Warunki korzystania

Ostatnia modyfikacja: 27 sierpnia 2019 r.

Tłumaczenie to zostało przygotowane wyłącznie w celu ułatwienia wyszukiwania informacji. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a tekstem w języku angielskim, pierwszeństwo ma wersja angielska. Witryna internetowa Quizlet oraz wszystkie jej wersje mobilne („Usługa”) to hostowana usługa obsługiwana przez firmę Quizlet Inc. („Quizlet”). Każde użycie Usługi podlega następującym Warunkom ("Warunki korzystania z Usługi" lub "Warunki"), jak i Polityce Ochrony Prywatności Quizlet, Wytycznym Wspólnotowym Quizlet oraz Kodeksowi Honorowemu Quizlet, a wszystkie te dokumenty są włączone do niniejszych Warunków korzystania z Usługi przez odniesienie. Korzystanie przez użytkownika z Usługi oznacza zgodę użytkownika na te Warunki korzystania z Usługi.

 1. Kryteria kwalifikacyjne. Użytkowanie Usługi nie jest możliwe tam, gdzie jest zabronione przez prawo. Usługa jest przeznaczona dla użytkowników powyżej 13 roku życia, ale jest otwarta dla osób w każdym wieku. W przypadku dzieci w wieku 13 lat lub młodszych (lub innym wieku przyzwolenia wymaganym przez lokalne prawo) Quizlet oferuje ograniczony zestaw funkcji oraz sposób przeglądania strony internetowej, w którym niektóre funkcje zostały usunięte. Korzystając z Usługi, użytkownik oświadcza i zapewnia, że (a) wszystkie przesłane dane rejestracyjne są zgodne z prawdą i dokładne; (b) że będzie dbać o aktualność tych informacji; oraz (c) że sposób używania Usługi nie narusza żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.
 2. Dane i konto użytkownika witryny Quizlet. Użytkownik, który utworzy konto w Usłudze, ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i danych oraz za wszelkie działania podejmowane przy użyciu tego konta. Konta są przeznaczone do użytku osobistego, a nie organizacyjnego, wyłącznie przez jedną osobę. Nie należ używać konta z żadną inną osobą. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe powiadomienie firmy Quizlet o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu swoich danych i swojego konta oraz o jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Firma Quizlet nie odpowiada za żadne działania ani zaniechania użytkownika, w tym między innymi za szkody jakiegokolwiek typu wywołane takimi działaniami bądź zaniechaniami. Firma Quizlet może od czasu do czasu ustawiać limity pamięci danych użytkownika albo podejmować inne środki uznane za stosowne w ramach zarządzania Usługą. Firma Quizlet może od czasu do czasu zmieniać swoje polityki oferowania treści komercyjnych lub wyświetlania reklam. Może to robić bez powiadomienia.
 3. Ulepszone członkostwo. Użytkownicy mają możliwość zakupienia dodatkowych opcji i funkcji do swoich kont Quizlet („Ulepszone Członkostwo”). Takie Ulepszone Członkostwo można nabyć poprzez (i) opłacanie okresowego abonamentu lub (ii) poprzez wstępną płatność umożliwiającą dostęp przez konkretny czas („Okres przedpłacony”). Uczestnictwo użytkownika w tych programach podlega wymienionym niżej warunkom:
  1. Okres członkostwa przedpłaconego: Ulepszone członkostwo wykupione na przedpłacony okres kończy się automatycznie w dniu kończącym ten okres.
  2. Zamówienia grupowe: Zamówienie grupowe pozwala na ulepszenie wielu indywidualnych przedpłaconych okresów Ulepszonego członkostwa za pośrednictwem unikatowego linku aktywacyjnego. Liczba ulepszeń zostanie określona w Zamówieniu grupowym. Osoby składające Zamówienia grupowe są odpowiedzialne za dystrybucję ulepszeń. Wszystkie ulepszenia są niezbywalne i nieodwołalne od momentu wykorzystania ulepszenia przez indywidualne konto użytkownika. Indywidualne konta, które korzystają z ulepszeń z Zamówienia grupowego, nie są powiązane z żadną ze szkół, przedsiębiorstwem, podmiotem, instytucją ani żadnym innym scentralizowanym kontem, a osoba składająca Zamówienie grupowe nie ma prawa ani nie czerpie korzyści z żadnego konta, któremu przyznano ulepszenie, za wyjątkiem przypadków, w których osoba składająca Zamówienie grupowe i właściciel konta, które uzyskało ulepszenie to ta sama osoba.
