Quiz Polski Wersety 2023

Get a hint
Które wersety zachęcają, aby być wkorzenionym w Chrystusie?
Click the card to flip 👆
1 / 36
1 / 36
Terms in this set (36)
Które wersety zachęcają, aby być wkorzenionym w Chrystusie?
Kolosan 2:6-7 -> Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie, Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie.
Przed czym chroni zapamiętywanie Słowa Bożego?
Psalm 119:11 -> W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.
Kiedy chrześcijanie mają być gotowi do obrony tego w co wierzą?
1 Piotra 3:15 -> Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej,
Kto jest nowym stworzeniem?
2 Koryntian 5:17 -> Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
Do czego warto dołożyć starań?
2 Koryntian 5:9 -> Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać.
Co się dzieje jeśli wierzący nie dochowuje wiary?
2 Tymoteusza 2:13 -> Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może.
Które wersety mówią o tym, że Bóg nas zaadoptował?
Galacjan 4:4-6 -> Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!
Jaki jest rezultat usprawiedliwienia z wiary?
Rzymian 5:1 -> Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Kto może wydrzeć człowieka z Bożej ręki?
Jana 10:28-29 -> I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.
Czym jest żywot wieczny?
Jana 17:3 -> A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
Co należy zrobić ze swoimi bożkami?
Ezechiela 14:6 -> Dlatego mów do domu izraelskiego: Tak mówi Wszechmocny Pan: Nawróćcie się i odwróćcie od swoich bałwanów, i odwróćcie swoje oblicza od wszystkich swoich obrzydliwości.
Do jakiej postawy względem innych zachęca Jezus?
Mateusza 23:11-12 -> Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony.
Co staje się pułapką dla człowieka?
Przypowieści Salomona 29:25 -> Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny.
Na czym polegała duchowa reforma króla Jozjasza?
2 Kronik 34:33 -> Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem, które należały do synów izraelskich i nakłonił wszystkich, którzy znajdowali się w Izraelu, do służenia swojemu Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana, Boga ojców swoich.
Do czego ostatecznie doprowadza pożądliwość?
Jakuba 1:14-15 -> Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.