How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "1 chinese pinyin hanyu articulation"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "1 chinese pinyin hanyu articulation"

38 terms
Hanyu Lesson 1 Pinyin
yíwèn
piān
tímù
dá àn
doubt
cl for article
title
answer to a question
yíwèn
doubt
piān
cl for article
Hanyu Lesson 1 Pinyin
shāngchǎng
chīsù
bùjǐn
sùcài
mall
to be a vegetarian
not only
vegetable dish
shāngchǎng
mall
chīsù
to be a vegetarian
Hanyu Lesson 1 Pinyin
yíwèn
piān
tímù
dá àn
doubt
cl for article
title
answer to a question
yíwèn
doubt
piān
cl for article
10 terms
Hanyu 1 chapter 6 (pinyin)
学校
哪儿
厕所
Qu
Xuexiao
Nar
Cesuo
Qu
学校
Xuexiao
130 terms
Hanyu jiaocheng 1:-4 Pinyin
nǐ hǎo
měihǎo
wǔ bǎi
Běihǎi
สบายดีไหม
ดีงาม
500
ทะเลเหนือ
nǐ hǎo
สบายดีไหม
měihǎo
ดีงาม
23 terms
Kuaile Hanyu Unit 1 Pinyin and Characters
hǎo
ma
hǎo
45 terms
Chinese Hanyu Set 1
hǎo
ān
jiā
míng
hǎo
ān
5 terms
Hanyu 1 Chapt 6 half (Pinyin)
学校
哪儿
厕所
Qu
Xuexiao
Nar
Cesuo
Qu
学校
Xuexiao
5 terms
Hanyu 1 chapt 6 end (pinyin)
爷爷
公园
早上
医院
Yeye
Gongyuan
Zaoshang
Yiyuan
爷爷
Yeye
公园
Gongyuan
7 terms
Hanyu 1 chapt 7 half (pinyin)
上课
Ke
Shangke
Ba
Jiang
Ke
上课
Shangke
11 terms
kuaile hanyu 1-17 without pinyin
工作
医院
医生
护士
to work
hospital
doctor
nurse
工作
to work
医院
hospital
72 terms
Hanyu jiaocheng1:1-4 charactor-pinyin
nǐ... คุณ
hǎo... ดี
yī... หนึ่ง
wǔ... ห้า
nǐ... คุณ
hǎo... ดี
23 terms
Chinese traditional to Chinese Pinyin Unit 2 Kuaile Hanyu
妈妈
爸爸
姐姐
弟弟
māma
bàba
jiějie
dìdì
妈妈
māma
爸爸
bàba
105 terms
Hanyu jiaocheng1:5-8 charactor-pinyin
老师
zhè... นี่
shì... เป็นอยู่คือ ต้องเป็นส่ิงเดียวกัน
lǎoshī... คุณครู
nín... ท่าน
zhè... นี่
shì... เป็นอยู่คือ ต้องเป็นส่ิงเดียวกัน
35 terms
Kuaile Hanyu 1 Units 5&6 Characters and pinyin
现在
xiànzài
diǎn
bàn
现在
xiànzài
51 terms
Kuaile Hanyu 1 Units 1&2 Characters and pinyin
hǎo
ma
hǎo
52 terms
Hanyu jiaocheng1: 11-12 charactor-pinyin
秘书
介绍
一下儿
mìshū... เลขานุการ
xiān... ก่อน
jièshào... แนะนำ
yíxiàr... ซักหน่อย
秘书
mìshū... เลขานุการ
xiān... ก่อน
56 terms
Hanyu jiaocheng1: 15-16 charactor-pinyin
照片
姐姐
quán... ทั้งหมด
zhàopiàn... รูปถ่าย
kàn... มองดู เห็น อ่าน
jiějie... พี่สาว
quán... ทั้งหมด
照片
zhàopiàn... รูปถ่าย
104 terms
Chinese Lesson 4.1 Hanyu
Blue
School bag
Green
New
Lan
Shubao
Lu
Xin
Blue
Lan
School bag
Shubao
39 terms
Kuaile Hanyu 1 Units 3&4 Characters and pinyin
面包
鸡蛋
牛奶
咖啡
miànbāo
jīdàn
niúnǎi
kāfēi
面包
miànbāo
鸡蛋
jīdàn
40 terms
Hanyu jiaocheng1: 9-10 charactor-pinyin
下午
上午
图书馆
xiàwǔ... ช่วงบ่าย (3.00-16.00)
shàngwǔ... ช่วงเช้า (8.00-11.00)
túshūguǎn... ห้องสมุด
yào... ต้องการ
下午
xiàwǔ... ช่วงบ่าย (3.00-16.00)
上午
shàngwǔ... ช่วงเช้า (8.00-11.00)
66 terms
Hanyu jiaocheng 1:5-8 Pinyin
xiūxi
xiāoxi
zhīdào
chídào
พักผ่อน
ข่าวคราว
รู้
...
