Odc 38 Kolokacje: due

Term
1 / 20
Kiedy mija termin płatności?
Click the card to flip 👆
Terms in this set (20)
Płatność twojego klienta minęła 3 miesiące temu.Your client's payment was due three months ago.Ricardo dzwonił. Płatność czynszu minęła.Ricardo called. The rent's past due.Rachunek za prąd, po terminieElectric bill, past dueMamy kilka pożyczek w państwa instytucji, wszystkie zaległe.We have several loans with your institution, all past due.Ile zalega?She's how much overdue?On zalega z długiem.His debt is overdue.To wszystko przez to że nie mamy pracy, czynsz za 3 miesiące zalegaIt's only cause we have no jobs, the rent's checks 3 months overdueJesteśmy spóźnieni 5 minut kapitanie.We're five minutes overdue, Captain.Zaplanowana konserwacja, która jest spóźniona.Scheduled maintenance, which is overdue.Trzy dni po czasie.Three days overdue.