Cymraeg

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

cymuned B
community
ansoddair, ansoddeiriau G
adjective, adjectives
blaenoriaeth, blaenoriaethau B
priority, priorities
elusen, elusennau B
charity, charities
esiampl, esiamplau B
enghraifft, enghreifftiau B
example, examples
hiliaeth B
racism
adlewyrchu
to reflect
allforio
to export
crogi
to hang
cyd-fyw â
to cohabit with
hyrwyddo
to promote
llofruddio
to murder
trosglwyddo
to transmit, transfer
ffyddloniaid G
the faithful, the regulars
gofal G
care
terfysg, terfysgoedd G
riot, riots
pardwn, pardynau G
pardon, pardons
angenrheidiol
essential
gweithgar
active, industrious
hiliol
racist
Seisnigaidd
Anglicized
ar gam
wrongfully, unjustly
croes i natur
unnatural
cynifer
as many, so many
drwy gyfrwng y Gymraeg
through the medium of Welsh
ddim yn fêl i gyd
not all good, not a bed of roses
galw mawr
big demand
mewn gwirionedd
in truth
o ddrwg i waeth
from bad to worse
pedwar ban y byd
four corners of the earth
cyfartal
equal, even
mor gyflym â
as fast as
cysurus
comfortable
llafariad, llafariaid B
vowel, vowels
gwag
empty
llwyddiannus
successful
diog
lazy
cystadleuaeth, cystadleuaethau B
competition, competitions
cog, cogau B
cuckoo, cuckoos
llawen
merry, joyful
rhad
cheap
afreolaidd
irregular
drwg
evil, bad
cymaint
so much, so many
cymaint â
as much as, as many as
llynedd B
last year
gŵyl, gŵyliau B
holiday, feast
uchel
high
uwch
higher
isel
low
is
lower
gwell
better
gwaeth
worse
mwy
larger
llai
smaller
Unol Daleithiau America
United States of America
cyffrous
exciting, excited
trafnidiaeth B
traffic
cyhoeddus
public
trafnidiaeth gyhoeddus
public transport
achlysur, achlysuron G
occasion, occasions
cyfleustra, cyfleusterau G
opportunity, opportunities
siarad â i gilydd
to talk to each other
ymosodol
aggressive, offensive
cenhedlaeth, cenedlaethau B
generation, generations
mynedfa, mynedfeydd B
entrance, entrances
Seisnigo
to Anglicize
ymchwilio i
to research
bwrw golwg dros
to take a look, to cast an eye over
cymhleth
complicated
adloniant, adloniannau G
entertainment
blaendal, blaendaliadau G
deposit, retainer, deposits, retainers
Cymro, Cymry
Welshman, the Welsh
dull, dulliau G
method, procedure, methods, procedures
gorffennol G
the past
gor-ŵyr, gorwyrion G
great grandson, great granchildren
addas
suitable
llygredd G
corruptness, depravity
cwympo
to fall
cywir
correct
blwydd, blwyddau B
year of age, year-old
ychwanegu
to augment, to increase
rhad
free, cheap
drud
precious, costly
trwm
heavy
trefnus
orderly, methodical
drwg
evil, bad
dibynadwy
reliable
anniben
untidy
golygu
to mean
ychydig
little, few
tlawd
poor
llydan
broad, wide
agos
close
rhai
ones
bwydlen, bwydlenni B
menu, menus
powlen, powliau/powlenni B
bowl, bowls
Y Wladfa B
the Welsh colony in Patagonia
cynhwysyn, cynhwysion G
ingredient, ingredients
mewnfudwr, mewnfudwyr G
immigrant, immigrants