Gebruiksvoorwaarden

Laatste bewerking: 27 augustus 2019

Deze vertaling wordt enkel aangeboden voor een beter begrip van de tekst. In geval van verschillen tussen de vertaling en de Engelse tekst wordt de Engelse versie gezien als correct. De Quizlet website en al haar mobiele versies ("Service") is een gehoste service die bediend wordt door Quizlet Inc. ("Quizlet"). Elk gebruik van de Service is onderhevig aan de volgende Algemene Servicevoorwaarden ("Servicevoorwaarden" of "Voorwaarden" alsmede aan Quizlets Privacybeleid, Quizlets Richtlijnen van de Gemeenschap, en Quizlets Erecode, allemaal verwerkt in deze Algemene Servicevoorwaarden. Je gebruik van de Service houdt je acceptatie van deze Algemene Servicevoorwaarden in.

 1. Toelatingsvoorwaarden Het gebruik van de Service is nietig waar verboden. De Service is bedoeld voor gebruikers van ouder dan 13 jaar, maar is open voor alle leeftijden. Voor kinderen van 13 jaar of jonger (of een andere leeftijd van meerderjarigheid waar dit is verplicht per wet), biedt Quizlet een beperkte set mogelijkheden en een website-ervaring waarvan bepaalde functies zijn verwijderd. Door het gebruik van de Service verklaar en garandeer je dat (a) alle geregistreerde informatie die je ingediend hebt waar is en accuraat; (b) je de accuratesse van zulke informatie zult onderhouden; en (c) je gebruik van de Service geen enkele toepasselijke wet of regel schendt.
 2. Je Quizlet Account en Data. Als je een account aanmaakt bij de Service ben jij verantwoordelijk voor het onderhoud van de veiligheid van je account en gegevens, en ben je volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die er plaatsvinden onder het account. Je moet Quizlet onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeautoriseerd gebruik van je gegevens, je account of welke andere inbreuk op de veiligheid dan ook. Quizlet is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door je, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die ontstaan is als gevolg van zulke handelingen of omissies. Quizlet kan van tijd tot tijd opslaglimieten instellen voor je gegevens, of andere maatregelen nemen die het nodig acht om de Service te beheren. Quizlet kan ook van tijd tot tijd haar beleid veranderen ten aanzien van het aanbieden van commerciële content of het vertonen van advertenties, en kan dit doen zonder voorafgaande kennisgeving. Als je een account creëert in de Service, ben je verantwoordelijk voor het in stand houden van de veiligheid van je account en data, en je bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account. Accounts zijn voor individuen, niet voor organisaties, het gebruik is slechts voor één persoon. Je mag je account niet delen met iemand anders. Je moet Quizlet onmiddellijk in kennis stellen van enig ongeautoriseerd gebruik van je data, je account of enige andere schending van beveiliging. Quizlet zal niet aansprakelijk zijn voor enige handelingen of nalatingen van jou, inclusief eventuele schade van welke soort dan ook die opgetreden is als een gevolg van zulke handelingen of nalatingen. Quizlet kan van tijd tot tijd opslaglimieten instellen op je data, of enig andere maatregel nemen dat het passend acht om de Service te beheren. Quizlet kan ook van tijd tot tijd haar beleid veranderen met betrekking tot commerciële content of het tonen van advertenties, en kan dit doen zonder kennisgeving.
 3. Geüpgrade Lidmaatschappen Gebruikers hebben de optie om aanvullende functies of functionaliteit te kopen voor hun Quizlet account ("Opgewaardeerd Lidmaatschap"). Opgewaarde lidmaatschappen kunnen worden gekocht hetzij door (i) het betalen van terugkerend abonnementsgeld; of door (ii) een betaling vooraf voor een specifieke periode ("Pre-paid periode"). De Algemene Voorwaarden die hieronder staan vermeld zullen je participatie in deze programma's regelen.
