zs

Stężenie (koncentracja) NOx w atmosferze jest przykładem:
Click the card to flip 👆
1 / 35
Terms in this set (35)
Która z wymienionych poniżej metod należy zastosować do oceny efektów środowiskowych jakie potencjalne będzie generować elektrownia konwencjonalna po wprowadzeniu zmian znacząco modernizujących jej wpływ na środowiskoProcedura oceny oddziaływania na środowiskoEtykiety środowiskowe II typudotyczą własnych stwierdzeń środowiskowych deklarowanych przez wytwórcę (jak "Nie testowane na zwierzętach", "Biodegradowalne")Które z poniższych procesów gospodarowania odpadami wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym:proces spalania odpadów z odzyskiem energiiWycofanie z rynku wyrobów i częściowa rezygnacja ze stosowanych technologii, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska to przykład działań realizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach:defensywnej strategii zarządzania środowiskiemStopień osiągnięcia celów środowiskowych jest przykładem:wskaźnika efektów zarządzaniaZaproponowane w normie ISO 14031 wskaźniki efektów zarządzania dostarczają informacji o:działaniach podejmowanych w zakresie zarządzania w celu wpływania na efekty działalności środowiskowej organizacjiKtóre z poniższych sformułowań jest nieprawdziweochrona środowiska polega na korzystaniu w sposób stały z zasobów i walorów przyrody do celów gospodarczych poprzez zagospodarowanie powierzchni, korzystanie bez ograniczeń z zasobów naturalnych oraz usuwanie do środowiska wszystkich odpadów.Która z poniższych poniżej definicji najpełniej wyjaśnia co oznacza pojęcie "zrównoważona produkcjato realizacja przez przedsiębiorstwo działań, których celem jest zapewnienie wzrostu produkcji przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego wpływu na środowiska i dążeniu do poprawy bezpieczeństwa pracy i jakości życiaOcena oddziaływania na środowisko (OOŚ) to procedura, którą przeprowadza się przed wydaniem pozwolenia na budowęw przypadku każdego przedsięwzięcia znacząco oddziałującego na środowisko, jak i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzony został obowiązek przeprowadzenia OOŚ na podstawie przyjętych kryteriówNa co należy zwrócić uwagę chcąc zaprojektować wyrób zgodnie z zasadami modelu gospodarki o obiegu zamkniętymby wyrób po okresie użytkowania nadawał się do ponownego użycia lub recyklinguPodaj trzy przykłady działań zgodnych z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętymużywanie opakowań zwrotnych - Oferowanie produktów w większości wykonanych z surowców pochodzących z odzysku - przekazywanie nadwyżki towarów ze sklepów spożywczych, niesprzedanych przed upływem terminu ważności do Banków żywności - sklepy oferujące sprzedaż dóbr używanych np. lumpeksy, komisy, antykwariatyPodaj trzy argumenty potwierdzające lub zaprzeczające tezie "Środowisko przyrodnicze warunkuje funkcjonowanie przedsiębiorstw"- większość przedsiębiorstw korzysta z zasobów środowiska naturalnego tj drewno, woda - przedsiębiorstwa występują w środowisku naturalnym - pozyskiwanie zasobów ludzkich i klientów bez środowiska naturalnego byłoby niemożliweProszę zaznaczyć poprawną odpowiedź:Zgodnie z wymaganiami normy ISO14001 audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania to odrębne narzędzia oceny efektów działalnościInstrumenty prawno-administracyjne zarządzania środowiskiem należą do instrumentów:regulacji bezpośredniejKształtowanie ekosystemów i krajobrazów jest to:świadome wprowadzenie zmian w ekosystemach i krajobrazach w celu zapewnienia ich samoreprodukcji oraz osiągnięcia możliwie największych korzyści gospodarczych i społecznychW modelu systemu zarządzania środowiskiem, makrosystem gospodarka-społeczeństwo-środowisko to elemtenty:obiektu zarządzaniaNormalizacja w zarządzaniu środowiskiem jest to:Optymalizowanie stopnia uporządkowania w określonym zakresie poprzez ustalenie dobrowolnych postanowień.ISO IEC ITU to:Międzynarodowe ośrodki normalizacyjneKtóry z podanych obszarów nie jest objęty normami serii ISO 14000?Wskaźniki zrównoważonego rozwojuDo procesów zarządzania środowiskiem nie należy:ochrona życia człowiekaRozwój zrównoważony jest to:taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działąń politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleńProszę wymienić, które rozdziały normy ISO 14001 składa się etap "Działaj" pętlki ciągłego doskonalenia modelu ISO 14001wsparcieSystem zarządzania środowiskiem nie jest oparty o wymagania:Normy ISO 9001Zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 działania korygujące podejmuje się gdy:Zawsze, gdy pojawia się niezgodność w systemieZasada przezorności (art. 6 ust. 20 prawa ochrony środowiska mówi, żeKto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierująć się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.