110 terms

Cymraeg | Welsh

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

house
tân
fire
dŵr
water
môr
sea
tâl
payment
tal
tall
ffôn
telephone
nôl
back
nesaf
next
Yr Wyddor
The alphabet
enwau
names
enw
name
gwasanaethau
services
ysgol
school
swyddfa'r post
post office
maes parcio
car park
Dim mynediad
no entry
fford ar gau
road closed
pont isel
low bridge
ar werth
for sale
ildiwch
give way
araf
slow
lliwiau
colours
coch
red
oren
orange
melyn
yellow
gwyrdd
green
brown
brown
du
black
gwyn
white
glas
blue
porffor
purple
pinc
pink
croeso
welcome
croeso'n ôl
welcome back
dechrau
to start
sut mae?
how are you?
diolch
thank you
da iawn
very well
bore da
good morning
prynhawn da
good afternoon
noswaith dda
good evening
nos da
good night
cyfarchion
greetings
Tom sy'n siarad
Tom speaking
Tom dw i
I'm Tom
ga i helpu?
may I help?
cewch
yes, you may
plîs
please
Beth ydy'r enw?
what's the name?
ga i siarad â...?
can I speak to...?
dim
0 (zero)
un
1 (one)
dau
2 (two)
tri
3 (three)
pedwar
4 (four)
pump
5 (five)
chwech
6 (six)
saith
7 (seven)
wyth
8 (eight)
naw
9 (nine)
deg
10 (ten)
rhifau
numbers
Beth ydy'r rhif ffôn?
what's the phone number?
eto
again
isio
to want
siarad
to speak
dysgu
to learn
trio
to try
mynd
to go
dw i'n mynd i
I'm going to
ymarfer
to practice
fedra'i ddim
I can't
cofio
to remember
sut
how
sut i
how to
angen
to need
dal
still
dw i dal
I still
gwella
to improve
dweud
to say
rhywbeth
something
yn y gymraeg
in Welsh
beth
what
ond
but
rŵan
now
ón i isio
I wanted
well i mi
I'd better
a/ac
and
hyd yn hyn
yet
dw i newydd
I've just
dw i wedi anghofio
I've forgotten
sut dych chi?
how are you?
dw i wedi bod yn dysgu
I've been learning
am fis
for a month
am tua mis
for about a month
dw i wedi bod yn siarad
I've been speaking
o'n i'n trio
i was trying
bod
that
bo'fi
that I
rhaid i mi
i must, I've got to
mwy
more
mae dal rhaid i mi
i still must, I've still got to
mwynhau
to enjoy
y/yr
the
cyfle
chance
meddwl
to think
licio
to like
liciwn i
i would like
efo chdi
with you