KLRE: vitale functiekunde les 1 t/m 2

motorisch ontwikkeling eerste levensjaar
Click the card to flip 👆
1 / 26
Terms in this set (26)
De motorische ontwikkeling vindt plaats op basis van de ontwikkeling van het zenuwstelsel; hierdoor verdwijnen vroegkinderlijke reflexen, ontwikkelen de zintuigfuncties zich en ontstaat er controle over spierinspanning en houding. De basis voor de motorische ontwikkeling wordt in het eerste levensjaar gelegd. De motorische ontwikkeling verloopt volgens een vast patroon met drie wetmatigheden; van hoofd naar stuit; van binnen naar buiten; en van grof motorisch naar fijn motorisch.
De cognitieve ontwikkeling is het proces van het leren; het opnemen, verwerken en weer opnieuw kunnen gebruiken van kennis en informatie. Hiervoor wordt de basis in de zuigelingen periode gelegd. Een zuigeling leert door ervaringen. Bij dit leerproces stimuleren de ontwikkeling van de zintuigen en de motoriek elkaar en volgen elkaar op: het kind voelt iets, beweegt daardoor reflexmatig, ziet het gevolg en reageert daar weer op. Uiteindelijk worden handeling gecoördineerd en gestuurd door zintuigen.
De belangrijkste functie van het respiratoir systeem is de gasuitwisseling. Het respiratoire systeem bestaat uit verschillende onderdelen. Eerst de bovenste luchtwegen (de neus, mond, farynx en larynx), die zorgen voor de luchtflow naar de longen toe en bevochtigen, filteren en warmen de lucht op. De lagere luchtwegen beginnen bij de trachea, hierop volgen de twee hoofdbronchi. De bronchiën vertakken in de hilus pulmonis tot brochiolen, die zich weer vertakken tot de brochiolus terminalis.
Het maagdarmkanaal bestaat uit de slokdarm, de maag, de dunne darm en de dikke darm. De slokdarm vervoert voedsel naar de maag. De maag zorgt voor de chemische afbraak van stoffen door zuur en enzymen en de mechanische bewerking via spiercontracties. De dunne darm zorgt voor de enzymatische vertering en opname van water, organische substraten, vitaminen en ionen. De dikke darm onttrekt water uit en dikt onverteerbare materialen in, in voorbereiding op de ontlasting.
Alarm symptomen van respiratoire aandoeningen kunnen zich op verschillende wijzen uiten, bijvoorbeeld in circulatoire signalen zoals: hypotensie, shock en ritmestoornissen. Een verlaagd bewustzijn kan een teken zijn van een diepe hypoxie of ernstige hypercapnie. Een verlaagd bewustzijn geeft risico op aspiratie en obstructie van de bovenste luchtweg. Andere alarm symptomen zijn cyanose (blauwe lippen, nagels en oren), lage saturatie, hoge ademhalingsfrequentie, abnormale ademhalingspatroon en het gebruik van hulpademhalingsspieren.
een ziektebeeld waarbij er onvoldoende ontplooiing van de longen optreedt, door een tekort aan het stofje surfactant. Surfactant zorgt ervoor dat de wand van de longen een spanning krijgen waardoor deze goed ontplooien bij de inademing. Een tekort kan optreden door nog onvoldoende aanmaak (bij vroeggeboorte) of bij een verhoogd verbruik of inactivatie (bij een ontstekingsreactie in de longen). Tekort van surfactant uit zich in een verhoogde ademarbeid zoals kreunen en een snelle ademhaling en een verminderd zuurstofgehalte. Uw kind heeft een groter risico op het krijgen van een IRDS als sprake is van de volgende risicofactoren:
- Vroeggeboorte; surfactant wordt aangemaakt in de longen, als uw kind te vroeg geboren wordt een daarbij nog onrijpe longen heeft kan het voorkomen dat deze nog onvoldoende surfactant aanmaken.
- Suikerziekte bij moeder; de surfactant aanmaak wordt vertraagd als de moeder gedurende de zwangerschap hoge suikerwaardes heeft ten gevolge van suikerziekte.
- Meconium aspiratie syndroom; surfactant wordt geïnactiveerd als het in aanraking komt met meconium.
