Węglowodany 2019/2020

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej obserwujemy:
a)nasiloną konwersję Hb do MetHb i masywną hemolizę
b)zaburzone przenoszenie tlenu przez Hb w związku z upośledzoną glikolizą i syntezą 2,3-PBG
c)defekt ten występuje rzadko i praktycznie nigdy nie prowadzi do poważniejszych konsekwencji klinicznych
d)hemolizę proporcjonalną do stopnia niedoboru po zadziałaniu takich czynników jak sulfonamidy, leki przeciwmalaryczne lub infekcje
Click the card to flip 👆
1 / 50
Terms in this set (50)
U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej obserwujemy:
a)nasiloną konwersję Hb do MetHb i masywną hemolizę
b)zaburzone przenoszenie tlenu przez Hb w związku z upośledzoną glikolizą i syntezą 2,3-PBG
c)defekt ten występuje rzadko i praktycznie nigdy nie prowadzi do poważniejszych konsekwencji klinicznych
d)hemolizę proporcjonalną do stopnia niedoboru po zadziałaniu takich czynników jak sulfonamidy, leki przeciwmalaryczne lub infekcje
1. Amylina:
a.jest hormonem będącym pochodną aminokwasu, stymulującym wydzielanie insuliny i glukagonu
b.jest hormonem uwalnianym razem z insuliną, lecz o działaniu hiperglikemizującym, co zapobiega hipoglikemii poinsulinowej, dlatego ma on znaczenie w terapii cukrzycy
c.jest hormonem polipeptydowym, wydzielanym z insuliną, hamującym wydzielanie glukagonu oraz wywołującym uczucie sytości
jest hormonem steroidowym, o działaniu hipoglikemizującym, uwalnianym w odpowiedzi na glukagon
1. Które z wymienionych białek w wątrobie istotnie zwiększy swoją aktywność po obfitym śniadaniu zjedzonym przez zdrowego studenta Wydziału Lekarskiego:
a.cytoplazmatyczna fosfofruktokinaza-2
b.cytoplazmatyczna fosforylaza glikogenowa
c.błonowy transporter GLUT-4
d.cytoplazmatyczna karboksykinaza fosfoenolopirogronianowa
1. Podczas zawału mięśnia sercowego, ilość tlenu dostarczanego do obszaru niedokrwienia znacząco maleje, prowadząc do metabolizmu beztlenowego. W takich warunkach, który z poniższych enzymów będzie aktywowany przez wzrastające wewnątrzkomórkowe stężenie AMP:
a.fosfofruktokinaza-1
b.dehydrogenaza pirogronianowa
c.dehydrogenaza mleczanowa
glukokinaza
1. Reduktaza aldozowa:
a.jest enzymem bez większego znaczenia fizjologicznego, odgrywa rolę w przypadku zatrucia aldehydami pochodzenia egzogennego
b.odgrywa główną rolę w szlaku sorbitolowym, który jest istotnym, fizjologicznym szlakiem metabolizmu węglowodanów dzięki niskiej Km dla glukozy
c.ma największe powinowactwo do aldehydów powstających w wyniku uszkadzania biomolekuł przez wolne rodniki tlenowe
d.jej koenzymem jest NADH powstający w wyniku glikolizy beztlenowej, co umożliwia regenerację NAD i w efekcie podtrzymanie glikolizy
1. Produktem hydrolizy laktozy jest: a.glukoza i fruktoza b.galaktoza i fruktoza c.galaktoza i glukoza dwie cząsteczki glukozyc.galaktoza i glukoza1. SGLT jest zlokalizowany w: a.nerkach, erytrocytach b.nerkach, łożysku, jelicie cienkim c.jelicie cienkim, nerkach d.wątrobie, jelicie cienkimc.jelicie cienkim, nerkach1. Czynnikami hamującymi aktywność fosfofruktokinazy-1 są: a.fruktozo-6-fosforan i insulina b.insulina i ATP c.5'-AMP i glukagon d.cytrynian i ATPd.cytrynian i ATP1. Wpływ hormonów tarczycy na metabolizm glukozy związany jest z: a.spadkiem wrażliwości tkanek pozawątrobowych na działanie insuliny b.aktywacją glukoneogenezy i glikogenogenezy c.wszystkie odpowiedzi prawidłowe d.wzrostem wchłaniania z przewodu