PATO V2 5

Najczęstszą przyczyną marskości wątroby w Polsce jest:
A. przewlekła niewydolność PK
b. alkoholizm
c. zakażenie wirusem HAV
d. kamica przewodu żółciowego wspólnego
e. niedobór α-1-antytrypsyny
Click the card to flip 👆
1 / 89
Terms in this set (89)
Wewnątrzwątrobowe przetoki Ecka:
a. powstają między gałązkami żyły wrotnej a tętnicami wątrobowymi
b. powstają między sąsiadującymi gałązkami żyły wrotnej
c. powstają między żyłami przełykowymi a żyłą główną dolną
d. powstają między żyłami przełykowymi a żyłą wrotną
e. powstają między gałązkami żyły wrotnej a żyłami centralnymi
Stłuszczenie (steatosis) to:
a. nadmierne gromadzenie wody w cytoplazmie komórek tkanki tłuszczowej
b. nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej
c. nadmierne gromadzenie cholesterolu i jego estrów w cytoplazmie makrofagów
d. nadmierne gromadzenie tłuszczów prostych w cytoplazmie komórek miąższowych
e. nadmierne gromadzenie tłuszczów prostych w jądrach komórek miąższowych
Który z poniższych typów amyloidu jest charakterystyczny dla chorych przewlekle hemodializowanych i odkłada się w układzie kostno-stawowym (maziówka, stawy, rozcięgna) a. amyloid AA b. amyloid AL. c. amyloid ATTR d. amyloid Aβ2m e. amyloid AβdW amyloidozie nerek amyloid gromadzi się w: a. mezangium kłębuszków nerkowych b. świetle naczyń włosowatych kłębuszka c. komórkach nabłonka cewek nerkowych d. torebce włóknistej e. komórkach kłębuszków nerkowychaPrzykładem zaniku z ucisku jest: a. długotrwałe unieruchomienie kończyny w opatrunku gipsowym b. osteoporoza c. zanik żeber w koarktacji aorty - przebieg podprzepodowy d. zanik endometrium po menopauzie e. zanik kory nadnerczy przy braku ACTHcPowikłaniem zatoru tętnicy krezkowej jest: a. zgorzel kończyny b. zawał jelita c. zawał nerki d. zawał śledziony e. zawał wątrobybW pełnoobjawowej zaawansowanej hemochromatozie pierwotnej występują wszystkie z wyjątkiem: a. marskości drobnoguzkowej b. kardiomiopatii c. cukrzycy d. tętniaków tętnic mózgowych e. hiperpigmentacji skórydNajczęstszym typem histologicznym raka nerki jest: a. rak jaskokomórkowy b. rak brodawkowaty c. rak chromofobowy d. rak z cewek zbiorczych e. rak sarkomatoidalnyaWskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące teratoma maturum ovarii a. jest nowotworem łagodnym b. może dawać przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych c. jest guzem, w którym występuje niedojrzała tkanka glejowa d. ma złe rokowanie e. charakteryzuje się dużą wrażliwością na rtg terapięaDo czynników zwiększonego ryzyka rozwoju raka szyjki macicy nie należy: a. wcześnie rozpoczęte współżycie płciowe b. infekcja wirusami HPV typ 16 i 18 c. palenie papierosów d. dieta wegetariańska e. stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnychdSynonimem śródnabłonkowej neoplazji dużego stopnia w nabłonku wielowarstwowym płaskim pokrywającym szyjkę macicy jest: a. CIN I b. CIN III c. dysplasia gradus mediocris d. SIL low grade e. carcinoma planoepitheliale invasivumbNajczęstszym typem histologicznym raka żołądka jest: a. ca. medullare b. ca. planoepitheliale c. ca. clarocellulare d. adenocarcinoma e. ca. lobularedDo nowotworów rozwijających się z nabłonka powierzchniowego jajnika należy: a. cystadenoma mucinosum ovarii b. teratoma maturum c. dysgerminoma