Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 2 april 2015; Laatst bijgewerkt: 30 april 2022

De website van Quizlet, Inc. ("Quizlet") en haar toepassingen zijn een gehoste service die wordt beheerd door Quizlet, Inc. ("Service"). Elk gebruik van de Service is onderhevig aan de volgende Algemene Servicevoorwaarden ("Servicevoorwaarden" of "Voorwaarden" alsmede aan Quizlet's Privacybeleid, Quizlet's Richtlijnen van de Gemeenschap, en Quizlet's Erecode, allemaal verwerkt in deze Algemene Servicevoorwaarden. Je gebruik van de Service houdt je acceptatie van deze Algemene Servicevoorwaarden in.

 1. Toelatingsvoorwaarden Het gebruik van de Service is nietig waar verboden. De Service is bedoeld voor gebruikers van ouder dan 13 jaar, maar is open voor alle leeftijden. Voor kinderen van 13 jaar of jonger (of een andere leeftijd van meerderjarigheid waar dit is verplicht per wet), biedt Quizlet een beperkte set mogelijkheden en een website-ervaring waarvan bepaalde functies zijn verwijderd. Door het gebruik van de Service verklaar en garandeer je dat (a) alle geregistreerde informatie die je ingediend hebt waar is en accuraat; (b) je de accuratesse van zulke informatie zult onderhouden; en (c) je gebruik van de Service geen enkele toepasselijke wet of regel schendt.
 2. Je Quizlet Account en Data. Als je een account aanmaakt bij de Service ben jij verantwoordelijk voor het onderhoud van de veiligheid van je account en gegevens, en ben je volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die er plaatsvinden onder het account. Je moet Quizlet onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeautoriseerd gebruik van je gegevens, je account of welke andere inbreuk op de veiligheid dan ook. Quizlet is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door je, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die ontstaan is als gevolg van zulke handelingen of omissies. Quizlet kan van tijd tot tijd opslaglimieten instellen voor je gegevens, of andere maatregelen nemen die het nodig acht om de Service te beheren. Quizlet kan ook van tijd tot tijd haar beleid veranderen ten aanzien van het aanbieden van commerciële content of het vertonen van advertenties, en kan dit doen zonder voorafgaande kennisgeving. Als je een account creëert in de Service, ben je verantwoordelijk voor het in stand houden van de veiligheid van je account en data, en je bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account. Accounts zijn voor individuen, niet voor organisaties, het gebruik is slechts voor één persoon. Je mag je account niet delen met iemand anders. Je moet Quizlet onmiddellijk in kennis stellen van enig ongeautoriseerd gebruik van je data, je account of enige andere schending van beveiliging. Quizlet zal niet aansprakelijk zijn voor enige handelingen of nalatingen van jou, inclusief eventuele schade van welke soort dan ook die opgetreden is als een gevolg van zulke handelingen of nalatingen. Quizlet kan van tijd tot tijd opslaglimieten instellen op je data, of enig andere maatregel nemen dat het passend acht om de Service te beheren. Quizlet kan ook van tijd tot tijd haar beleid veranderen met betrekking tot commerciële content of het tonen van advertenties, en kan dit doen zonder kennisgeving.
 3. Abonnementen. Je hebt de mogelijkheid om een abonnement aan te schaffen, dat een verbeterde ervaring biedt met extra functies of functionaliteit voor je Quizlet-account (" Abonnement"). Abonnementen kunnen worden gekocht door (i) een terugkerend abonnementsgeld te betalen; of (ii) vooruitbetaling die u toegang geeft voor een specifieke periode (" Vooruitbetaalde periode "). De Algemene Voorwaarden hieronder zullen de participatie in deze programma's regelen.
  1. Vooruitbetaalde abonnementstermijn : Abonnementen die voor een vooruitbetaalde periode zijn gekocht, worden automatisch beëindigd aan het einde van de vooruitbetaalde periode.