  3. Anulowanie subskrypcji przez użytkownika: W przypadku zakupienia Ulepszonego Członkostwa z subskrypcją odnawialną Członkostwo można zakończyć w dowolnym czasie. Jeśli użytkownik zrezygnuje z subskrypcji Ulepszonego Członkostwa, nie zostanie ono przedłużone w terminie kolejnego automatycznego przedłużenia. Z korzyści oferowanych przez Ulepszone Członkostwo można korzystać do danej daty, po której typ konta zostanie automatycznie obniżony. Później typ konta zostanie automatycznie zmieniony. Informacje o sposobie zakończenia subskrypcji znajdują się tutaj.
  4. Anulowanie przez Nas: Możemy anulować ulepszone członkostwo w dowolnym czasie z jakiegokolwiek powodu i bez powiadomienia.
  5. Zwroty: Ulepszone Członkostwo zakupione bezpośrednio przez Quizlet nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Ulepszone Członkostwo zakupione poprzez inne platformy podlega polityce zwrotów tych platform. Quizlet nie ponosi odpowiedzialności za politykę tych platform.
  6. Zmiana cen: Firma Quizlet może od czasu do czasu zmieniać ceny ulepszonego członkostwa. Firma Quizlet będzie z wyprzedzeniem powiadamiać o wszelkich zmianach cen oraz, jeśli to stosowne, o sposobie zaakceptowania zmian. Nowe, zmienione ceny za Ulepszone Członkostwo zaczną obowiązywać w pierwszym dniu następnego okresu subskrypcji, który przypada po dacie zmiany ceny. Zgodnie z lokalnym prawem użytkownik akceptuje nową cenę, jeśli nadal korzysta z Ulepszonego Członkostwa po wejściu zmienionych cen w życie. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na zmianę ceny, ma prawo jej odrzucenia poprzez zrezygnowanie z ulepszonego członkostwa przed wejściem nowej ceny w życie. W związku z tym należy koniecznie uważnie czytać wszelkie powiadomienia o zmianach cen.
 4. Treści Premium: Użytkownicy mają możliwość zakupienia lub uzyskania dostępu do treści komercyjnych w Quizlet ("Treści Premium"). Dostęp do Treści Premium może zostać przyznany poprzez (i) zakup dostępu bezpośrednio w Usłudze ("Subskrypcja Treści"); lub (ii) wprowadzenie kodu dostępu ("Kod Dostępu"). Uczestnictwo użytkownika w tych programach podlega wymienionym niżej warunkom:
  1. Subskrypcje Treści: Dostęp do Treści Premium zakupionej jako część Subskrypcji Treści podlega warunkom określonym podczas procesu zakupu i są Państwo związani określonymi ograniczeniami.
  2. Kody Dostępu: Dostęp do Treści Premium poprzez wykorzystanie udostępnionego przez dostawcę Kodu Dostępu podlega warunkom określonym przez dostawcę i są Państwo związani ograniczeniami dostawcy, w tym okresem ważności kodów.
  3. Licencja: Po zakupie Subskrypcji Treści lub wykorzystaniu Kodu Dostępu do Treści Premium można uzyskać dostęp do załączonych materiałów na przypisany okres. Dostęp do Treści Premium przeznaczony jest do Państwa osobistego, edukacyjnego użytku ("Użytek osobisty"). Dla każdego konta należy zakupić własną Subskrypcję Treści lub wprowadzić własny Kod Dostępu, a konta nie mogą być używane przez wielu użytkowników.
  4. Ograniczenia: Nie można wykorzystywać Treści Premium do celów komercyjnych. Oznacza to, że nie należy sprzedawać Treści Premium, wykorzystywać jej do celów reklamowych i marketingowych, ani wykorzystywać jej w sposób związany z działalnością lub działaniami dochodowymi. Nie należy publikować lub w inny sposób udostępniać Treści Premium na żadnej stronie internetowej. Nie należy dzielić się, przesyłać, sprzedawać, sublicencjonować lub przekazywać Treści Premium innym osobom.
