Only $35.99/year

casuïstiek belastingrecht hoofdstuk 7

Terms in this set (13)

bezwaarfase:
de aanspraak op vergoeding van kosten die in de bezwaarfase zijn gemakt is geregeld in art 7:15 Awn. om voor een proceskostenvergoeding in aanmerking te komen is allereerst vereist dat het primaire besluit wordt herroepen; de aanslag moet dus worden verminderd dan wel vernietigd. als dat niet het geval is komt men niet voor vergoeding van proceskosten in aanmerking

verder moet het verzoek om proceskostenvergoeding blijkens art 7:15 lid 3 Awn worden gedaan voordat de inspecteur op het bezwaarschrift heeft beslist. dat betekent dat moet worden nagegaan of het bezwaar dat Paul heeft aangetekend gegrond zal worden verklaard. daarvoor is allereerst van belang of het bezwaarschrift dat Paul heeft ingediend tijdig is.

een bezwaarschrift is tijdig (en dus ontvankelijk) als het voor het einde van de bezwaartermijn ter post bezorgd is en niet later dan een week na einde van de termijn is ontvangen. (gemitigeerd verzendtheorie) de bezwaartermijn is 6 weken (art 6:7 Awn) in dit geval eindigde de bezwaartermijn zes weken na 31-07-2013 dus op 11-09-2013. het bezwaarschrift is door de inspecteur op 19-09-2013 ontvangen. gesteld dat Paul al voor het einde van de bezwaartermijn ter post zou hebben bezorgd, dan nog geldt dat het niet binnen een week na het einde van de termijn is ontvangen.

het bezwaarschrift is dus niet tijdig ingediend en de inspecteur had Paul niet ontvankelijk moeten verklaren. de inspecteur doet dat echter niet en verklaart het bezwaar ongegrond. dat betekent dat aan de eis dat het besluit wordt herroepen niet is voldaan zodat Paul geen aanspraak kan maken op een vergoeding van kosten die zijn gemaakt in de bezwaarfase. daar komt bij dat Paul er pas in de beroepsfase om verzoekt . hij is er dus ook te laat mee

beroepsfase
paul gaat vervolgens tegen de uitspraak op bezwaar van 20-10-2013 in beroep. daarvoor dient hij op 26 november 2013 een beroepschrift in dat op 3 december 2013 door de rechtbank wordt ontvangen. de vraag is wederom of dit beroepschrift tijdig is

de beroepstermijn eindigt zes weken na 20-10-1013 dus op 1 december 2013. Paul heeft het beroepschrift voor het einde van de beroepstermijn gepost en het is vervolgens binnen een week na het einde van de beroepstermijn door de rechtbank ontvangen. het beroepschrift is dus tijdig ontvangen

de aanspraak op vergoeding van proceskosten in ed beroepsfase is geregeld in art 8:75 Awn. daaruit volgt dat de rechtbank bevoegd is een partij te veroordelen tot betaling van de proceskosten van de andere partij.in dit geval wordt Paul in het gelijk gesteld

paul kan dus in principe aanspraak maken op een vergoeding van proceskosten gemaakt in de beroepsfase, mits hij kosten heeft gemaakt die op grond van het besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komen