  1. Termijn Pre-Paid lidmaatschap: Opgewaardeerd lidmaatschap die gekocht is voor een Pre-Paid periode zal automatisch beëindigd worden aan het eind van de Pre-Paid periode.
  2. Groepsaankoop: Een groepsaankoop geeft credits voor meerdere, pre-paid individuele opgewaardeerde lidmaatschappen via een unieke upgradekoppeling. Het aantal upgradecredits wordt opgegeven in de groepsaankoop. Personen die groepsaankopen doen, zijn als enige verantwoordelijk voor de verdeling van opwaarderingcredits. Alle opwaarderingen zijn niet overdraagbaar en definitief wanneer een credit is ingewisseld via een individuele gebruikersaccount. Bij individuele accounts die een opwaardering van een groepsaankoop gebruiken, zijn de credits niet gekoppeld aan een school, bedrijf, entiteit, instelling of een ander gecentraliseerd account en de koper van de groepsaankoop heeft geen recht op of geen belang in een account waarop een opwaarderingscredit is toegepast, behalve wanneer de koper van de groepsaankoop en de houder van de account waarop een opwaarderingscredit is toegepast, dezelfde persoon zijn.
  3. Annuleren van Abonnement door jou: Als je een doorlopend lidmaatschap hebt gekocht kun je je Opgewaardeerde Lidmaatschap ten alle tijde beëindigen. Als je kiest voor het beëindigen van je Opgewaardeerde Lidmaatschap, zal je abonnement niet vernieuwen op de volgende automatische verlengingsdatum. Je kan tot die datum doorgaan met het genieten van de voordelen van je Opgewaardeerd Lidmaatschap, waarna je account automatisch gedegradeerd zal worden. Informatie over hoe je je abonnement kan beëindigen kan hier worden gevonden.
  4. Annulering door ons: Wij kunnen uw opgewaardeerde lidmaatschap ten alle tijden annuleren, om welke reden dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving.
  5. Terugbetalingen: Behalve wanneer dit verplicht is door de wet, worden Opgewaardeerde Lidmaatschappen die direct gekocht zijn bij Quizlet niet terugbetaald. Opgewaardeerde Lidmaatschappen die gekocht zijn via andere platformen zijn onderhevig aan de terugbetalingsregelingen van die platformen. Quizlet kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de richtlijnen van die platformen.
  6. Prijsveranderingen: Quizlet mag van tijd tot tijd de prijs voor opgewaardeerde lidmaatschappen veranderen. Quizlet zal alle prijsveranderingen vooraf aan je communiceren en, als dit van toepassing is, hoe deze veranderingen te accepteren. Prijsveranderingen voor Opgewaardeerde Lidmaatschappen zullen van kracht worden aan het begin van de volgende abonnementsperiode die komt na de datum van de prijsverandering. Voor zover dit toegestaan is door de lokale wetgeving, accepteer je de nieuwe prijs door je Opgewaardeerde Lidmaatschap te continueren nadat de prijsverandering van kracht geworden is. Als je het niet eens bent met de prijsveranderingen, heb je het recht de prijsverandering af te wijzen door je Opgewaardeerde Lidmaatschap te beëindigen voordat de prijsverandering van kracht wordt. Zorg er alsjeblieft voor dat je zulke aankondigingen van prijsveranderingen zorgvuldig leest.
 4. Premium Content.: Gebruikers kunnen de optie hebben om commerciële content te kopen of er toegang tot te krijgen ("Premium Content"). Toegang tot Premium Content kan worden verstrekt door hetzij (i) dit direct te kopen op de Service ("Content Abonnement") of (ii) door een toegangscode in te vullen ("Toegangscode"). De Algemene Voorwaarden hieronder zullen de participatie in deze programma's regelen.
  1. Abonnementen op Content: Toegang tot Premium Content aangeschaft als onderdeel van een Abonnement op Content is onderhevig aan de Algemene Voorwaarden die gepresenteerd zijn tijdens het aankoopproces en je bent gebonden aan de opgenomen beperkingen.
