Hiragana Exercises: Rows of A, KA, GA, SA, ZA

あい
Click the card to flip 👆
1 / 24
Terms in this set (24)
ここkoko (here)えきeki (station)ごごgogo (p.m.)かいぎkaigi (meeting)がいこくgaikoku (foreign countries)su (vinegar)かさkasa (umbrella)shi (poem)せかいsekai (world)しおshio (salt)あさasa (morning)かぞくkazoku (family)すしsushi (sushi; Japanese dish)おかしokashi (sweets)