d. seminoma e. choriocarcinomaaCzynnikiem zwiększającym występowanie nowotworów terminalnych jądra jest: a. zakażenie CMV b. dysgenezja gonad c. palenie papierosów d. alkoholizm e. zakażenie HIVbDo nowotworów łagodnych pochodzenia mezenchymalnego należy: a. choristoma b. papilloma c. hamartoma d. haemangioma e. cystadenomadKtóry z niżej wymienionych należy do nowotworów złośliwych pochodzenia nabłonkowego: a. carcinoma urotheliale b. fibrosarcoma c. haemangiosarcoma d. lipoma e. cystadenoma papillomatosumaKoilocytoza komórek w powierzchownych warstwach nabłonka wielowarstwowego płaskiego szyjki macicy jest cechą charakterystyczną infekcji: a. candida albicans b. HPV c. CMV d. HSV e. EBbKtóry z niżej wymienionych nie należy do klasycznych czynników prognostycznych u chorych z rakiem sutka: a. typ histologiczny raka b. ekspresja receptorów estrogenów (ER) i progesteronu (PR) w komórkach rakowych c. ekspresja śluzu w komórkach rakowych d. średnica guza e. obecność przerzutów w węzłach chłonnych pachowychcW ocienie stopnia histologicznej złośliwości raka prostaty stosuje się klasyfikację: a. Bethesdy b. Blooma i Richardsona c. Astlera - Collera d. Clarka e. GleasonaeKtóry z poniższych posiada dwukierunkowe różnicowanie (nabłonkowe i mezenchymalne) a. leiomyosarcoma Utemi b. schwannoma c. carcinoma lobulare invasivum mammae d. fibroadenoma mammae e. carcinoma scirrhosum ventriculidHamartoma płuca: a. to synonim choristoma płuca b. to przerzut mięsaka do płuca c. jest przykładem ektopicznej lokalizacji prawidłowej tkanki d. to guz zbudowany z prawidłowych tkanek charakterystycznych dla danego narządu ale wymieszanych „bez ładu i składu" e. należy do nowotworów terminalnychdKtóry z niżej wymienionych nowotworów jądra typowo występuje u dzieci do 10 r.ż. a. seminoma b. seminoma spermatolyticum c. carcinoma embryonale d. yolk sac tumor e. teratoma adultumdRak nerki daje najczęściej przerzuty do: a. wątroby i płuc b. płuc i kości c. kości i śledziony d. śledziony i otrzewnej e. otrzewnej i opłucnejbNowotworem jajnika zwiększającym ryzyko wystąpienia raka endometrium jest: a. dysgerminoma b. choriocarcinoma c. teratoma immaturum d. folliculoma e. carcinoma embryonaledDo czynników zwiększających ryzyko raka sutka należą wszystkie z wyjątkiem: a. mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 b. pierwszego porodu przed 30 r.ż. c. diety wysokotłuszczowej d. narażenia na promieniowanie jonizujące e. karmienia piersiąb eDo nieinwazyjnych raków sutka zaliczysz: a. raka cewkowego b. raka śluzotwórczego c. raka rdzeniastego d. raka śródprzewodowego e. raka brodawkowategodRak płaskonabłonkowy przełyku lokalizuje się najczęściej w: a. 1/3 górnej przełyku b. 1/3 środkowej przełyku c. 1/3 dolnej przełyku d. wieloogniskowo we wszystkich częściach przełyku e. w połączeniu żołądkowo-przełykowymbDo pojawienia się raka płaskonabłonkowego przełyku predysponują wszystkie z wyjątkiem: a. refleksowego zapalenia przełyku b. przełyku Barreta c. achalazji d. przełyku Plummera-Vinsona e. wcześniejszej radioterapii śródpiersiaeAtypowa hiperplazja gruczolakowa odgrywa rolę w powstawaniu: a. raka płaskonabłonkowego płuca b. raka drobnokomórkowego płuca c. raka oskrzelowo-pęcherzykowego płuca d. raka wielkokomórkowego płuca e. żadne z powyższych gdyż