  2. Groepsbestellingen: Een groepsbestelling biedt korting op tegoeden voor meerdere, individuele Pre-Paid Periode-abonnementen via een unieke upgradelink. U kunt het aantal abonnementscredits selecteren dat u wilt kopen. Kopers van Groepsorders zijn als enige verantwoordelijk voor de distributie van abonnementstegoeden. Alle abonnementen zijn niet-overdraagbaar en onherroepelijk zodra een tegoed door een individueel gebruikersaccount is ingewisseld. Individuele accounts die een inschrijvingskrediet voor een Groepsopdracht gebruiken mogen niet verbonden zijn met een school, bedrijf, entiteit, instelling of andere gecentraliseerde account en de koper van de Groepsopdracht heeft geen recht op of belang in een account waarop een inschrijvingskrediet is toegepast, behalve wanneer de koper van de Groepsopdracht en de houder van het account waarop een inschrijvingskrediet is toegepast dezelfde persoon zijn.
  3. Om je abonnement op te zeggen: je kunt je abonnement op elk moment annuleren. Als je Abonnement automatisch wordt verlengd, moet je ten minste 1 dag voor het verlopen van de Abonnementsperiode annuleren om extra kosten te voorkomen. Je kunt tot die datum blijven genieten van de voordelen van jouw Abonnement, waarna je Abonnement wordt beëindigd en je account automatisch wordt gedowngraded. Je kunt je abonnement opzeggen in je accountinstellingen of door hier naartoe te gaan. Onze annuleringsvoorwaarden vindt u hier.
  4. Annulering door ons: Wij kunnen uw opgewaardeerde lidmaatschap ten alle tijden annuleren, om welke reden dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving.
  5. Terugbetalingen: Behalve waar wettelijk vereist, kunnen abonnementen die rechtstreeks via Quizlet zijn gekocht, niet worden gerestitueerd. Abonnementen die via andere platforms zijn gekocht, zijn onderworpen aan het restitutiebeleid van die platforms. Quizlet kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het beleid van deze platforms. We geven geen terugbetaling als de prijs voor Abonnementsplannen daalt, of als we latere promotieprijzen aanbieden of de inhoud of functies van de Service veranderen.
  6. Prijswijzigingen: We kunnen de prijs voor abonnementen van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele prijswijzigingen zullen wij vooraf aan u doorgeven. Prijswijzigingen voor Abonnementen gaan in op de eerstvolgende verlengingsdatum die volgt op de datum van de prijswijziging. Zoals toegestaan door de plaatselijke wetgeving, accepteer je de nieuwe prijs door je abonnement te behouden nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Indien u niet akkoord gaat met de prijswijzigingen, heeft u het recht de wijziging af te wijzen door het Abonnement op te zeggen voordat de prijswijziging van kracht wordt. Zorg ervoor dat u dergelijke kennisgevingen van prijswijzigingen zorgvuldig leest.
 4. Premium Content.: Gebruikers kunnen de optie hebben om commerciële content te kopen of er toegang tot te krijgen ("Premium Content"). Toegang tot Premium Content kan worden verstrekt door hetzij (i) dit direct te kopen op de Service ("Content Abonnement") of (ii) door een toegangscode in te vullen ("Toegangscode"). De Algemene Voorwaarden hieronder zullen de participatie in deze programma's regelen.
  1. Abonnementen op Content: Toegang tot Premium Content aangeschaft als onderdeel van een Abonnement op Content is onderhevig aan de Algemene Voorwaarden die gepresenteerd zijn tijdens het aankoopproces en je bent gebonden aan de opgenomen beperkingen.
  2. Toegangcodes: Toegang tot Premium Content door middel van een toegangscode die uitgegeven is door een uitgever is onderhevig aan de Algemene Voorwaarden die gesteld zijn door de uitgever en je bent gebonden door de restricties die daarin zijn opgenomen van de uitgever, inclusief het verlopen van codes.
  3. Licentie: Als je eenmaal een Abonnement op Content hebt aangeschaft of een Toegangscode heeft gebruikt om toegang te krijgen tot Premium Content, kun je het opgenomen materiaal voor de aangewezen periode gebruiken. Je mag de Premium Content alleen benaderen voor je eigen persoonlijke, educatieve gebruik ("Persoonlijk Gebruik"). Elk account moet haar eigen Abonnement op Content kopen of een Toegangscode invoeren, en accounts mogen niet worden gedeeld door meerdere gebruikers.
