La colazione

uova e pancetta
Click the card to flip 👆
1 / 15
Terms in this set (15)
caffè espressocaffè lungocaffè macchiatocaffè americanocappuccino