występuje tylko błonie śluzowej trzonu macicycOdległe przerzuty raka płuca występują najczęściej w a. nerkach B. nadnerczach C. mózgu D. wątrobie E. kościachbU osób palących ponad 40 papierosów dziennie ryzyko wystąpienia raka płuca zwiększa się: a. 10 krotnie b. 20 krotnie c. 30 krotnie d. 50 krotnie e. 60 krotnieeKtóry z niżej wymienionych raków płuca charakteryzuje się najbardziej agresywnym przebiegiem: a. rak płaskonabłonkowy b. rak gruczołowy c. rak wielkokomórkowy d. rak drobnokomórkowy e. rak oskrzelikowo-pęcherzykowydDo czynników ryzyka zachorowania na raka płuca należą wszystkie z wyjątkiem: a. palenia papierosów b. otyłości c. ekspozycji na azbest d. narażenia zawodowego na ... e. narażenia na promieniowanie jonizującebRak śluzotwórczy sutka: a. ma złe rokowanie b. występuje typowo u osób młodych c. przezycie 20 letnie sięga 80% d. jest nowotworem miejscowo złośliwym e. nie ma takiego w gruczole piersiowym gdyż występuje tylko w jelicie grubymcWirus EBV ma związek z występowaniem wszystkich niżej wymienionych nowotworów z wyjątkiem: a. chłoniaka Burkitta b. raka sutka c. chłoniaka z limfocytów B d. raka nosogardła e. choroby HodkinabDo czynników zmniejszającyh ryzyko raka jelita grubego zaliczysz: a. dietę wysokokaloryczną b. czerwone mięso c. dietę ubogobłonnikową d. dietę bogatą w cukry proste e. aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalneeGruźlica kości najczęściej umiejscawia się w: a. kościach płaskich b. kościach kręgów c. kościach śródstopia d. kościach piszczelowa tych e. nie ma gruźlicy kościbWszystkie niżej wymienione stwierdzenia są prawidłowe dla raka Pageta z wyjątkiem: a. jest szczególną postacią raka przewodowego sutka, w której komórki rakowe (tzw. komórki Pageta) naciekają naskórek brodawki sutka b. klinicznie manifestuje się obecnością przewlekłego odczynu zapalnego naskórka brodawki i jej otoczki c. występuje u 80% kobiet z rakiem sutka d. towarzyszy mu obecność tylko śródprzewodowego albo śródprzewodowego i inwazyjnego raka przewodowego sutka e. rozpoznanie można ustalić badaniem cytologicznym zeskrobin ze zmienionej brodawkiCW raku prostaty przerzuty do kości najczęściej lokalizują się w: a. żebrach b. mostku c. kręgosłupie d. kości udowej e. kościach miednicycKtóry z poniższych raków sutka ma gładkie, okrągłe zewnętrzne obrysy: a. ca. tubulare b. ca. papillare c. ca. gelatinosum d. ca. ductale invasivum e. ca. lobulare invasivumcWymień trzy najczęstsze przyczyny zgonu pacjentów z marskością wątroby: 1. przewlekła niewydolność PK 2. postępująca niewydolność wątroby 3. krwotok z żylaków przełyku 4. zator jeździec pnia płucnego 5. rak wątrobowo komórkowy (ca. hepatocellulare) Wskaż prawidłowe zestawienie: a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 2,3,5 d. 1,3,5 e. 2,4,5cCystadenoma papillomatosum jest: a. Nowotworem złośliwym pochodzenia mezenchymalnego b. Nowotworem łagodnym pochodzenia mezenchymalnego c. Nowotworem złośliwym pochodzenia nabłonkowego d. Nowotworem łagodnym pochodzenia nabłonkowego e. Neoplazją śródnabłonkową dużego stopniadEkspresja antygenu CD99 w małych, okrągłych komórkach wykazujących cechy złośliwości i pochodzących z guza trzonu kości udowej przemawia za: A. Przerzutem nasieniaka do kości B. Przerzutem raka płaskonabłonkowego płuca