Study sets matching "biblical greek units 1"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "biblical greek units 1"

10 terms
Biblical Greek A Unit 1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΡΧΗ
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΘΕΟΣ
Apostle. One who is "sent away"... ΑΠΟ = away ΣΤΟΛΟΣ = sent
Beginning, head; as in... archbishop, archaic, arch-villain
Creation, the first book of the... Bible: Genesis
God. Together with ΛΟΓΟΣ, we... get "theology" ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Apostle. One who is "sent away"... ΑΠΟ = away ΣΤΟΛΟΣ = sent
ΑΡΧΗ
Beginning, head; as in... archbishop, archaic, arch-villain
Biblical Greek, set 1
λόγος
βασιλεία
ἄγγελος
ἀπόστολος
the divine word of God; word, Word; message, statement
kingdom
angel, messenger
apostle, messenger
λόγος
the divine word of God; word, Word; message, statement
βασιλεία
kingdom
Biblical Greek Vocabulary 1
angel, messenger
verily, truly, amen, so let it be
man, mankind, person, people, humankin…
apostle, envoy, messenger
ἄγγελος
ἀμην
άνθρωπος
ἀπόστολος
angel, messenger
ἄγγελος
verily, truly, amen, so let it be
ἀμην
12 terms
Biblical Greek Unit 12
ἀποθνῄσκω
ἀποκτείνω
εὐχαριστέω
καθίζω
die
kill, destroy
thank, give thanks (Eucharist)
sit, cause to sit (cathedral)
ἀποθνῄσκω
die
ἀποκτείνω
kill, destroy
14 terms
Biblical Greek Unit 13
ἀνοίγω
ἐλπίζω
ἑτοιμάζω
οἰκέω
open
hope
make ready, prepare
dwell
ἀνοίγω
open
ἐλπίζω
hope
16 terms
Biblical Greek Unit 15
ἀρνέομαι
διψάω
ἐνδύω
θύω
deny, disclaim
thirst
clothe; ... clothe oneself, be clothed (middle)
sacrifice
ἀρνέομαι
deny, disclaim
διψάω
thirst
13 terms
Biblical Greek Unit 11
ἐρῶ I will say ... (used as a future for…
ζάω (ζῶ)
κρίνω
πράσσω
I will say ... (used as a future for λέγω)
live
judge, call to account (critic)
do, perform (praxis)
ἐρῶ I will say ... (used as a future for…
I will say ... (used as a future for λέγω)
ζάω (ζῶ)
live
11 terms
Biblical Greek Unit 14
καταλύω
νομίζω
περισσεύω
λύχνος, -ου, ὁ
destroy, nullify (catalyze)
suppose, presume
abound, to be over and above
light, lamp
καταλύω
destroy, nullify (catalyze)
νομίζω
suppose, presume
Biblical Greek 1
εξουσια, -ας, η
οτε
ψυχη, -ης, η
πως
authority, power
when
soul, life, self
how?