  5. Zwroty: Subskrypcje Treści Premium zakupione bezpośrednio poprzez Quizlet nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Subskrypcje Treści Premium zakupione poprzez inne platformy podlegają polityce zwrotów tych platform. Quizlet nie ponosi odpowiedzialności za politykę tych platform.
 5. Odpowiedzialność Współautorów Jeśli użytkownik tworzy zestawy, komentuje za pomocą pól dyskusji, publikuje materiały w Usłudze, publikuje łącza w Usłudze albo w inny sposób udostępnia materiały (zwane dalej „Treścią”) za pomocą Usługi, ponosi wyłączną odpowiedzialność za kompozycję tych materiałów oraz jakiekolwiek szkody wynikające z zamieszczonej Treści. Ma to zastosowanie bez względu na fakt, czy Treść zawiera tekst, grafikę, pliki dźwiękowe, oprogramowanie komputerowe czy jakikolwiek inny format, w jakim witryna Quizlet przechowuje dane.
 6. Zakazane Treści. W Usłudze można publikować jedynie Treści edukacyjne i związane z nauką. Poniżej znajdują się przykłady Treści, których nie można publikować w Usłudze lub poprzez nią. Firma Quizlet zastrzega sobie prawo do prowadzenia dochodzeń i podejmowania stosownych działań prawnych przeciwko wszystkim osobom, które, według wyłącznego uznania firmy Quizlet, naruszają to postanowienie. Te działania obejmują między innymi usunięcie takiej Treści z Usługi oraz usunięcie konta użytkownika, który ją zamieścił lub korzystanie z innych środków prawnych. Zabroniona Treść to między innymi Treść, która według wyłącznego uznania firmy Quizlet:
  • jest ewidentnie obraźliwa oraz promuje rasizm, fanatyzm, nienawiść i przejawy przemocy w jakikolwiek sposób wobec grupy lub osoby;
  • dręczy, gnębi, poniża lub molestuje inne osoby;
  • wykorzystuje osoby w sposób seksualny lub poprzez brutalne traktowanie;
  • zawiera treści o podtekście seksualnym, nadmiernie brutalne lub obraźliwe;
  • wykorzystuje dane osobowe osób poniżej 18 roku życia;
  • publicznie ujawnia informacje, które stanowią lub stwarzają zagrożenie dla prywatności lub bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby;
  • zawiera informacje o innej osobie, które zostały opublikowane bez zgody tej osoby;
  • narusza prawa prywatności, wizerunkowe, autorskie, znaków handlowych, kontraktowe lub jakiekolwiek inne prawa osoby;
  • zawiera lub promuje informacje, o których użytkownik wie, że są fałszywe lub błędne, informacje promujące nielegalne działania lub postępowanie, które są obraźliwe, zastraszające, obsceniczne, oszczercze lub zniesławiające;
  • zawiera lub promuje nielegalne lub nieautoryzowane kopiowanie chronionego prawami autorskimi dzieła innej osoby;
  • wykorzystuje uzyskane od innych użytkowników hasła lub dane umożliwiające identyfikację tożsamości do celów komercyjnych lub niezgodnych z prawem;
  • wiąże się z przekazywaniem wiadomości śmieci, łańcuszków, niezamówionej korespondencji masowej, wiadomości błyskawicznych lub spamu;
  • sprzyja jakiejkolwiek działalności lub promuje jakąkolwiek działalność przestępczą albo zawiera instrukcje dotyczące realizacji nielegalnych działań, takich jak między innymi tworzenie lub kupowanie nielegalnej broni, naruszanie prywatności innych osób oraz dostarczanie lub tworzenie wirusów komputerowych;
  • wiąże się z działalnością komercyjną i/lub sprzedażową, na którą nie uzyskano uprzedniej pisemnej zgody firmy Quizlet, taką jak konkursy, loterie, handel wymienny, reklama lub schematy piramidowe;
  • narusza wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje.