do kości C. Osteosarcoma D. Sarcoma Ewingi/PNET E. ChondrosarcomadDo obrazu morfologicznego epulis gigantocellularis zaliczysz: a. komórki olbrzymie wielojądrowe b. liczne znacznie poszerzone naczynia krwionośne c. złogi cementu d. kom. gwiaździste e. fibroblastya b eWskaż cechy makroskopowe typowe dla znamienia barwnikowego a. zmiana symetryczna b. nieregularne zabarwienie zmiany c. zaczerwienienie wokół zmiany d. regularne granice zmiany e. zmiana o średnicy 10mma dU pacjentów z AIDS wzrasta ryzyko wystąpienia w jamie ustnej: a. ranula b. carcinoma planoepitheliale c. sarcoma Kaposi d. lymphoma malignum (NHL) e. cystis radicularisb c dW obrazie histologicznym cystis dermoidalis zlokalizowanym w przedsionku jamy ustnej stwierdzisz: a. zęby b. gruczoły łojowe c. nabl. wielowarstwowy płaski d. włosy e. tk. tarczycowąb c dRozpoznanie czerniaka złośliwego w V stopniu wg. Clarka oznacza, że: a. zmiana dochodzi do warstwy siateczkowej skóry b. zmiana ograniczona wyłącznie do naskórka c. jest to melanoma in situ d. zmiana nacieka tk. tłuszczową podskórna e. usunięcie zmiany z marginesem tkanek zdrowych oznacza pewna wyleczeniadtorbiele zebopochodne wywodzą się z : a. zawiazka zeba b. pozostalosci aparatu skrzelowego c. reszt nablonkowych d. pozostalosci listewki zebowej e. zwyrodnialego nablonka wokol wyrznietego zebaa c d eDo powiklan pulpitis naleza a. gingivitis hyperplastica b. gangrema pulpae dentis c. abscedens periapicalis d. necrosos pulpae dentis e. fisula externab dDo cech charakterystycznych rozrostowego zapalenia dziasel naleza: a.rozrost brodawek miedzyzebowych b. rozrost calych dziasel c. duza bolesnosc dziasel d.zanik dziasel e. obrzek dziasela b eKtore z nizej wymienionych odgrywaja role w patogenezie raka gruczolowego endometrium: a. wczesne rozpoczete zycie sex b. otylosc c. nadcisnienie d. cukrzyca e. liczni partnerz sexb c dDo czynnikow prognostycznych w raku piersi naleza: a. srednica guza b. typ histologiczny c. histologiczny stopien zlosliwosci d. wiek pierwszej miesiaczii e. obecnosc HER2 w kom rakowycha b cKtore z nizej wymienionych cech wystepuja typowo w zaawansowanym raku przewodowym piersi: a. guz nieruchomy wzgledem podloza b. "skorka pomaranczowa" c. rowny i okragly obrys guza w badaniu usg d. guz miekki i torbielowaty e. naciekanie miesnia piersiowego wiekszegoa b eDo nowotworów zarodkowych jajnika należą: a. Rozrodczak b. Ziarniszczak c. Guz zatoki endodermalnej d. Rak embrionalny e. Rak kosmówkia c d eRozpozananie histopatologiczne gruczolakoraka wg Gleasona (3+4) oznacza, że: a. W 3 z 7 zbadanych węzłów chłonnych stwierdza się przerzuty raka b. Utkanie raka widoczne jest w 3 z 7 pobranych wycinków c. Jest to gruczolakorak G3 d. W guzie dominuje utkanie odpowiadające 3 stopniowi histologicznej złośliwości wg Gleasona e. W guzie dominuje utkanie odpowiadające 4 stopniowi histologicznej złośliwości wg GleasonadGruczolak wątrobowokomórkowy (adenoma hepatocellulare) a. Wywodzi się z komórek Ito. b. Zwiększa ryzyko wystąpienia naczyniakomięsaka wątroby ( haemangiosarcoma hepatis). c. Może być przyczyną krwotoku do jamy otrzewnej . d. Ma związek z długotrwałym przyjmowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych . e. Zbudowany jest z komórek przypominających hepatocyty pomiędzy którymi