εξουσια, -ας, η
authority, power
οτε
when
Biblical Greek- Verbs 1
αγω
βαλλο
γραφω
βλεπω
lead, bring
throw
write
see
αγω
lead, bring
βαλλο
throw
91 terms
Mounce Biblical Greek Vocabulary 1
Αβραάμ, ὁ
ἄγγελος, -ου, ὁ
ἀμήν
ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Abraham [73, c:4, p:N]
angel, messenger [175, c:4, p:N]
verily, truly, amen, so let it be [129, c:4, p:O]
man, mankind, person, people, humankind, human being [550, c:…
Αβραάμ, ὁ
Abraham [73, c:4, p:N]
ἄγγελος, -ου, ὁ
angel, messenger [175, c:4, p:N]
Biblical Greek 1.b
I sow
I seal
I bring together, it is profitable
fig tree
σπειρω
σφραγιςω
συμφερω
συχη
I sow
σπειρω
I seal
σφραγιςω
50 terms
Biblical Greek 1-50
1. ἀγαθος, -ή, -όν
2. ἀγαλλιάω, ἀγαλλιάομαι
3. ἀγαπάω
4. ἀγάπη, -ης, ἡ
good
I exult, rejoice greatly
I love
love
1. ἀγαθος, -ή, -όν
good
2. ἀγαλλιάω, ἀγαλλιάομαι
I exult, rejoice greatly
5 terms
Biblical Greek B Unit 30
βεβαιόω
εὐφραίνω
σαλεύω
αὐλή, -ῆς, ἡ
confirm, establish
rejoice, exult; ... mid.: keep a day of rejoicing
shake; excite
courtyard; sheepfold
βεβαιόω
confirm, establish
εὐφραίνω
rejoice, exult; ... mid.: keep a day of rejoicing
10 terms
Biblical Greek B Unit 23
ἀπόλλυμι
ἀφίημι
δείκνυμι
ἐπιτίθημι
destroy, kill; mid.: perish
send away, dismiss; permit, forgive
show, point out, prove
put, place upon, inflict, attack
ἀπόλλυμι
destroy, kill; mid.: perish
ἀφίημι
send away, dismiss; permit, forgive
6 terms
Biblical Greek B Unit 26
ἁγιάζω
δουλεύω
ὀμνύω (ὄμνυμι, ὀμοσ-)
ὀφείλω (ὀφελ-)
sanctify, cleanse (hagiography)
to be a slave, serve
promise with an oath, swear
owe, be indebted
ἁγιάζω
sanctify, cleanse (hagiography)
δουλεύω
to be a slave, serve
7 terms
Biblical Greek B Unit 24
ἀνίστημι
ἵστημι (στησ-/στα-/στη-)
στρέφω
ἀργύριον, -ου, τό
I cause to rise; I arise
I cause to stand, establish; I stand
I turn (strophe)
silver
ἀνίστημι
I cause to rise; I arise
ἵστημι (στησ-/στα-/στη-)
I cause to stand, establish; I stand
8 terms
Biblical Greek B Unit 22
ἀγοράζω
ἀποδίδωμι
δίδωμι
κλάω
buy, redeem ... (agora = marketplace)
render, pay back, restore
give, present, permit
break off; break bread (iconoclast)
ἀγοράζω
buy, redeem ... (agora = marketplace)
ἀποδίδωμι
render, pay back, restore
5 terms
Biblical Greek A Unit 20
αἷμα, ‐ατος, τό
κρίσις, ‐εως, ἡ
σημεῖον, ‐ου, τό
τέρας, ‐ατος, τό
blood (hemoglobin,... hemophilia)
judgment (crisis)
sign, omen (semaphore,... semantic)
portent, wonder
αἷμα, ‐ατος, τό
blood (hemoglobin,... hemophilia)
κρίσις, ‐εως, ἡ
judgment (crisis)
8 terms
Biblical Greek A Unit 3
ἀνάστασις... anastasis
γῆ... ge
ζωή... zoe
οὐρανός... ouranos
rising or standing up, e.g. the... Resurrection
land, earth (geology - the study... of the earth, geometry - the…
life (zoology - the study of... living creatures, protozoa -... sin…
sky, heaven
ἀνάστασις... anastasis
rising or standing up, e.g. the... Resurrection
γῆ... ge
land, earth (geology - the study... of the earth, geometry - the…
9 terms
Biblical Greek A Unit 4
βασιλεία ... basileia
ἔργον ... ergon
ὄνομα ... onoma
ἡμέρα ... hemera
kingdom (remember... βασιλεύς?)
work, deed (ergonomic,... energy)
name (pseudonymous: false... name; anonymous: nameless)
day (ephemeral)
βασιλεία ... basileia
kingdom (remember... βασιλεύς?)
ἔργον ... ergon
work, deed (ergonomic,... energy)
8 terms
Biblical Greek A Unit 13
ὁ αρχιερεύς
ἀκούω
βλέπω
διδάσκω
high priest, chief priest (ἀρχι‐... + ἱερεύς: arch-, as in... archb…
I listen, hear, harken to... (acoustic)
I look upon, see; to take heed,... beware of
I teach
ὁ αρχιερεύς
high priest, chief priest (ἀρχι‐... + ἱερεύς: arch-, as in... archb…
ἀκούω
I listen, hear, harken to... (acoustic)
10 terms
Biblical Greek A Unit 12
ἐντολή, ‐ῆς, ἡ
λῃστής, ‐οῦ, ὁ
προφήτης, ‐ου, ὁ
Σαμαρίτης, ‐ου, ὁ
commandment, order
robber, plunderer
prophet
Samaritan man
ἐντολή, ‐ῆς, ἡ
commandment, order
λῃστής, ‐οῦ, ὁ
robber, plunderer
12 terms
Biblical Greek A Unit 24
ἀγάπη, ‐ης, ἡ
ἐλπίς, ‐ίδος, ἡ
μέρος, ‐ου, τό
ἀληθῶς
love, generosity
hope, expectation
part, portion, division;... allotted portion
truly, really
ἀγάπη, ‐ης, ἡ
love, generosity
ἐλπίς, ‐ίδος, ἡ
hope, expectation
9 terms
Biblical Greek A Unit 14
ἄρτος, ‐ου, ὁ
θύρα, ‐ας, ἡ
κλέπτης, ‐ου, ὁ
λαός, ‐οῦ, ὁ
bread, food
door, entrance
thief... (kleptomaniac)
people, nation... (laity, lay-man)
ἄρτος, ‐ου, ὁ
bread, food
θύρα, ‐ας, ἡ
door, entrance
Biblical Greek 1.a
poor
gate, porch
master, rabbi
I prophesy
πτωχος
πυλη
ραββι
προφητευω
poor
πτωχος
gate, porch
πυλη
13 terms
Biblical Greek A Unit 11
ἀδελφός, ‐οῦ, ὁ
δύναμις, ‐εως, ἡ
οἰκία, ‐ας, ἡ
ῥῆμα, ‐ατος, τό
brother (Philadelphia = City... of Brotherly Love)
power, strength, ability... (dynamic, dynamite)
house, dwelling
saying, speech, command
ἀδελφός, ‐οῦ, ὁ
brother (Philadelphia = City... of Brotherly Love)
δύναμις, ‐εως, ἡ
power, strength, ability... (dynamic, dynamite)
13 terms
Biblical Greek A Unit 23
ἀδελφή, ‐ῆς, ἡ
ἄρχων, ‐οντος, ὁ
γλῶσσα, ‐ης, ἡ
ὅταν
sister or female relative
chief, ruler, prince, magistrate... (archbishop, patriarch)
tongue; speech, talk, language... (gloss, glossary, glossolalia)
when, whenever
ἀδελφή, ‐ῆς, ἡ
sister or female relative
ἄρχων, ‐οντος, ὁ
chief, ruler, prince, magistrate... (archbishop, patriarch)
16 terms
Biblical Greek A Unit 28
μυστήριον, ‐ου, τό
πλήρωμα, ‐ατος, τό
σάρξ, σαρκός, ἡ
συναγωγή, ‐ῆς, ἡ
a secret, a hidden meaning, a... matter for which initiation is…
full measure, abundance, fullness;... supplement
flesh, body, human nature... (sarcophagus)
collection, gathering,... congregation, synagogue
μυστήριον, ‐ου, τό
a secret, a hidden meaning, a... matter for which initiation is…
πλήρωμα, ‐ατος, τό
full measure, abundance, fullness;... supplement
20 terms
Biblical Greek A Unit 17
μαθητής, ‐οῦ, ὁ
μαρτυρία, ‐ας, ἡ
παραβολή, ‐ῆς, ἡ
ἐκεῖνος, ‐η, ‐ο
student, disciple
evidence, testimony
parable = placing one thing... by the side of another
that one
μαθητής, ‐οῦ, ὁ
student, disciple
μαρτυρία, ‐ας, ἡ
evidence, testimony