  4. Beperkingen: Je mag Premium Content niet gebruiken voor commerciële doeleinden van welke aard dan ook. Dit betekent dat je het niet mag verkopen, het gebruiken voor advertenties of marketingdoeleinden, of het een andere manier gebruiken in verband met een bedrijf of een winstgevende activiteit. Je mag Premium Content niet vermelden in berichten of het anderszins beschikbaar maken in welke website dan ook. Je mag Premium Content niet delen, versturen, verkopen, een sublicentie ervan uitgeven, of het overdragen aan iemand anders.
  5. Terugbetalingen: Behalve wanneer het verplicht is per wet, zijn Abonnementen op Premium Content die direct bij Quizlet zijn gekocht niet restitueerbaar. Abonnementen op Premium Content die gekocht zijn via andere platformen zijn onderhevig aan de restitutieregelingen van die platformen. Quizlet is niet verantwoordelijk voor het beleid van zulke platformen.
 5. De verantwoordelijkheid van Contribuanten. Als je studiesets creëert, commentaar geeft via de discussievensters, materiaal stuurt naar de Service, links indient op de Service, of op een andere manier materiaal beschikbaar maakt aan de Service (alles tezamen hier "Content" genoemd) ben je geheel verantwoordelijk voor de samenstelling van, en eventuele schade die uit die Content voortvloeit. Dat is het geval, onafhankelijk van of de Content in kwestie tekst, grafisch materiaal, geluidsbestanden, computersoftware of enig ander formaat waar Quizlet data in bewaart bevat.
 6. Verboden Content. Je mag alleen educatief en studie-gerelateerde Content indienen bij de Service. Hieronder volgen voorbeelden van verboden Content op of door middel van de Service. Quizlet behoudt zich het recht voor om een onderzoek in te stellen en passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken van Quizlet, deze bepaling overtreedt, waaronder, zonder beperking, het verwijderen van de overtredende Inhoud van de Dienst, het beperken van het gebruik van een deel van de Dienst of het beëindigen van de accounts van dergelijke overtreders, of het zoeken van andere rechtsmiddelen. Verboden Content omvat, maar is niet beperkt tot, Content die, naar eigen goeddunken van Quizlet:
  • duidelijk offensief is en racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysiek letsel van enige soort bevordert tegen een klasse of individu;
  • een andere persoon intimideert of zulke intimidatie verdedigt;
  • mensen exploiteert op een seksuele of gewelddadige manier;
  • seksuele, overdreven gewelddadige, of aanstootgevende onderwerpen heeft;
  • verzoekt om persoonlijke informatie van personen die jonger zijn dan 18 jaar;
  • publiekelijk informatie plaatst die een privé- of veiligheidsrisico voor enig persoon behelst;
  • informatie bevat over een ander persoon die u heeft geplaatst zonder toestemming van die persoon;
  • in strijd is met de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, merkrechten, contractuele rechten of andere rechten van enig persoon;
  • informatie bevat of bevordert waarvan u weet dat het onjuist of misleidend is, of illegale activiteiten of gedrag bevordert die beledigend, bedreigend, obsceen, smadelijk of lasterlijk zijn;
  • een onwettige of ongeautoriseerde kopie bevat of bevordert van het auteursrechtelijk beschermde werk van een ander persoon;
  • verzoekt om wachtwoorden of persoons-identificerende informatie van andere gebruikers voor commerciële of onwettige doeleinden;
  • het versturen van junkmail, kettingbrieven, ongevraagde massamailings of instant berichten of spam impliceert;
  • enige criminele activiteit of onderneming bevordert of promoot, of instructies geeft over illegale activiteiten inclusief, maar niet beperkt tot, het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het sturen of maken van computervirussen;
  • commerciële activiteiten en/of verkopen betreft, zonder geschreven toestemming van Quizlet, zoals wedstrijden, loterijen, ruilhandel, reclame of piramidespelen;
