HISTORIA 4LO 6 III Rzeczpospolita

- podaje główne założenia porozumień Okrągłego Stołu
Click the card to flip 👆
1 / 22
Terms in this set (22)
- omawia działalność postaci: Lecha Kaczyńskiego, Aleksandra KwaśniewskiegoLech Kaczyński- były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski- były prezydent RP- charakteryzuje zmiany ustrojowe wprowadzone w grudniu 1989 r.- przywrócenie nazwy Rzeczpospolita Polska i oddanie korony na herbie - RP demokratycznym państwem prawa - swoboda działalności gospodarczej i prawo własności - usunięcie zapisu o kierownictwu PZPR i przyjaźni z Rosją i innymi krajami komunistycznymi- omawia przebieg i znaczenie reformy samorządowejbyła ona kluczowa dla procesu decentralizacji władzy w Polsce. Zwycięstwo w wyborach samorządowych odniosła "Solidarność". Lecz dopiero po wygraniu wyborów parlamentarnych w 1997r. przez centroprawicową Akcję Wyborczą Solidarność przeprowadzono reformę administracyjną podziału państwa (na 16 województw)- przedstawia reformę administracyjną kraju z 1999likwidacja 49 województw i wprowadzenie 16, przywrócenie powiatów jako środkowego stopnia podziału administracyjnegostosuje pojęcia i rozwija skróty: BBWR, KPN, UOP, WSI, SDRP, SLD -BBWR- Bezpartyjny Blok Wspierania Reform KPN- Konfederacja Polski Niepodległej UOP- Urząd Ochrony Państwa WSI- Wojskowe Służby Informacyjne SDRP-Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej SLD- Sojusz Lewicy Demokratycznejomawia działalność postaci: Floriana Siwickiego, Zbigniewa Bujaka, Jarosława Kaczyńskiego, Leszka MilleraFlorian Siwicki- Były Minister obrony narodowej Polski Zbigniew Bujak- działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL Jarosław Kaczyński- prezes PiS Leszek Miller- Prezes Rady Ministrów w latach 2001-2004opisuje proces transformacji polskiej lewicy i przyczyny jej zwycięstwa wyborczego w latach 90.rozdrobnienie polityczne, konflikty wewnątrz obozu postsolidarnościowego, wprowadzenie progu wyborczego doprowadziło do tego, że większość partii postsolidarnościowych nie przekroczyła progu.charakteryzuje zjawisko hiperinflacji i metody walki z niąbardzo duża inflacja, metody: wniosek o nowelizację budżetu i dodrukowanie hajsu, transformacja gospodarcza Balcerowicza, ustalenie realnego kursu złotówki w stosunku do dolara amerykańskiego, wprowadzenie popiwku- stosuje pojęcia: reformy Balcerowicza, gospodarka wolnorynkowa, popiwek, bezrobocie strukturalnereformy Balcerowicza- program reform gospodarczo-ustrojowych, mających na celu odejście od gospodarki scentralizowanej i przejście do gospodarki rynkowej gospodarka wolnorynkowa- to taka, w której możliwy jest swobodny obrót towarami. Co do zasady ceny są ustalane przez rynek popiwek- Podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń bezrobocie strukturalne- występuje, gdy umiejętności, wiedza i poziom wykształcenia bezrobotnych nie odpowiadają potrzebom rynku- przedstawia założenia planu Balcerowicza- reformę finansów państwa w celu odzyskania równowagi budżetowej - wprowadzenie do gospodarki mechanizmów rynkowych poprzez uwolnienie cen i wprowadzenie sztywnego kursu złotówki do dolara- charakteryzuje pozytywne i negatywne skutki transformacji społeczno-gospodarczejPOZYTYWNE: ustabilizowanie gospodarki NEGATYWNE: nieutrzymanie się mniejszych przedsiębiorstw, bankructwa, bezrobocie- stosuje pojęcia: gospodarka wielosektorowa, biedaszyby, denominacjagospodarka wielosektorowa- typ gospodarki, w której regulacja rynkowa jest wspomagana i modyfikowana przez państwo biedaszyby- nielegalne wyrobisko górnicze, udostepniające węgiel denominacja- reforma walutowa, polegająca na zastąpieniu dotychczasowej waluty kraju nową, bez ingerencji w kurs walutowy