Mirek - wtorek

W systemie bezpieczeństwa państwa jako całości Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego spełnia trzy podstawowe funkcje
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
Do podstawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy między innymi kontrola i zapewnienie przestrzegania następujących przepisów prawnych:· ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; · przepisów międzynarodowych w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi; · przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;Kontrola skarbowa jest rodzajem:Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej i kontroli finansowej.Komu podlega Straż Gminna/Miejska?Burmistrzowi lub prezydentowi miastaW ramach czynności wyjaśniających funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksem postępowania karnego uprawnieni są do:Przeszukania pomieszczeń i innych miejsc oraz osoby, jej odzieży lub podręcznych przedmiotów w celu znalezienia i zatrzymania przedmiotów podlegających oględzinom lub mogących stanowić dowód rzeczowy.Jednostki Straży Leśnej w Lasach Państwowych stanowią:· posterunki w nadleśnictwach podporządkowane nadleśniczemu; · grupy interwencyjne w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych podporządkowane dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. · w parkach narodowych w odpowiednikiem straży leśnej jest Straż Parku.Z Państwową Strażą Rybacką może współdziałać utworzona przez radę powiatu na wniosek starosty:Społeczna Straż RybackaKto powołuje na obszarze województwa komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej?WojewodaGłówne działanie Inspekcji Weterynaryjnej skupiają się na:szczeblu powiatowymW województwach działają państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni: Jakie to organy?Organy rządowej administracji zespolonej w województwie (nie wiem)Zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest:Kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektorzy analizują także przyczyny wypadków w pracy.