leki w kardiologii cz 2

Zasadnicza strategia leczenia chorób serca
Click the card to flip 👆
1 / 71
Terms in this set (71)
1. przepływu wieńcowego
-250ml/min w spoczynku = 4% objetości minutowej w spoczynku, 1000ml/min w wysiłku = 4% objetosci miutowej w wysiłku - w warstwie podwsierdziowej przepływ tylko w rozkurczu
-drożność tt. wieńcowych
-ciśnienie perfuzji wieńcowej (DBP-LVEDP)
2. ekstrakcja tlenu=70-80% (serce krytycznie zależy od metabolizmu tlenowego) w innych narządach ok 35%
3. wysycenie krwi tlenem (SO2) stęż. hemoglobiny
Ile ATP zużywa serce w ciągu doby? Od czego to zależy? Jakie prawo fiz to opisuje?ok 5kg 1. częstość pracy serca (chronotropizm) 2. kurczliwość mięśnia (inotropizm) - strona lewa=prawa- pompa dwukomorowa 3.naprężenie ściany serca (obciążenie wstępne i następcze: ciśnienie wewnątrzkomorowe, objetosc komór(promień), grubość ścian serca 4. czynność elektryczna Prawo Laplace'aPunkty uchwytu leków angio1. czynniki hiperpolaryzacyjne pochodzenia śródbłonkowego: NO, PGI2 (+inne o mniejszym znaczeniu:PGE2, EET, produkty szlaku lipooksygenazy, H2O2, CO, H2S, peptyd natriuretyczny) 2. śródbłonkowy peptyd natriuretyczny - CNP i sercowe ANP, BNP 3.Kanały K zalezne od ATP (SUR2b) 4.mechanizmy leków z ćwiczeń 1 i 3Rola NO w rozkurczu mięśniówki naczyń krwionośnychrozkurcz wynika ze zmniejszenia stężenia wewnątrzkomórkowego Ca2+ -bierze tu udział fosfolamban, SERCA, które transportują Ca2+ do siateczki sarkoplazmatycznej, stąd spaadek stężenia wapnia wewnątrzkomórkowegoJakie cyklazy guanylanowe biorą udział w rozkurczu naczyń krwionośnych? Do czego prowadzi ich aktywacja?związana z błoną (reaguje na ANP i BNP) i rozpuszczalna (reaguje na NO) Do spau stężenia Ca2+ wewnątrzkomórkowego i rozkurczu mięśniówki gładkiej naczyńFosfodiesteraza 5 a jej wpływ na mięśniówkę gładką naczyń krwionośnychzamienia cGMP (ktore prowadzi do rozluźnienia mięśni) na GMPStrategie aktywacji układu NO:1. donory NO: metabolizowane do NO lub spontanicznie oddysocjowujące NO, także wziewne 2. aktywatory rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej 3. inhibitory fosfodiesterazy 5 4. donory L-argininy 5. inhibitory argininazy 6. terapia genowa w zakresie syntetazy NO 7. aktywacja błonowej cyklazy guanylanowej przez analogi czynników natriuretycznychspontaniczny donor NO-przykładnieorganiczny azotan: nitroprusydek sodu - spontaniczny donor NOAzotany organicze -mechanizm działania -przykłady (3)organiczne azotany - wymagają metabolizmu z wytworzeniem NO (azotany organiczne są lipofilne, więc łatwo przechodzą do miocytów przez błony, tam na drodze róznych reakcji z udziałem MITOCHONDRIALNEJ DEHYDROGENAZY ALDEHYDOWEJ oraz GRUP SULFHYDRYLOWYCH=tiolowych powstaje NO -NTG (triazotan glicerolu) -ISDN (diazotan izosorbidu) -ISMN (monoazotan izosorbidu)Działanie azotanów organicznych1. obniżenie obciążenia wstępnego -pre-load (wewnętrzny upust krwi-lepsza dystrybucja w ścianie żył niż w ścianie tętnic), objętość, ciśnienie i naprężenie końcoworozkurczowe 2. obniżenie obciążenia następczego - after-load, ktorego miarą jest ciśnienie tętnicze, naprężenie w skurczu- w większych dawkach 3. wpływ rozkurczający na naczynia wieńcowe - efekt istotny w naczynioskurczowej postaci choroby wieńcowej i pomijalny klinicznie w miażdżycowej postaci choroby wieńcowej 4.obniżenie naprężenia ścian prawej i lewej