AllergenenAllergenen zijn eiwitten die allergische reacties kunnen opwekken.DehydratieDehydratie of uitdroging is het overmatig verlies van lichaamsvocht. Het kan tot stand konen doordat iemand te weinig water tot zich neemt of te veel vocht afdrijvende stoffen.Hogere luchtweginfectiesHogere luchtweginfecties komen vaak voor op de kinderleeftijd. Hieronder vallen infecties van de neus, de mond-keelholte en de luchtpijp. Het gaat vaak om neusverkoudheid en snotteren.Lagere luchtweginfectiesLagere luchtweginfecties omvatten infecties vanaf de vertakkingen van de hoofdbronchus. Onder deze groep vallen brochiolitis en pleumonieën.laryngitis subglottica beschrijvingEen laryngitis subglottica (pseudokroep) komt voor bij jonge kinderen. Meestal is er een virale oorzaak. Een neusverkoudheid wordt gevolgd door heesheid, temperatuurverhoging en een blafhoest. Er is een acute inspiratoire stridor door slijmvlieszwelling in de bovenste luchtweg. In een aantal gevallen is er sprake van ernstige benauwdheid, met intrekkingen, cyanose en onrust.Behandeling laryngitis subglotticaIn het algemeen gaat een laryngitis subglottica vanzelf over, maar bij respiratoire problemen moet soms verneveld worden met middelen die de slijmvlieszwelling doen afnemen (bijv. adrenaline). Soms is het nodig om corticosteroïden te geven. Een eenmalige orale gift is meestal voldoende.Bronchiolitis beschrijvingBronchiolitis wordt ook wel 'verkoudheid in de longen' genoemd. Het wordt veroorzaakt door onder andere het RS-virus, maar ook andere virussen kunnen hetzelfde ziektebeeld geven. In het begin lijkt een bronchiolitis op een normale verkoudheid: hoesten, snotneus en een lichte temperatuursverhoging. Daarna treden echter de volgende verschijnselen op: - meer hoesten en kortademigheid; - een snelle hartactie; - piepen bij de ademhaling; - een verstopte neus; - bleke gelaatskleur en blauwe lippen; - slechter drinken, dit komt door het vele hoesten en door de benauwdheid, waardoor uw kind te moe is om zijn of haar flesje of borstvoeding te drinken; - braken. Bij heel jonge baby's (jonger dan een maand) en bij te vroeg geborenen heeft bronchiolitis vaak een heel ander verloop. Bij deze kinderen staan niet de specifieke luchtwegproblemen op de voorgrond, maar meer de algemene symptomen van ziek zijn, zoals slecht drinken en prikkelbaarheid. Soms is er neiging tot tijdelijke ademstilstand. Ze zijn daarom vaker ziek dan oudere baby's en moeten vaker opgenomen worden in het ziekenhuis.Bronchiolitis behandelingBij de behandeling van een bronchiolitis worden de verschijnselen behandeld en wordt het kind zoveel mogelijk ondersteund. Er bestaat geen medicijn om het virus te doden. Om het kind goed in de gaten te kunnen houden, wordt het aan een monitor en/of saturatiemeter gelegd. Als het zuurstofgehalte te laag is, krijgt het kind extra zuurstof toegediend via een neusbril. Als het kind onvoldoende drinkt, wordt de voeding via een maagsonde door de neus tot in de maag gegeven. Lukt dit niet of onvoldoende, dan krijgt het kind een infuus. De neus wordt regelmatig gedruppeld met een zoutwateroplossing en/of xylometazoline om deze zo goed mogelijk open te houden en de ademhaling en het drinken wat gemakkelijker te maken.Gastro-enteritis beschrijvingGastro-enteritis is een infectie van de darmen. Meestal gaat het om de dunne darm. Vaak zit de infectie ook in de maag en dikke darm. De infectie wordt veroorzaakt door virussen of bacteriën en ontstaat ineens. Meestal is het een virusinfectie. Bekende verwekkers zijn het rotavirus, adeno-virus en norovirus. Symptomen zijn braken, diarree, koorts en een gebrek aan eetlust. Soms zit er bloed of slijm bij de ontlasting. Door de infectie verliest het kind meer water en zout via de ontlasting en raakt uitgedroogd.Gastro-enteritis behandelingBehandeling bestaat uit voldoende vocht binnen krijgen. Meestal krijgt het kind een oplossing van water, glucose en zout te drinken. Deze oplossing heet ORS. Soms is het nodig een kind met gastro-enteritis op te nemen