Wady oświadczenia woli.

Czym jest wada oświadczenia woli?
Click the card to flip 👆
1 / 13
Terms in this set (13)
Symulacja- pozorność, polega na tym, że strony umawiają się między sobą, że czynność, której dokonują nie wywoła żadnych skutków prawnych, lub wywoła inne skutki prawne, niż normalnie powinna wywołać. Celem czynności symulowanej jest wytworzenie w otoczeniu przeświadczenia, że czynność zawarto, i że wywoła ona skutki prawne.

Jeżeli strony się umówią, że ich oświadczenie żadnych skutków nie wywoła, to zgodnie z wolą stron, ich nie wywoła- taka czynność jest nieważna. Jeżeli jednak się umówią, że „zwykłych" skutków nie wywoła, ale dogadają się co do innych, nadzwyczajnych skutków tej czynności, mówimy o czynności dyssymulowanej, czyli rzeczywistej, ukrytej- taka czynność może być ważna, jeśli spełnione są warunki jej ważności
Metus (groźba) - czyli doprowadzenie innej osoby przy użyciu bezprawnej groźby (vis compulsiva - przymus psychiczny) do uzasadnionej obawy- wg ius civile taka czynność jest ważna, jednak jej dokonujący może się powołać na działanie pod wpływem przymusu psychicznego. Przymus fizyczny (vis absoluta), np. ktoś prowadzi rękę składającego oświadczenie w celu podpisania czegoś - w wypadku wystąpienia przymusu fizycznego czynność jest od początku nieważna, ze względu na brak wystąpienia woli.
przesłanki ważności czynności prawnej to:
-zdolność do złożenia oświadczenia woli
-wolne od wad, essentialia
-treść zgodna z prawem
-dobrymi obyczajami
-odpowiednia przewidziana prawem forma.

Jeżeli którakolwiek z tych przesłanek jest niespełniona, wówczas czynność jest dotknięta nieważnością (najczęściej bezwzględną, rzadziej - względną (wzruszalność).

Jej skuteczność może być ograniczona w czasie jeśli zostanie ograniczona warunkiem lub terminem.
Scharakteryzuj nieważność względną czynności prawnej.Czynność jest ważna , może wywierać skutki prawne dopóki osoba uprawniona nie spowoduje jej unieważnienia. Do nieważności względnej dochodzi wtedy, gdy składający oświadczenie woli może się powołać na pewne okoliczności, to jest: podstęp, przymus psychiczny oraz fizyczny. Nieważność bezwzględną charakteryzuje paremia „quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere"- co od początku jest wadliwe, nie może być z biegiem czasu uzdrowione. Wyjątki od tej zasady to konwalidacja i konwersja.Scharakteryzuj konwalidację nieważnej czynności prawnej.Konwalidacja polega na uzyskaniu przez czynność ważności na skutek zaistnienia pewnych dodatkowych okoliczności. Przykładem konwalidacji jest darowizna między małżonkami (taka czynność była nieważna na podstawie mores maiorum, czyli obyczajów odziedziczonych po przodkach, jednak stawała się ważna na skutek śmierci darczyńcy).Scharakteryzuj konwersję nieważnej czynności prawnej.czynność była nieważna, ale wywoływała pewne określone skutki prawne Przykładem konwersji jest testament, który np. nie miał ustanowionego dziedzica, to jego rozporządzenie nie jest testamentem, ale jeśli były spełnione pozostałe przesłanki, to oświadczenie mogło zafunkcjonować jako kodycyl zawierający treść woli spadkodawcy.