komory (pośrednio - poprawa ukrwienia obszarów podwsierdziowych)Co apropo dostępnych postaci azotanów?bardzo różnorodne - podjęzykowe, do ssania, dyski policzkowe, aerozole do j. ustnej, konwencjonalne, o zmodyfikowanym uwalnianiu, masci, kremy, plastry, aerozole na skórę, ampułki do podań dożylnychAzotany PK który azotan organiczny wykazuje się efektem 1 przejscia? czas połowicznego rozpadu aktywne metabolity-NTG i ISDN -NTG 1-4 minuty (metab. w wątrobie i erytorcytach), ISDN 30-60 minut, ISMN 4-5 h -NTG ma, ISDN ma, ISMN nie maAzotany- działania niepożądane1. częste wynikające z działania naczyniorozszerzającego: ból głowy, zaczerwienienie twarzy i dekoltu, zawroty głowy, zasłabnięcie, hipotonia ortostatyczna (szybkodziałających nie należy stosować na stojąco) NIE WOLNO stosować azotanów do 24h po SILDEnafilu i WARDEnafilu i 48h po TADALAfilu bo bardzo duze ryzyko znacznej hipotonii 2. odruchowa tachykardia - po dużych dawkach i znacznej redukcji ciśnienia, ale może dojść też odruchu wazowagalnego Bezolda-Jarisha z powodu zmniejszenia powrotu żylnego, zostają pobudzne mechanoreceptory serca= bradykardia ze znaczną hipotonią 3. w czasie przerwy wolnej od azotanów (12-14h) u czesci chorych nawrót objawów choroby (rebound angina), co dyskwalifikuje azotany jako leki 1 wyboru w przewlekłej monoterapii choroby wieńcowej 4. długotrwały wlew organicznych w dużych dawkach może doprowadić do methemoglobinemii i oporności na heparynę. Ponadto niektore preparaty dożylne (Nitracor) zawierajace etanol mogą spowodować znaczącą ekspozycję.Czy występuję zjawisko tolerancji na azotany? O co chodzi?TAK Efek PK 3 mechanizmów: 1. upośledzenie biokonwersji organicznych azotanów z wytworzeniem aktywnego NO (zmniejszona aktywność mtALDH) 2. zmniejszona biologiczna aktywność NO 3. kompensacyja aktywacja układów reninowo-angiotensynowego i współczulnego (substancje naczyniokurczące, wzrost obj. płynów w organizmie, tworzenie wolnych rodników)Azotany - wskazania1. Przerywanie bólu wieńcowego (szybkodziałające - tabletki podjęzykowe, aerozole) 2. obniżenie ciśnienia krwi w stanach nagłych NT w warunkach szpitalnych (nitroprusydek sodu lub NTG dożylnie) 3. zmniejszenie powrotu krwi żylnej do serca w ostrej niewydolności lewokomorowej (NTG dożylnie) 4. jako leki 2-go rzutu w objawowym leczeniu miażdżycowej postaci choroby wieńcowej (tabletki, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu) 5. objawowo w naczynioskurczowej postaci choroby wieńcowej (tabletki, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu)1. Dawka NTG w tabl podjęzykowych... i w aerozolu... początek działania po ok.... czas działania... 2. Dawka ISDN w tabl. podjęzykowych: ....początek działania... czas działania.... 3. pozycja do podania 4. co to ból zawałowy1. 0,3-0,6mg, 0,4-0,8mg, po ok 2-5 minutach, ok 15-30 min 2. 2,5-10 mg, nieco później niż NTG w preparatach sl, ok 1h 3. na siedząco lub leżąco 4. taki, który nie ustępuje po podaniu 3 kolejnych tabletek NTG w odstępach co 5 minut u chorego pozostającego w spoczynku - niezwłocznie pogotowiePod wpływem czego azotany nieorganiczne ulegają rozkładowi? Czego potrzeba, aby podać azotany dożylne?czynników fizycznych (promieniowanie UV, wilgoć, wysoka temperatura. Specjalnych drenówdziwadełko jaki mechanizm działania ktory zasługuje na uwage? czy upowszechniły się w leczeniu ChW? Toczą