoineachadh
feeling
a' faireachdainn
learning
ag ionnsachadh
getting
a' faighinn
using
a' cleachdadh
helping
a' cuideachadh
I help my mum at home
Bidh mi a' cuideachadh mo mhàthair aig an taigh
I use Quizlet often. It helps me with my homework.
Bidh mi a' cleachdadh Quizlet gu tric. Bidh e gam chuideachadh le m' obair dachaigh
I'm getting a new car.
Bidh mi a' faighinn càr ùr
I'm learning Gaelic
Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig
I feel happy
Tha mi a' faireachadinn toilichte
I don't think that's right
Chan eil mi a' smaoineachadh gu bheil sin ceart.
You need to wash your hands
Feumaidh tu do làmhan a nighe
The school will be holding a sale on Saturday
Bidh an sgoil a' cumail fèill-reic Disathairne
I'll be leaving school at the end of this year.
Bidh mi a' fàgail na sgoile aig deireadh na bliadhna
I was relaxing at the weekend
Bha mi a' gabhail air mo shocair air an deireadh sheachdain
I hear there's a good film on tonight
Tha mi a' cluinntinn gu bheil film math air a-nochd
I don't understand
Chan eil mi a' tuigsinn
I'm trying to learn Greek
Tha mi a' feuchainn ri Greugais ionnsachadh
I'm not seeing that
Chan eil mi a' faicinn sin

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.