en de ORS per maagsonde te geven. Dit is een slangetje rechtstreeks in de maag dat via de neus wordt ingebracht. Bij een klein deel van de kinderen is het soms nodig om een infuus te geven. Andere interventies zijn het bijhouden van de vochtbalans van het kind en isolatieverpleging, contact isolatie.Atopisch eczeem beschrijvingAtopisch eczeem komt op de kinderleeftijd zeer frequent voor. De klachten ontstaan in meer dan de helft van de gevallen al in het eerste jaar, en de klachten blijven bestaan bij bijna de helft van de kinderen. Symptomen zijn eczeem op wangen, voorhoofd, romp, extremiteiten, elleboogplooien, knieholten, pols, enkels, hals, handen, voeten en buigzijde armen en benen; narcosekapje is vrij; jeuk is nadrukkelijk aanwezig. Eczeem verloopt met rustige en actieve fasen, waarbij niet geheel duidelijk is welke factor de aandoening activeert. Bij een klein deel van de patiënten speelt voedselovergevoeligheid een rol, voornamelijk bij jonge kinderen. In die gevallen kan dieet een gunstig effect op het beloop van het eczeem hebben. In het eerste jaar zal bijvoorbeeld een koemelkeiwitvrije voeding geprobeerd kunnen worden. In die gevallen wordt een hydrolysaat voorgeschreven.Atopisch eczeem behandelingDe lokale behandeling bestaat uit uitdroging van de huid voorkomen door vettige middelen, en zo nodig uit de ontstekingsreactie remmen met milde corticosteroïden. Bij uitgebreide huidafwijkingen door eczeem bestaat het risico van secundaire infectie met stafylokokken of streptokokken. In die gevallen ontstaat dan impetigo, een infectie met onder andere korstvorming die, wanneer deze gelokaliseerd is rond de mond, krentenbaard wordt genoemd.Ontwikkelingsgerichte zorgOntwikkelingsgerichte zorg is er op gericht de zuigeling te beschermen tegen voor hem onnatuurlijke omgevingsprikkels. Op deze manier kan de zuigeling zich optimaal mogelijk ontwikkelen en zich aan de ouders hechten, met zo min mogelijk stress. Ontwikkelingsgerichte zorg betrekt ook de familie van de patiënt bij de zorg, wat voor de zorg van een zuigeling belangrijk is. De familie krijgt ondersteuning en educatie die nodig is.Algemene uitgangspunten Infant Mental Health- de emoties en ontwikkeling van de baby en het jonge kind doen ertoe - Individuele verschillen in prikkelverwerking, (sub)cultuur & trauma vragen om goed observeren en om afgestemde oplossingen - Het lijf onthoudt alles - Afgestemde biologische (re)actiesystemen bij en tussen ouder en kind helpen kinderen uitgroeien tot veerkrachtige en gezonde volwassenen die tegen het leven en teleurstellingen bestand zijn. - Systemisch: De perspectieven van en relaties tussen alle gezinsleden, belangrijke anderen en zorgpartners doen ertoe, inclusief die van de baby en het jonge kind. - Gestructureerd in kaart brengen van risicofactoren en protectieve factoren en deze beïnvloeden - alle referentiekaders, disciplines en ketenpartners zijn betrokken. Van voorveld tot klinische opname, van (para)medici, (voor)school, wijkcoach, preventie tot geestelijke gezondheidszorg en jeugdbescherming, van Systemisch, cognitief gedragstherapeutisch tot psychodynamisch. - Op maat en matched careInfant Mental Health (IMH)Infant Mental Health (IMH) heeft oog voor het samenspel tussen omgeving, biologische factoren en de ouder-kind relatie. Professionals die vanuit de IMH-visie denken en werken, kijken breed naar het ontwikkelingsverloop van het kind, de ouder en belangrijke anderen. Aandacht hebben voor de kwaliteit van de verschillende relaties in een systeem typeert het werken vanuit de IMH-visie, als ook hoe deze relaties de fysiologische kenmerken als verhoogde arousal tot aan sociaal-emotionele factoren en gezondheid beïnvloeden.De Family Centered Care (FCC)-interventies op basis van klinisch redeneren benoemen in geval van excessief huilen.Advies om prikkels te reduceren is het bieden van begeleiding aan de ouders en het aanbieden van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie. Video home training kan ook helpen. Babymassage.