25 terms

Gaelic commands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Thig a-steach!
Come in!
Dùin an doras!
Shut the door!
Cuir air an solas!
Put on the light!
Fosgail an uinneag!
Open the window!
Cuir dhiot do sheacaid!
Take off (you) your jacket!
Suidh sìos!
Sit down!
Suidh ri taobh Iain!
Sit beside John!
Bi sàmhach!
Be quiet!
Èist ris an tidsear!
Listen to the teacher!
Seas suas!
Stand up!
Greas ort!
Hurry up!
Seall air a' bhòrd!
Look at the board!
Èist ris an cd!
Listen to the cd!
Bruidhinn Gàidhlig!
Speak Gaelic!
'S math a rinn thu!
You did well!
Gabh mo leisgeul!
Excuse me!
Am faod mi a dhol dhan taigh-bheag?
May I go to the toilet?
Am faod mi peansail fhaighinn, mas e do thoil e?
May I have a pencil please?
Bi modhail!
Behave!
Sguir dheth!
Stop it!
Tha mi deiseil
I am finished
Fuirich mionaid!
Wait a minute!
Sgioblaich suas!
Tidy up!
Cuir ort do sheacaid!
Put on (you) your jacket!
Seas aig an doras!
Stand at the door!