się badania nad ....oddysocjowują spontanicznie NO molsydomina NIE sydnonoiminąKtóre peptydy natriuretyczne powstają w sercu a które poza?w sercu - ANP, BNP, CNP w całości poza sercem - urodylatynaNPA -działanie -miejsca syntezy-diuretyczne, natriuretyczne, rozkurczającym naczynia, hamuje PRZEROST mięśnia serca -przedsionki, komory, nerki, tk. tłuszczowa, mózgNPB -działanie -miejsca syntezy- diuretyczne, natriuretyczne, rozkurczające naczynia, hamuje WŁÓKNIENIE mięśnia serca -przedsionki, komory, mózgNPC -działanie -miejsca syntezy-rozkurczające naczynia, stymulujące wzrost kości -serce, mózg, kości, śródbłonekCo odpowiada za degradację peptydów natriuretycznych?NEP, obojętna endopeptydaza=neprylizynaw której części nerek działają ANP, BNP i urodylatynana poziomie cewki proksymalnej (działanie przez kinazę białkową typu G, a wcześniej cGMPSakubitril -co to -mechanizm działania -efekt peptydów natriuretycznych względem układu RAA - na co jeszcze wpływa neprylizyna co przyczynia sie do koniecznosci łączenia sakubitrilu z innymi lekami-inhibitor neprylizyny -poprzez blokowanie neprylizyny hamuje rozkład peptydów natriuretycznych -działanie przeciwne do układu RAA -katalizuje rozkład angiotensyny II, dlatego inhibitor neprylizyny musi byc łączony z lekami blokującymi układ RAACzy jest konieczne łączenie sakubitrylu z antagonistą receptora AT1 dla angiotensyny II?TAK, dostępny, wyłącznie preparat skojarzony zawierający sakubitryl i walsartanNesirytyd -co to -paradoks? -działanie -rejestracja w Europie-rekombinowany ludzki peptyd natriuretyczny typu B -tak, ale intryguje, aktywna postać BNP -działa dłużej ok 20 min niż azotany- mniej bezpiecny, bo dłużej hipotonia -rozszerza naczynia, hamuje aktywność układu reninowo-angiotensynowego, hamowanie ukł. współczulnego, natriuretyczny, diuretyczny -brakRh peptydy natriuretyczne nie zarejestrowane w Polsce-Nesirytyd, Anarytyd, Karperytyd, Ularytyd - diuretyczne, natriuretyczne, rozkurczające naczynia, blokujące aktywność układu RA i współczulnegoRiocyguat -m. działania-aktywator sCG (sensytyzacja sCG na endogenny NO -stabilizuje wiązanie NO-sCG) -> aktywacja cGMP -> rozkurcz naczyńNikorandyl -wytyczne, rejestracja -mechanizm -inni przedstawiciele tego mechanizmu działania-w leczeniu ChW, ale nie był nigdy zarejestrwoany w PL -agonista kanałów potasowych zależych od ATP, donor NO (białko SUR- w kom. trzustki, serca i mm. gładkich) -kromakalim, pinacidyl, diazoksydSerelaksyna -u kogo obserwuje sie podwyższone wartości -co to jest -mechanizm działania czy działa? rejestracja- u kobiet w ciąży - rekombinowana ludzka relaksyna 2, hormon -aktywuje sprzężony z białkiem G receptor LGFR7, prowadząc do zwiększonej produkcji NO przez komórki śródbłonka, działa naczyniorozszerzająco, zmniejsza opór obwodowy, poprawia pojemność minutową serca i przepływ nerkowy -miał yc używany w leczeniu ostrej niewydolnośći serca, ale nie udowodniono jego wpływu na redukcje ryzyka zaostrzenia HF ani śmiertelności, nie jest zerejesterowanySercowo-naczyniowe inhibitory fosfodiesterazy 1. Inhibitory PDE3 2.Inhibitory PDE5 (naczyniowe)1. milrinon, inamrinon (wcześniej: amrinon), lewosimendan, cilostazol 2. sildenafil (początek po 1h, czas działania 4-5h, na czczo) -wardenafil (ODT, czas działania jak sildenafil, na czczo) -tadalafil (najdłuższy czas działania- 36h, początek