 7. Zakazane Działania. Korzystając z Usługi należy angażować się jedynie w działania edukacyjne i związane z nauką. Poniżej znajdują się przykłady działań, które są zakazane w Usłudze. Firma Quizlet zastrzega sobie prawo do prowadzenia dochodzeń i podejmowania stosownych działań prawnych przeciwko wszystkim osobom, które, według wyłącznego uznania firmy Quizlet, naruszają to postanowienie. Te działania obejmują między innymi zamknięcie konta i/lub dostępu do Usługi, zgłaszanie odpowiednim władzom, w tym egzekwowanie prawa lub szukanie innych środków prawnych. Zabronione działania obejmują między innymi
  • działalność kryminalną i niedozwoloną, w tym dziecięcą pornografię, oszustwa, handel obscenicznymi materiałami, handel narkotykami, hazard, nękanie, prześladowanie, spamowanie, wysyłanie wirusów i innych szkodliwych plików, naruszanie praw autorskich i patentowych oraz kradzież tajemnicy handlowej;
  • obchodzenie lub modyfikowanie, podejmowanie prób obchodzenia lub modyfikowania, zachęcanie innych osób do obchodzenia lub modyfikowania oraz pomaganie w obchodzeniu lub modyfikowaniu jakichkolwiek technologii zabezpieczających lub jakiegokolwiek oprogramowania będącego częścią Usługi;
  • podszywanie się pod innego użytkownika, osobę lub podmiot albo podejmowanie takich prób;
  • używanie konta, nazwy użytkownika lub hasła innego użytkownika oraz ujawnianie własnego hasła innym podmiotom oraz zezwalanie jakiemukolwiek innemu podmiotowi na dostęp do własnego konta;
  • używanie jakichkolwiek informacji uzyskanych za pomocą Usługi w celu dręczenia, nękania i wyrządzania szkody innej osobie lub podmiotowi oraz podejmowanie takich prób;
  • działalność, która wiąże się z używaniem wirusów, botów, robaków i jakiegokolwiek innego kodu komputerowego, plików lub programów, których celem jest zakłócanie, niszczenie lub ograniczanie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego, oraz działalność, która w inny sposób umożliwia nieupoważnione używanie lub dostęp do komputera albo sieci komputerowej;
  • jakikolwiek zautomatyzowany użytek systemu, na przykład używanie skryptów w celu tworzenia lub publikowania Treści;
  • zakłócanie działania, przerywanie działania lub wywoływanie nadmiernego obciążenia Usługi lub sieci i usług połączonych z Usługą;
  • wyświetlanie nieautoryzowanych reklam komercyjnych w Usłudze oraz akceptowanie płatności lub wartościowych rzeczy od innych podmiotów w zamian za realizowanie jakiejkolwiek działalności reklamowej za pośrednictwem nieautoryzowanych lub niedozwolonych metod użytkowania Usługi w imieniu tego podmiotu;
  • reprodukowanie, powielanie, kopiowanie, sprzedawanie, odsprzedawanie, handlowanie i wykorzystywanie do jakiegokolwiek celu komercyjnego jakiejkolwiek części lub metody dostępu do Treści i/lub funkcji oferowanej poprzez Usługę, jeśli użytkownikowi nie została na to udzielona zgoda w osobnej umowie;
  • używanie Usługi w sposób niezgodny z jakimikolwiek obowiązującymi przepisami lub rozporządzeniami.