pokarmowego, aktywacją glukoneogenezyd.wzrostem wchłaniania z przewodu pokarmowego, aktywacją glukoneogenezy1. Stężenie 2,3-BPG w erytrocycie rośnie u osób z: 1) chorobami płuc, 2) niedokrwistością, 3) oddychającymi mieszankami wzbogaconymi w tlen, 4) przebywających na dużych wysokościach, 5) po przetoczeniach krwi. Prawidłowa odpowiedź to: a.3, 4, 5 b.1, 2, 3, 4, 5 c.3, 5 d.1, 2, 4d.1, 2, 41. Wiązanie glikozydowe powstaje w wyniku kondensacji: a.anomerycznego atomu węgla monosacharydu i drugiego monosacharydu b.dwóch grup karboksylowych c.atomu wodoru przy anomerycznym atomie węgla monosacharydu i drugiego związku d.grupy hydroksylowej przy anomerycznym atomie węgla monosacharydu i drugiego związkud.grupy hydroksylowej przy anomerycznym atomie węgla monosacharydu i drugiego związku1. W której z poniższych reakcji źle przyporządkowano enzym do katalizowanej reakcji: a.katalaza: 2H2O2 →2H2O + O2 b.peroksydaza: 2AH2 + O2 → 2A + 2H2O c.dysmutaza ponadtlenkowa: 2O2•− + 2 H+ → H2O2 + O2 oksydaza: AH2 +O2 → A + H2O2b.peroksydaza: 2AH2 + O2 → 2A + 2H2O1. Hemiacetal to: a.glukoza w postaci cyklicznej b.glukoza w postaci łańcuchowej c.glukoza występująca w glikogenie d.glukoza występująca w skrobia.glukoza w postaci cyklicznej1. Najlepszym parametrem odzwierciedlającym zdolność komórek beta do wydzielania insuliny jest: a.wykonanie klamry euglikemicznej b.oznaczanie stężenia peptydu C c.oznaczanie stężenia proinsuliny w osoczu d.oznaczanie stężenia insuliny w osoczub.oznaczanie stężenia peptydu C1. Lekarz postanowił zlecić u pacjenta z chorobą nowotworową badanie PET z użyciem 2-(18F)fluoro-D-glukozy. Jednocześnie o nowotworze, który występuje u tego pacjenta wiadomo, że cechuje się on dużą ekspresją GLUT-1. W efekcie spodziewasz się, że: a.w komórkach nowotworowych dojdzie do dużego nagromadzenia radioznacznika, co umożliwi wykrycie tych komórek z dużą czułością w PET b.2-(18F)fluoro-D-glukoza metabolizuje się szybko w obecności heksokinazy, stąd też czułość detekcji w PET będzie obniżona w przypadku komórek ze zwiększoną aktywnością tego enzymu c.w komórkach nowotworowych radioznacznik będzie szybko usuwany przez GLUT-1, w efekcie czułość PET będzie niewielka d.czułość detekcji będzie zależna od tempa glikolizy. Jeśli będzie ono wysokie, to podany znacznik ulegnie szybko zmetabolizowaniu i wydaleniu poza komórkęa.w komórkach nowotworowych dojdzie do dużego nagromadzenia radioznacznika, co umożliwi wykrycie tych komórek z dużą czułością w PET1. Białka żelazowo-siarkowe są składnikami kompleksów łańcucha oddechowego: a.I i II b.tylko IV c.I, II, III i IV d.I, II i IIId.I, II i III1. Dwutlenek węgla nie może: a.być wydzielony podczas dekarboksylacji szczawiooctanu do fosfoenolopirogronian b.być wykorzystany podczas karboksylacji bursztynylo-S-CoA do ketoglutaranu i CoA-SH c.być wykorzystany do karboksylacji redukującej pirogronianu do jabłczanu być wykorzystany do karboksylacji propionylo-S-CoA do metylomalonylo-S-CoAb.być wykorzystany podczas karboksylacji bursztynylo-S-CoA do ketoglutaranu i CoA-SH c.być wykorzystany do karboksylacji redukującej pirogronianu do jabłczanu1. Powstające w czasie cytozolowej części glikolizy cząsteczki NADH + H+: a.w warunkach glikolizy beztlenowej są transportowane do mitochondrium przez mostek glicerolofosforanowy i jabłczanowo-asparaginianowy-. b.są zawsze wykorzystywane do redukcji pirogronianu do mleczanu c.są głównie