po 1h, pokarm bez wpływu -awanafil( najszybszy początek działania, wchłaniają sie po 30 od podania p.o., czas działania 4-5 h, pokarm bez wpływu)Inhibitory PDE5 -interakcje -działania niepożądaneInterakcje 1. Nie wolno łączyć z azotanami- ciężka, niekorygowalna hipotonia; azotan można zastosować 24 h po sildenafilu i wardenafilu i 48 h po tadalafilu 2. W połączeniu z alfa-adrenolitykami - większe ryzyko objawowej hipotonii, wyjątek tamsulozyna, czyli uroselektywny alfa-adrenolityk Interakcje 1.Częste ndl: zaczerwienienia skóry, bóle głowy, przekrwienia błony śluzowej nosa, dyspepsja 2. zaburzenia widzenia: tylko sildenafil (blokuje PDE6 w siatkówce), niebieskie widzenie, NAION- nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego 3. b. rzadko: nagła utrata słuchu, zazwyczaj jednostronna, występuje w ciągu 24 godzin i ustępuje u ok 1/3 mężczyznProstanoidy -przykład PGE1, PGI2 -działanie-PGE1: alprostadyl, analog: ekraprost -PGI2: epoprostenol, analog: iloprost, beraprost, taprosten, treprostonil -rozkurcz naczyń, działanie antyagregacyjne, działanie p/zapalneKomórka mięśniowa gładka- warto pamiętać 1. aktywacja rec B2 2. rec B2 -powinowactwo do1. rozkurcz mięśniówki gładkiej (bo aktywacja B2 powoduje wzrost aktywności cAMP, które hamuje aktywność kinazy lekkich łańcuchów lekkich miozyny MLCK) oskrzeli, aktywacja glikoogenolizy w wątrobie i wzrost uwalniania glukagonu w trzustce, efekt hiperglikemiczny 2. adrenaliny duże i mniejsze do noradrenalinyLeki o działaniu inotropowym dodatnim-agoniści rec. beta -inhibitory PDE3 -glikozydy nasercowe=współczesna digoksynaaktywacja rec B1 , jakie skutkizwiększenie uwalniania reniny z plamki gęstej w nerkach, czyli aktywacja układu RAAKtóre receptory dominują w sercu?B1 (w układzie bodźcotwóczym, bodźcopzewodzącym oraz kardiomiocyty)co w sercu jest aktywowane przez cAMP? I do czego to prowadzi?kinaza zależna od cAMP - efekt inotropowy dodatni -fosforyluje kanały Ca2+, powodując zwiększony napływ wapnia do komórrki ( a przez to pośrednio wzrasta uwalnianie z siateczki sarkoplazmatycznej) -fosforyluje receptory rianodynowe RyA (wrażliwe na rianodynę kanały wapniowe w SR) na SR powodując bezpośrednio wzrost uwalniania wapnia z SRJak działa PDE3?powoduje zamianę cAMP w AMPAgoniści rec. adrenergicznych 1. niewybiórczy 2. wybiórczy 3. niewybiórczy agonista rec. adrenergicznych +związek uwalniający katecholaminy z zakończeń presynaptycznych 4. leki o działaniu pozareceptorowym1. -oksymetazolina, ksylometazolina (alfa1, alfa 2) -izoproterenol (beta 1, beta 2) -adrenalina (alfa 1, alfa 2 , beta 1, beta 2) -noradrenalina (alfa 1, alfa 2 beta 1) 2. -dobutamina (beta 1) -salbutamol and Co. (beta 2) -fenylefryna, midodryna (alfa 1) -klonidyna and Co (alfa 2) 3. efedryna 4. -uwalniające katecholaminy z zakończeń nerwowych: amfetaminy, tyramina -inhibitory wychwytu zwrotnego katecholamin : kokaina - inhibitory MAO B: selegilina - inhibitory COMT: entakapon1. Wstrząs anafilaktyczny, RKO niezależnie od rytmu - lek, wpływ receptorowy, komentarz1. adrenalina=epinefryna, B1=B2>A1=A2, w małych dawkach dodatni tropizm i efekt naczyniorozkurczowy, przekształcający się w naczynioskurczowy w większych dawkach. Przy wysokich stężeniach w surowicy wpływ rec. alfa=beta, adrenalina powoduje silniejszy skurcz naczyn trzewnych i nerkowych niż noradrenalina czy