  2. Toegangcodes: Toegang tot Premium Content door middel van een toegangscode die uitgegeven is door een uitgever is onderhevig aan de Algemene Voorwaarden die gesteld zijn door de uitgever en je bent gebonden door de restricties die daarin zijn opgenomen van de uitgever, inclusief het verlopen van codes.
  3. Licentie: Als je eenmaal een Abonnement op Content hebt aangeschaft of een Toegangscode heeft gebruikt om toegang te krijgen tot Premium Content, kun je het opgenomen materiaal voor de aangewezen periode gebruiken. Je mag de Premium Content alleen benaderen voor je eigen persoonlijke, educatieve gebruik ("Persoonlijk Gebruik"). Elk account moet haar eigen Abonnement op Content kopen of een Toegangscode invoeren, en accounts mogen niet worden gedeeld door meerdere gebruikers.
  4. Beperkingen: Je mag Premium Content niet gebruiken voor commerciële doeleinden van welke aard dan ook. Dit betekent dat je het niet mag verkopen, het gebruiken voor advertenties of marketingdoeleinden, of het een andere manier gebruiken in verband met een bedrijf of een winstgevende activiteit. Je mag Premium Content niet vermelden in berichten of het anderszins beschikbaar maken in welke website dan ook. Je mag Premium Content niet delen, versturen, verkopen, een sublicentie ervan uitgeven, of het overdragen aan iemand anders.
  5. Terugbetalingen: Behalve wanneer het verplicht is per wet, zijn Abonnementen op Premium Content die direct bij Quizlet zijn gekocht niet restitueerbaar. Abonnementen op Premium Content die gekocht zijn via andere platformen zijn onderhevig aan de restitutieregelingen van die platformen. Quizlet is niet verantwoordelijk voor het beleid van zulke platformen.
 5. De verantwoordelijkheid van Contribuanten. Als je studiesets creëert, commentaar geeft via de discussievensters, materiaal stuurt naar de Service, links indient op de Service, of op een andere manier materiaal beschikbaar maakt aan de Service (alles tezamen hier "Content" genoemd) ben je geheel verantwoordelijk voor de samenstelling van, en eventuele schade die uit die Content voortvloeit. Dat is het geval, onafhankelijk van of de Content in kwestie tekst, grafisch materiaal, geluidsbestanden, computersoftware of enig ander formaat waar Quizlet data in bewaart bevat.
 6. Verboden Content Je mag alleen educatief en studie-gerelateerde Content indienen bij de Service. Hieronder volgen voorbeelden van verboden Content op of door middel van de Service. Quizlet behoudt zich het recht voor om iedereen te onderzoeken en passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar Quizlet's eigen goeddunken, in strijd handelt met deze bepaling, inclusief maar zonder beperkt te zijn tot, het verwijderen van de aanstootgevende inhoud van de Service en het beëindigen van de accounts van dergelijke overtreders, of andere juridische stappen te ondernemen. Verboden Content omvat, maar is niet beperkt tot, Content die, naar eigen goeddunken van Quizlet:
  • duidelijk offensief is en racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysiek letsel van enige soort bevordert tegen een klasse of individu;
  • een andere persoon intimideert of zulke intimidatie verdedigt;
  • mensen exploiteert op een seksuele of gewelddadige manier;
  • seksuele, overdreven gewelddadige, of aanstootgevende onderwerpen heeft;
  • verzoekt om persoonlijke informatie van personen die jonger zijn dan 18 jaar;
  • publiekelijk informatie plaatst die een privé- of veiligheidsrisico voor enig persoon behelst;
  • informatie bevat over een ander persoon die u heeft geplaatst zonder toestemming van die persoon;
  • in strijd is met de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, merkrechten, contractuele rechten of andere rechten van enig persoon;
  • informatie bevat of bevordert waarvan u weet dat het onjuist of misleidend is, of illegale activiteiten of gedrag bevordert die beledigend, bedreigend, obsceen, smadelijk of lasterlijk zijn;
