Maths English for Ukrainians

equal
Click the card to flip 👆
1 / 551
Terms in this set (551)
рівний (дорівнює)
Image: equal
плюс
мінус
помножити на
поділене на
кома у десятковому дробі
більший ніж
менший ніж
нескінченність
круглі дужки
bracketsквадратні дужкиbracesфігурні дужкиequivalent toеквівалентно доtend toнаближується доapproximately equal toнаближено дорівнюєproportional toпропорційний доplus or minusплюс / мінусless than or equal toменший або рівнийequal to or more thanбільший або рівнийfactorialфакторіалthe sumсумаabsolute valueабсолютне значенняnot equal toне дорівнює (не рівний)percentвідсоток (процент)assumeприпускатиformulaформулаtheoremтеоремаmeanсереднє арифметичнеpremiseпередумоваprobabilityймовірністьramificationрозгалуженняrecurrenceрекуренціяaxiomаксіомаassumptionsприпущенняальфабетаΓγгаммаΔδдельтаепсилонΖζдзетаΗηетаΘθтетаΙιйотаΚκкаппаΛλлямбдаΜμмюΝνнюΞξксіOoомікронΠπпіΡρроΣσсигмаΤτтауΥυіпсилонΦφфіхіΨψпсіΩωомегаnumberчислоnumeralчислівникdigitцифраintegerціле числоcomplex numberкомплексне числоcomposite numberскладене числоconjugate numberспряжене числоeven numberпарне числоimaginary numberуявне числоinverse numberобернене числоirrational numberірраціональне числоnatural numberнатуральне числлоnegative numberвід'ємне числоnon-negative numberневід'ємне числоodd numberнепарне числоopposite numberпротилежне числоordinal numberпорядкове числоpositive numberдодатне числоprime numberпросте числоrational numberраціональне числоreal numberдійсне числоtranscendental numberтрансцендентне числоimaginary unitуявна одиницяreal part of a complex numberдійсна частина комплексного числаimaginary part of a complex numberуявна частина комплексного числаadditive inverseобернений відносно додаванняperfect squareповний квадратmultipleбагатократністьentityпоняттяunion of setsоб'єднання множинleast upper boundточна верхня межа (супремум)greatest lower boundточна нижня межа (інфімум)bounded from aboveобмежена зверхуbounded from belowобмежена знизуprime factorizationрозклад в добуток простих співмножниківcountableзлічувальнийconjugateспряженняsubsetпідмножинаpositional number systemпозиційна системаdecimal systemдесяткова системаbinary systemдвійкова (бінарна) системаplace value of a digitпозиція цифриexpanded notationрозширений записoperationдія (операція)additionдодаванняaddдодатиaddendдоданокsumсумаsubtractionвідніманняsubtractвідніматиminuendзменшуванеsubtrahendвід'ємникdifferenceрізницяresidualрештаmultiplicationмноженняmultiplyмножитиmultiplierмножникmultiplicandмноженеfactorспівмножникproductдобутокmultiplication tableтабличка множенняidentity elementнейтральний елементdivisionділенняdivisorділенеdividendдільникquotientчасткаremainderрешта з діленняinverse operationобернена діяcommutative propertyкомутативністьassociative propertyсполучний закон (асоціативність)distributive propertyрозподільний закон (дистрибутивність)long additionдодавання в стовпчикlong subtractionвіднімання в стовпчикlong multiplicationмноження в стовпчикlong divisionділення в стовпчикfractionдрібcommon fractionпростий дрібproper fractionправильний дрібimproper fractionнеправильний дрібdecimalдесятковий дрібnumeratorчисельникdenominatorзнаменникequivalent fractionsрівнозначні дробиthe least common denominatorнайменший спільний знаменникthe least common multipleнайменше спільне кратнеthe greatest common factorнайбільший спільний дільникmixed numberмішані числаreduce to lowest termскоротити дрібprime numberпросте числоcommon to decimal conversionзаміна звичайного дробу на десятковийrepetendперіодcomplex fractionскладний дрібreciprocalоберненийrationalizeкоренева раціоналізаціяdistributeрозкластиrecurringперіодичний десятковий дрібbase of an exponential expressionоснова показникової функціїexponentпоказникsubscriptнижній індексsuperscriptверхній індексindexіндексsquareквадратcubeкубradicandпідкореневий виразrootкоріньradical signзнак кореня, знак радикалаsquare rootквадратний коріньprincipal rootарифметичний коріньsurdірраціональний квадратний корінь із цілого числаrational powerстепінь з дробовим показникомscientific notationекспоненціальний записextract a rootдобути коріньraise a number