Only $35.99/year

Wetenschapsfilosofie Vragen bij het boek

Terms in this set (61)

Ø Cees Renckens spreekt over onverklaarde lichamelijke klachten als 'modeziektes': de klachten hebben vaak een tijdelijk en lokaal karakter. Er ontbreekt een anatomisch substraat of staat de anatomische afwijking niet in verhouding tot de gepresenteerde klachten. Het zijn vaak uitvergrotingen van klachten waar iedereen wel eens mee te maken heeft. 'hoewel de patiënten een ziekterol vervullen en ziektegedrag vertonen, lijkt er ondanks het ontbreken van een objectiveerbare afwijking geen sprake van simulatie'. Patiënten wenden volgens hem dus niet opzettelijk klachten voor uit eigen belang.
Ø Renckens meent echter wel dat in de medische praktijk een herleiding van klachten tot organische afwijkingen wel noodzakelijk is. Kan dat niet, dan is medicalisering overbodig. Hij stelt dat het kan gaan om suggestibiliteit. Dit zou kunnen betekenen dat Renckens van mening is dat patiënten soms wel vrijwillig en bewust een ziekterol op zich nemen en dat klachten soms vrijwillig en bewust worden opgenomen. De dominante lijn in zijn betoog lijkt te zijn dat mensen met onverklaarbare lichamelijke klachten geen biologische afwijking hebben, maar dat hun lijden verklaard moet worden door onderzoek naar psychologische, sociale en culturele factoren. Een wisselwerking tussen de lichamelijke basis en geestelijke factoren treedt volgens hem op.
Ø In verband met het lichaam-geest-probleem zou Renckens zowel een dualistische visie op de mens (er zijn twee niet tot elkaar te herleiden werkelijkheden van lichaam en geest) als een monistische visie op geneeskunde kunnen verdedigen. Monistische visie = er bestaat slechts de wekelijkheid van het lichaam.
Ø Het BPS-model probeert inzicht te geven in het ontstaan en voortbestaan dan wel het genezen van onverklaarde lichamelijk klachten door de integratie van 3 perspectieven. Het uitgangspunt van dit model is dat ziekte en gezondheid het resultaat zijn van een complex samenspel van biologische, psychologische en sociale componenten . De 3 compenteten werken op elkaar in en kunnen aanwezig zijn in voorbeschikkende factoren. (lichamelijke en geestelijke constitutie) , Uitlokkende factooren (aanleiding voor het ontstaan van de klachten) , klacht bestendige factoren (factoren die ervoor zorgen dat klachten in stand blijven) en therapie belemmerende factoren(omstandigheden of redenen waardoor het genezingsproces niet doorzet).
Ø In de jaren 70 was veel enthousiasme over het bps model, het leek het uitgangspunt voor diagnostiek en therapie te zijn. Echter kreeg het toch weinig aanzien, door enerzijds de opkomst van andere stromingen en anderzijds het feit dat het bps model geen wetenschappelijke methode definieert om interacties te onderzoeken. Naast leed het baby s model niet tot voorspellingen over het ziekteverloop. Theorievorming bij empirisch wetenschappelijk onderzoek is dus lastig. Er is onduidelijk op welke wijze de interactie tussen de componenten In het model verloopt. Ondanks het idee van een integratie van de 3 factoren, worden ze als op zichzelf staand beschouwd.
Ø Door de onduidelijkheid over het model, is het ook moeilijk om vast te stellen of het in monistisch dan wel in dualistische visie bevat. Beide visies komen namelijk deels wel, deels niet overeen met het model.
Nowotny en Gibbons introduceerde de term Mode-2 science: Science: Wetenschap en technologie zijn doel gedrongen van economie, politiek en cultuur en andersom. In Mode-2 wetenschap Science: Is de grens tussen intern wetenschappelijke processen en en externe invloeden minder duidelijk te trekken dan In het Common Sense beeld van de wetenschap. Het zijn Allemaal in Misschien gescheiden werelden. Het zou Daarom erkend moeten worden dat deze factoren onvermijdelijk deel uitmaken van je contextualiseren wetenschap in plaats van eenrichtingsverkeer. Is er tegenwoordig sprake van in dynamische interactie, waarbij In de woorden van Nowotny en Gibbons, 'The context speaks back'. Vanuit het perspectief van post normal Science Krijgt de vraag naar de betrouwbaarheid van wetenschappelijke kennis in nieuwe dimensie. Jerome Ravetz Stelt dat in bepaalde situaties - 'Facts uncertain, values in dispute, stakes high and decision urgent'- 'normale'wetenschappelijke procedures niet volstaan. Science: Het gaat dan om situaties waarin de feiten divers complex en onzeker zijn en zelden tot een vanzelfsprekende eenduidige oplossing leiden. Bij deze vorm van onderzoek, waarbij wetenschap en politiek vanaf het begin met elkaar zijn vermengd. In zulk onderzoek spelen waarde een belangrijke rol worden onzekere feiten vanuit diverse perspectieven beschouwd zijn de economische belangen een groot en moeten politici belangrijke besluiten nemen. Er wordt met heel verschillende ogen naar zulke onderzoeken gekeken, met een diversiteit aan feiten en soms tegengestelde conclusies als gevolg. De taak voor de post normale wetenschap is niet om onzekerheden uit te bannen, maar om ze te erkennen en te managen.