  • een onwettige of ongeautoriseerde kopie bevat of bevordert van het auteursrechtelijk beschermde werk van een ander persoon;
  • verzoekt om wachtwoorden of persoons-identificerende informatie van andere gebruikers voor commerciële of onwettige doeleinden;
  • het versturen van junkmail, kettingbrieven, ongevraagde massamailings of instant berichten of spam impliceert;
  • enige criminele activiteit of onderneming bevordert of promoot, of instructies geeft over illegale activiteiten inclusief, maar niet beperkt tot, het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het sturen of maken van computervirussen;
  • commerciële activiteiten en/of verkopen betreft, zonder geschreven toestemming van Quizlet, zoals wedstrijden, loterijen, ruilhandel, reclame of piramidespelen;
  • enige en alle toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 7. Verboden Activiteiten. Je mag je alleen bezighouden met educatieve en studiegerelateerde activiteiten terwijl je de Service gebruikt. Hieronder volgen voorbeelden van het soort activiteit dat verboden is bij de Service. Quizlet behoudt zich het recht voor om iedereen te onderzoeken en passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar Quizlet's eigen goeddunken, in strijd handelt met deze bepaling, inclusief maar zonder beperkt te zijn tot, het verwijderen van het beëindigen van je account en/of toegang tot de Service, je rapporteren aan de juiste autoriteiten, inclusief wetshandhavingsinstanties, of andere juridische stappen te ondernemen. De verboden activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  • criminele of onrechtmatige activiteit, inclusief kinderporno, fraude, handelen in obsceen materiaal, dealen in drugs, gokken, intimidatie, stalken, spammen, versturen van virussen of andere schadelijke bestanden, schending van auteursrecht, octrooi-inbreuk of diefstal van handelsgeheimen;
  • omzeilen of wijzigen, proberen te omzeilen of wijzigen of het aanmoedigen dan wel assisteren van enig persoon in het omzeilen of wijzigen van beveiligingstechnologie of software die onderdeel uitmaakt van de Service;
  • het zich voordoen of zich pogen voor te doen als een andere gebruiker, persoon of entiteit;
  • het account, de gebruikersnaam, of wachtwoord van een andere gebruiker gebruiken op enig moment, of uw wachtwoord aan derden doorgeven, of toestaan dat een derde partij toegang heeft tot uw account;
  • enige informatie die verkregen is van de Service gebruiken ten einde een andere persoon of entiteit te intimideren, misbruiken of schade toe te brengen, of dit proberen;
  • activiteit die betrekking heeft op virussen, bots, wormen of andere computercode, bestanden of programma's die de functionaliteit van enige computersoftware of hardware onderbreekt, vernietigt of beperkt, of anderszins het ongeautoriseerde gebruik van, of toegang tot, een computer of een computernetwerk toestaat;
  • enig geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals, maar niet beperkt tot, het gebruik van scripts om Content aan te maken of te plaatsen;
  • het hinderen of verstoren van de Service, of het creëren van een onnodige belasting op de Service of de netwerken of diensten die met de Service verbonden zijn;
  • een ongeautoriseerde commerciële advertentie afbeelden op de Service, of betaling of willekeurig iets van waarde accepteren van een derde partij in ruil voor het door u uitvoeren van enige commerciële activiteit door middel van ongeautoriseerd of ontoelaatbaar gebruik van de Service namens die partij;
  • het reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, verhandelen of exploiteren voor enig commercieel doel, van een onderdeel van, of toegang tot, de Content en/of functionaliteit die via de Service geboden wordt, tenzij u specifiek toestemming heeft gekregen om dit te doen in een aparte overeenkomst;
  • het gebruik van de Service in een manier die niet consistent is met enige toepasselijke wet- of regelgeving.