to a powerпіднести число до степеняcommon logarithmдесятковий логарифмnatural logarithmнатуральний логарифмbase of the logarithmоснова логарифмаnatural and common logarithm operationsзвичайний логарифмtake a logarithmобчислити логарифмtruncateокруглитиtranspose a formulaперетворити виразtranspose an equationперетворити рівнянняdivergent seriesрозбіжний рядconvergent seriesзбіжний рядinfinite seriesнескінченний рядseriesрядvariableзміннаdomain of the variableобласть допустимих значень (ОДЗ)degree of an algebraic equationстепінь алгебрагічного рівнянняexpressionвиразequationрівнянняalgebraic equationалгебраїчне рівнянняsolutionрозв'язокroot of the equationкорінь рівнянняdouble rootкорінь кратності дваextraneous solutionдодатковий розвʼязокinequalityнерівністьunknownневідомаidentityтотожністьconditional equationумовне рівнянняlinear equationлінійне рівнянняquadratic equationквадратне рівнянняexponential equationпоказникове рівнянняfractional equationдробове раціональне рівнянняequivalent equationsрівносильне рівнянняcubic equationкубічне рівнянняlogarithmic equationлогарифмічне рівнянняdiscriminantдискримінантquadratic formulaквадратична формулаtermскладова виразу (термін)coefficientкоефіцієнтleft-hand side of the equationліва сторона рівнянняright-hand side of the equationправа сторона рівнянняsystem of equationsсистема рівняньintervalінтервалcheckперевірятиsystem of linear equations in two variablesсистеми лінійних рівнянь з двома зміннимиsubstitutionпідставленняcomparisonпорівнянняeliminationвиключенняsolve an equationрозв'язати рівнянняsatisfy an equationзадовільнити рівнянняapplyзастосуватиtransferперенестиsketch a graphпобудуйте графікset equal to zeroприрівняти до нуляinfinite intervalнескінченний інтервалendpointsграничні точкиin terms ofв термінахbinomialдвочленmatrixматрицяmatrix dimensionsрозмір матриціtriangular form of a matrixтрикутна матрицяrow reductionспрощення рядівrow transformationsперетворення рядківdeterminantвизначникmatrix elementsелементи матриціrowрядокcolumnколонаdiagonalдіагональexpand a matrixперетворити матрицю на матрицю менших розмірівminorмінор матриціcoefficient matrixматриця коефіцієнтівinverse matrixобернена матрицяsquare matrixквадратна матрицяaugmented matrixрозширена матрицяrectangular matrixпрямокутна матрицяidentity matrixодинична матрицяzero matrixнульова матрицяscalarскалярordered pairвпорядкована параordered tripleвпорядкована трійкаCramer's ruleправило Крамераtranspose of the matrixтранспонування матриціrangeдіапазонimageобласть значеньdomainобласть визначенняnatural domainдомен функціїargumentаргументcomposite functionскладена функціяinverse functionобернена функціяindependent variableнезалежна зміннаdependent variableзалежна зміннаperiodic functionпереодична функціяincreasing functionфункція, яка ростеdecreasing functionфункція, яка спадаєfunction defined at a pointфункція визначена в точціfunction undefined at a pointфункція невизначена в точціcontinuous functionнеперервна функціяdiscontinuous functionрозривна функціяodd functionнепарна функціяeven functionпарна функкціяconstant functionстала функціяthe greatest valueмаксимум функціїthe least valueмінімум функціїlimit of a functionграниця функціїone-sided limitодностороння границяto approach a limitнаближатися до границіmonotone functionмонотонна функціяneighbourhood of a pointокіл точкиdeleted neighbourhoodвиколотий окіл точкиderivativeпохіднаhorizontal asymptoteгоризонтальна асимптотаvertical asymptoteвертикальна асимптотаgraph of a functionграфік функціїx-interceptперетин з вісюю OXy-interceptперетин з віссю OYinflection pointточка перегинуconcave upwardопукла (функція)concave downwardугнута (функція)implicit functionнеявна функціяexplicit functionявна функціяlinear functionлінійна фунціяquadratic functionквадратична функціяpolynomial functionполіноміальна функціяexponential functionпоказникова функціяpower functionстепенева функціяlogarithmic functionлогарифмічна функціяtrigonometric functionтригонометрична функціяrational functionраціональна функціяirrational functionірраціональна функціяcyclometric functionциклометрична функціяpiecewise functionкусково-подібна