wykorzystywane do biosyntezy kwasów tłuszczowych, po uprzedniej konwersji do NADPH + H+ d.w warunkach glikolizy tlenowej są transportowane do mitochondrium przez mostek glicerolofosforanowy i jabłczanowo-asparaginianowyd.w warunkach glikolizy tlenowej są transportowane do mitochondrium przez mostek glicerolofosforanowy i jabłczanowo-asparaginianowy1. Biotyna jest koenzymem dla enzymu katalizującego przemianę: a.pirogronianu w mleczan b.jabłczanu w szczawiooctan c.sukcynylo-CoA w L-metylomalonylo-CoA d.pirogronianu w szczawiooctand.pirogronianu w szczawiooctan1. U pacjenta z niedoborem kinazy pirogronianowej w czerwonych krwinkach, zaobserwujemy podwyższone stężenie następującej substancji: a.pirogronianu b.acetylo-CoA c.fosfoenolopirogronianu d.kwasu mlekowegoc.fosfoenolopirogronianu1. W cyklu Cori we krwi transportowane są: a.z wątroby - glukoza, z mięśni - alanina b.z wątroby - mleczan, z mięśni - glukoza c.z wątroby - glukoza, z mięśni - mleczan d.z wątroby - alanina, z mięśni - glukozac.z wątroby - glukoza, z mięśni - mleczan1. Który z poniższych punktów prawidłowo przedstawia względne wielkości stałej Michaelisa i szybkości maksymalnej reakcji dla heksokinazy i glukokinazy wobec glukozy: a. heksokinaza - niska Km, niska Vmax; glukokinaza - wysoka Km, wysoka Vmax b. heksokinaza - wysoka Km, niska Vmax; glukokinaza - niska Km, wysoka Vmax c. heksokinaza - wysoka Km, wysoka Vmax; glukokinaza - niska Km, niska Vmax d. heksokinaza - niska Km, wysoka Vmax; glukokinaza - wysoka Km, niska Vmaxd. heksokinaza - niska Km, wysoka Vmax; glukokinaza - wysoka Km, niska Vmax1. Do jakiej klasy enzymów należą transketolaza i transaldolaza: a.liaz b.oksydoreduktaz c.izomeraz d.transferazd.transferaz1. Narządami mogącymi produkować glukozę na potrzeby innych tkanek są: 1) mięśnie poprzecznie prążkowane 2) adipocyty 3) wątroba 4) nerki. Prawidłowy zestaw zawiera odpowiedź: a.1, 2, 3 i 4 b.3 c.2, 3 i 4 d.3, 4d.3, 41. Zaznacz odpowiedź fałszywą. Niedobór urydylotransferazy galaktozo-1-fosforanowej: a.powoduje marskość wątroby i uszkodzenie nerek b.redukcja galaktozy do galaktikolu w soczewce oka prowadzi do zaćmy c.u takich pacjentów jest zaburzona synteza glikoprotein, które zawierają reszty galaktozy d.jest przyczyną galaktozemii i objawia się niemożnością przekształcenia galaktozy w glukozęc.u takich pacjentów jest zaburzona synteza glikoprotein, które zawierają reszty galaktozy1. Co jest głównym źródłem energii dla plemników w płynie nasiennym: a.glukoza b.galaktoza c.rybozo-5-P d.fruktozad.fruktoza1. O właściwościach cytochromu decyduje wchodzący w skład cząsteczki: a.układ tetrapirolowy związany z żelazem b.pierścień tiazolowy c.nikotynamid d.układ chinonowya.układ tetrapirolowy związany z żelazem1. Barbiturany: a.aktywatory fosforylacji oksydacyjnej b.blokują przeniesienie elektronów na CoQ c.inhibitory IV kompleksu d.blokują przeniesienie protonów na CoQb.blokują przeniesienie elektronów na CoQ1. Efekt Warburga to: a.efekt polegający na wzroście zanieczyszczenia powietrza powodowanym przez stare samochody z silnikiem dwusuwowym b.cykl przemian glukozy do mleczanów w mięśniach i mleczanów do glukozy w wątrobie c.preferowanie beztlenowego metabolizmu glukozy przez komórki nowotworowe także w warunkach aerobowych d.wzrost utylizacji mleczanów przez OUN w warunkach dużego wysiłku fizycznegoc.preferowanie beztlenowego metabolizmu glukozy przez komórki nowotworowe także w warunkach aerobowych1. Wskaż zdanie fałszywe: pion węglowodany a.powstawanie ciałek Heinza jest skutkiem utlenienia niektórych grup tiolowych w hemoglobinie b.niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może prowadzić do powstawania ciałek Heinza c.ciałka Heinza powstają w erytrocytach, ich powstawanie stymulowane jest przez likopen ciałka Heinza powstają w erytrocytach, ich powstawanie stymulowane jest przez stres oksydacyjnyc.ciałka Heinza powstają w erytrocytach, ich powstawanie stymulowane jest przez likopen1. Alkohol etylowy: wikipedia "zespół fermentacji alkoholowej" a.powstaje w niewielkich ilościach w trakcie glikolizy, co stanowi główną część tzw. endogennego etanolu b.jest w organizmie redukowany do aldehydu octowego, a następnie kwasu octowego, który jest głównym metabolitem etanolu wydalanym w moczu c.nigdy nie powstaje endogennie, w efekcie wykrycie etanolu we krwi zawsze świadczy o jego spożyciu d.może powstawać w jelitach, głównie w wyniku fermentacji alkoholowej przeprowadzanej przez drożdże, np. Saccharomyces cerevisiae, w wyniku czego powstaje główna część tzw. endogennego etanolud.może powstawać w jelitach, głównie w wyniku fermentacji alkoholowej przeprowadzanej przez drożdże, np. Saccharomyces cerevisiae, w wyniku czego powstaje główna część tzw. endogennego etanolu1. Fruktoza głównie: a.wchłania się w jelicie przy pomocy GLUT5, a następnie jest wydalana z enterocytu na powierzchni podstawno-bocznej przy pomocy GLUT2 b.wchłania się w jelicie SGLT-1, a następnie jest wydalana z enterocytu na powierzchni podstawno-bocznej przy pomocy GLUT 2 c.jest hydrolizowana w rąbku szczoteczkowym enterocytu przy pomocy oligosacharozydazy, a następnie wchłania się w jelicie przy pomocy GLUT4 d.jest wchłaniana aktywnie co wymaga gradientu Na+ przez błonę enterocytua.wchłania się w jelicie przy pomocy GLUT5, a następnie jest wydalana z enterocytu na powierzchni podstawno-bocznej przy pomocy GLUT21. Ile cząsteczek ATP lub równoważnych związków powstaje w fosforylacji substratowej podczas jednego cyklu kwasu cytrynowego? a.6 b.12 c.1 d.2c.11. Bakterie fagocytowane przez granulocyty muszą następnie zostać unieszkodliwione. Do tego procesu granulocyty wykorzystują reaktywne formy tlenu. Które z wymienionych poniżej ROS są najistotniejsze w tym procesie: a.nadtlenek wodoru i anionorodnik ponadtlenkowy b.rodnik hydroksylowy i anionorodnik ponadtlenkowy c.rodnik hydroksylowy i kwas chlorowy (I) d.nadtlenek wodoru i kwas chlorowy (I)d.nadtlenek wodoru i kwas chlorowy (I)1. Znaczenie biochemiczne i kliniczne L-ksylulozy wynika z tego, że cukier ten: a.jest składnikiem glikoprotein b.jest składnikiem strukturalnym koenzymów flawinowych c.pojawia się w moczu w wyniku zwiększenia stężenia glukozy we krwi d.pojawia się w moczu w przypadku pentozurii wrodzonejd.pojawia się w moczu w przypadku pentozurii wrodzonej1. Wartość potencjału oksydacyjno-redukcyjnego jest większa dla: a.cytochromu c niż ubichinonu b.żelazoflawoproteiny niż ubichinonu c.flawoproteiny niż cytochromu c d.FAD niż oksydazy cytochromoweja.cytochromu c niż ubichinonu1. W łańcuchu oddechowym: a.tlen cząsteczkowy jest redukowany do wody przez kompleks IV b.tlen cząsteczkowy jest redukowany do dwutlenku węgla przez kompleks IV c.tlen cząsteczkowy jest utleniany do wody przez kompleks IV d.tlen cząsteczkowy jest utleniany do dwutlenku węgla przez kompleks IVa.tlen cząsteczkowy jest redukowany do wody przez kompleks IV1. Zaznacz prawidłowe dotyczące mostka jabłczanowo-asparaginowego: a.funkcjonuje o 3 rodzaje enzymów: dehydrogenazę, aminotrasferazę i oksydazę b.do jego funkcjonowania potrzebne są dwa przenośniki działające na zasadzie symportu c.żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa d.odpowiedzialny za transport równoważników redukcyjnych z mitochondrium do cytozoluc.żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa1. Pacjent został narażony na kontakt z trucizną, która zwiększa przepuszczalność błony mitochondrialnej dla kationów wodorowych. Którego z poniższych zdarzeń można oczekiwać w hepatocytach tego pacjenta? a.zwiększonego zużycia tlenu b.zmniejszenia aktywności dehydrogenazy pirogronianowej c.wzrostu ilości ATP d.zmniejszenia aktywności mostka jabłczanowo-asparaginowegoa.zwiększonego zużycia tlenu1. Przykładem fosforylacji substratowej jest reakcja katalizowana przez: a.kinazę pirogronianową b.kinazę fosfoglicerynianową c.syntetazę bursztynylo-S-CoA d.wszystkie odpowiedzi są prawidłowed.wszystkie odpowiedzi są prawidłowe1. Zaznacz odpowiedź fałszywą: a.szlak przemian kwasów uronowych to alternatywny szlak utleniania glukozy, który nie prowadzi do wytworzenia energii b.UDP-glukuronian jest wykorzystywany do syntezy proteoglikanów oraz do sprzęgania bilirubiny i ksenobiotyków c.samoistna pentozuria to choroba genetyczna spowodowana brakiem enzymu reduktazy D-ksylulozowej d.szlak kwasów uronowych prowadzi do wytworzenia kwasu glukuronowego, kwasu askorbinowego i pentoz u człowiekad.szlak kwasów uronowych prowadzi do wytworzenia kwasu glukuronowego, kwasu askorbinowego i pentoz u człowieka1. Proces glukoneogenezy wymaga większej liczby równoważników ATP niż proces glikolizy ponieważ: a.w czasie glukoneogenezy większa część energii tracona jest w postaci ciepła b.glikoliza zachodzi w mitochondriach, a glukoneogeneza zachodzi w cytoplazmie c.proces glukoneogenezy jest bardziej skomplikowany i wymaga większej liczby enzymów d.w czasie glikolizy dużo energii tracone jest w postaci ciepłac.proces glukoneogenezy jest bardziej skomplikowany i wymaga większej liczby enzymów1. Wybierz właściwą parę choroba spichrzania glikogenu - defekt enzymatyczny: a.choroba Pompego - niedobór fosforylazy glikogenowej w mięśniach b.choroba Corich - brak enzymu rozgałęziającego c.choroba von Gierkego - niedobór glukozo-5-fosfatazy d.amylopektynoza - brak enzymu rozgałęziającegod.amylopektynoza - brak enzymu rozgałęziającego1. Zaznacz odpowiedź fałszywą: a.fosfofruktokinaza katalizuje etap będący pierwszym, „wąskim gardłem" glikolizy b.dehydrogenaza pirogronianowa stanowi ogniwo pośrednie łączące glikolizę z cyklem kwasów trikarboksylowych c.gdy zahamowaniu ulegnie fosfofruktokinaza podwyższone zostanie stężenie fruktozo-6-fosforanu i wzrośnie też stężenie glukozo-6-fosforanu, który na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego zahamuje heksokinazę d.glukokinaza jest zwrotnie hamowana przez glukozo-6-fosforan i ma niską stałą Michaelisa dla glukozyd.glukokinaza jest zwrotnie hamowana przez glukozo-6-fosforan i ma niską stałą Michaelisa dla glukozy1. Rolą NADPH powstającego w szlaku pentozofosforanowym w krwinkach czerwonych jest: a.dostarczenie 2,3-bisfosfoglicerynianu b.redukcja utlenionego glutationu c.dostarczenie energii w postaci ATP d.wszystkie odpowiedzi są prawidłoweb.redukcja utlenionego glutationu