  • enige en alle toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 7. Verboden Activiteiten. Je mag je alleen bezighouden met educatieve en studiegerelateerde activiteiten terwijl je de Service gebruikt. Hieronder volgen voorbeelden van het soort activiteit dat verboden is bij de Service. Quizlet behoudt zich het recht voor om iedereen te onderzoeken en passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar Quizlet's eigen goeddunken, in strijd handelt met deze bepaling, inclusief maar zonder beperkt te zijn tot, het verwijderen van het beëindigen van je account en/of toegang tot de Service, je rapporteren aan de juiste autoriteiten, inclusief wetshandhavingsinstanties, of andere juridische stappen te ondernemen. De verboden activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  • criminele of onrechtmatige activiteit, inclusief kinderporno, fraude, handelen in obsceen materiaal, dealen in drugs, gokken, intimidatie, stalken, spammen, versturen van virussen of andere schadelijke bestanden, schending van auteursrecht, octrooi-inbreuk of diefstal van handelsgeheimen;
  • omzeilen of wijzigen, proberen te omzeilen of wijzigen of het aanmoedigen dan wel assisteren van enig persoon in het omzeilen of wijzigen van beveiligingstechnologie of software die onderdeel uitmaakt van de Service;
  • het zich voordoen of zich pogen voor te doen als een andere gebruiker, persoon of entiteit;
  • het account, de gebruikersnaam, of wachtwoord van een andere gebruiker gebruiken op enig moment, of uw wachtwoord aan derden doorgeven, of toestaan dat een derde partij toegang heeft tot uw account;
  • enige informatie die verkregen is van de Service gebruiken ten einde een andere persoon of entiteit te intimideren, misbruiken of schade toe te brengen, of dit proberen;
  • activiteit die betrekking heeft op virussen, bots, wormen of andere computercode, bestanden of programma's die de functionaliteit van enige computersoftware of hardware onderbreekt, vernietigt of beperkt, of anderszins het ongeautoriseerde gebruik van, of toegang tot, een computer of een computernetwerk toestaat;
  • enig geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals, maar niet beperkt tot, het gebruik van scripts om Content aan te maken of te plaatsen;
  • het hinderen of verstoren van de Service, of het creëren van een onnodige belasting op de Service of de netwerken of diensten die met de Service verbonden zijn;
  • een ongeautoriseerde commerciële advertentie afbeelden op de Service, of betaling of willekeurig iets van waarde accepteren van een derde partij in ruil voor het door u uitvoeren van enige commerciële activiteit door middel van ongeautoriseerd of ontoelaatbaar gebruik van de Service namens die partij;
  • het reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, verhandelen of exploiteren voor enig commercieel doel, van een onderdeel van, of toegang tot, de Content en/of functionaliteit die via de Service geboden wordt, tenzij u specifiek toestemming heeft gekregen om dit te doen in een aparte overeenkomst;
  • het gebruik van de Service in een manier die niet consistent is met enige toepasselijke wet- of regelgeving.
 8. Verklaringen en Garanties met betrekking tot Content. Door Content beschikbaar te maken, verklaar en garandeer je dat:
  • het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Content zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot de auteursrechten, patenten, handelsmerken of handelsgeheimen van enige derde partij;
  • als uw werkgever rechten heeft op het intellectueel eigendom dat u creëert, heeft u hetzij (I) toestemming ontvangen van uw werkgever om de Content, inclusief maar niet beperkt tot enige software, te plaatsen of beschikbaar te maken, of (II) heeft u van uw werkgever een ontheffing gekregen met betrekking tot alle rechten op de Inhoud;
  • u heeft volledig voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot de Content, en heeft alles gedaan wat nodig is om succesvol aan alle vereiste voorwaarden voor eindgebruikers te voldoen;
  • de Content bevat en installeert geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijk of destructief materiaal;
  • de Content is geen spam en bevat geen onethisch of ongewild commercieel materiaal dat ontworpen is om gebruikersverkeer naar websites van derden te sturen, de zoekmachinerankings van websites van derden te verbeteren, onwettige handelingen mogelijk te maken (zoals phishing) of om ontvangers te misleiden omtrent de bron van het materiaal (zoals bij spoofing);
  • de content is niet obsceen of lasterlijk, en schendt niet de privacy of publicitaire rechten van een derde partij; en
  • u heeft, in het geval dat de Content computercode bevat, het type, de aard, het gebruik en de effecten van het materiaal waarheidsgetrouw omschreven, of u daar om werd gevraagd door Quizlet of anderszins.
