Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do:
a) przychodów z tytułu najmu,
b) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, (art. 2 ust. 1 pkt. 1)
c) przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
Click the card to flip 👆
1 / 107
Terms in this set (107)
2. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
a) ma miejsce zameldowania na terytorium RP,
b) w roku podatkowym przebywa na terytorium RP przez okres dłuższy niż 183 dni lub posiada na terytorium RP ośrodek interesów życiowych, art. 3 ust. 1a pkt.1-2
c) w roku podatkowym przebywa na terytorium RP przez okres co najmniej 183 dni.
3. Osoba fizyczna jeżeli nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) nie podlega opodatkowaniu na terytorium RP,
b) podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z wykonywanej na terytorium RP pracy na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy,
c) podlega opodatkowaniu tylko od dochodów osiąganych na terytorium RP. art. 3 ust. 2a
4. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza:
a) zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu kodeksu cywilnego,
b) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, z wyłączeniem zobowiązań,
c) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, w tym zobowiązania, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. art.5a pkt.4
5. Łączne opodatkowanie małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyłącza:
a) opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 19% stawką podatku,
b) osiągnięcie przez jednego z małżonków dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku,
c) brak wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. art6 ust.2
6. Nie stanowi źródła przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości wydokonana poza prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile sprzedaż nastąpiła:
a) po upływie 5 lat od daty jej nabycia lub wybudowania,
b) po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie, art. 10 ust. 1 pkt. 8
c) po upływie 5 lat, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
9. Przez emeryturę lub rentę dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem jedynie:
a) dodatków pielęgnacyjnych,
b) dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych, art. 12 ust.7
c) dodatków rodzinnych i dodatków dla sierot zupełnych.
10. Przychodem pracownika, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego, ustalona jako:
a) równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu,(art.11 ust. 2a pkt.3 )
b) równowartość czynszu, pobieranego od poprzedniego najemcy lokalu,
c) równowartość kaucji, wnoszonej przy obejmowaniu lokalu.
11. Wynagrodzenia otrzymywane przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych, stanowią w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z: a) pozarolniczej działalności gospodarczej, b) działalności wykonywanej osobiście, (art.13 pkt. 7) c) z praw majątkowych.b) działalności wykonywanej osobiście, (art.13 pkt. 7)12. Do przychodów z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wlicza się: a) otrzymanych skapitalizowanych odsetek od udzielonych pożyczek, (art. 14 ust. 3 pkt. 1) b) otrzymanych kar umownych, (art 14 ust.2 pkt. 4) c) otrzymanych zwrotów podatku od towarów i usług dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. (art. 14 ust.3 pkt. 7)c) otrzymanych zwrotów podatku od towarów i usług dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. (art. 14 ust.3 pkt. 7)13. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej przyjmuje się, co do zasady: a) dzień postawienia do dyspozycji podatnika środków pieniężnych, b) dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wykonano usługę, c) dzień wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. art. 14 ust. 1 pkt. 1cc) dzień wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. art. 14 ust. 1 pkt. 1c14. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku udziału w funduszach kapitałowych podlega: a) dochód, art. 30a ust. 1 pkt 5 b) przychód, c) dochód pomniejszony o przysługujące odliczenia.a) dochód, art. 30a ust. 1 pkt 515. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka) dochód ustala się: (art.25 ust. 13 a) na dzień zbycia pożyczonych papierów wartościowych, b) na dzień zwrotu pożyczonych papierów wartościowych, (art. 24 ust. 13) c) na ostatni dzień roku podatkowego, w którym dokonano zbycia.b) na dzień zwrotu pożyczonych papierów wartościowych, (art. 24 ust. 13)16. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopłaty z funduszu socjalnego do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18 korzystają ze zwolnienia : a) niezależnie od ich wysokości, (art.21 ust.1 pkt. 78) b) do wysokości 760 zł, c) do wysokości 2.280 zł.a) niezależnie od ich wysokości, (art.21 ust.1 pkt. 78)17. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ryczałty na zakup opału, otrzymane na podstawie przepisów o dodatkach mieszkaniowych: a) podlegają opodatkowaniu, b) zwolnione są z opodatkowania, art. 21 ust. 1 pkt 98 c) podlegają opodatkowaniu, jeżeli w skali roku przekroczą kwotę 2 280 zł.b) zwolnione są z opodatkowania, art. 21 ust. 1 pkt 9818. Świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych: a) w całości są zwolnione z podatku, art. 21 ust. 1 pkt. 128 b) w części są zwolnione z podatku, c) podlegają opodatkowaniu.a) w całości są zwolnione z podatku, art. 21 ust. 1 pkt. 12819. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów wytworzenia środka trwałego nie zalicza się: a) kosztów operacji finansowych - odsetek, prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania, b) różnic kursowych, c) wartości własnej pracy podatnika.(art. 22g ust. 4)c) wartości własnej pracy podatnika.(art. 22g ust. 4)20. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych dokonuje się: a) od miesiąca, w którym środki zostały ujawnione, b) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, (art. 22h) c) począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.b) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, (art. 22h)21. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze darowizny: a) wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości, art. 22g ust.1 pkt. 2 b) wartość rynkową z dnia nabycia bez względu na to czy umowa darowizny określa tę wartość, c) wyłącznie wartość określoną w umowie darowizny.a) wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości, art. 22g ust.1 pkt. 222. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji nie podlegają: a) dzieła sztuki i eksponaty muzealne, (art 22c pkt 3) b) licencje, c) wartości stanowiące równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej.a) dzieła sztuki i eksponaty muzealne, (art 22c pkt 3)23. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są: a) wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy, b) koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, w tym zachowania źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy, c) koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. (art. 22 ust.1)c) koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. (art. 22 ust.1)24. Za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się: a) wydatki pracodawcy poniesione na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego, (art. 22 ust 1a) b) wydatki poniesione na reprezentację, w wysokości nie przekraczającej 0,25 % przychodu, c) w przypadku nabycia udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa - wartość nominalna nabytych udziałów w spółce.a) wydatki pracodawcy poniesione na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego, (art. 22 ust 1a)25. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu tłumaczy, którym prokurator w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, na podstawie właściwych przepisów, zlecił dokonanie tłumaczenia, ustalane są: a) na podstawie dokumentacji wydatków, poniesionych w celu uzyskania przychodu, b) kwotowo, w wysokości określonej w ustawie, (art. 22 ust. 9 pkt.4) c) na dzień wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.b) kwotowo, w wysokości określonej w ustawie, (art. 22 ust. 9 pkt.4)26. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa w komisjach powoływanych przez organy administracji państwowej ustalane są: a) kwotowo w wysokości określonej w ustawie, b) w wysokości 20% przychodu lub kosztów faktycznych, jeżeli podatnik udowodni, że koszty te są wyższe od normy procentowej określonej w ustawie,[1] c) w wysokości 50% przychodu lub kosztów faktycznych, jeżeli podatnik udowodni, że koszty te są wyższe od normy procentowej określonej w ustawie. art.13 ust.6 oraz art.22 ust.9b) w wysokości 20% przychodu lub kosztów faktycznych, jeżeli podatnik udowodni, że koszty te są wyższe od normy procentowej określonej w ustawie,[1] art.13 ust.6 oraz art.22 ust.927. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa ustalane są: a) w wysokości 20% uzyskanego przychodu,[1] b) kwotowo w wysokości określonej w ustawie, art.22 ust.9 pkt 5 c) w wysokości 50% uzyskanego przychodu.b) kwotowo w wysokości określonej w ustawie,28. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej są: a) wydatki na zakup gruntu, b) wydatki na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu, c) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.[1] art.23 ust.1 pkt 1ac) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.[1] art.23 ust.1 pkt 1a29. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki na reklamę stanowią koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej: a) w całości, jeżeli są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodu,[1] b) w części nie przekraczającej 0,25% przychodu, c) w całości, o ile reklama prowadzona jest w sposób publiczny. art.22 ust.1a) w całości, jeżeli są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodu,[1] art.22 ust.130. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami z działalności gospodarczej są: a) wydatki ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, b) podstawowe odpisy i wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,[1] c) wszelkie odpisy z zysku i wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. art.23 ust.1 pkt 7b) podstawowe odpisy i wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,[1] art.23 ust.1 pkt 731. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej nie jest: a) podatek od nieruchomości, b) podatek od środków transportowych, c) podatek od spadków i darowizn.c) podatek od spadków i darowizn.32. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej zaliczana jest: a) zawsze wartość podatku od towarów i usług, b) wartość naliczonego podatku od towarów i usług u podatników zwolnionych podmiotowo od podatku od towarów i usług, c) wartość naliczonego podatku od towarów i usług, od nabytych towarów, które służyły dokonaniu czynności zwolnionej od podatku od towarów i usług.[1] art.23 ust.1 pkt 43c) wartość naliczonego podatku od towarów i usług, od nabytych towarów, które służyły dokonaniu czynności zwolnionej od podatku od towarów i usług.[1] art.23 ust.1 pkt 4333. U podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy zgodnie z obowiązującymi ich przepisami o rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się: a) dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów,[1] b) dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, c) dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg. art. 24 ust.1a) dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów,[1] art. 24 ust.134. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składników majątku trwałego, związanego z prowadzoną działalnością, co do zasady, jest: a) różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia a jego wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych, pomniejszona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych, b) różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia a jego wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych,[1] c) różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia a jego ceną nabycia. art.24 ust.2b) różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia a jego wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych,[1] art.24 ust.235. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z udziału w zyskach osób prawnych nie jest: a) dopłata w gotówce otrzymana przez udziałowców spółki przejmowanej w przypadku podziału spółki przez przejęcie, b) dochód z odpłatnego zbycia prawa poboru akcji,[1] c) dochód z umorzenia udziałów nabytych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części. art.24 ust.5 pkt1 i 6b) dochód z odpłatnego zbycia prawa poboru akcji,[1] art.24 ust.5 pkt1 i 636. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest: a) różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia a kosztem ich nabycia zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy,[1] b) różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztami ich nabycia, c) różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia a wartością nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. art.24 ust.6a) różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia a kosztem ich nabycia zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy,[1] art.24 ust.637. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, opłaty ustalone w umowie leasingu ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią - co do zasady - przychody finansującego i koszty uzyskania przychodów korzystającego, jeżeli umowa została zawarta na okres co najmniej 5 lat: a) jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome, b) jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, c) niezależnie od tego, czy przedmiotem umowy są rzeczy ruchome, czy nieruchomości.b) jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,38. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazana do nieodpłatnego użytkowania nieruchomość stanowi: a) przychód zarówno dla oddającego do użytkowania, jak i korzystającego, b) dla oddającego do użytkowania przychód ze źródła zaliczanego przez ustawodawcę jako przychód z nieruchomości lub ich części, c) przychód jedynie dla korzystającego.c) przychód jedynie dla korzystającego.39. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odliczeniu nie podlegają: a) darowizny przekazane na cele działalności organizacji pożytku publicznego, b) darowizny przekazane na cele kultu religijnego, c) składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.c) składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.40. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik opłacający podatek wg skali podatkowej może odliczyć przekazaną darowiznę: a) zarówno od dochodu jak i od podatku, b) wyłącznie od przychodu, c) wyłącznie od dochodu.c) wyłącznie od dochodu.41. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek dochodowy od osób fizycznych nie może przekroczyć: a) 7,75% podstawy wymiaru tej składki, b) 8,75% podstawy wymiaru tej składki, c) 9% podstawy wymiaru tej składki.a) 7,75% podstawy wymiaru tej składki,42. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych pobiera się podatek: a) w wysokości 70% podstawy opodatkowania, b) w wysokości 75% podstawy opodatkowania, c) w wysokości 80% podstawy opodatkowania.b) w wysokości 75% podstawy opodatkowania,43. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek dochodowy od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się w wysokości: a) 15% od przychodu, b) 10% przychodu z innych źródeł opodatkowania na zasadach ogólnych, c) 19% od przychodu (dochodu).c) 19% od przychodu (dochodu).44. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych wynosi: a) 18% uzyskanego dochodu, b) 19% uzyskanego dochodu, c) 20% uzyskanego dochodu.b) 19% uzyskanego dochodu,45. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw w drodze zamiany, dochód stanowi: a) różnica wartości przedmiotów transakcji, b) różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości , a kosztami uzyskania przychodu po dokonaniu obliczeń podatku u każdej ze stron, c) różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, a kosztami uzyskania powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw u każdej ze stron.c) różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, a kosztami uzyskania powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw u każdej ze stron.46. Określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych termin do rozliczenia rocznych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej upływa w dniu:: a) do 30 marca roku następującego po roku podatkowym, b) do 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, c) do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.c) do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.47. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, urzędowi skarbowemu właściwemu według: a) miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania, b) miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, c) miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.c) miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.48. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu są obowiązani składać urzędowi skarbowemu deklaracje o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym: a) do dnia 20 stycznia roku podatkowego, b) do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, c) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.a) do dnia 20 stycznia roku podatkowego,49. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu lub podnajmu mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jeżeli: a) umowy te są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, b) umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, c) umowy te są zawierane z osobami trzecimi gdy jedynym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest najem lub podnajem.b) umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,50. Warunkiem uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego jest: a) wykonywanie wolnego zawodu osobiście, tj. bez zatrudnienia osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu wyłącznie na rzecz osób fizycznych, nie dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. b) wykonywanie wolnego zawodu osobiście, bez zatrudnienia wyłącznie na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, c) wykonywanie wolnego zawodu osobiście bez zatrudnienia, wyłącznie na rzecz osób fizycznych nie dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.a) wykonywanie wolnego zawodu osobiście, tj. bez zatrudnienia osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu wyłącznie na rzecz osób fizycznych, nie dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.51. Lekarz weterynarii może korzystać z opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jeżeli: a) świadczy usługi osobiście bez zatrudnienia, b) świadczy usługi osobiście bez zatrudnienia osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu, c) świadczy usługi osobiście bez zatrudnienia osób, które nie wykonują czynności związanych z istotą danego zawodu.b) świadczy usługi osobiście bez zatrudnienia osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu,52. Wpływy z karty podatkowej stanowią : a) dochód budżetu państwa, b) dochód gminy, c) dochód powiatu.b) dochód gminy,53. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem podlegają: a) przychody osób fizycznych uzyskane wyłącznie z pozarolniczej działalności gospodarczej, b) przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody z dzierżawy lub najmu, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, c) przychody z najmu, dzierżawy, jeżeli umowy te są zawierane w ramach działalności gospodarczej.b) przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody z dzierżawy lub najmu, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,54. Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie fmogą korzystać podatnicy: a) świadczący usługi parkingowe[1] , b) świadczący usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz podmiotów gospodarczych, c) uzyskujący prowizje ze sprzedaży kart magnetycznych. jeszcze nie można robić, nie?b) świadczący usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz podmiotów gospodarczych,55. Utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego następuje od dnia uzyskania przychodu z wykonania: a) usługi budowlanej na rzecz osoby prawnej, b) usługi budowlanej na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, c) usługi budowlanej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.c) usługi budowlanej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.56. Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać podatnicy: a) osiągający przychody z działalności usługowej w zakresie handlu, b) świadczący usługi w zakresie przetwarzania danych, c) świadczący usługi w zakresie edukacji nie wykonywanych w ramach wolnego zawodu.c) świadczący usługi w zakresie edukacji nie wykonywanych w ramach wolnego zawodu.57. Podatnik, który uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: a) od dnia uzyskania przychodu z tego tytułu do końca roku podatkowego, b) od dnia uzyskania tego przychodu do dnia likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, c) od dnia uzyskania tego przychodu do upływu 5 letniego okresu.a) od dnia uzyskania przychodu z tego tytułu do końca roku podatkowego,58. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania nie później niż do: a) do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego, b) 7-go dnia od osiągnięcia przychodu, c) 14-go dnia od osiągnięcia przychodu.a) do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego,59. Podatnik traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem: a) uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia lombardów, b) 1-szym stycznia roku następującego po roku podatkowym w którym, uzyskano przychody z tytułu prowadzenia lombardów, c) następującym po dniu, w którym uzyskano przychód z tytułu prowadzenia lombardów.a) uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia lombardów,60. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnik uzyskując przychody opodatkowane różnymi stawkami składkę na ubezpieczenia społeczne odlicza a) od dowolnego przychodu, b) od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów, c) od przychodu opodatkowanego stawką najwyższą.b) od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów,61. Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody z tytułu umowy najmu lub podnajmu uiszczają zryczałtowany podatek dochodowy: a) proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku przyjmując, że wobec braku dowodu przeciwnego prawa te są równe, b) od połowy osiągniętego przychodu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem małżonków, c) proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku przyjmując, że przy braku dowodu przeciwnego prawa te są równe chyba, że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nichc) proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku przyjmując, że przy braku dowodu przeciwnego prawa te są równe chyba, że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.62. Przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących środkami trwałymi wykorzystywanymi w pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu jeżeli: a) przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności i od tego dnia nie upłynęło 6 lat , b) przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich zbycia nie upłynęło 6 lat, c) przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności, a od dnia, w którym składniki zostały wycofane z tej działalności i dniem ich zbycie nie upłynęło 6 lat.b) przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich zbycia nie upłynęło 6 lat,art. 12 ust. 10a ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym??63. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych stosuje się między innymi do podatników: a) osiągających przychody z prowadzenia lombardów, b) osiągających przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. c) osiągających przychody z najmu.c) osiągających przychody z najmu.64. Podatnik uprawniony do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, który rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego: a) może zrzec się opodatkowania w tej formie najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, b) może zrzec się opodatkowania w tej formie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności , nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, c) może wybrać opodatkowanie w tej formie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowegoc) może wybrać opodatkowanie w tej formie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. art. 9 ust. 1 ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym65. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zobowiązani: a) składać zeznania podatkowe, b) opłacać zaliczki na podatek dochodowy, c) na żądanie klienta wydawać rachunki, stwierdzające sprzedaż towaru lub wykonanie usługc) na żądanie klienta wydawać rachunki, stwierdzające sprzedaż towaru lub wykonanie usług66. Podatnicy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej objęci kartą podatkową, mogą być opodatkowani w tej formie, jeżeli: art. 25 ust. 5 ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym a) liczba wspólników nie przekracza limitu zatrudnienia, określonego w ustawie, dla danego rodzaju działalności, b) liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza limitu zatrudnienia, określonego w ustawie dla danego rodzaju działalności, c) łączna liczba wspólników i zatrudnionych pracowników nie przekracza limitu zatrudnienia określonego w ustawie dla danego rodzaju działalności.c) łączna liczba wspólników i zatrudnionych pracowników nie przekracza limitu zatrudnienia określonego w ustawie dla danego rodzaju działalności.67. Podatnicy prowadzący działalność mogą być opodatkowani w formie karty podatkowej jeżeli: a) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności innej działalności gospodarczej, b) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionym w art. 23 innej pozarolniczej działalności gospodarczej, c) nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych z innego tytułu.b) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionym w art. 23 innej pozarolniczej działalności gospodarczej,68. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie: a) 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej, b) 14 dni od rozpoczęcia każdego roku podatkowego, c) 14 dni od wejścia w życie przepisów zmieniających zasady opodatkowania w formie karty podatkowej.a) 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej,69. Stawka ryczałtu od przychodów z najmu wynosi 12,5% jeśli wysokość przychodów w roku podatkowym przekracza kwotę: a) 10.000 złotych, b) 45.000 złotych, c) 100.000 złotych.c) 100.000 złotych.70. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton wynosi: a) 8,5% przychodów, b) 5,5% przychodów, c) 3,0 % przychodów.b) 5,5% przychodów,71. W przypadku nieprowadzenia ewidencji przychodów, organ podatkowy określa ryczałt od niezaewidencjonowanego przychodu w wysokości: a) 75% tego przychodu, b) trzykrotności właściwych stawek nie wyższej niż 75% tego przychodu, c) pięciokrotności właściwych stawek nie wyższej niż 75% tego przychodu.c) pięciokrotności właściwych stawek nie wyższej niż 75% tego przychodu.72. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie: a) spółki akcyjnej, b) spółki jawnej, c) spółki komandytowej.b) spółki jawnej,73. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości podatnicy zawiadamiają właściwego naczelnika urzędu skarbowego: a) najpóźniej ostatniego dnia przed rozpoczęciem działalności, b) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli jej stosowanie, c) 90 dni od dnia zgłoszenia działalności.b) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli jej stosowanie,74. Działalność badawczo-rozwojowa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych to działalność twórcza obejmująca oprócz prac rozwojowych: a) jedynie badania naukowe przemysłowe, b) jedynie badania naukowe stosowane i podstawowe, c) badania naukowe podstawowe i aplikacyjne.c) badania naukowe podstawowe i aplikacyjne.75. Podmioty są ze sobą powiązane w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli: a) osoba fizyczna posiada 20% udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku innego podmiotu, b) dwie osoby fizyczne posiadają w kapitale innego podmiotu udziały łącznie w wysokości 5%, c) osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki nieposiadającej osobowości prawnej.c) osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki nieposiadającej osobowości prawnej.76. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korekty przychodów, o ile nie jest ona korektą cen transferowych, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, dokonuje się: a) w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy wystawiona faktura korygująca, b) w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, c) w okresie następującym po okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca.a) w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy wystawiona faktura korygująca,77. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego klubu dziecięcego, które nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: a) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, b) w całości stanowią koszty uzyskania przychodów, c) stanowią koszty uzyskania przychodów do wysokości limitu określonego w ustawie.b) w całości stanowią koszty uzyskania przychodów,78. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korekty kosztu uzyskania przychodów spowodowanej błędem rachunkowym, dokonuje się: a) w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, b) w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy wystawiona faktura korygująca, c) w okresie rozliczeniowym następującym po okresie rozliczeniowym , w którym została otrzymana faktura korygująca.b) w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy wystawiona faktura korygująca,79. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: a) wszystkie wydatki na działalność badawczo-rozwojową, b) wydatki na należności z tytułu umów o pracę, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu, c) odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych oraz budowli wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.b) wydatki na należności z tytułu umów o pracę, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu,80. Obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych powstaje: a) w dniu powstania przychodu w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami, b) na ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami opodatkowanymi lub przychodami nieopodatkowanymi, c) na ostatni dzień miesiąca, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami nieopodatkowanymi.b) na ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami opodatkowanymi lub przychodami nieopodatkowanymi,81. Podstawę opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych stanowi w roku podatkowym: a) przychód odpowiadający kwocie nadwyżki wydatku nad przychodami opodatkowanymi lub przychodami nieopodatkowanymi, b) przychód odpowiadający nadwyżce wydatków nad przychodami zwolnionymi od podatku, c) przychód odpowiadający nadwyżce wydatków nad dochodami opodatkowanymi.a) przychód odpowiadający kwocie nadwyżki wydatku nad przychodami opodatkowanymi lub przychodami nieopodatkowanymi,82. W przypadku gdy podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatek na zakup w wysokości 40.000 zł, a następnie w terminie 30 dni dokonał zapłaty w całości za ten wydatek w gotówce, a jego koszty uzyskania przychodu w miesiącu płatności wynoszą 32.000 zł wówczas podatnik ma obowiązek: a) pomniejszyć koszty uzyskania przychodu w miesiącu dokonania zapłaty o 32.000 zł, a o pozostałe 8.000 zł pomniejszyć te koszty w następnym miesiącu rozliczeniowym, b) pomniejszyć koszty uzyskania przychodu w miesiącu dokonania zapłaty o 32.000 zł, a o pozostałe 8.000 zł powiększyć przychody w miesiącu zapłaty, c) dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu in minus na kwotę 40.000 zł za miesiąc, w którym ujęto ten wydatek w kosztachc) dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu in minus na kwotę 40.000 zł za miesiąc, w którym ujęto ten wydatek w kosztach83. Jeżeli podatnik był zobowiązany w ciągu roku podatkowego zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w zakresie nabytych towarów handlowych w związku z dokonaniem zapłaty za te towary z pominięciem rachunku płatniczego wówczas, sporządzając remanent towarów na dzień koniec grudnia: a) pomniejsza remanent towarów o kwotę, o którą w ciągu roku podatkowego zmniejszył koszty uzyskania przychodów lub zwiększył przychody na podstawie art. 22p ustawy PIT, b) nie dokonuje żadnych odliczeń, ponieważ korekty kosztów uzyskania przychodu dokonano w ciągu roku podatkowego; c) powiększa remanent towarów o kwotę, o którą w ciągu roku podatkowego zmniejszył koszty uzyskania przychodów lub zwiększył przychody na podstawie art. 22p ustawy PIT.a) pomniejsza remanent towarów o kwotę, o którą w ciągu roku podatkowego zmniejszył koszty uzyskania przychodów lub zwiększył przychody na podstawie art. 22p ustawy PIT,84. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, uprzednio nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są: a) wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, b) wydatki poniesione przez spadkobiercę z tytułu nabycia udziałów, w tym koszty opłat sądowych, notarialnych oraz podatek od spadków i darowizn, c) wartość rynkowa zbywanych udziałów według wyceny dokonanej na dzień nabycia tych udziałów oraz papierów wartościowych w drodze spadku.a) wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych,85. Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na dofinansowanie pracownikowi wydatków związanych z: a) uczęszczaniem dziecka do przedszkola, w wysokości ryczałtowej 200 zł miesięcznie na każde dziecko pracownika, b) uczęszczaniem dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego do 1.000 zł miesięcznie na każde dziecko, jeżeli pracownik udokumentuje poniesienie takiego wydatku, c) uczęszczaniem dziecka do przedszkola w wysokości do 200 zł miesięcznie na każde dziecko, jeżeli świadczenie to pracodawca wypłaca z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.b) uczęszczaniem dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego do 1.000 zł miesięcznie na każde dziecko, jeżeli pracownik udokumentuje poniesienie takiego wydatku,86. Definicja spółki niebędącej osobą prawną z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się m. in. do: a) spółki jawnej, b) spółki akcyjnej, c) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.a) spółki jawnej,87. Do sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi są zobowiązani podatnicy: a) dokonujący zakupu towarów od podmiotu powiązanego o łącznej wartości 25 mln złotych, b) dokonujący sprzedaży usług o niskiej wartości dodanej o łącznej wartości 1,5 mln tys. złotych, c) dokonujący sprzedaży środków trwałych o łącznej wartości 3 mln zł..a) dokonujący zakupu towarów od podmiotu powiązanego o łącznej wartości 25 mln złotych,88. Podatnik po dwóch latach składa korektę zeznania podatkowego PIT-37 dotyczącą rozliczenia za 2018 r. W korekcie zawarł wniosek o wspólne rozliczenie dochodów z małżonkiem. Czy ma do tego prawo? a) tak, b) tak, ale tylko w przypadku, gdy w pierwotnym (korygowanym) zeznaniu zawarł taki wniosek, c) nie, gdyż korekta składana jest po upływie ustawowego terminu przewidzianego dla rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.b) tak, ale tylko w przypadku, gdy w pierwotnym (korygowanym) zeznaniu zawarł taki wniosek,89. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów nie są odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny: a) jeżeli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, b) jeżeli nabycie to nie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, c) niezależnie od tego czy nabycie to korzysta albo nie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.a) jeżeli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn,90. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem wynosi: a) 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc, b) 0,040% podstawy opodatkowania za każdy kwartał, c) 0,5% podstawy opodatkowania za rok podatkowy.a) 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc,91. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi: a) 3% podstawy opodatkowania, [1] b) 4% podstawy opodatkowania, c) 5% podstawy opodatkowania. Art. 30cac) 5% podstawy opodatkowania.92. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota zaliczki, której podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą nie wpłacać, nie może przekroczyć kwoty: a) 800 zł, b) 1.000 zł, c) 1.200 zł.b) 1.000 zł,93. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku, pięcioletni okres, który warunkuje powstanie źródła przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, liczy się od: a) dnia, w którym nastąpiło otwarcie spadku, b) końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez spadkodawcę, c) końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku.b) końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez spadkodawcę,94. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są wydatki z tytułu kosztów używania stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą w wysokości: a) 25% poniesionych wydatków, b) 20% poniesionych wydatków, pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również dla celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika,[1] c) 75% poniesionych wydatków.b) 20% poniesionych wydatków, pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również dla celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika95. Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnym źródłem przychodów nie jest: a) działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną, b) niezrealizowane zyski, c) obrót walutami wirtualnymi.c) obrót walutami wirtualnymi.96. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R): a) dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, b) uwzględnia się przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za kwartał, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, c) uwzględnia się przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, z wyjątek zaliczek płaconych w sposób uproszczony.a) dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane,97. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest: a) osoba fizyczna osiągająca dochody, b) przedsiębiorstwo w spadku, c) spółka cywilna.c) spółka cywilna.98. Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody przedsiębiorstwa w spadku zaliczane są do przychodów: a) z pozarolniczej działalności gospodarczej b) z innych źródeł, c) z kapitałów pieniężnycha) z pozarolniczej działalności gospodarczej,99. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może: a) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno następujących po sobie trzech lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 6.000.000 zł, b) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, c) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno następujących po sobie trzech latach podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł.b) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł,100. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy dotyczące rozliczania straty stosuje się do strat z: a) pozarolniczej działalności gospodarczej, b) odpłatnego zbycia walut wirtualnych, c) odpłatnego zbycia rzeczy.a) pozarolniczej działalności gospodarczej,101. Odpłatnym zbyciem waluty wirtualnej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest: a) wymiana waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną, b) wymiana waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar usługę albo na inną walutę wirtualną, c) wymiana waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.c) wymiana waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.102. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: a) poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną, b) poniesionych wydatków na nabycie waluty wirtualnej, c) poniesionych kosztów związanych ze zbyciem waluty wirtualnej.a) poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną,103. W podatku dochodowym od osób fizycznych, dla dochodów z niezrealizowanych zysków nie znajduje zastosowania stawka podatku w wysokości: a) 19% podstawy opodatkowania - gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku, b) 5% podstawy opodatkowania - gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku, c) 3% podstawy opodatkowania - gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.b) 5% podstawy opodatkowania - gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku104. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków nie stosuje się, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty: a) 6.000.000 zł, b) 4.000.000 zł, c) 5.000.000 zł.b) 4.000.000 zł,105. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość daniny solidarnościowej wynosi: a) 2% podstawy obliczenia daniny, b) 4% podstawy obliczenia daniny, c) 5% podstawy obliczenia daninyb) 4% podstawy obliczenia daniny,106. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych danina solidarnościowa wpłacana jest w terminie: a) do 31 stycznia roku kalendarzowego, b) do 30 kwietnia roku kalendarzowego, c) do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego.b) do 30 kwietnia roku kalendarzowego,107. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy określaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się dochodów: a) z działalności gospodarczej opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej, b) z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, c) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.a) z działalności gospodarczej opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej,