Study sets matching "1 chinese pinyin vocabs"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "1 chinese pinyin vocabs"

Chinese Vocab 1 Pinyin
nǐ hǎo
nǐ jiào shénme míngzi
wǒ jiào
hěn gāoxìng rènshi nǐ
hello
What is your name
my name is
Nice to meet you
nǐ hǎo
hello
nǐ jiào shénme míngzi
What is your name
13 terms
Chinese Pinyin Vocab 1
Hǎo
qǐng
wèn
you
fine; good
please
to ask
you
Hǎo
fine; good
Chinese vocab Pinyin 1
你好
zàijiàn
Hello
You
Good
Goodbye
你好
Hello
You
15 terms
Chinese Vocab 1 pinyin
hǎo
shì
xuésheng
you
good, well
to be, (affirmative answer) yes
student
you
hǎo
good, well
36 terms
Chinese Vocab 1 (pinyin)
I/me
you
he/she/it
called, name
wǒ... 我
nǐ... 你
tā... he: 他... she:她... it: 它
jìào... 叫
I/me
wǒ... 我
you
nǐ... 你
27 terms
Vocab 1- Chinese to pinyin
计谋
亵慢
律法
昼夜
Jì móu
Xiè màn
Lǜ fá
Zhòu yè
计谋
Jì móu
亵慢
Xiè màn
54 terms
Vocab 1 Chinese-Pinyin
节日
结束
继续
舅舅
jié rì
jié shù
jì xù
jiù jiu
节日
jié rì
结束
jié shù
Chinese Vocab 1.1 - Pinyin
旅游
明信片
亲爱的
lǚyóu
yóu
míngxìnpiàn
qīn'àide
旅游
lǚyóu
yóu
34 terms
Chinese Vocab 1: Characters & Pinyin
汉字
汉语
台湾话
说话
Hànzì
Hànyǔ
Táiwānhuà
Shuōhuà
汉字
Hànzì
汉语
Hànyǔ
12 terms
1.4 Chinese Vocab (pinyin)
jiao
shenme
mingzi
xing
given name
what
name
surname
jiao
given name
shenme
what
Mandarin Chinese Vocab (pinyin) 1
chair
table
door
computer
yǐzi
biǎo
mén
diànnǎo
chair
yǐzi
table
biǎo
22 terms
Chinese Vocab. 2.1 Pinyin
照片
zhàopiàn
ér
shéi
de
照片
zhàopiàn
ér
Pinyin to Chinese vocab chapter 1
hǎo
qǐng
wèn
hǎo
108 terms
Chinese 1 Vocab Pinyin Part 1
Búshì
Shì
Měiguó
Dòngwù
Is/am/are not
is, am, are
America
animal
Búshì
Is/am/are not
Shì
is, am, are
L10 -D1-Vocab-Chinese & Pinyin
寒假
飞机
飞机票
hán jià
fēi jī
piào
fēi jī piào
寒假
hán jià
飞机
fēi jī
30 terms
Chinese L10 D1 Vocab (Pinyin)
寒假
飛機
hánjià
fēijī
fēi
寒假
hánjià
飛機
fēijī
22 terms
Chinese vocab 1 characters and pinyin
Start
Get out of class
Day
cinema
kaishi
xiake
tian
dianyingyuan
Start
kaishi
Get out of class
xiake
231 terms
Chinese 1 (All Pinyin Vocab & Sentence Structure)
hǎo
= I, me
= you
= he/him, she/her
= good, well
= I, me
= you
88 terms
Unit 1-4 Chinese Vocab (Pinyin and Chinese)
你好
hǎo
nǐ hǎo
hǎo
26 terms
Chinese L7 D1 Vocab (Pinyin)
説話
上個
shuō huà
huà
shàng ge
de
説話
shuō huà
huà
24 terms
Chinese L8 D1 Vocab (Pinyin)
日記
起床
piān
rìjì
lèi
qǐ chuáng
piān
日記
rìjì
33 terms
Chinese L3 D1 Vocab (Pinyin)
九月
十二
jiǔyuè
yuè
shí'èr
hào
九月
jiǔyuè
yuè
27 terms
Chinese L5 D1 Vocab (Pinyin)
進來
ya
jìn
kuài
jìn lai
ya
jìn
13 terms
Chinese Vocab 1.1 English & Pinyin
Ni
Hao
Qing
Wen
You
Good
Please
To ask
Ni
You
Hao
Good
22 terms
Chinese L2 D1 Vocab (Pinyin)
照片
de
zhàopiàn
zhè
de