 8. Verklaringen en Garanties met betrekking tot Content. Door Content beschikbaar te maken, verklaar en garandeer je dat:
  • het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Content zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot de auteursrechten, patenten, handelsmerken of handelsgeheimen van enige derde partij;
  • als uw werkgever rechten heeft op het intellectueel eigendom dat u creëert, heeft u hetzij (I) toestemming ontvangen van uw werkgever om de Content, inclusief maar niet beperkt tot enige software, te plaatsen of beschikbaar te maken, of (II) heeft u van uw werkgever een ontheffing gekregen met betrekking tot alle rechten op de Inhoud;
  • u heeft volledig voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot de Content, en heeft alles gedaan wat nodig is om succesvol aan alle vereiste voorwaarden voor eindgebruikers te voldoen;
  • de Content bevat en installeert geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijk of destructief materiaal;
  • de Content is geen spam en bevat geen onethisch of ongewild commercieel materiaal dat ontworpen is om gebruikersverkeer naar websites van derden te sturen, de zoekmachinerankings van websites van derden te verbeteren, onwettige handelingen mogelijk te maken (zoals phishing) of om ontvangers te misleiden omtrent de bron van het materiaal (zoals bij spoofing);
  • de content is niet obsceen of lasterlijk, en schendt niet de privacy of publicitaire rechten van een derde partij; en
  • u heeft, in het geval dat de Content computercode bevat, het type, de aard, het gebruik en de effecten van het materiaal waarheidsgetrouw omschreven, of u daar om werd gevraagd door Quizlet of anderszins.
 9. Licentie Door Content of enig ander materiaal in te dienen aan Quizlet om te gebruiken voor de Service of voor enig ander doel, bijvoorbeeld het posten van een studieset, een enquête in te vullen of Quizlet een e-mail te sturen, geef je Quizlet een wereldwijd, eeuwigdurende, royalty-vrije licentie (met het recht tot sublicentie) om zulke Content of materiaal te gebruiken, kopiëren, reproduceren, verwerken, aan te passen, wijzigen, publiceren, versturen, tonen, en distribueren in alle mogelijke media of distributiemethoden (bestaand of zelf ontwikkeld). aanvullende gebruiken door Quizlet, of andere bedrijven of individuen die samenwerken met Quizlet, kunnen worden gemaakt zonder compensatie aan je te betalen met betrekking tot de Content of materiaal dat je indient, plaatst, of anderszins beschikbaar maakt aan Quizlet of door middel van de Service.
 10. Insluiten. Als je Quizlet's Insluiten-functie gebruikt op je website mag je geen functionaliteit of gedeelte daarvan wijzigen, erop voortbouwen, of blokkeren, inclusief maar niet beperkt tot links terug naar de Quizlet website.
 11. Regels met betrekking tot API's voor ontwikkelaars. Als je de Quizlet API gebruikt stem je in met de Regels met betrekking API's voor ontwikkelaars, voor hoe ontwikkelaars van derden kunnen interacteren met de Content en de Service.
 12. Verantwoordelijkheid van Bezoekers van de Service. Quizlet heeft niet, en kan niet, alle Content die op de Service is geplaatst beoordeeld, en kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van da materiaal of gebruikte effecten ervan. Door de Service te exploiteren, verklaart of impliceert Quizlet niet dat het achter het materiaal staat dat er op gepost wordt, of dat het gelooft dat zulk materiaal nauwkeurig, nuttig of niet schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen van virussen, wormen, Trojaanse paarden, en andere schadelijk en destructief materiaal. De Service kan materiaal bevatten dat beledigend, onfatsoenlijk of anderszins laakbaar is, alsmede Content waarin technische, feitelijke of andere onjuistheden, typografische fouten of andere fouten in voorkomen. De Service kan ook materiaal bevatten die het intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten van derde partijen schendt, of waarbij het downloaden, kopiëren of gebruik ervan onderhevig kan zijn aan aanvullende voorwaarden en condities, vermeld of onuitgesproken. Quizlet wijst elke verantwoordelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik door bezoekers van de Service af, net als van het downloaden ervan door deze bezoekers van Content die erop geplaatst is. Bezoekers die inhoud of ander materiaal in strijd met deze Algemene Voorwaarden van Quizlet's Richtlijnen van de Gemeenschap ontdekken worden aangemoedigd verslag uit te brengen van dergelijk materiaal aan Quizlet met behulp van de beschikbare rapportagefuncties op de Service.
