Odc 31 (idiom) Give me some credit - Trochę wiary we mnie

Term
1 / 17
Po drugie, trochę więcej wiary we mnie.
Click the card to flip 👆
Terms in this set (17)
Zasługuję na uznanie za to.I deserve credit for that.Nie zasługujesz na żadne uznanie.You don't deserve any credit.To ja napisałem ten artykuł, ale mój kolega przypisał sobie za to zasługi idostał bonus.I wrote this article but my colleague took credit and got a bonus.Dlaczego przypisałeś sobie załsugi za moją pracę?Why did you take credit for my work?Zwyczajnie skopiowałeś moją odpowiedź i przypisałeś sobie zasługi.You just copied my answer and took credit.Więc teraz starasz się przypisać sobie zasługi za to kim jestem.So now you're trying to take credit for making me.To nie jest tylko moja zasługaNo, I can't take all the credit.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.