Ewolucja

Ewolucja:
A) stopniowe zmiany doprowadzające do obecnych gatunków
B) proces stopniowy prowadzący do powstania gatunków
C) kierunkowy proces doskonalenia się organizmów
D) opisuje zmiany zachodzące u organizmów pod wpływem środowiska
Click the card to flip 👆
1 / 18
Terms in this set (18)
Zaznacz w poniższych zdaniach dotyczących doboru naturalnego i sztucznego prawidłowe informacje.
W wypadku doboru naturalnego / sztucznego o selekcji osobników decyduje człowiek, krzyżując te, które mają pożądane cechy. W wypadku doboru naturalnego / sztucznego o selekcji osobników decydują biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska. Podstawowym mechanizmem ewolucji jest dobór sztuczny / naturalny, natomiast dobór sztuczny / naturalny stanowi podstawę hodowli
Zaznacz punkt, w którym wymieniono tylko bezpośrednie dowody ewolucji.
A) Skamieniałości, narządy analogiczne, relikty.
B) Relikty, narządy homologiczne, skład chemiczny organizmów.
C) Formy przejściowe, narządy analogiczne, podobieństwo rozwoju zarodkowego.
D) Skamieniałości, formy przejściowe, relikty.
Przyporządkuj podanym terminom odpowiednie wyjaśnienia
A) skamieniałość B) relikt C) forma przejściowa
1. żyjący do dziś gatunek bardzo przypominający organizmy znane z zapisu kopalnego
2. organizm o cechach dwóch grup systematycznych
3. zachowane w skałach szczątki organizmu lub ślady jego działalności
Oceń prawdziwość zdań dotyczących pokrewieństwa ewolucyjnego organizmów
• Im bliższe jest pokrewieństwo ewolucyjne organizmów, tym bardziej zbliżony jest przebieg ich rozwoju zarodkowego.
• U wszystkich organizmów kwasy nukleinowe są zbudowane z czterech rodzajów nukleotydów, jednak kod genetyczny jest różny dla różnych organizmów.
• Organizmy ewolucyjnie spokrewnione mają wspólny plan budowy wewnętrznej.
• Organizmy żyjące w podobnych warunkach nigdy nie wykształcają podobnych narządów
Podkreśl nazwy narządów szczątkowych człowieka kciuk, kość ogonowa, nagłośnia, zęby mądrości, ślimak, wyrostek robaczkowykość ogonowa/zęby mądrości/wyrostek robaczkowyUłóż nazwy form organizmów w kolejności odpowiadającej etapom ewolucji życia na Ziem A - bezjądrowe organizmy samożywne B - jednokomórkowe organizmy jądrowe C - bezjądrowe cudzożywne organizmy beztlenowe D - organizmy wielokomórkowe E - bezjądrowe organizmy tlenoweC/E/A/B/DOceń prawdziwość zdań dotyczących dziejów życia na Ziemi. • W kambrze pojawiły się w morzach niemal wszystkie znane dziś typy zwierząt. • Pierwotna atmosfera Ziemi była beztlenowa. • W karbonie pojawiły się pierwsze rośliny lądowe. • Era mezozoiczna jest nazywana erą gadów. • Pierwsze ssaki pojawiły się dopiero w erze kenozoicznej. • W paleogenie powstały pierwsze hominidyP/P/F/P/F/FZaznacz punkt, w którym wymieniono jedynie organizmy należące do człekokształtnych A) Lemur, goryl, człowiek, szympans. B) Szympans, goryl, człowiek, orangutan. C) Szympans, goryl, człowiek, pawian. D) Szympans, lemur, goryl, pawian.BDopisz do zamieszczonych niżej opisów nazwy jednostek systematycznych, których te opisy dotyczą. ssaki, kręgowce, naczelne, zwierzęta, człowiek, strunowce, człowiekowate A) Organizmy wielokomórkowe, cudzożywne, zdolne do aktywnego ruchu - ................... . B) Organizmy o kostnym lub chrzęstnym szkielecie wewnętrznym - ................... . C) Organizmy stałocieplne, o ciele pokrytym włosami; młode karmione są mlekiem matki - ............... . D) Wyprostowana postawa, wyłącznie dwunożny sposób poruszania się - ................... .A. zwierzęta B. kręgowce C. ssaki D. człowiekOkreśl, czy podane w tabeli cechy świadczą o podobieństwie, czy o różnicy w budowie szkieletów człowieka i szympansa 1. Brak ogona 2. Kształt miednicy 3. Chwytne, pięciopalczaste kończyny 4. Brak wałów nadoczodołowych 5. Esowato wygięty kręgosłup 6. Kończyny górne krótsze od dolnychPodobieństwa: 1/3 Różnice: 2/4/5/6Uszereguj wymienione formy człowiekowatych, rozpoczynając od najmłodszych ewolucyjnie A - sahelantrop, B - Homo sapiens, C - australopitek, D - Homo erectus, E - Homo habilisA/C/E/D/BZaznacz zdania prawdziwe dotyczące ewolucji człowieka A) Współcześnie występuje tylko jeden gatunek rodzaju Homo. B) Człowiek rozumny pojawił się na Ziemi około 4 mln lat temu. C) Neandertalczyk i człowiek rozumny występowali przez pewien okres czasu równocześnie. D) Australopitek pojawił się po raz pierwszy w Europie.A/C