функціяcomparison testпорівняльний тестinjectiveін'єкціяsurjectiveсюрʼєкціяbijectiveбієкціяasymptoteасимптотаcritical value of a functionкритичне значення функціїright handed derivativeправа похіднаleft handed derivativeліва похіднаdifferentialдиференціалdifferentiationдиференціюванняrules of differentiationправила диференціюванняtwice differentiable functionдвічі диференційована функціяincremental changeприрістtangent lineдотичнаaverage rate of changeсередня швидкість зміниinstantaneous rate of changeтимчасова змінаapproximateприблизитиantiderivativeпервісна функціяintegrationінтегруванняintegralінтегралsigma notationзнак сигмаsummation signзнак сумиintegral signзнак інтегралаdefinite integralвизначений інтегралindefinite integralневизначений інтегралupper limit of integrationверхня границя інтегруванняlower limit of integrationнижня границя інтегруванняintegrand functionінтегральна функціяconstant of integrationстала інтегруванняerrorпомилкаalgebraic substitutionалгебрагічна підстановкаintegration by partsінтегрування частинамиintegration by substitutionінтегрування методом підстановкиthe Chain Ruleпохідна складеної функціїinfinitesimalнескінченно малийcritical pointкритична точкаlineлініяline segmentвідрізокrayпроміньtransversalсічнаmidpointцентр лініїcurveкриваvertexпочаток променяbisectorбісекторplaneплощинаplane geometryпланіметріяplane figureплоска фігураflat spaceплоска поверхняareaповерхняcollinear pointsколінеарні точкиparallelпаралельнийperpendicularперпендикулярнийorthogonalортогональнийverticalвертикальнийhorizontalгоризонтальнийcoplanarкомпланарністьequidistantрівновіддаленийright angleпрямий кутoblique angleнепрямий кутstraight angleрозгорнутий кутacute angleгострий кутobtuse angleтупий кутreflex angleрефлекторний кут (увігнутий кут)zero angleнульовий кутround angleповний кутconvex angleопуклий кутinterior angleвнутрішній кутexterior angleзовнішній кутalternate anglesрізносторонні кутиcongruent anglesприлеглі кутиcorresponding anglesвідповідні кутиangle of inclinationкут нахиленняangle of depressionкут відхиленняangle of intersectionкут перетинуangle of rotationкут оберненняadjacentприлеглийradiansрадіаниhyperbolaгіперболаlatticeпорядокdegreeградусequilateral triangleрівносторонній трикутникisosceles triangleрівнобедрений трикутникscalene triangleрізносторонній трикутникacute triangleгострокутний трикутникobtuse triangleтупокутний трикутникequiangularрівні трикутникиsolve the triangleрозв'язати трикутникsolve for the third angleзнайти третій кутPythagorean triplesтрикутник ПіфагораPythagorean Theoremтеорема Піфагораbase of the triangleоснова трикутникаperimeterпериметрsideсторонаlegкатетhypotenuseгіпотенузаmedian of a triangleмедіанаcentroidцентр ваги фігури (барицентр)orthocentreортоцентрincentreінцентр (центр вписаного кола = рівновіддалена точка від сторін трикутника)circumcentreцентр описаного кола (точка перетину серединних перпендикулярів трикутника)altitudeвисотаcongruenceконгруентність (мають однакову форму та розмір)congruentвідповіднийsimilarityподібністьsimilarподібнийtranslationперетворенняrotationобертанняreflectionвідбиттяcircleколоdiscдискconcentric circlesконцентричні колаcircumferenceокружністьradiusрадіусdiameterдіаметрsectorсекторsegmentсегментsecantсічнаchordхордаarcдугаannulusкільцеellipseеліпсfocusфокусmajor axis of an ellipseвелика вісь еліпсаminor axis of an ellipseмала вісь еліпсаsemi-major axis of an ellipseвелика піввісь еліпсаsemi-minor axis of an ellipseмала піввісь еліпсаtangentдотична доcircumcircle to a polygonописане коло навколо многокутникаincircle to a polygonвписане коло в многокутникcircumscribe about a polygonописати коло навколо многокутникаinscribe in a polygonвписати коло в многокутникsubtendлежати навпроти дуги чи кутаinterceptвизначити відрізок прямоїradiiрадіусиcircle sectorсектор колаrectangleпрямокутникparallelogramпаралелограмtrapeziumтрапеціяrhombusромбrhomboidромбоїдquadrilateralчотирикутникconvex polygonопуклий многокутникconcave polygonувігнутий многокутникregular polygonправильний многокутникopen