stwierdza się liczne przestrzenie bramnozółciowe.c dW którym z niżej wymienionych nowotworów pomiar poziomu kalcytoniny może być przydatny w ustaleniu rozpoznania oraz w pooperacyjnym monitorowaniu pacjente: a. rak pęcherzykowy tarczycy b. rak rdzeniasty tarczycy c. anaplastyczny tarczycy d. brodawkowaty tarczycy e. podostre zapalenie tarczycybdo czynników zwiększonego ryzyka rozwoju raka płaskonabłonkowego przełyku należą: a. żylaki przełyku b. przełyk Barretta c. długotrwałe refluksowe zapalenie przełyku d. achalazja e. niedrożność przełykuc dBrodawkowate twory zbudowane z tkanki limfoidalnej i pokryte nabłonkiem onkocytarnym stwierdza się w: a. raku śluzowo-naskórkowym ślinianki b. raku gruczołowo-torbielowatym ślinianki c. raku niezróżnicowanym gardła d. guzie mieszanym ślinianki e. guzie WarthinaeDo czynników zwiększonego ryzyka występowania raka wątrobowokomórkowego należą: a) hemochromatoza pierwotna b) amyloidoza wątroby c) przewlekłe zakażenie HBV d) przewlekłe zakażenie HAV e) narażenie na aflatoksynya c eErytroplakia w porównaniu z leukoplakią charakteryzuje się: a. Większą częstością występowania b. Dużą częstością występowanie wewnątrznabłonkowej neoplazji płaskonabłonkowej c. Małą częstością występowanie raka inwazyjnego na brzegach zmiany d. Większą częstością występowania transformacji nowotworowej e. Występowaniem akantozy w nabłonkub dGruczolak wielopostaciowy (adenoma polymorphum, tumor mixtus): a. Nowotwór złośliwy b. Słabo odgraniczony c. Obecna torebka łącznotkankowa d. Średnio w 30% operowanych przypadków stwierdza się wznowę miejscową e. Powoduje bolesne obrzmienie w kącie żuchwyc eKostniakomięsak (osteosarcoma): a. Na obrazie RTG często widoczny tzw. Trójkąt Codmana spowodowany uniesieniem okostnej b. Wolno rosnący i zwykle niebolesny guz c. Klasyczna postać daje we wczesnych fazach przerzuty drogą krwionośną d. Postać wtórna najczęściej rozwija się na podłożu choroby Pageta e. Mimo różnych typów kostniakomięsaka wszystkie dają takie same objawy kliniczne, może je różnicować tylko na podstawie zdjęcia RTGa c dSzkliwiak (ameloblastoma): a. Powstaje z ektomezenchymy b. w jego utkaniu występuje różnicowanie chrzęstopodobne c. w jego utkaniu nie występuje utkanie kostnopodobne d. cechuje się szybkim przebiegiem e. jest nowotworem miejscowo złośliwymc eNowotwory z grupy mięsaka Ewinga: a. do grupy tej należy mięsak kości Ewinga (EWS), PNET, neuroepithelioma i guz Askina b. EWS i PNET stanowią około 55% pierwotnych nowotworów kości c. EWS charakteryzuje się bólem, któremu towarzyszy miejscowa reakcja zapalna d. Rokowanie w przypadku EWS jest złe (czas przeżycia liczy się w miesiącach) | e. Wspólną cechą nowotworów z tej grupy jest ich neuroektodermalne pochodzeniea c eCzerniak złośliwy (melanoma malignum): a. Klinicznie zwykle jest bezobjawowy b. Do oceny stopnia zaawansowania służy skala Shimady c. Ma nieregularne, często „wrąbiaste" granice d. Występują przerzuty do LN, wątroby, płuc e. W czerniakach bardzo rzadko stwierdza się delecję TP53a c d eZapalenie kątów ust, tzw. Zajady, spowodowane są niedoborem: a. Witaminy B2 b. Pirydoksyny c. Ryboflawiny d. Witaminy C e. Witaminy B6a b c e„Mogą powstawać jako pojedyncze guzki lub mnogie zmiany - szczególnie w przypadkach rodzinnych. Mogą zawierać obszary martwicy i zmian krwotocznych. Zbudowany z komórek wielobocznych tworzących gniazda, beleczki, a nawet pęcherzyki. Często zawierają złogi amyloidu." Opis ten dotyczy: a. Raka pęcherzykowego tarczycy b. Raka anaplastycznego tarczycy c. Raka brodawkowatego tarczycy d. Raka rdzeniastego tarczycy e. Żadengo z w/wdPrzewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy (Hashimoto): a. Występuje przeważnie u młodych, <20 r.