 13. Content die Geplaatst is op Andere Websites. We hebben niet alle Content, inclusief computersoftware, beoordeeld die beschikbaar is op websites en webpagina's waarnaar Quizlet linkt, en die linken naar Quizlet en we kunnen dat ook niet. Quizlet heeft geen controle over zulke websites en webpagina's van derden en is niet verantwoordelijk voor hun content of uw gebruik ervan. Door te linken naar een website of webpagina van een derde partij verklaart of impliceert Quizlet niet dat het die website of webpagina onderschrijft. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en ander schadelijk of destructief materiaal. Quizlet wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die resulteert van uw gebruik van websites en webpagina's van derden.
 14. Inbreuk op het auteursrecht en het DMCA-beleid. Quizlet respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als je gelooft dat het materiaal dat zich op Quizlet bevindt of dat gelinkt is door Quizlet je auteursrecht schendt, wordt je aangemoedigd Quizlet daarvan in kennis te stellen overeenkomstig Quizlet's Digitale Millennium Auteursrecht Acte ("DMCA") Beleid. Quizlet zal antwoorden op al zulke kennisgevingen, inclusief door de auteursrecht schendende Content te verwijderen of door alle links naar zulke Content te deactiveren, wanneer dit verplicht is of passend. In het geval dat een bezoeker de auteursrechten of andere intellectueel eigendomsrechten schendt van Quizlet of anderen, kan Quizlet, naar eigen goeddunken, de toegang tot, of het gebruik van de Service beëindigen. In zo'n geval van beëindiging, zal Quizlet niet verplicht zijn om een terugbetaling van welke hoeveelheid dan ook te doen van enige hoeveelheid die betaald is aan Quizlet door die gebruiker.
 15. Handelsmerken. Quizlet, Quizlet, Quizlet.com, het Quizlet logo, en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's gebruikt in verband met Quizlet, of de Service zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Quizlet of licentiegevers van Quizlet. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die gebruikt worden in verband met de Service kunnen handelsmerken zijn van derden. Je gebruik van de Service geeft je niet het recht of de licentie om handelsmerken van Quizlet of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken. Audiobestanden en software mogen niet worden verkocht, gedistribueerd, of aangeboden als een dienst aan anderen.
  Delen van audio-inhoud auteursrecht Voiceware Co., Ltd. 2001 en NeoSpeech, Inc., 2002, 2007.
  Delen van audiocontent mogelijk gemaakt door Loquendo TTS.
 16. Wijzigen aan de Service en de Algemene Voorwaarden. De Service, inclusief zonder beperking alle inhoud die er beschikbaar is, product- en lidmaatschapsfuncties, al Quizlet's beleidsrichtlijnen en deze gebruiksvoorwaarden, kunnen naar eigen goeddunken van Quizlet zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Je bent gebonden door dergelijke updates of wijzigingen, inclusief maar niet beperkt tot die welke deze Gebruiksvoorwaarden beïnvloeden, en als zodanig moet je periodiek deze Gebruiksvoorwaarden opnieuw bekijken.
