12 terms

S1 School Subject Opinions

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Tha e uabhasach math
It is very good
Tha e furasda
It is easy
Tha e doirbh
It is difficult
Tha i inntinneach
It is interesting
Tha i sgoinneil
It is fantastic
Tha i tioram
It is boring
Tha e feumail
It is useful
Tha e math dha rìribh
It is brilliant
Tha mi math air
I am good at it
Cha d'fhiach e
It is useless
Tha mi sgìth dheth
I am tired of it
Chan eil mi math air
I am not good at it