 8. Oświadczenia i Gwarancje Dotyczące Treści Udostępniając Treść, użytkownik zapewnia i gwarantuje, że:
  • pobieranie, kopiowanie i użytkowanie Treści nie narusza praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentowych, znaków handlowych ani praw tajemnicy handlowej jakiegokolwiek innego podmiotu;
  • gdy pracodawcy przysługują prawa do tworzonej przez użytkownika własności intelektualnej, użytkownik (i) otrzymał zezwolenie od pracownika na publikowanie lub udostępnianie Treści, w tym między innymi jakiegokolwiek oprogramowania, lub (ii) uzyskał od pracodawcy oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich praw do Treści;
  • w pełni przestrzega postanowień wszelkich licencji dotyczących Treści, które zostały udzielone przez inne podmioty, oraz że wykonał wszelkie działania niezbędne do pomyślnego przekazania niezbędnych warunków licencji końcowym użytkownikom;
  • Treść nie zawiera ani nie instaluje żadnych wirusów, robaków, złośliwego oprogramowania, koni trojańskich ani innych szkodliwych lub destruktywnych materiałów;
  • Treść nie jest spamem oraz nie zawiera żadnych nieetycznych lub niechcianych materiałów komercyjnych, których celem jest przekierowywanie ruchu do witryn innych podmiotów, poprawianie pozycji tych podmiotów w rankingach wyszukiwania, umożliwianie realizacji bezprawnych czynów (na przykład phishingu) oraz wprowadzania odbiorców w błąd odnośnie do pochodzenia materiału (np. spoofing);
  • Treść nie jest obsceniczna ani zniesławiająca oraz nie narusza praw do prywatności i wizerunku jakiegokolwiek innego podmiotu; oraz
  • że w przypadku Treści zawierającej kod komputerowy skutecznie skategoryzował i/lub opisał typ, naturę, przeznaczenie i działanie materiałów, bez względu na to, czy jest to wymagane przez firmę Quizlet.
 9. Licencja. Przesyłając Treść do witryny Quizlet w celu włączenia jej w Usługę, na przykład publikowanie fiszki, użytkownik udziela firmie Quizlet obowiązującej na terenie całego świata, wieczystej, wolnej od opłat (z prawem do udzielania podlicencji) licencji na używanie, kopiowanie, reprodukowanie, przetwarzanie, adaptowanie, modyfikowanie, publikowanie, transmitowanie, prezentowanie i rozpowszechnianie tej Treści za pomocą dowolnych nośników i metod dystrybucji (dostępnych obecnie i opracowywanych w przyszłości). dodatkowe metody wykorzystywania Treści przez Quizlet i inne firmy oraz osoby indywidualne współpracujące z firmą Quizlet mogą być realizowane bez wypłaty rekompensaty użytkownikowi w związku z przesłaniem, opublikowaniem lub udostępnieniem firmie Quizlet Treści lub materiałów w Usłudze za pomocą innego sposobu.
 10. Osadzenie. Jeśli użytkownik używa w swojej witrynie internetowej funkcji osadzenia Quizlet, nie może modyfikować, wykorzystywać w tworzeniu ani blokować żadnych funkcji i części tej funkcji, co obejmuje między innymi łącza powrotne do witryny internetowej Quizlet.
 11. Wymogi API W przypadku wykorzystywania Quizlet API wyrażają Państwo zgodę na Zasady API dla Programistów, dotyczące tego, w jaki sposób zewnętrzni programiści mogą współpracować z Treścią i Usługą.
 12. Odpowiedzialność odwiedzających Usługę. Pracownicy firmy Quizlet nie przeglądają ani nie mogą przeglądać całej Treści publikowanej w Usłudze. Oznacza to, że nie odpowiadają za treści, sposób wykorzystania oraz efekty tych materiałów. Obsługując Usługę, firma Quizlet nie oświadcza ani nie stwarza wrażenia promowania materiałów publikowanych w Usłudze ani wrażenia, które nakazuje twierdzić, że uważa te materiały za wiarygodne, użyteczne i nieszkodliwe. Użytkownik odpowiada za podjęcie środków ostrożności niezbędnych do ochrony własnej oraz własnych systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi oraz innymi szkodliwymi i destruktywnymi materiałami. Usługa może zawierać materiały, które są obraźliwe, niestosowne lub w inny sposób wątpliwe, jak również Treść, w której mogą występować techniczne, rzeczywiste i inne nieścisłości, błędy typograficzne lub inne błędy. Usługa może również zawierać materiały, które naruszają własność intelektualną lub inne prawa własności podmiotów zewnętrznych, oraz których pobieranie, kopiowanie lub używanie może podlegać dodatkowym warunkom i postanowieniom — przedstawionym lub nie. Firma Quizlet zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania Usługi przez odwiedzających lub z pobierania przez odwiedzających publikowanej treści. Zachęca się, aby odwiedzający, którzy odkryją Treść lub inne materiały naruszające te Warunki lub Wytyczne Wspólnotowe Quizlet zgłaszali takie materiały firmie Quizlet wykorzystując funkcję zgłaszania dostępną w Usłudze.