 9. Licentie Door Content of enig ander materiaal in te dienen aan Quizlet om te gebruiken voor de Service of voor enig ander doel, bijvoorbeeld het posten van een studieset, een enquête in te vullen of Quizlet een e-mail te sturen, geef je Quizlet een wereldwijd, eeuwigdurende, royalty-vrije licentie (met het recht tot sublicentie) om zulke Content of materiaal te gebruiken, kopiëren, reproduceren, verwerken, aan te passen, wijzigen, publiceren, versturen, tonen, en distribueren in alle mogelijke media of distributiemethoden (bestaand of zelf ontwikkeld). extra gebruik door Quizlet, of andere bedrijven of personen die samenwerken met Quizlet, kan worden gedaan zonder dat er aan jou een vergoeding wordt betaald met betrekking tot de Inhoud die je indient, plaatst of anderszins beschikbaar stelt aan Quizlet of via de Service.
 10. Insluiten. Als je Quizlet's Insluiten-functie gebruikt op je website mag je geen functionaliteit of gedeelte daarvan wijzigen, erop voortbouwen, of blokkeren, inclusief maar niet beperkt tot links terug naar de Quizlet website.
 11. Verantwoordelijkheid van Servicegebruikers. Quizlet heeft niet, en kan niet, alle Content die op de Service is geplaatst beoordeeld, en kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van da materiaal of gebruikte effecten ervan. Door de Service te gebruiken, vertegenwoordigt of impliceert Quizlet niet dat het de daarop geplaatste Inhoud onderschrijft, of dat het gelooft dat dergelijk materiaal nauwkeurig, nuttig of niet-schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen van virussen, wormen, Trojaanse paarden, en andere schadelijk en destructief materiaal. De Service kan materiaal bevatten dat beledigend, onfatsoenlijk of anderszins laakbaar is, alsmede Content waarin technische, feitelijke of andere onjuistheden, typografische fouten of andere fouten in voorkomen. De Service kan ook Inhoud bevatten die de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van derden schendt of er inbreuk op maakt, of waarvan het downloaden, kopiëren of gebruiken onderworpen kan zijn aan aanvullende voorwaarden, vermeld of niet-vermeld. Quizlet wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit je gebruik van de Dienst, of uit het downloaden van de daarop geplaatste Inhoud. Als je inhoud of ander materiaal ontdekt dat in strijd is met deze voorwaarden of de communityrichtlijnen van Quizlet , wordt je aangemoedigd om de Inhoud aan Quizlet te melden met behulp van de rapportagefuncties die beschikbaar zijn op de Service.
 12. Content die Geplaatst is op Andere Websites. We hebben niet alle Content, inclusief computersoftware, beoordeeld die beschikbaar is op websites en webpagina's waarnaar Quizlet linkt, en die linken naar Quizlet en we kunnen dat ook niet. Quizlet heeft geen controle over zulke websites en webpagina's van derden en is niet verantwoordelijk voor hun content of uw gebruik ervan. Door te linken naar een website of webpagina van een derde partij verklaart of impliceert Quizlet niet dat het die website of webpagina onderschrijft. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en ander schadelijk of destructief materiaal. Quizlet wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die resulteert van uw gebruik van websites en webpagina's van derden.
 13. Inbreuk op het auteursrecht en het DMCA-beleid. Quizlet respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als je van mening bent dat materiaal dat zich op Quizlet bevindt of waarnaar wordt gelinkt door Quizlet je auteursrecht schendt, wordt je aangemoedigd om Quizlet op de hoogte te stellen in overeenstemming met Quizlet's Digital Millennium Copyright Act (DMCA)-beleid. Quizlet zal antwoorden op al zulke kennisgevingen, inclusief door de auteursrecht schendende Content te verwijderen of door alle links naar zulke Content te deactiveren, wanneer dit verplicht is of passend. In het geval dat een bezoeker de auteursrechten of andere intellectueel eigendomsrechten schendt van Quizlet of anderen, kan Quizlet, naar eigen goeddunken, de toegang tot, of het gebruik van de Service beëindigen. In zo'n geval van beëindiging, zal Quizlet niet verplicht zijn om een terugbetaling van welke hoeveelheid dan ook te doen van enige hoeveelheid die betaald is aan Quizlet door die gebruiker.
 14. Handelsmerken. Quizlet, Quizlet.com, Quizlet Ads, het Quizlet merk en logo, en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met Quizlet, of de Dienst worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Quizlet of van Quizlet's licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die gebruikt worden in verband met de Service kunnen handelsmerken zijn van derden. Je gebruik van de Dienst verleent je geen recht of licentie om enige handelsmerken van Quizlet of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken. Audiobestanden en software mogen niet worden verkocht, gedistribueerd, of aangeboden als een dienst aan anderen.