dopaminawstrząs septyczny, ciężka hipotonia - lek, receptory, komentarznoradrenalina=norepinefryna, B1=A1?B2=A2, wpływ nacynioskurczowy powodujący odruchową bradykardię, maskującą bezpośredni efekt chronotropowy dodatniostra/zaostrzenie przewlekłej nieywdolności serca, wstrząs kardiogenny- lek, receptory, komentarz1. dopamina, B1=B2>A1, prekursor noradrenaliny;powoduje zwiększone działanie noradrenaliny, w zależności od dawki wpływa na różne receptory adrenergiczne 2. dobutamina, B1>B2>A1, działanie inotropowe dodatnie z efektem naczyniorozkurczającymCo podamy po 3 nieskutecznychdefibrylacjach?1 mg adrenaliny i.v. 300 mg amiodaronCzy stosowanie dopaminy w celu zwiększenia diurezy w oligurycznej ostrej niewydolności nerek jest uzasadnione?NIE -może to zwiększać przepływ nerkowy, hamowąc działanie aldosterony i transport cewkowy, a przez to powodować efekt natriuretyczny, ale kliniczne znaczenie tych działan nie jest korzystne, bo lek moze powodowac zaburzenia rytmu serca i depresję oddechowąAdrenomimetyki wskazania-mogą być stosowane w różnych postaciach wstrząsu, zatrzymania krążenia, ciężkich reakcji anafilaktycznych =leki sytuacji podbramkowych- dobór leku zależny od konkretnej sytuacji -adrenalina może być również stosowana jako dodatek do środków znieczulających miejscowo w celu opóźnienia wchłaniania leku z miejsca podania -dobutaminę stosuje się w diagnostyce schorzeń serca w tzw. próbie dobutaminowej -midodryna stosowana bywa u chorych z niedociśnieniem samoistnym lub ortostatycznym, chociaz w zasadzie nie ma wskazań medycznych do takiego postępowania -fenylefryna wchodzi w skład preparatów złożonych i podawana jest w celu łągodzenia objawów nieżytu nosa i zmniejszenia obrzęku błony śluzowej w stanach zapalnychWieloskładnikowe leki objawowe w przeziębieniach-paracetamol -kwas askorbinowy -pseudoefedryna lub fenylefryna -dekstrometorfan -kofeina na dzień -leki p/histaminowe na noc np chlorfenaminaGlikozydy nasercowe -mechanizm-hamują sercową błonową Na+/K+ ATP-azę = wzrost stężenia Na+ w cytoplazmie. Zwiększenie stęż. Na+ hamuje usuwanie Ca2+ przez wymiennik Na+/Ca2+. W efekcie zwiększa się magazynowanie, a przez to uwalnienie Ca2+ z retikulum. Podwyższone stężenie CA2+ = działanie INOTROPOWE DODATNIE. -skracają czas trwania fazy 4 (spontaniczna depolaryzacja) komórek układu bodźcotwórczego i bodźcoprzewodzącego= nasilają automatyzm, ALE w sposób pośredni powodują hiperpolaryzację tych komórek i wydłużają okres refrakcji tych komórek, efekt chrono i dronotropowo ujemy -hamowanie Na+/K+ ATPazy w innych tkankach powoduje: stym. zakonczen n. błędnego i sensytyzacja baroreceptorów=wzrost aktywnosci przywspółczulnej (efekt widac w małych dawkach) oraz zwiększenie stęż Ca2+ w kom. śródbłonka =skurcz naczyn krwionośnych (po dużych dawkach)m nad ktorym przewaza efekt wazodylatacyjny przez zmniejszenie aktywności układu współczulnegoGlikozydy nasercowe -przykładydeslanozyd, DIGOKSYNA, digitoksyna, lanatozyd C, uabaina, proscilaridyna, strofantyna KCzy glikozydy nasercowe są modulatorami aktywności autonomicznego układu nerwowego? Co z tego wynika?Tak -bezpośrednio 1. zwiększają wrażliwość baroreceptorów zatoki szyjnej (aktywację) 2. zmniejszają aktywację układu współczulnego 3. zwiększają aktywność nerwu błędnegoDigoksyna - wskazania-kontrola rytmu serca w napadowym i utrwalonym migotaniu