12 terms
Biblical Greek B Unit 28
ἀναφέρω (ἀνενεγκ-)
διατίθημι
ἐκχύνω
ἐξαποστέλλω
carry up, sustain, offer sacrifice
arrange, ratify, decree ... (διαθήκη, covenant)
pour out, shed blood ... (later form for ἐκχέω)
send out, send away
ἀναφέρω (ἀνενεγκ-)
carry up, sustain, offer sacrifice
διατίθημι
arrange, ratify, decree ... (διαθήκη, covenant)
10 terms
Biblical Greek B Unit 10
ἀγαλλιάω
δικαιόω
σπληθύνω
δένδρον, -ου, τό
praise, rejoice
justify, vindicate
multiply, cause to increase, augment (plethora)
tree (dendrology)
ἀγαλλιάω
praise, rejoice
δικαιόω
justify, vindicate
7 terms
Biblical Greek B Unit 3
ἐγγύς
μακρόθεν
ναί
ὅπου
near (either in place or time)
from afar, afar
yes, verily (strengthening an affirmation)
where, in which place, whither
ἐγγύς
near (either in place or time)
μακρόθεν
from afar, afar
16 terms
Biblical Greek B Unit 7
δεῖ
ἐγγίζω
ἐκπλήσσω
ἐπιβάλλω
impersonal (3 s. of δέω) it is binding, necessary, proper
approach, draw near, be at hand
astound, amaze
cast, throw upon, undertake
δεῖ
impersonal (3 s. of δέω) it is binding, necessary, proper
ἐγγίζω
approach, draw near, be at hand
26 terms
Biblical Greek Vocabulary 1
angel
amen
man
apostle
ἄγγελος
ἀμην
άνθρωπος
ἀπόστολος
angel
ἄγγελος
amen
ἀμην
11 terms
Biblical Greek B Unit 25
ἀναγγέλλω
διέρχομαι (δι-ελθ-)
ἐπαίρω (ἐπ-αρ-)
θεάομαι
announce, report
pass through
lift up
watch, gaze (theater)
ἀναγγέλλω
announce, report
διέρχομαι (δι-ελθ-)
pass through
10 terms
Biblical Greek A Unit 26
μετάνοια, ‐ας, ἡ
πῦρ, πυρός, τό
εὐλογητός, ‐ή, ‐όν
ἱκανός, ‐ή, ‐όν
change of thought, repentance
fire
blessed (eulogy)
befitting, sufficient, qualified
μετάνοια, ‐ας, ἡ
change of thought, repentance
πῦρ, πυρός, τό
fire
10 terms
Biblical Greek A Unit 5
γράμμα
γραμματεύς
γραφή
σήμερον
written character, letter
a scribe, in the New... Testament, one skilled in... Jewish law, te…
a writing, the Holy... Scriptures (Old Testament),... (Hagiographa,…
today
γράμμα
written character, letter
γραμματεύς
a scribe, in the New... Testament, one skilled in... Jewish law, te…
11 terms
Biblical Greek B Unit 19
αἴρω
λυπέω
κάθημαι
περιτέμνω
lift, raise; remove, kill
distress, cause pain
sit
cut around, circumcise
αἴρω
lift, raise; remove, kill
λυπέω
distress, cause pain
8 terms
Biblical Greek B Unit 18
διακρίνω
ἐπαγγέλλω
ἐργάζομαι
τολμάω
make a distinction, ... separate, discern
declare, announce;... middle: promise
work, perform,... be engaged in
dare, resolve, presume
διακρίνω
make a distinction, ... separate, discern
ἐπαγγέλλω
declare, announce;... middle: promise
8 terms
Biblical Greek B Unit 27
ἀνατέλλω
σταυρόω
φανερόω
ἀνατολή, -ῆς, ἡ
rise, cause to rise
crucify
bring to light, display, reveal
sunrise, east, dawn (Anatolia)