polygonламанаtetragonчотирикутникpentagonпʼятикутникheptagonсемикутникoctagonвосьмикутникnonagonдев'ятикутникdecagonдесятикутникapothemапофемаbaseосноваhexagonшестикутникdraw a line parallel to a given lineнакресліть лінію паралельну до даної лініїbisect a given angleподіліть кут навпілerect a perpendicular to a given line at a given point in the lineнакресліть перпендикуляр до даної точки в межах прямоїerect a perpendicular to a given line at a given point outside the lineнакресліть перпендикуляр до даної точки поза межами прямоїextend a lineпродовжіть прямуconstruct an angle of 60 degreesпобудуйте кут 60 градусівlocate the centre of a given circleзнайдіть центр колаdraw a circle through three given pointsпобудуйте коло через три подані точкиdraw a tangent to a given circle through a given pointпобудуйте дотичну до кола через подану точкуdraw a common tangent to two given circlesпобудуйте дотичну до двох кілdraw a circle with a given radiusпобудуйте коло з поданим радіусомdraw a series of circles between two given relatively inclined lines, touching the lines and touching each otherпобудуйте серію кіл між заданими двома похиленими лініями, взаємно дотикаючих себе та ці лініїcircumscribe a circle about a given triangleопишіть коло навколо даного трикутникаcircumscribe a circle about a given squareопишіть коло навколо даного квадратуinscribe a circle in a given rectangular polygonвпишіть коло в даний прямокутникconstruct a triangle on a given base the lengths of the sides being givenпобудуйте трикутник за трьома сторонамиconstruct a triangle of a given base and a given heightпобудуйте трикутник за висотою та основоюconstruct a square with a given diagonalпобудуйте квадрат за його діагоналлюinscribe a regular polygon in a given circleвписати правильний многокутник в подане колоcircumscribe a regular polygon about a given circleописати правильний многокутник навкого поданого колаsolidгеометричне тілоdimensionрозмірaxis of symmetryвісь симетріїskew linesкосі лініїpolyhedronмногранникprismпризмаparallelepipedпаралелепіпедrectangular solidпрямий паралелепіпедtetrahedronтетраедрsphereсфераballкуляspherical cupчаша куліpyramidпірамідаgeneral circular coneконусgeneral circular cylinderциліндрfrustumзрізаний конусvolumeоб'ємsurface areaповерхня просторової фігуриdepthглибинаedgeреброslant heightвисота бічної граніlateral faceграньgenerator of a coneтвірна конусаconic sectionконічні перетиниtruncatedзрізане (про тіло)right square-based pyramidправильна чотирикутна пірамідаregular pyramidпіраміда (правильна)rectangular coordinate systemсистема координатcoordinateкоординатаordinateординатаabscissaабсциссаinterceptпункт перетину лінії з осямиoriginпочаток відлікуslope of a lineнахил лініїinitial side of an angleпочаткова сторона кутаterminal side of an angleтермінальна сторона кутаcoterminal anglesкотермінальні кутиdegree measureміра кутаradian measureрадіанна міра кутаtrigonometric circleтригонометричне колоdomain of a functionобласть допустимих значеньrange of a functionдіапазон функціїamplitude of a functionамплітуда функціїboundобмеженняsineсинусsine waveсинусоідаcosineкосинусtangentтангенсcotangentкотангенсquadrantчетвертина колаinverse trigonometric functionфункція обернена до тригонометричноїtrigonometric identityтригонометрична тотожністьvectorвекторmagnitude of a vectorдовжина вектораdirection of a vectorнапрямок вектораsense of a vectorзначення вектораunit vectorодиничний векторzero vectorнульовий векторfree vectorвільний векторinitial point of a vectorпочаток векораterminal point of a vectorкінець вектораnegative of a vectorпротилежно направлений векторresultant of two vectorsсума двох векторів (правило трикутника)difference of two vectorsрізниця двох векторівposition vectorвектор розташуванняresolve a vectorрозкласти векторcomponents of a vectorскладові вектораscalar multipleмноження вектора на числоvector productвекторний добутокscalar productскалярний добутокorigin of the coordinate systemпочаток системи координатpoint of applicationточка прикладанняright-hand ruleправило правої рукиrectangular componentsпрямокутні компоненти2D spaceдвовимірний простірpolar coordinate systemполярна система координатresultant vectorрезультуючий вектор