Odc 54 INCOME kolokacje

Jeśli twoja wypłata to jedyny dochód jaki masz, jesteś o krok od ubóstwa.
Click the card to flip 👆
1 / 18
Terms in this set (18)
Jakie jest Twoje główne źródło dochodu?What is your primary source of income?Jakieś inne źródła dochodu?Any other sources of income?Mówię o niezgłoszonych dochodach.I'm talking about unreported income.Obamacare ma kilka bardzo przystępnych opcji dla rodzin o niskich dochodach.Obamacare has some very affordable options for low-income families.Kto powiedział, że mamy niskie dochody?Who said we were low-income?Nie mam już stałego dochodu.I no longer have a steady income.Więc masz jakiś dochód do dyspozycji.So you do have some disposable income.Mam 74 lata i stałe dochody.I'm 74 years old, and I'm on a fixed income.