 13. Treść publikowana w innych witrynach internetowych. Nie przeglądamy oraz nie jesteśmy w stanie przeglądać całej Treści, w tym oprogramowania komputerowego, udostępnianego za pośrednictwem witryn internetowych i stron internetowych, do których prowadzą łącza witryny Quizlet oraz które prowadzą do witryny Quizlet. Firma Quizlet nie ma żadnej kontroli nad takimi stronami i witrynami internetowymi innych podmiotów oraz nie odpowiada za ich treść i sposób użytkowania. Umieszczając łącze do strony lub witryny internetowej innego podmiotu, firma Quizlet nie oświadcza ani nie stwarza wrażenia promowania tej strony lub witryny internetowej. Użytkownik odpowiada za podjęcie środków ostrożności niezbędnych do ochrony własnej oraz własnych systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi oraz innymi szkodliwymi i destruktywnymi materiałami. Firma Quizlet zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania stron i witryn internetowych innych podmiotów.
 14. Naruszenie praw własności intelektualnej i ustawy DMCA. Quizlet przestrzega praw własności intelektualnej innych. Jeśli użytkownik podejrzewa lub ma pewność, że materiał umieszczony w witrynie Quizlet lub znajdujący się na stronie, do której łącze prowadzi z witryny Quizlet, narusza jego prawo autorskie, zachęcamy go do powiadomienia firmy Quizlet zgodnie z Polityką firmy Quizlet dotyczącą ustawy Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Firma Quizlet zareaguje na wszelkie takie zgłoszenia między innymi poprzez usunięcie Treści naruszających prawo lub wyłączenie wszystkich łączy do tych treści, zgodnie z konkretną sytuacją. W odniesieniu do odwiedzających, którzy mogą naruszać, jednorazowo lub wielokrotnie, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej firmy Quizlet lub innych osób, firma Quizlet może, wedle własnego uznania, uniemożliwić dostęp lub odmówić dostępu do Usługi oraz do możliwości jej używania. W przypadku takiego uniemożliwienia firma Quizlet nie jest w żaden sposób zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek kwot pobranych uprzednio od użytkownika.
 15. Znaki handlowe. Quizlet, Quizlet, Quizlet.com, logotyp Quizlet i wszystkie inne znaki handlowe, znaki usługowe, grafika i logotypy używane w połączeniu z nazwą Quizlet lub z Usługą to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki handlowe firmy Quizlet lub licencjodawców firmy Quizlet. Pozostałe znaki handlowe, znaki usługowe, grafika i logotypy używane w związku z Usługą mogą być znakami handlowymi innych podmiotów. Możliwość używania Usługi nie przyznaje użytkownikowi żadnego prawa ani licencji na reprodukowanie ani używanie w inny sposób jakichkolwiek znaków handlowych firmy Quizlet ani innych firm. Pliki dźwiękowe i oprogramowanie nie mogą być sprzedawane, rozpowszechniane ani oferowane w formie usługi innym podmiotom. Materiały dźwiękowe są objęte prawem autorskim firmy Voiceware Co., Ltd. 2001 oraz NeoSpeech, Inc., 2002, 2007. Materiały dźwiękowe są obsługiwane przez Loquendo TTS.
 16. Zmiany w Usłudze i Warunkach. Usługa, w tym bez ograniczeń cała dostępna w niej treść, produkty i funkcje członkostwa, wszystkie polityki Quizlet oraz niniejsze Warunki korzystania z Usługi, mogą zostać zmienione według uznania Quizlet bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z takimi aktualizacjami lub zmianami, co dotyczy między innymi postanowień wpływających na niniejsze Warunki korzystania z Usługi. Oznacza to, że użytkownik powinien okresowo przeglądać niniejsze Warunki korzystania z Usługi.
