Odc 47 JOB INTERVIEW: charakter i umiejętności

5.0 (1 review)
Term
1 / 30
Idealnie pasuję do tej pracy.
Click the card to flip 👆
Terms in this set (30)
Wszyscy twierdzą, że Dave był słodkim, sumiennym i ciężko pracującym małym chłopcem.By all accounts, Dave was a sweet, diligent, hardworking little boy.niekonfliktowyeasy-goingspontanicznyspontaneousSłowa, których nigdy nie użyto do opisania Tom: spontaniczny, elastyczny, niekonfliktowyWords that have never been used to describe Tom: spontaneous, flexible, easy-goingjestem dumna z, szczycę się, odznaczam sięI pride myself onOdznaczam się profesjonalizmemI pride myself on being a professional.Odznaczam się umiejętnością rozwiązywania problemów ludzi.I pride myself on solving people problems.Jestem dumny ze swojej umiejętności odczytywania ludzkich charakterów.I pride myself on being a good judge of character.Szczycę się tym, że potrafięI pride myself on my ability toSzczycę się tym, że potrafię oddzielić pracę od życia prywatnego.I pride myself on my ability to separate my professional life from my personal life.umiejętności twardehard skillsDobrze sobie radzę z komputerem.I'm good at computer stuff.Jestem w stanie zrealizować różnego rodzaju usługi.I'm able to perform a number of services.Jestem biegły wI'm proficient inTu jest napisane że masz zaawansowany poziom znajomości C++So it says here that you're proficient in C++Jestem ekspertem z dziedziny...I'm an expert inBył ekspertem w dziedzinie cybernetyki.He was an expert in cybernetics.Jestem całkiem biegły wI'm quite adept atJestem całkiem biegły w bibliotekoznawstwie.I'm quite adept at library science.Jestem w stanie przeprowadzać negocjacje biznesowe.I'm able to conduct business negotiations.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.