  Delen van audio-inhoud copyright Voiceware Co., Ltd. 2001 and NeoSpeech, Inc., 2002, 2007.
  Delen van audiocontent mogelijk gemaakt door Loquendo TTS.
 15. Wijzigingen in de service en voorwaarden. De Service, inclusief maar niet beperkt tot alle beschikbare inhoud, product- en Abonnementsfuncties, alle beleidsregels van Quizlet en deze Servicevoorwaarden, kunnen naar eigen goeddunken van Quizlet zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Je bent gebonden door dergelijke updates of wijzigingen, inclusief maar niet beperkt tot die welke deze Gebruiksvoorwaarden beïnvloeden, en als zodanig moet je periodiek deze Gebruiksvoorwaarden opnieuw bekijken.
 16. DE BEPERKING VAN GARANTIES VAN QUIZLET, HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS. TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD, WORDT ALLE CONTENT DIE GEPLAATST IS OF BESCHIKBAAR IS VAN DE SERVICE GELEVERD "ALS ZODANIG", EN QUIZLET, HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GEPASTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, OF NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE DOWNLOAD VAN, OF OP EEN ANDERE MANIER CONTENT OF DIENSTEN VERKRIJGT DOOR MIDDEL VAN DE SERVICE OP EIGEN DISCRETIE EN RISICO EN DAT QUIZLET, HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENS DIE RESULTEERT VAN DE DOWNLOAD ZOALS CONTENT OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS VOOR ENKELEN VAN U ZOU HET BOVENSTAANDE NIET VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN.
 17. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN QUIZLET, HAAR LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS. TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD, ZULLEN QUIZLET, HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL JEGENS JOU OF EEN ANDERE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, ONGEACHT DE BASIS OF DE AARD VAN DE CLAIM, DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF DE INHOUD ERVAN OF VAN EEN HYPERLINKED WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN QUIZLET, HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE WERDEN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR AL JE VORDERINGEN TEGEN QUIZLET, ZIJN LEVERANCIERS EN ZIJN LICENTIEGEVERS DIE VOORTVLOEIEN UIT, OF VERBAND HOUDEN MET, HET GEBRUIK VAN DE DIENST, OF DE INHOUD ERVAN, OF VAN EEN GEHYPERLINKTE WEBSITE, HOGER ZIJN DAN DE BEDRAGEN DIE JE WERKELIJK AAN QUIZLET BETAALDE GEDURENDE DE PERIODE VAN 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP EEN VORDERING WORDT INGESTELD. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS MOGELIJK DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN DUS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT DEZE SECTIE, SECTIE 10, EEN REDELIJKE RISICOVERDELING VERTEGENWOORDIGT.
 18. Geschillen met Quizlet. In het geval van een geschil tussen jou en Quizlet voortvloeiend uit of verbonden met deze Gebruiksvoorwaarden of je gebruik van de Service, zijn de volgende regels van toepassing. LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG – HET KAN VAN GROTE INVLOED ZIJN OP JE WETTELIJKE RECHTEN, MET INBEGRIP VAN JE RECHT TOT HET BEGINNEN VAN EEN RECHTSZAAK IN DE RECHTBANK EN EEN JURY JE CLAIMS TE LATEN HOREN.
  1. Bindende arbitrage: Alle geschillen die voortvloeien uit of gerelateerd aan deze Gebruiksvoorwaarden van onze Services zullen worden afgehandeld via bindende arbitrage, uitgevoerd door de American Arbitration Association ('AAA') en in overeenstemming met hun Commerciële Arbitrage Regels . Jouw verantwoordelijkheid om te betalen voor elke indiening, administratieve- of arbitragehonoraria zullen zullen uitsluitend zijn zoals is uiteengezet in de AAA-regels. Voor zover toegestaan onder AAA regels kan de bemiddelaar kosten, vergoedingen en uitgaven, inclusief redelijke vergoedingen van advocaten, aan de winnende partij toekennen. Een besluit voortkomend uit arbitrage zal definitief en bindend zijn en kan worden behandeld als een vonnis door een bevoegde rechtbank. Je begrijpt dat er geen rechter of jury is bij arbitrage, en dat andere procedurele rechten zoals ontdekking en beroep niet beschikbaar zijn bij een arbitrage. JIJ EN QUIZLET KOMEN BEWUST EN VRIJWILLIG OVEREEN OM AF TE ZIEN VAN RESPECTIEVELIJKE RECHTEN OP EEN RECHTSZAAK DOOR EEN RECHTER OF JURY EN OM HUN ZAAK TE LATEN HOREN IN EEN RECHTBANK.
