Jinbu 1 Chapter 5 Unit 3 Daily meals

3.0 (2 reviews)
牛肉面
Click the card to flip 👆
1 / 16
Terms in this set (16)
晚上wǎn shàng (evening/night)你早上吃什么?nǐ zǎo shàng chī shěn me (what do you have in the morning?)你中午吃什么?nǐ zhōng wǔ chī shěn me (what do you eat at noon?)你晚上吃什么?nǐ wǎn shàng chī shěn me (what do you eat at night?)我星期一喝水。wǒ xīng qī yī hē shuǐ. - I drink water on Monday.我星期二吃炒面。wǒ xīng qī èr chī chǎo miàn. - I eat fried noodle on Tuesday.