Welsh Learn welsh/dysgu cymraeg

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Language
Iaith
Speak 2 languages
Siarad dwy iaith
Complusory
Gorfodol
Good idea
Syniad da
Advantages
Manteision
good point
Pwyntiau da
Class
Dosbarth
New skill
Sgil newydd
Target welsh government
Targed llywodraeth Cymru
million Welsh speakers by 2050
milliwn o siaradwyr cymraeg erbyn 2050
Welsh is the language of Wales
Cymraeg ydy iaith Cymru
We should b proud of our language
Dylen ni fod yn falch o'n hiaith
Welsh has become more popular by today
Mae cymraeg wedi dod yn fwy boblogaidd erbyn heddiw
People like to have a choice
Mae pobl yn hoffi cael dewis
School children study welsh until they are 16 years of age
Mae plant ysgol yn astudio cymraeg tan yn un deg chwech oed
74% if the worlds population are bilingual
Mae 74% o bobl y byd yn ddwyieithog
It will help in the future
Bydd yn helpu yn y dyfodol
It will help with jobs
Bydd yn helpu gyda swyddi
It's part of the school curriculum
Mae'n rhan o'r cwricwlwm ysgol
It's compulsory to learn welsh
Mae'n orfodol i ddysgu Cymraeg
It teaches you skills
Mae'n dysgu sgiliau newydd
It helps to teach skills for finding a job
Mae'n helpu dysgu sgiliau ffeindio swydd
This is a very good skill for the workplace
Mae hyn yn sgil da iawn yn y gweithle
Bilingual signs
Arwyddion dwyieithog
Encourage staff to use welsh
Annog y staff i ddefnyddio Cymraeg