  2. Geschillen zullen worden beslecht op een individuele basis: JIJ EN QUIZLET STEMMEN BEWUST EN VRIJWILLIG IN OM AF TE ZIEN VAN JULLIE RESPECTIEVELIJKE RECHTEN OM EEN "CLASS"-, COLLECTIEVE-, GECONSOLIDEERDE-, OF REPRESENTATIEVE "ACTION" OF ARBITRAGE TE BEGINNEN OF ER AAN DEEL TE NEMEN. In afwijking van deze clausule kan elke partij verzoeken om dwangsommen of andere gerechtelijke maatregelen in een bevoegde rechtbank in San Francisco County, ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van die partij in afwachting van de voltooiing van de arbitrage.
 19. Toepasselijk Recht Quizlet is gevestigd in Californië, met ons hoofdkantoor in San Francisco. Behalve voor zover de van toepassing zijnde wet anders bepaalt, zullen deze Gebruiksvoorwaarden en elk toegang tot of gebruik van de Service onderworpen zijn aan de wetten van de staat van Californië, VS., met uitzondering van haar strijdigheid met wettelijke bepalingen, ongeacht waar je bent gevestigd.
 20. Locatie Elk geschil onderworpen aan bindende arbitrage vindt plaats in San Francisco County, Californië. Voor elke andere juridische actie die kan ontstaan tussen jou en Quizlet, of voor welke onze Bindende Arbitrage clausule niet van toepassing is bevonden, stemmen jij en Quizlet er mee in om zaak voor te leggen in de locatie en persoonlijke jurisdictie van de statelijke en federale rechtbanken gevestigd in San Francisco County, Californië.
 21. Algemene vertegenwoordiging en garantie. U verklaart en garandeert dat uw gebruik van de Service in overeenstemming zal zijn met Quizlet's Privacybeleid, deze Algemene Voorwaarden, met alle toepasselijke wetten en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot lokale wetten of regelgeving van uw land, staat, stad of ander gouvernementeel gebied met betrekking tot gedrag online en acceptabele content, en inclusief alle van toepassing zijnde wetten met betrekking tot de verzending van technische gegevens die geëxporteerd worden vanuit de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft, en met enig ander van toepassing zijn beleid of algemene voorwaarden.
 22. Schadeloosstelling. Je gaat ermee akkoord om Quizlet, haar leveranciers en licentiegevers te verdedigen, vrijwaren en als onschadelijk te beschouwen, alsmede hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten van en tegen alle vorderingen en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die volgen uit je gebruik van de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, in verband met enige schending van een verklaring of garantie in deze Algemene Voorwaarden.
 23. Diversen Je gaat ermee akkoord om Quizlet, haar leveranciers en licentiegevers te verdedigen, vrijwaren en als onschadelijk te beschouwen, alsmede hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten van en tegen alle vorderingen en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die volgen uit je gebruik van de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, in verband met enige schending van een verklaring of garantie in deze Algemene Voorwaarden.
 24. Scheidbaarheid. Indien enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal dat deel zodanig worden opgevat, zodat de oorspronkelijke bedoeling van de opsteller en de resterende delen volledig van kracht blijven.
 25. Geen vrijstelling van Rechten. Een verklaring van afstand van één van beide partijen van een voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden of een inbreuk daarop, zal in geen enkel geval zo'n voorwaarde of conditie of een inbreuk daarop ongeldig maken.
 26. Toewijzing Je mag je rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden toewijzen aan welke partij dan ook die toestemming geeft hiertoe, en instemt om onderworpen te zijn aan die voorwaarden. Quizlet kan zonder enige voorwaarde haar rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden toewijzen. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen bindend zijn voor en ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.
 27. Voortbestaan van Voorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn geldig, zelfs nadat je je account sluit of stopt met het gebruiken van de Service.