Тест 9/ Стратегічний маркетинг/ Загальний 12.01.2023

1. ОДИНАДЦЯТЬ ТИПІВ РУШІЙНИХ СИЛ:
Click the card to flip 👆
1 / 7
Terms in this set (7)
1. ОДИНАДЦЯТЬ ТИПІВ РУШІЙНИХ СИЛ:
М. Портер виділив _____ типів рушійних сил, які мають можливості змінювати ринкові умови та інтенсивність конкуренції в галузі:
- зміни у довгострокових темпах зростання галузі
- зміни у складі покупців та способи використання продукту
- оновлення продукту
- технологічні зміни
- маркетингові інновації
- вхід чи вихід великих фірм
- розсіювання технічних ноу-хау
- зміни у витратах та ефективності
поява купівельних переваг -диференційованого товару замість товару масового споживання (або навпаки)
- зміни у державній політиці та регулюванні
2. ТРЬОМА КРИТЕРІЯМИ:
Вплив рушійних сил галузі оцінюється за _____ критеріями: 1) важливість для галузі, 2) ступінь впливу на організацію, та 3) спрямованість впливу. Потім визначається важливість кожного виду рушійних сил.
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ:
Аналіз ______ показників - один із методів оцінки стану підприємства та його можливостей у майбутньому
4. КІЛЬКІСНИЙ ПОКАЗНИК
______ показник частки ринку визначається процентним співвідношенням показників обсягу продажів, до загального обсягу продажу товарів тієї ж категорії на ринку
5. ВІДНОСНОЮ
Конкурентоспроможність промислового підприємства є _____, а не абсолютною величиною, яка визначається у порівнянні з конкурентами або еталоном
6. ПРОГНОЗУВАННІ (прогнозування можливостей)
Важливість проведення аналізу факторів впливу зовнішнього середовища на підприємство полягає в ______ можливостей, розробки плану дій на випадок непередбачених обставин, розробки таких стратегій, які дозволять перетворити загрози на будьякі вигідні можливості.
7. НАЙБІЛЬШЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ
PEST-аналіз за мету виявити ті фактори зовнішнього середовища, які _____ впливають на організацію, а також передбачити динаміку впливу цих факторів (сприятливу чи несприятливу).