xiūxi
พักผ่อน
xiāoxi
ข่าวคราว
70 terms
Hanyu jiaocheng1: 13-14 charactor-pinyin
箱子
这儿
méi... ยัง
yǒu... มี
xiāngzi... กล่อง
zhèr... ที่นี่
méi... ยัง
yǒu... มี
49 terms
Kuaile Hanyu 1 Units 1&2 Pinyin and meaning
hǎo
ma
you
well
question particle
I, me
you
hǎo
well
52 terms
Kuaile Hanyu 2 Units 1&2 Pinyin and meaning
xìng
míngzi
shéi
péngyou
to be surnamed
name
who
friend
xìng
to be surnamed
míngzi
name
52 terms
Kuaile Hanyu 2 Units 1&2 Characters and pinyin
名字
朋友
xìng
míngzi
shéi
péngyou
xìng
名字
míngzi
41 terms
Kuaile Hanyu 1 Units 7&8 Pinyin and meaning
àihào
yīnyuè
diànnǎo
yóuxì
hobby
music
computer
game
àihào
hobby
yīnyuè
music
35 terms
Kuaile Hanyu 1 Units 5&6 Pinyin and meaning
xiànzài
diǎn
bàn
now
how many
o'clock
half
xiànzài
now
how many
39 terms
Kuaile Hanyu 1 Units 3&4 Pinyin and meaning
miànbāo
jīdàn
niúnǎi
kāfēi
bread
eggs
milk
coffee
miànbāo
bread
jīdàn
eggs
47 terms
HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Revised Edition (修订本), Volume 1 (第一册), Chapter 16 (第十六课) from Chinese, Pinyin to Chinese, Simplified
Wǒ xiànzài qù túshūguǎn, nǐ gēn wǒ yìq…
Hǎo, zánmen zǒu ba. Nǐ cháng qù túshūg…
Cháng qù. Wǒ cháng jiè shū, yě cháng z…
Wǒ yě cháng qù. Yǒu shíhou jiè shū, yǒ…
我现在去图书馆,你跟我一起去,好吗?
好,咱们走吧。你常去图书馆吗?
常去。我常借书,也常在那儿看书。你呢?常去吗?
我也常去。有时候借书,有时候上网查资料,但不常在那儿看书。我总在宿舍看书。
Wǒ xiànzài qù túshūguǎn, nǐ gēn wǒ yìq…
我现在去图书馆,你跟我一起去,好吗?
Hǎo, zánmen zǒu ba. Nǐ cháng qù túshūg…
好,咱们走吧。你常去图书馆吗?
23 terms
Kuaile Hanyu 1:3 - mat och dryck-tecken-pinyin
面包
鸡蛋
chī
miànbāo
jīdàn
chī
13 terms
Kuaile Hanyu 1:2, kapitel 4, pinyin och tecken - svenska
zhè 这
nà 那
māma 妈妈
bàba 爸爸
den, det här
den, det där
mamma
pappa
zhè 这
den, det här
nà 那
den, det där
6 terms
Biz Fun Foundation Lesson 1: Hanyu Pinyin 1-Simple Finals
ā (a)
ō (o)
ē (e)
ī (i)
ā (a)
ō (o)
ē (e)
ī (i)
ā (a)
ā (a)
ō (o)
ō (o)
13 terms
Kuaile Hanyu 1:2, kapitel 4, pinyin - svenska
zhè
māma
bàba
den, det här
den, det där
mamma
pappa
zhè
den, det här
den, det där
37 terms
Chinese 1 pinyin Initials
s
x
f
c
sǎn
xī guā
fēng zhēng
cǎo méi
s
sǎn
x
xī guā
25 terms
L1 Chinese/Pinyin
你好
再见
nǐhǎo
hǎo
zàijiàn
你好
nǐhǎo
20 terms
Medical chinese 1 (pinyin)
风 (風) (wind)
天 (celestial)
脉 (脈) (vessel)
阴 (陰)
fēng
tiān
mài
yīn
风 (風) (wind)
fēng
天 (celestial)
tiān
173 terms
Chinese 1 Eng to Pinyin
Isn't/am not/aren't
is, am, are
America
and
Búshì
Shì
Měiguó
Isn't/am not/aren't
Búshì
is, am, are
Shì
12 terms
Chinese 1 Pinyin
你 nĭ
们 men
好 hăo
我 wŏ
you
plural indicator for people
Good
I
你 nĭ
you
们 men
plural indicator for people
25 terms
1-25 Chinese/ Pinyin
èr
sān
èr
9 terms
Hanyu 4 Find the Chinese 1.1.1
是中国东部沿海的一个省
是一个现代化的大城市
我是从香港来的
在中国的西北部
A coastal province in the eastern part of China
A large modern city
I come from Hong Kong
In the northwest of China
是中国东部沿海的一个省
A coastal province in the eastern part of China
是一个现代化的大城市
A large modern city
349 terms
Chinese Pinyin 1-1
Nǐ hǎo!
Nín guìxìng?
Wǒ xíng Yáng.
Nǐ jiào shénme míngzi?
你 好!
您 贵姓?
我 姓 杨。
你 叫 什么 名字?
Nǐ hǎo!
你 好!
Nín guìxìng?
您 贵姓?
9 terms
Hanyu 4 find the Chinese 1.2.1
全区面积有160多平方公里
广东省在中国的南部
山地面积占三分之二
广东省河流很多
(it's) total area is 160 sq kilometers
Guangdong province is in the most southern part of China
Two-thirds of the area is mountains
There are a lot of rivers in Guangdong province
全区面积有160多平方公里
(it's) total area is 160 sq kilometers
广东省在中国的南部
Guangdong province is in the most southern part of China
10 terms
Chinese pinyin basics 1
People
Man
Woman
Boy
Rén
Nán rén
Nü rén
Nán hái
People
Rén
Man
Nán rén
51 terms
Chinese pinyin 1-50
0
1
2
3
Líng
èr
sān
0
Líng
1
9 terms
hanyu 4 find the chinese 1.3.1
我们村除了种小麦玉米以外,还种一些果树
我们这个地区的特点是靠海
而且还有现代化的购物中心
每年都有很多游客到这儿度假
Besides wheat and maize, our village also grows some fruit tr…
The chief characteristics of our region are that it is on the…
But we also have modern shopping centers
Every year many tourists come here for their holidays
我们村除了种小麦玉米以外,还种一些果树
Besides wheat and maize, our village also grows some fruit tr…
我们这个地区的特点是靠海
The chief characteristics of our region are that it is on the…
9 terms
Chinese Food 1 Pinyin
Apple
Mango
Watermelon
Papaya
Píng guô
Máng guô
Xī guā
Mù guā
Apple
Píng guô
Mango
Máng guô
10 terms
1-10 Chinese(pinyin)- Pictures
一 yī
二 èr
三 sān
四 sì
一 yī
二 èr
21 terms
Chinese Expressions 1: Pinyin
Welcome!
Class begins!
Hello
What is your name?
Huān yíng!
Shàng kè!
Nǐ hǎo
Nǐ jiào shénme míngzi?
Welcome!
Huān yíng!
Class begins!
Shàng kè!
119 terms
Chinese - HSK 1 (pinyin)
sànbù
dōngxi
gàosu
dǎ diànhuà
to take a walk; to stroll
things; stuff
to tell
to make a call
sànbù
to take a walk; to stroll
dōngxi
things; stuff
1 of 10