ż. (45-65 r.ż.) b. Znacznie częściej u ♀ c. U dzieci jest główną przyczyną wola endemicznego d. Występują komórki Hurthle`a e. Może być poprzedzona przejściową tyreotoksykoząb d eKandydoza jamy ustnej: a. Może mieć postać rzekomobłoniastą, rumieniową i rozrostową b. Jest chorobą endogenną wywołaną przez Candida albicans c. Najczęściej występuje kandydoza rozrostowa d. Występuje włóknikowy wysięk ropny, dający się łatwo zeskrobać e. Charakteryzuje się płytkimi owrzodzeniami błony śluzowej jamy ustneja b dTzw. „plamki Koplika" występują w przebiegu: a. Płonicy b. Błonicy gardła c. Odry d. Mononukleozy zakaźnej e. Żadnej z w/wcTorbiel zębopochodna rogowaciejąca (odontogenickeratocysts): a. Najczęściej miedzy 10 a 40 r.ż. b. Przeważnie u ♀ c. Zazwyczaj zlokalizowana w tylnej części żuchwy d. Na zdjęciu RTG w postaci tzw. „baniek mydlanych" e. Występują licznie u pacjentów z zespołem Gorlinaa c eZębiak (odontoma): a. Rozwija się z nabłonka zębopochodnego b. Zwykle jest wolno rosnącą torbielowatą zmianą | =szkliwiak c. Charakteryzuje się znacznym odkładaniem szkliwa i zębiny w utkaniu d. Najczęściej występujący typ nowotworu zębopochodnego e. Nie ma skutecznej metody leczenia zębiniakówa c dObraz w RTG tzw „baniek mydlanych" występuje w przebiegu: a. Cherubinkowatości b. Kostniakomięsaka c. Guza olbrzymiokomórkowego (osteoclastoma) d. Szpiczaka mnogiego e. Dysplazji włóknisteja cZaburzeniami endokrynologicznymi wpływającymi na wtórne zrzeszotnienie kości są: a. Hipogonadyzm b. Niedoczynność przytarczyc c. Cukrzyca typu II d. Nadczynność tarczycy e. Szpiczak mogia d eKserostomia: a. Występuje głównie u dzieci b. Może towarzyszyć jej suchość gałki ocznej c. Może być powikłaniem chemioterapii d. Powoduje zapalne powiększenie gruczołów ślinowych e. Może być przyczyną dysfagiib d eDysplazja włóknista (dysplasiafibrosa): a. Nowotwór złośliwy b. Składa się ze wszystkich składowych prawidłowej kości, jednak niedojrzałych morfologicznie c. Może powodować zespół McCune`a-Albrighta d. Odpowiedzialne za nią są mutacje w genie FL1 e. Stanowi dobrze odgraniczone zmiany wewnątrzkostneb c eSkąpodrzewiak (oligodendroglioma): a. Jest nowotworem z nerwów obwodowych b. Pacjenci zgłaszają się z dolegliwościami neurologicznymi, np. napadami padaczkowymi c. Najczęściel lokalizuje się w robaku móżdżku d. Typ anaplastyczny jest mniej agresywny e. Mają lepsze rokowanie od gwiaździakówb eNowotworem OUN dobrze odgraniczonym jest: a. Gwiaździakwłosowatokomórkowe (Astrocytomapilocyticum) b. Oponiak (meningioma) c. Glejak wielopostaciowy (glioblastomamultiforme) d. Rdzeniak zarodkowy (medulloblastoma) e. Gwiaździakanaplastyczny (astrocytomaanaplasticum)a b dDo chłoniaków z obwodowych komórek B zaliczysz: a. Chłoniak grudkowy b. Chłoniaklimfoplazmocytowy c. ChłoniakBurkitta d. ChłoniakHodkina e. Białaczka włochatokomórkowaa b c e