How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "chim 1"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chim 1"

178 terms
CHIM 1
What are the 6 patterns for abdominal…
What formula is used for abdominal pai…
What formula is used for abdominal pai…
What formula is used for abdominal pai…
LV QI STAGNATION... BLOOD STAGNATION... COLD ATTACK... DAMP-HEAT... SP YA…
Chai Hu Shu Gan San
Shao Fu Zhu Yu Tang
Liang Fu Wan + Zhen Qi Tian Xiang San
What are the 6 patterns for abdominal…
LV QI STAGNATION... BLOOD STAGNATION... COLD ATTACK... DAMP-HEAT... SP YA…
What formula is used for abdominal pai…
Chai Hu Shu Gan San
34 terms
CHIM 1
SANG JU YIN
YIN QIAO SAN
BAI HU TANG
MA HUANG TANG
Some Joker Lost his Balls Jumping aX Lily Gully... SangYe, JuHua…
Jumping Lights Join Nick Brown to the Dôve (John), Divine Lig…
ShiGao, ZhiMu, GengMi, ZGC... 4 Bigs
My God, I'm X'ing & Gagging!... MaHuang, GuiZhi, XingRen, GanCao…
SANG JU YIN
Some Joker Lost his Balls Jumping aX Lily Gully... SangYe, JuHua…
YIN QIAO SAN
Jumping Lights Join Nick Brown to the Dôve (John), Divine Lig…
44 terms
CHIM 1 Midterm Review
Jing Fang Bai Du San ... Schizonepeta and…
Modifications for Jing Fang Bai Du San
Yin Qiao San
Modifications for Yin Qiao San
(Common Cold) WC: F&C, body ache... P: Floating tight
promote sweating: Ma Huang, Gui Zhi... Vomiting: Sheng Jiang, Zi…
(Common Cold) WH: F&C, fever predominant, sore throat... T: Thin…
Cough: Xing Ren, or Can use Sang Ju Yin... Sore Throat: Ban Lan…
Jing Fang Bai Du San ... Schizonepeta and…
(Common Cold) WC: F&C, body ache... P: Floating tight
Modifications for Jing Fang Bai Du San
promote sweating: Ma Huang, Gui Zhi... Vomiting: Sheng Jiang, Zi…
68 terms
CHIM 3 QUIZ 1
Depression of LV Qi
Depression->Fire
Phlegm w/ LV Qi Stagation
Insuficiency of Blood
Chai Hu Shu Gan San
Dan Zhi Xiao Yao San (jia Wei Xiao Yao San )
Ban Xia Huo Po Tang
Gan Mai Da Zao tang
Depression of LV Qi
Chai Hu Shu Gan San
Depression->Fire
Dan Zhi Xiao Yao San (jia Wei Xiao Yao San )
8 terms
CHIM1 Group 4
Gui Pi Tang (12)... Sp Qi Xu & HT Xue Xu
Ren Shen Bai Du San (12)... WC due to Qi Xu
Ba Zheng Tang (8)... Tonify Qi & Xue
Shi Quan Da Bu Tang (10)... All Inclusive…
Si Jun Zi Tang + 3 Amigos + 3 HT herbs(#7-9)... + 3 moving herb…
Dui Yao + Ren Shen + " Ginger For Gan" (Herbs #4-6) ... to Relea…
Si Jun Zi Tang + Si Wu Tang
Ba Zheng Tang + Huang Qi & Rou Gui
Gui Pi Tang (12)... Sp Qi Xu & HT Xue Xu
Si Jun Zi Tang + 3 Amigos + 3 HT herbs(#7-9)... + 3 moving herb…
Ren Shen Bai Du San (12)... WC due to Qi Xu
Dui Yao + Ren Shen + " Ginger For Gan" (Herbs #4-6) ... to Relea…
8 terms
CHIM1 Group 3
Dang Gui Bu Xue Tang (2) ... Tonify Qi an…
Yu Ping Feng San (2)... Immunity Tonify W…
Jin Ling Zi San (2)... Pain Formula Reall…
Zuo Jin Wan (2)... LV Fire Overacting on…
1.Huang Qi... 2. Dang Gui
1. Huang Qi... 2. Bai Zhu... 3. Fang Feng
1. Chuan Lian Zi... 2. Yan Hu Suo
1. Huang Lian (clear the fire)... 2. Wu Zhu Yu (would you stop v…
Dang Gui Bu Xue Tang (2) ... Tonify Qi an…
1.Huang Qi... 2. Dang Gui
Yu Ping Feng San (2)... Immunity Tonify W…
1. Huang Qi... 2. Bai Zhu... 3. Fang Feng
91 terms
CHIM 1 midterm - Pcom
Cough due to WC attack
High fever herbs
Severe cough herb
Cold Phlegm & Damp herbs
San Ao Tang +... Zhi Sou San
Shi Gao... Huang Qin
Kuan Dong Hua
Ban Xia... Hou Po... Chang Zhu
Cough due to WC attack
San Ao Tang +... Zhi Sou San
High fever herbs
Shi Gao... Huang Qin
85 terms
CHIM 1 Patterns/Formulas
(Excess) Wind Heat Gan Mao
(Excess) Wind Cold Gan Mao
(Excess) Summer Heat Damp Gan Mao
(Excess) Cool Dryness Gan Mao
Yin Qiao San
Jing Fang Bai Du San
Xin Jia Xiang Ru Yin
Xing Su San
(Excess) Wind Heat Gan Mao
Yin Qiao San
(Excess) Wind Cold Gan Mao
Jing Fang Bai Du San
8 terms
CHIM 1 Week 1
Sang Ju Yin... Mulberry Leaf & Chysanthe…
Yin Qiao San... Honeysuckle & Forsythia…
Bai Hu Tang... White Tiger Decoction... Cl…
Ma Huang Tang... Ephedra Decoction... Relea…
1. Sang Ye (CARE)... 2. Ju Hua (CARE)... 3. Lian Qiao (CARE)... 4. Bo…
1. Jin Yin Hua (CARE)... 2. Lian Qiao (CARE)... 3. Jie Geng (W & Re…
1. Shi Gao (CH -DF)... 2. Zhi Mu (CH-DF)... 3. Geng Mi ... 4. Zhi Gan…
1. Ma Huang (WARE)... 2. Gui Zhi (WARE)... 3. Xing Ren (xCo&Wh)... 4.…
Sang Ju Yin... Mulberry Leaf & Chysanthe…
1. Sang Ye (CARE)... 2. Ju Hua (CARE)... 3. Lian Qiao (CARE)... 4. Bo…
Yin Qiao San... Honeysuckle & Forsythia…
1. Jin Yin Hua (CARE)... 2. Lian Qiao (CARE)... 3. Jie Geng (W & Re…
5 terms
CHIM 1 - MIDTERM
JING FANG BAI DU SAN
Jing fang bai du san - MODS
YIN QIAO SAN
Yin qiao san - MODS
EXT WIND-COLD-DAMP INVASION... F/C, no sweat, stiff/aching head…
...
