Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

casuïstiek formeel belastingrecht hoofdstuk 3

Get a hint
welke hoofdverplichtingen heeft een belastingplichtige
Click the card to flip 👆
1 / 25
1 / 25
Terms in this set (25)
-de verplichting de vragen van de inspecteur te beantwoorden en de door hem verlangde stukken te verschaffen. (art 47 AWR (informatieverplichtingen) deze verplichtingen gelden voor zowel particulieren als ondernemers

bepaalde belastingplichtigen , ondernemers dienen ook een administratie te voeren art 52 AWR. administratieplichtigen zijn bovendien gehouden op verzoek van de inspecteur informatie over anderen dan hemzelf te verstrekken art 53 lid 1 onderdeel a AWR. tevens zijn zij in bepaalde gevallen gehouden informatie spontaan aan de belastingdienst te verstrekken

per 1 januari 2010 is art 10a AWR ingevoerd. deze bepaling is de wettelijke basis om bij algemene maatregel van bestuur gevallen aan te wijzen waarin belastingplichtigen of inhoudingsplichtigen verplicht worden de inspecteur spontaan mededelingen te doen van onjuistheden of onvolledigheden in de voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens. daarnaast kent art 28a LB de verplichting om in bepaalde gevallen een correctiebericht in te dienen
dwangmiddelen:
- omkering en verzwaring van de bewijslast (art 25 lid 3 en art 27 e lid 1 AWR)
- de belastingdienst dwingt de informatieverstrekking af via een civielrechtelijk kort geding (dwangsom) ART 53 AWR

SANCTIES:
- verzuimboete wegens het niet of niet tijdig indienen van de aangifte art 67a en 67 b AWR
- vergrijpboete wegens het opzettelijk niet of onjuist indienen van de aangifte art 67d 67e AWR en de boete zoals genoemd in art 10a AWR
- strafrechtelijke vervolging met als mogelijke sancties geldboetes, taakstraffen en vrijheidsstraffen, wegen het opzettelijk niet tijdig of opzettelijk onjuist of onvolledig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte art 69 AWR
treurniet woont samen in 2011.uit automatische informatieverstrekking van de bank blijkt dat treurniet dat jaar geen looninkomsten heeft. ook blijkt dat zijn partner looninkomsten van 1500 euro had.
op 20 februari is een aangifte IB aan treurniet uitgereikt. op 1 april 2012 heeft hij op het voorblad aangemerkt dat hij geen inkomsten heeft en heeft dit ondertekend en ingediend
met dagtekening 15 januari 2013 heeft de inspecteur treurniet verzocht om inlichtingen. de inspecteur verzoekt treurniet antwoord te geven op enkele vragen om te beoordelen of hij deze periode terecht geen inkomsten heeft aangegeven. de inspecteur stelt de volgende vragen:
- indien u in deze periode wel inkomsten heeft genoten, waarom heeft u deze dan niet aangegeven
- indien u deze periode geen inkomsten heeft genoten hoe heeft u dan in uw levensonderhoud voorzien

treurniet reageert niet op de brief. ook op de tweede van de inspecteur met herhaling reageert treurniet niet.

welke mogelijkheid heeft de inspecteur als treurniet blijft weigeren te reageren
de inspecteur kan een informatiebeschikking opleggen. deze moet de inspecteur afgeven op basis van art 52a AWR. de informatiebeschikking is voor bezwaar vatbaar. ook kan hij de informatie vragen via het civiele recht middels een kort geding

de inspecteur kan zich ook op het standpunt stellen dat de vereiste aangifte niet is gedaan. als hij in het bewijs slaagt, treedt de omkering van bewijslast in en zal treurniet moeten bewijzen dat de aanslag onjuist is