Visie op gezondheid, mantelzorg, GVO

6 dimensies van positieve gezondheid volgens Machteld Huber
Click the card to flip 👆
1 / 44
Terms in this set (44)
Wat is persoonsgerichte zorg? Met welke 4 elementen dient rekening te worden gehouden?Zorg afgestemd op de wensen van de client. - compassie - uniek zijn - autonomie (regie over eigen leven) - zorgdoelen (inspraak bij de zorg en de behandeling)Wat verstaan we onder vraaggestuurde zorg?"een gezamenlijke inspanning van patiënt en hulpverlener die erin resulteert dat de patiënt de hulp ontvangt die tegemoet komt aan zijn wensen en verwachtingen en die tevens voldoet aan professionele standaarden." "Zorg die tegemoet komt aan wat de cliënt wenst en op grond van zijn verzekering mag verwachten."Wat is zelfredzaamheid?Mate waarin iemand in staat is voor zichzelf te zorgen Zonder professionele hulpverlening6 vormen van zelfredzaamheid1. fysieke zelfredzaamheid 2. sociale zelfredzaamheid 3. geestelijke zelfredzaamheid 4. emotionele zelfredzaamheid 5. financiele zelfredzaamheid 6. maatschappelijke zelfredzaamheidNoem drie punten die invloed hebben op zelfredzaamheid1. je zelfbeeld 2. je eigenwaarde 3. je identiteitLeg het verschil uit tussen comorbiditeit en multimorbiditeitComorbiditeit: meerdere aandoeningen zijn gerelateerd aan een ziekte (bijv. depressie bij dementie) Multimorbiditeit: meerdere aandoeningen zijn tegelijk aanwezig (zonder direct aan elkaar gerelateerd te zijn): bijv incontinentie bij de ziekte van ParkinsonWat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerszorg?Mantelzorg is vrijwillig (maar geen vrijwilligerszorg )door naasten. In NL is de zorg zo geregeld dat je eerst mantelzorg moet gebruiken alvorens recht te hebben op professionele zorg. Vrijwilligerszorg wordt gedaan door vrijwilligers. Er is geen oorspronkelijke band.Wat is respijtzorg?Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers kunnen zo de zorg langer volhouden en zelf nieuwe energie opdoen.Noem 3 redenen waarom het zo belangrijk is de mantelzorgers te begeleiden?- In NL moet je eerst gebruik maken van mantelzorg, dan pas heb je recht op betaalde zorg/hulp. - een mantelzorger is een 'hulpbron' of medehulpverlener - mantelzorgers kunnen overbelast raken.Wat is cultuursensitief werken?Dat is het bewustzijn dat je eigen normen en waarden niet voor iedereen gelden. Ziektebeleving is bijvoorbeeld cultureel bepaald.Veilig en hygiënisch werken is een vorm van preventie. Is dit primaire, secundaire of tertiaire preventie?primaire preventie (voorkomen van ziekte)Het vroegtijdig opsporen van een ziekte of afwijking. Bijvoorbeeld het bevolkingsonderzoek borstkanker. Primair, secundair of tertiair preventie?secundaire preventieIemand met diabetes adviseren over aanpassingen in de leefwijze. Is dit een vorm van primaire, tertiaire of secundaire preventie?tertiaire preventie (gevolgen van de ziekte beperken)Waar staat GVO voor?Gezondheidsvoorlichting en opvoeding.Waar staat VAI voor?Voorlichting, advies, instructieOuders voorlichten over opvoeden; is dit een vorm van universele, selectieve, geïndiceerde of zorggerelateerde preventie?universele preventieUniversele preventiePreventie gericht op gezonde mensen.Selectieve preventiePreventie voor mensen met een verhoogd risico.Preventie naar doelgroep: Het aanbieden van een griepprik voor ouderen. Is dit een vorm van universele, selectieve, geïndiceerde of zorggerelateerde preventie?selectieve preventieGeïndiceerde preventieVoorkomen dat beginnende klachten verergeren tot een aandoeningGeïndiceerde preventiePreventie voor mensen met een beginnende ziekte of voorstadium.Zorggerelateerde preventiePreventie gericht op zieke mensen gericht op behandeling, ziekte, klachten of symptomen.Leefstijladvies geven bij mensen met hart- en vaatziekten. Is dit een vorm van universele, selectieve, geïndiceerde of zorggerelateerde preventie?zorggerelateerde preventieIn het kader van gezonde leefstijl wordt gesproken over determinanten. Wat zijn dit?Factoren die de gezondheid van mensen beïnvloeden. Ze bepalen gedrag. In het ASE model zijn dit de - Attitude - Sociale invloed - Eigen effectiviteitWaar wordt het ASE model voor gebruikt?Een model waarmee gedrag verklaard en geanalyseerd kan worden. - Attitude - Sociale invloed - Eigen effectiviteit Deze drie gedragsdeterminanten beïnvloeden het gedrag; ze bepalen de intentie van iemands gedrag. Barrières en vaardigheden hebben vervolgens ook invloed op het uiteindelijke gedrag.Het ASE-model. Wat betekent Attitude?De houding van iemand (tov gedrag), hoe iemand zich gedraagt.Het ASE-model. Wat zijn sociale invloeden?- subjectieve normen - sociale druk, sociale steun - waargenomen gedrag van anderenHet ASE-model. Wat is Eigen Effectiviteit?De inschatting die iemand maakt van zijn eigen mogelijkheden om bepaald gedrag te vertonen. - inschatting van eigen vaardigheden (gedragseffectiviteit) - inschatting van het gedrag in verschillende sociale situaties (sociale effectiviteit) - zelfvertrouwen - (spanningseffectiviteit)Externe variabelen kunnen gedrag beïnvloeden (ASE-model). Kun je er een paar noemen?- leeftijd - geslacht - overtuigingen - sociaal-economische status - psychologische kenmerken (bijv persoonlijkheid) - geloof/religieWat is een barrière in het ASE-model?Een barrière (drempel) is een factor die de intentie tot daadwerkelijke gedrag kan beïnvloeden. Dit kunnen bijvoorbeeld externe omstandigheden zijn waar de client geen invloed op kan uitoefenen.Zet in de juiste volgorde voor het stappenplan patiëntenvoorlichting (zet de nummers achter elkaar) : 1. Doelen stellen 2. Evalueren van de voorlichtingsactiviteit 3. probleemanalyse 4. uitvoeren van de voorlichtingsactiviteit 5. bepalen gedragsfactoren35142Welke fasen doorlopen zorgvragers als ze informatie verwerken? Zet de nummers op de juiste volgorde: 1. willen 2. begrijpen 3. openstaan 4. doen3214Wat is productevaluatie?Het resultaat; is het beoogde doel gehaald?Wat is procesevaluatie?Hoe zijn we tot dit doel gekomen? Werkwijze evalueren.