 17. DE BEPERKING VAN GARANTIES VAN QUIZLET, HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS. TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD, WORDT ALLE CONTENT DIE GEPLAATST IS OF BESCHIKBAAR IS VAN DE SERVICE GELEVERD "ALS ZODANIG", EN QUIZLET, HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GEPASTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, OF NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE DOWNLOAD VAN, OF OP EEN ANDERE MANIER CONTENT OF DIENSTEN VERKRIJGT DOOR MIDDEL VAN DE SERVICE OP EIGEN DISCRETIE EN RISICO EN DAT QUIZLET, HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENS DIE RESULTEERT VAN DE DOWNLOAD ZOALS CONTENT OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS VOOR ENKELEN VAN U ZOU HET BOVENSTAANDE NIET VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN.
 18. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN QUIZLET, HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS. TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS VERMELD, ZAL QUIZLET, HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN NAAR JOU OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, BIJKOMENDE OF TYPISCHE SCHADE, ONGEACHT DE GROND OF AARD VAN DE VORDERING, VOORTKOMEND UIT GEBRUIK VAN DE SERVICE, OF DE CONTENT DAARVAN OF EEN GELINKTE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING DAARTOE , IN VERBAND MET WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN DATA OF ANDERSZINS, ZELFS ALS QUIZLET, HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS UITDRUKKELIJK WERDEN GEADVISEERD MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADES. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE EN ALLE VAN JE VORDERINGEN TEGEN QUIZLET, HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS, DIE VOORTKOMEN UIT, OF IN VERBAND STAAN MET, HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, OF DE INHOUD DAARVAN, OF VAN ENIGE GELINKTE WEBSITE, HET BEDRAG DAT JE DAADWERKELIJK HEBT BETAALD AAN QUIZLET GEDURENDE DE 12 MAANDELIJKSE PERIODE VOORAFGAANDE AAN DE DAG WAAROP DE CLAIM IS INGEDIEND OVERSCHRIJDEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE INCIDENTELE OF BIJKOMENDE SCHADE NIET TOE, DUS SOMMIGE VAN DE HIERVOOR GENOEMDE BEPERKINGEN ZIJN EVENTUEEL NIET VAN TOEPASSING OP JOU. DE PARTIJEN ZIJN HET EROVER EENS DAT DEZE SECTIE, SECTIE 10, EEN REDELIJKE VERDELING VAN RISICO'S BEVAT.
 19. Geschillen met Quizlet. In het geval van een geschil tussen jou en Quizlet voortvloeiend uit of verbonden met deze Gebruiksvoorwaarden of je gebruik van de Service, zijn de volgende regels van toepassing. LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG – HET KAN VAN GROTE INVLOED ZIJN OP JE WETTELIJKE RECHTEN, MET INBEGRIP VAN JE RECHT TOT HET BEGINNEN VAN EEN RECHTSZAAK IN DE RECHTBANK EN EEN JURY JE CLAIMS TE LATEN HOREN.
  1. Bindende arbitrage: Alle geschillen die voortvloeien uit of gerelateerd aan deze Gebruiksvoorwaarden van onze Services zullen worden afgehandeld via bindende arbitrage, uitgevoerd door de American Arbitration Association ('AAA') en in overeenstemming met hun Commerciële Arbitrage Regels . Jouw verantwoordelijkheid om te betalen voor elke indiening, administratieve- of arbitragehonoraria zullen zullen uitsluitend zijn zoals is uiteengezet in de AAA-regels. Voor zover toegestaan onder AAA regels kan de bemiddelaar kosten, vergoedingen en uitgaven, inclusief redelijke vergoedingen van advocaten, aan de winnende partij toekennen. Een besluit voortkomend uit arbitrage zal definitief en bindend zijn en kan worden behandeld als een vonnis door een bevoegde rechtbank. Je begrijpt dat er geen rechter of jury is bij arbitrage, en dat andere procedurele rechten zoals ontdekking en beroep niet beschikbaar zijn bij een arbitrage. JIJ EN QUIZLET KOMEN BEWUST EN VRIJWILLIG OVEREEN OM AF TE ZIEN VAN RESPECTIEVELIJKE RECHTEN OP EEN RECHTSZAAK DOOR EEN RECHTER OF JURY EN OM HUN ZAAK TE LATEN HOREN IN EEN RECHTBANK.