34 terms
Chinese L6 D1 Vocab (Pinyin)
打電話
電話
gěi
dǎ diànhuà
diànhuà
wéi/wèi
gěi
打電話
dǎ diànhuà
31 terms
Chinese L9 D1 Vocab (Pinyin)
商店
東西
售貨員
shāngdiàn
mǎi
dōngxi
shòuhuòyuán
商店
shāngdiàn
mǎi
28 terms
Chinese Pinyin Lesson 1 Vocab
hǎo
qǐng
wèn
hǎo
L1-D1-Vocab-Chinese & Pinyin
你好
请问
贵姓
nǐ hǎo
qǐng wèn
guì xìng
你好
nǐ hǎo
请问
qǐng wèn
22 terms
Chinese Vocab 2.1 English & Pinyin
Na
De
Zhaopian
Zhe
that
a possessive or descriptive particle
picture; photo
this
Na
that
De
a possessive or descriptive particle
Chinese 1 Lesson 2 Vocab (Chinese to Pinyin)
請問
nín
guì
xìng
qǐng wèn
nín
guì
L5-D1-Vocab-Pinyin & Chinese
ya
jìn lai
jiè shào
yí xià
进来
介绍
一下
ya
jìn lai
进来
9 terms
Chinese Vocab Section 1 Part 1 (pinyin)
kèyè
shùxué
kēxué
study
subject
mathematics
science
kèyè
study
subject
chinese vocab 6.1 pinyin
打电话
电话
gěi
dǎ diànhuà
diànhuà
wéi
gěi
打电话
dǎ diànhuà
173 terms
Chinese 1 Vocab List Pinyin to Eng
Búshì
Shì
Měiguó
Isn't/am not/aren't
is, am, are
America
and
Búshì
Isn't/am not/aren't
Shì
is, am, are
L9-D1-vocab-Chinese & Pinyin
商店
东西
售货员
shāng diàn
mǎi
dōng xi
shòu huò yuán
商店
shāng diàn
mǎi
Chinese 1: Lesson 1 Extra Vocab (Pinyin)
美国
西班牙
德国
飞机
Měiguó
Xībānyá
Déguó
fēijī
美国
Měiguó
西班牙
Xībānyá
11 terms
Chinese Vocab 1.2 English & Pinyin
Shi
Laoshi
Ma
Bu
To be
Teacher
Question particle
Not; no
Shi
To be
Laoshi
Teacher
L7-D1-Vocab-Pinyin and Chinese
shuō huà
shàng ge
de
màn
说话
上个
shuō huà
说话
shàng ge
上个
17 terms
Chinese L1 D1 Vocab (Pinyin)
hǎo
qǐng
wèn
hǎo
L2-D1-Vocab-Chinese and Pinyin
照片
de
zhào piàn
zhè
de
L1-D2-Vocab-Chinese & Pinyin
老师
学生
shì
lǎo shī
ma
xué sheng
shì
老师
lǎo shī
36 terms
Chinese Vocab 3.1 Pinyin & English
Jiuyue
Yue
Shi'er
Hao
September
Month
Twelve
Measure word for day of the month
Jiuyue
September
Yue
Month
22 terms
Chinese lesson 19 dialogue 1 vocab pinyin
mǎshàng
fàng jià
gōngsī
shíxí
immediately (right away)
go on vacation (have time off)
company
to intern
mǎshàng
immediately (right away)
fàng jià
go on vacation (have time off)
13 terms
Chinese lesson 18 dialogue 1 vocab pinyin
dāngrán
pàng
jiǎndān
of course
fat
to fear (to be afraid of)
simple
dāngrán
of course
pàng
fat
20 terms
Medical chinese 1 (pinyin)
风 (風) (wind)
天 (celestial)
脉 (脈) (vessel)
阴 (陰)
fēng
tiān
mài
yīn
风 (風) (wind)
fēng
天 (celestial)
tiān
38 terms
Chinese Vocab 3.1 Pinyin & Characters
Jiuyue
Yue
Shi'er
Hao
九月
十二
Jiuyue
九月
Yue
173 terms
Chinese 1 Final Vocab All Pinyin to Char
Búshì
Shì
Měiguó
不是
美国
Búshì
不是
Shì
15 terms
Chinese Vocab 1.1 Pinyin & Characters
Ni
Hao
Qing
Wen
Ni
Hao
29 terms
Chinese L4 D1 Vocab (Pinyin)
週末
打球
zhōumò
dǎ qiú
qiú
週末
zhōumò
打球
dǎ qiú
1 of 10