52 terms

Mandarin

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

nǐ hǎo
hello
lǎo shī hǎo
hello, teacher
xiè xie
Thank you
zài jiàn
Goodbye
You!
I or me
nǐ jiào shén me míng zì?
What's your name?
wǒ jiào________.
My name is___________
shén me
what
bà ba
Dad, Daddy
mā ma
Mum, Mummy
jiě jie
older sister
mèi mei
younger sister
gē ge
older brother
dì di
younger brother
yé ye
grandfather
nǎi nai
grandmother
wǒ de jiā
my family
one
líng
zero
èr
2
sān
Three
Four
Five
liù
Six
Seven
Eight
jiǔ
Nine
shí
Ten
shí qī
Seventeen
èr shí jiǔ
Twenty nine
wǔ shí sì
Fifty four
jiǔ shí èr
Ninty two
yī bǎi
One hundred
yī yuè
January
èr yuè
February
sān yuè
March
sì yuè
April
wǔ yuè
May
liù yuè
June
qī yuè
July
bā yuè
August
jiǔ yuè
September
shí yuè
October
shí yī yuè
November
shí èr yuè
December
wài gōng
mother's father
wài pó
mother's mother
yuè
month; moon (月)
suì
years old (in age)
hǎo
good, well
lǎo shī
teacher

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.