przedsionków (AF) zalecana częstość serca w spoczynku <80/min, ale >60 min, a w trakcie umiarkowanego wysiłku < 110-115/min. W tym celu preferowane są inne leki zwalniające przewodnictwo przedsionkowo-komorowe, ponieważ rosnąca liczba danych wykazała, że chociaż digoksyna skutecznie zmniejsza częstość rytmu komór w spoczynu, to jest ona nieskuteczna w kontrolowaniu odpowiedzi komór w czasie aktywności fizycznej lub w momencie rozpoczęcia napadu arytmii. Rozpoczęcie leczenia AF digoksyną było związane z większaą śmiertelnością -kontrola częstości rytmu komór z zastosowaniem glikozydów nasercowych jest trudniejsza w trzepotaniu przesionków -niewydolność krążenia jest wskazaniem do podania glikozydów tylko wtedy, gdy frakcja wyrzutowa lewej komory zmniejsza się do 30-35%. Glikozydy nasercowe mają w niewydolności serca działanie objawowe i sąobecnie uważane za leki wspomagające zasadniczą terapię.Czy przy szacowaniu dawki digoksyny nalezy uwzględnic beztłuszczową mase ciała?TAK, bo lek jest glownie dystrynuowany do miesni szkieletowych, a nie do tkanki tluszczowejDziałania niepożądane digoksyny-zaburzenia przewodzenia (bloki) -zaburzenia rytmu serca: bradykardia, dodatkowe skurcze, napadowy częstoskurcz, trzepotanie i migotanie komór -zaburzenia łaknienia, nudności, wymioty, biegunki -depresja, zawroty głowy, bóle głowy, zab. psychiczne, zab. widzenia (nieostre, jednokolorowe), światłowstręt, podwojne widzenie -ginekomastia po dlugim okresie stosowaniaZaturucie digoksyną-odstawić digoksynę do czasu całkowitego ustąpienia objawów -moze byc wskazane podanie potasu, zwlaszcza u tych z hipokaliemią. U przytomnego i ok nerki mozna dac 5-6h KCl pod kontrolą EKG -przy czestoskurczu komorowym lidokaina lub fenytoina -w przypadku wysokich stezen glikozydow nalezy zastosować przeciwciała (Digitalis Antidotum BM w dawce 80 mg i.v) -elimiacje digoksyny mozna przyspieszyc za pomocą wymienników jonowych (cholestyramina), ktora wiąze lek w świetle j. cienkiegomilrinon -dzialanie -czas podawania-lek inotropowy o dzialaniu wazodylatacyjnym (podobny efekt jak po podaniu dobutaminy) stosowany w krótkotrwałym (max 35h) wspomaganiu krążenia u osób z nieywdolnością serca -nie wolno stosować przewlekle-działa objawowo, ale przy dluzszym stosowaniu skraca zycie osob z nieywdolnym sercemcilostazol -wskazanie -kiedy nie nalezy stosowac-chromanie przestankowe -u pacjentów z niewydolnością serca, u których stosowanie go wiąże sie z pogorszeniem rokowanialewosymendanuwrażliwia białka kurczliwe na Ca2+ i hamuje PDE3 (inotropowo dodatni) +agonista kanałów K (dzialanie rozkurczające naczynia)istaroksyminhibitor ATP-azowej pompy sodowo-potasowej, zwiekszajacy aktywnosc SERCA- wlasciwosci inotropowo dodatnie i lusitropowo dodatnieomekamtiw mekarbiluaktywator miozynylewosimendan -działanie, kiedy stosowany -podanie profil bezpieczenstwa w porownaniu z inhibitorami PDE3 i katecholaminami-lek o działaniu inotropowym dodatnim oraz wazodylatacyjnym sotosowany w stanach ostrych w ciężkiej, niewyrównanej przewlekłej niewydolności serca. Zmniejsza nasilenie objaowo, a takze skraca czas hospitalizacji, podanie okołozabiegowe poprawiało przeżycie pacjentów po operacjach serca -jednorazowy 24-godzinny wlew i.v. jednak efekt hemodynamiczny jest widoczny do 9 dni (dlugodziałaajace metabolity) - nie jest lepszyWymień inhibitory PDE-3