 17. Ograniczenie gwarancji udzielonej przez firmę Quizlet, jej dostawców i licencjodawców. O ile nie zostało to określone inaczej, cała treść publikowana lub udostępniana za pomocą Usługi jest dostarczana w stanie, „w jakim jest”. Firma Quizlet, jej dostawcy i licencjodawcy nie udzielają żadnych zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji dotyczących wartości handlowej, przydatności do konkretnego celu, tytułu prawnego ani nienaruszania praw własności. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że na własną odpowiedzialność i ryzyko pobiera lub w inny sposób uzyskuje treść lub usługi za pośrednictwem Usługi oraz że firma Quizlet, jej dostawcy i licencjodawcy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wyrządzone w systemie komputerowym użytkownika lub w danych, a wynikające z pobrania Treści i korzystania z Usługi. Niektóre systemy prawne mogą wykluczać ograniczenie odpowiedzialności lub wyłączenie gwarancji dorozumianych, zatem w niektórych lokalizacjach niektóre powyższe ograniczenia mogą nie obowiązywać.
 18. Ograniczenie odpowiedzialności firmy Quizlet, jej dostawców i licencjodawców. O ile nie określono inaczej, firma Quizlet, jej dostawcy i licencjodawcy w żadnych okolicznościach nie odpowiadają przed użytkownikiem ani innym podmiotem za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wtórne ani szczególne bez względu na podstawę prawną i charakter roszczenia, za szkody wynikające z użytkowania Usługi lub zawartych w niej treści oraz z użytkowania podlinkowanych witryn internetowych, co dotyczy bez ograniczeń jakiejkolwiek utraty zysków, utraty ciągłości działalności, utraty danych lub innego typu, również w sytuacji, gdy firma Quizlet, jej dostawcy i licencjodawcy zostali wyraźnie poinformowani o takich potencjalnych szkodach. W żadnym wypadku maksymalna odpowiedzialność za jakiekolwiek oraz wszystkie roszczenia użytkownika wobec firmy Quizlet, jej dostawców i licencjodawców, wynikające z lub związane z używaniem Usługi bądź zawartych w niej treści, wszelkich podlinkowanych witryn internetowych, nie może przekroczyć kwoty faktycznie zapłaconej przez użytkownika firmie Quizlet w 12-miesięcznym okresie poprzedzającym datę zgłoszenia roszczenia. Niektóre systemy prawne mogą wykluczać ograniczenie odpowiedzialności lub wyłączenie odpowiedzialności za niektóre szkody przypadkowe lub wtórne, zatem w niektórych lokalizacjach niektóre powyższe ograniczenia mogą nie obowiązywać. Strony postanawiają, ze ta sekcja, Sekcja 10, stanowi rozsądne rozłożenie ryzyka.
 19. Spory z Quizlet. W przypadku jakichkolwiek sporów między Państwem a Quizlet wynikających z lub związanych z niniejszymi Warunkami korzystania z Usługi lub Państwa korzystania z Usługi, zastosowanie mają następujące zasady. PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ CZĘŚCIĄ – MOŻE ONA W ZNACZNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PAŃSTWA PRAWA, W TYM PAŃSTWA PRAWO DO SKIEROWANIA SPRAWY DO SĄDU I ROZPATRZENIA PAŃSTWA ROSZCZEŃ PRZEZ SĘDZIEGO.
  1. Wiążący arbitraż: Wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami lub Państwa korzystaniem z Usług są rozpatrywane poprzez wiążący arbitraż prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe ("AAA") oraz zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego. Państwa odpowiedzialność za wniesienie opłat za złożenie wniosku, administracyjnych lub arbitrażowych jest wyłączna zgodnie z zasadami AAA. W zakresie dozwolonym zasadami AAA, arbiter może nałożyć koszty, opłaty i koszty, w tym uzasadnione honorarium adwokata na stronę przegrywającą. Decyzja podjęta na drodze arbitrażu jest ostateczna i wiążąca i może uzyskać klauzulę wykonalności od sądu właściwego miejscowo. Rozumieją Państwo, że w arbitrażu nie występuje sędzia, ani ława przysięgłych i że takie prawa proceduralne jak ujawnienie i odwołanie nie są dostępne w arbitrażu. PAŃSTWO WRAZ Z QUIZLET ŚWIADOMIE I DOBROWOLNIE WYRAŻACIE ZGODĘ NA ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO PROCESU Z SĘDZIĄ I ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH ORAZ DO ROZPATRZENIA PAŃSTWA SPRAWY W SĄDZIE .
