August 2019 - blog vocabulary

5.0 (2 reviews)
enforced
Click the card to flip 👆
1 / 111
Terms in this set (111)
agreementumowa, porozumienie, układagreement onporozumienie w sprawiesole proprietorshipjednoosobowa działalność gospodarczageneral partnershipspółka jawnaprofessional partnershipspółka partnerskalimited partnershipspółka komandytowalimited joint-stock partnershipspółka komandytowo-akcyjnalimited liability companyspółka z ograniczoną odpowiedzialnościąjoint-stock companyspółka akcyjnaliberal professionwolny zawódbusiness namefirmacommercial companyspółka handlowashareholderakcjonariuszstatutesstatutnatural personosoba fizycznageneral partnerkomplementariuszlimited partnerkomandytariuszpresumptiondomniemanierebutable presumptiondomniemanie wzruszalneirrebutable presumptiondomniemanie niewzruszalnepresumption of lawdomniemanie prawnepresumption of legalitydomniemanie legalnościpresumption of paternitydomniemanie pochodzenia dziecka od męża matkipresumption of conformitydomniemanie zgodnościlabour lawprawo pracy BrElabor lawprawo pracy AmEemployment contactumowa o pracęin writingpisemnieorallyustnieminimum wagepłaca minimalnaemployment contractumowa o pracęprobation / probationary periodokres próbnyfixed-term / temporary employment contactumowa o pracę na czas określonypermanent employment contactumowa o pracę na czas nieokreślonyemployeepracownikemployerpracodawcaemployment periodokres zatrudnieniaworking conditions and salarieswarunki pracy i płacyremunerationwynagrodzeniebasic remunerationwynagrodzenie zasadniczecomponents of remunerationskładniki wynagrodzeniaworking timewymiar czasu pracyannual leaveurlop wypoczynkowypart-timeniepełny wymiar czasu pracyfull-timepełny wymiar czasu pracydeductionpotrącenieLabour CodeKodeks pracyovertimenadgodzinynotice periodokres wypowiedzeniabonuspremiawork regulationsregulamin pracypay regulationsregulamin wynagradzaniato think outside the boxmyśleć nieszablonowoto mootpoddać pod dyskusjęto imposenałożyćhomicidezabójstwoto declinespadać, obniżać sięwhilstpodczas gdyto acknowledgeprzyznawać, uznawaćto endorseudzielać poparciaamendment to the Constitutionpoprawka do konstytucjilaxluźny, niewymagającyofficialurzędnik, funkcjonariuszto enforce a lawegzekwować prawo, pilnować przestrzegania prawawithin the meaning of Article Xw rozumieniu artykułu Xconventionkonwencjairrespective ofniezależnie odlawfullyzgodnie z prawemin the case ofw przypadkureferred to inokreślony widentitytożsamośćEU Member StatePaństwo Członkowskie UEprovisionsprzepisycopyrightprawo autorskieexceptz wyjątkiem, opróczlegal personosoba prawnanatural personosoba fizycznacontributionwkładvolumetominsolventniewypłacalnyrejectedodrzuconyflat feejednolita stawka / stała opłatato fileskładać / wnieśćto drag onciągnąć sięto rack upwindować / zwiększać sięto pop upwyskoczyćto purporttwierdzić / utrzymywaćcustodialopiekuńczycounselingdoradztwofeeopłataon the flip sidez drugiej stronycomplexityzawiłość / złożonośćfounderzałożycielapproximatelyokoło / w przybliżeniuto fill out the formwypełniać wniosekto outweighprzeważyćmovablesruchomościimmovablesnieruchomościbrick-and-mortarstacjonarnyto cook the booksfałszować księgito be snowed underbyć zawalonym pracą