  2. Geschillen zullen worden beslecht op een individuele basis: JIJ EN QUIZLET STEMMEN BEWUST EN VRIJWILLIG IN OM AF TE ZIEN VAN JULLIE RESPECTIEVELIJKE RECHTEN OM EEN "CLASS"-, COLLECTIEVE-, GECONSOLIDEERDE-, OF REPRESENTATIEVE "ACTION" OF ARBITRAGE TE BEGINNEN OF ER AAN DEEL TE NEMEN. In afwijking van deze clausule kan elke partij verzoeken om dwangsommen of andere gerechtelijke maatregelen in een bevoegde rechtbank in San Francisco County, ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van die partij in afwachting van de voltooiing van de arbitrage.
 20. Toepasselijk Recht Quizlet is gevestigd in Californië, met ons hoofdkantoor in San Francisco. Behalve voor zover de van toepassing zijnde wet anders bepaalt, zullen deze Gebruiksvoorwaarden en elk toegang tot of gebruik van de Service onderworpen zijn aan de wetten van de staat van Californië, VS., met uitzondering van haar strijdigheid met wettelijke bepalingen, ongeacht waar je bent gevestigd.
 21. Locatie Elk geschil onderworpen aan bindende arbitrage vindt plaats in San Francisco County, Californië. Voor elke andere juridische actie die kan ontstaan tussen jou en Quizlet, of voor welke onze Bindende Arbitrage clausule niet van toepassing is bevonden, stemmen jij en Quizlet er mee in om zaak voor te leggen in de locatie en persoonlijke jurisdictie van de statelijke en federale rechtbanken gevestigd in San Francisco County, Californië.
 22. Algemene vertegenwoordiging en garantie. U verklaart en garandeert dat uw gebruik van de Service in overeenstemming zal zijn met Quizlet's Privacybeleid, deze Algemene Voorwaarden, met alle toepasselijke wetten en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot lokale wetten of regelgeving van uw land, staat, stad of ander gouvernementeel gebied met betrekking tot gedrag online en acceptabele content, en inclusief alle van toepassing zijnde wetten met betrekking tot de verzending van technische gegevens die geëxporteerd worden vanuit de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft, en met enig ander van toepassing zijn beleid of algemene voorwaarden.
 23. Schadeloosstelling. U gaat ermee akkoord om Quizlet, haar leveranciers en licentiegevers te verdedigen, vrijwaren en als onschadelijk te beschouwen, alsmede hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten van en tegen alle vorderingen en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die volgen uit uw gebruik van de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, in verband met enige schending van een verklaring of garantie in deze Algemene Voorwaarden.
 24. Diversen Je gaat ermee akkoord om Quizlet, haar leveranciers en licentiegevers te verdedigen, vrijwaren en als onschadelijk te beschouwen, alsmede hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten van en tegen alle vorderingen en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die volgen uit je gebruik van de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, in verband met enige schending van een verklaring of garantie in deze Algemene Voorwaarden.
 25. Scheidbaarheid. Indien enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal dat deel zodanig worden opgevat, zodat de oorspronkelijke bedoeling van de opsteller en de resterende delen volledig van kracht blijven.
 26. Geen vrijstelling van Rechten. Een verklaring van afstand van één van beide partijen van een voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden of een inbreuk daarop, zal in geen enkel geval zo'n voorwaarde of conditie of een inbreuk daarop ongeldig maken.
 27. Toewijzing Je mag je rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden toewijzen aan welke partij dan ook die toestemming geeft hiertoe, en instemt om onderworpen te zijn aan die voorwaarden. Quizlet kan zonder enige voorwaarde haar rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden toewijzen. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen bindend zijn voor en ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.
 28. Voortbestaan van Voorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn geldig, zelfs nadat je je account sluit of stopt met het gebruiken van de Service.