Odc 22 Jak wyrazić opinię po angielsku? cz.1

Osobiście, lubię go bardzo
Click the card to flip 👆
1 / 30
Terms in this set (30)
Szczerze mówiąc, wydaje mi się to praktyczne.Well, to be honest, that seems practical to me.Czy to dodaje ci otuchy? - Szczerze mówiąc, czasem mnie to to przeraża.Does it comfort you? - To be honest, sometimes it scares me.Szczerze, nie wydaje mi się, że możemy to robić.To be honest, I don't think we can do that.Nie ufam im. I szczerze mówiąc? Nie ufam tobie.I don't trust them. And to be honest? I don't trust you.Jako nauczyciel powiedziałbym, że musisz więcej mówić, aby zrobić progres.As a teacher I would say that you need to speak more to improve.Powiedziałbym, że w tej chwili nauka angielskiego online jest całkowicie normalna.I would say that right now it's perfectly normal to learn English online.Powiedziałbym, że 70% uczniów nie lubi prac domowych.I would say that 70% of students don't like homework.No więc...powiedziałabymWell... I would say...Cóż, nie powiedziałabym, że jesteśmy przyjaciółmi. Powiedziałbym, że jesteśmy przyjaźni.Well, I wouldn't say that we're friends. I would say that we are friendly.Powiedziałbym, wiesz, bez moich przyjaciół i rodziny nie zrobiłbym tego.I would say, you know, without my friends and my family, I wouldn't have made it.Powiedziałbym, że to było dziwaczne, niefortunne i nieuzasadnione.I would say this was outlandish, unfortunate and unwarranted.Wydaje mi się, że ten pomysł nie ma większego sensu.It seems to me that this idea doesn't make much sense.Wydaje mi się, że prowadzenie firmy w Polsce jest trudne.It seems to me that running a company in Poland is hard.Wydaje mi się, że każdy może nauczyć się jeździć samochodem.It seems to me that anyone can learn to drive a car.Wiesz, wydaje mi sięYou know, it seems to mePopatrz, po prostu wydaje mi się, żeLook, it just seems to me thatDlatego też, wydaje mi się, żeTherefore, it seems to meWydaje mi się, że sprawy tutaj nieco wymykają się spod kontroli.It seems to me that things are getting slightly out of hand around here.Jako manager powiedziałbym, że praca w korporacji jest stresująca.As a manager, I would say that working in a corporation is stressful.Wydaje mi się, że on nie wie co robi.It seems to me that he doesn't know what he's doing.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.