ἀνατέλλω
rise, cause to rise
σταυρόω
crucify
9 terms
Biblical Greek A Unit 25
μνημεῖον, ‐ου, τό
ποταμός, ‐οῦ, ὁ
σάββατον, ‐ου, τό
στόμα, ‐ατος, τό
memorial, tomb, sepulcher
river, stream (hippopotamus, a... "river-horse")
cessation from labor, rest;... the Jewish Sabbath
mouth; speech
μνημεῖον, ‐ου, τό
memorial, tomb, sepulcher
ποταμός, ‐οῦ, ὁ
river, stream (hippopotamus, a... "river-horse")
11 terms
Biblical Greek A Unit 22
ἀριθμός, ‐οῦ, ὁ
δαιμόνιον, ‐ου, τό
ὄχλος, ‐ου, ὁ
κοινός, ‐ή, ‐όν
number (arithmetic)
heathen deity; demon, evil... spirit
crowd, multitude of people
common, profane (Koine... Greek, coenobite = member... of monastic…
ἀριθμός, ‐οῦ, ὁ
number (arithmetic)
δαιμόνιον, ‐ου, τό
heathen deity; demon, evil... spirit
15 terms
Biblical Greek B Unit 6
ἀκολουθέω
ἄρχω, ἄρχομαι
ἐξομολογέομαι
κράζω
follow
rule; almost always middle in NT, begin
confess, praise, celebrate
exclaim, cry
ἀκολουθέω
follow
ἄρχω, ἄρχομαι
rule; almost always middle in NT, begin
20 terms
Biblical Greek B Unit 17
δοξάζω
ἡγέομαι
κεῖμαι
μεθερμηνεύω
suppose, judge; extol, worship (according to various meanings…
preside, take the lead, rule (hegemony)
recline, lie, be situated
translate, interpret
δοξάζω
suppose, judge; extol, worship (according to various meanings…
ἡγέομαι
preside, take the lead, rule (hegemony)
14 terms
Biblical Greek B Unit 4
διαθήκη, -ης, ἡ
δόξα, -ης, ἡ
ἰσχύς, -ύος, ἡ
πρόσωπον, -ου, τό
will, covenant
appearance, opinion, reputation, glory, majesty
strength, might, power
face, countenance, presence (prosopography)
διαθήκη, -ης, ἡ
will, covenant
δόξα, -ης, ἡ
appearance, opinion, reputation, glory, majesty
15 terms
Biblical Greek B Unit 9
ἀναγινώσκω
καλύπτω
πεινάω
συζητέω
discern, read
hide, cover (apocalypse)
hunger; long for
seek, ask, deliberate with another
ἀναγινώσκω
discern, read
καλύπτω
hide, cover (apocalypse)
9 terms
Biblical Greek B Unit 2
κῆπος, ὁ
κρίμα, -ατος, τό
παράδεισος, ὁ
ἀληθινός, -η, -ον
garden, any planted place
judgement, sentence
pleasure park, enclosed garden of trees; celestial paradise
real, true, trustworthy
κῆπος, ὁ
garden, any planted place
κρίμα, -ατος, τό
judgement, sentence
12 terms
Biblical Greek B Unit 29
ἁμαρτάνω
ἀναχωρέω
δοκιμάζω
κλίνω
err, sin
depart, withdraw
prove, test, choose
(trans.) bend; (intrans.) lie down, rest, decline
ἁμαρτάνω
err, sin
ἀναχωρέω
depart, withdraw
10 terms
Biblical Greek A Unit 21
αἰτία, ‐ας, ἡ
γυνή, ‐αικός, ἡ
ἱερεύς, ‐έως, ὁ
κακία, ‐ας, ἡ
cause, motive, reason... (aetiology)
woman, wife... (gynecology, misogynist)
priest (ἀρχιερεύς -high... priest, Unit 13)
malice, evil, trouble
αἰτία, ‐ας, ἡ
cause, motive, reason... (aetiology)
γυνή, ‐αικός, ἡ
woman, wife... (gynecology, misogynist)
1 of 10