Sunway荷兰语 A1-A2第六章单词中文翻译

allergisch
Click the card to flip 👆
1 / 101
Terms in this set (101)
doorslikkendorst, dedosering, de剂量dosis, de剂量duim, de拇指duizeligeigenwijs执拗ernstig严重flauwvallen昏倒fysiotherapeut, de物理治疗师gemiddelde, het平均geneesmiddel, hetgezicht, hetgezondheid, de健康griep, de流感griepprik, de流感疫苗halenhechten缝针hieronder下面hoesten咳嗽hoofdpijn, de头痛huisarts, de家庭医生in vergelijking met相比inademen吸入innemen服用inwoner, de居民jodium, hetkeelpijn, de喉咙痛kies, de齿kin, de下巴klacht, de抱怨kleren uitdoen脱衣服koorts, de发烧last hebben van遭受lever, delip, de嘴唇(...)maal(...)次medicijn, hetmeekrijgen得到menstruatie, de经期meten测量minimaal最少misselijk恶心nier, de(verband) omdoen包扎onderzoeken研究onmiddellijk立即ontsmetten消毒ontspannen放松ontsteking, de发炎oog, het眼睛oor, het耳朵opereren做手术overbelast超载overgeven呕吐,投降patiënt, de病人pil, de药丸pleister, de创口贴relatief相对rillen发抖roerenschadelijk有害scoren得分snee, de切口spuitje, het注射器stotensymptoom, het症状tablet, de/het药片tand, detandarts, de牙医uitademen呼出uiteen分开uitgave, deuitkleden脱衣服vaccinatie, de疫苗verband, het绷带verdoven打麻药verdoving, de麻药vergelijken met与(...)对比verhoging hebben体温增长verkouden感冒verkoudheid, de感冒verslaafd上瘾vooroverbuigen向前倾voorzichtig谨慎wang, de脸颊wc, de厕所wond, de伤口zenuw, de神经ziek生病zweten出汗