  2. Spory są rozstrzygane adekwatnie do konkretnego przypadku:PAŃSTWO WRAZ Z QUIZLET ŚWIADOMIE I DOBROWOLNIE WYRAŻACIE ZGODĘ NA ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO ROZPOZNANIA LUB UDZIAŁU W ZBIOROWYM LUB GRUPOWYM POZWIE LUB ARBITRAŻU. Niezależnie od niniejszej klauzuli, każda ze stron może starać się o godne zadośćuczynienie we właściwym sądzie w Hrabstwie San Francisco w celu ochrony praw własności intelektualnej strony od czasu zakończenia postępowania arbitrażowego.
 20. Prawo właściwe. Quizlet znajduje się w Kalifornii z siedzibą w San Francisco. Z wyjątkiem przypadków, na które zezwala obowiązujące prawo, niniejsze Warunki korzystania z Usługi oraz jakikolwiek dostęp do Usługi i korzystanie z Usługi, podlegają przepisom stanu Kalifornia (Stany Zjednoczone), z wyłączeniem istniejących w nim przepisów prawa kolizyjnego, bez względu na Państwa lokalizację.
 21. Miejsce. Wszelkie spory podlegające Wiążącemu Arbitrażowi będą rozpatrywane w Hrabstwie San Francisco, w Kalifornii. W przypadku innych postępowań sądowych, które mogą wystąpić między Państwem a firmą Quizlet lub gdy Wiążący Arbitraż nie ma zastosowania, zarówno Państwo, jak i Quizlet wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji osobowej i miejscowej sądów stanowych i federalnych znajdujących się w Hrabstwie San Francisco, w Kalifornii.
 22. Ogólne oświadczenie i udzielenie gwarancji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie korzystać z Usługi w sposób zgodny z Polityką ochrony prywatności firmy Quizlet, niniejszymi Warunkami korzystania z Usługi, wszelkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, w tym między innymi wszelkimi przepisami prawa lokalnego i rozporządzeniami krajowymi, stanowymi, miejskimi i o innym zakresie administracyjnym, które dotyczą postępowania online oraz akceptowalnej treści, jak również zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi transmitowania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju zamieszkania użytkownika oraz wszelkimi obowiązującymi politykami oraz warunkami i postanowieniami.
 23. Rekompensata. Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Quizlet, jej podwykonawców, licencjobiorców oraz ich odnośnych dyrektorów, urzędników, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym przed kosztami obsługi prawnej, które wynikają z korzystania z Usługi, w tym między innymi z jakiegokolwiek naruszenia dowolnych zapewnień lub gwarancji znajdujących się w niniejszych Warunkach korzystania z Usługi.
 24. Postanowienia różne. Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Quizlet, jej podwykonawców, licencjobiorców oraz ich odnośnych dyrektorów, urzędników, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym przed kosztami obsługi prawnej, które wynikają z korzystania z Usługi, w tym między innymi z jakiegokolwiek naruszenia dowolnych zapewnień lub gwarancji znajdujących się w niniejszych Warunkach korzystania z Usługi.
 25. Klauzula salwatoryjna. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków korzystania z Usługi zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, będzie ona interpretowana tak, aby możliwie wiernie oddać pierwotną intencję osoby sporządzającej, natomiast pozostałe części pozostaną w pełni ważne i wykonalne.
 26. Zaniechanie zrzeczenia się praw. Zrzeczenie się lub naruszenie jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków korzystania z Usługi przez którąkolwiek ze stron nie spowoduje anulowania takiego warunku lub postanowienia ani skutków jego naruszenia.
 27. Cesja. Użytkownik może scedować swoje prawa wynikające z niniejszych Warunków korzystania z Usługi na jakikolwiek podmiot, który zaakceptuje jej postanowienia i zgodzi się ich przestrzegać. Firma Quizlet może bezwarunkowo scedować swoje prawa wynikające z niniejszych Warunków korzystania z Usługi. Niniejsze Warunki korzystania z Usługi wiążą i odnoszą skutki na korzyść stron, ich następców prawnych oraz upoważnionych beneficjentów.
 28. Kontynuacja Warunków. Niniejsze Warunki obowiązują nawet w przypadku, gdy zamkną Państwo swoje konto lub zaprzestaną korzystania z Usługi.