WEI LEVEL WARM-FEBRILE DISEASE... Fever, slight chills, h/a, thi…
...
JING FANG BAI DU SAN
EXT WIND-COLD-DAMP INVASION... F/C, no sweat, stiff/aching head…
Jing fang bai du san - MODS
...
18 terms
CHIM 1 Quiz
Common Wind Cold, chills more than fev…
Wind Heat, fever mor than chills sore…
S/H b/a heavy Sens. Fever aversion to…
Ext EPI w/ pre exist bld and yin def
Jing Fang Bai Du San
Yin Chao San
Xin Jia Xiang Ru Yin
Jia Jian Wei Rui Tang
Common Wind Cold, chills more than fev…
Jing Fang Bai Du San
Wind Heat, fever mor than chills sore…
Yin Chao San
15 terms
Chim 1 cough
wind cold formula
Wind cold: for high fever (3)
Wind cold: for severe cough (1)
Wind cold: for phlegm and damp-cold(3)
San Ao Tang (+) Zhi Sou San
Shi Gao, Huang Qi, Sang Bai Pi
kuan dong hua
ban xia, huo po, can zhu
wind cold formula
San Ao Tang (+) Zhi Sou San
Wind cold: for high fever (3)
Shi Gao, Huang Qi, Sang Bai Pi
8 terms
CHIM 1 Week 2
Si Ni Tang... Frigid Extremities Decoctio…
Si Ni San... Figid Extremities Powder... Ha…
Liu Wei Di Huang Wan... 6 Ingredient Pill…
Li Zhong Tang... Regulate the Middle Pill…
1. Zhi Fu Zi (W. Int)... 2. Gan Jiang (W. Int)... 3. ZGC
1. Chai Hu (CARE)... 2. Zhi Shi (Reg. Qi)... 3. Bai Shao (T. B)... 4.…
1. Shu Di Huang (T. B)... 2. Shan Zhu Yu (Stab&Bind)... 3. Shan Yao…
1. Gan Jiang (W. Int)... 2. Ren Shen (T. Qi)... 3. Bai Zhu (T. Qi)…
Si Ni Tang... Frigid Extremities Decoctio…
1. Zhi Fu Zi (W. Int)... 2. Gan Jiang (W. Int)... 3. ZGC
Si Ni San... Figid Extremities Powder... Ha…
1. Chai Hu (CARE)... 2. Zhi Shi (Reg. Qi)... 3. Bai Shao (T. B)... 4.…
38 terms
CHIM 1 Final
chai hu shu gan san
fu yuan huo xue tang
long dan xie gan tang
yi guan jian
hypochondriac pain due to liver qi stagnation
hypochondriac pain due to blood stasis
hypochondriac pain due to damp heat in the liver \ gallbladder
hypochondriac pain due to due to liver yin deficiency
chai hu shu gan san
hypochondriac pain due to liver qi stagnation
fu yuan huo xue tang
hypochondriac pain due to blood stasis
40 terms
CHIM 1 FINAL
Er Chen Tang (Two Cured Decoction) .…
Liu Wei Di Huang Wan (6 Ingred. Pill w…
Bu Zhong Yi Qi Tang (Tonify the Middle…
Xiang Sha Liu Jun Zi Tang (6 Gent w/ A…
ZBX... Chen Pi/Ju Hong... FL... ZGC... (SJ)... (Wu Mei)
Shu D.H.... Shan Zhu Yu... Shan Yao... FL... MDP... Ze Xie
Huang Qi... RS... Bai Zhu... ZGC... DG... CPi... Sheng Ma... CH
RS... BZ... FL... ZGC... ZBX... CPi... Mu Xiang... Sha Ren
Er Chen Tang (Two Cured Decoction) .…
ZBX... Chen Pi/Ju Hong... FL... ZGC... (SJ)... (Wu Mei)
Liu Wei Di Huang Wan (6 Ingred. Pill w…
Shu D.H.... Shan Zhu Yu... Shan Yao... FL... MDP... Ze Xie
8 terms
CHIM 1 Group 8
Long Dan Xie Gan Tang (10)... DH in LV an…
Qing Wei San (5)... Drains ST Fire, Cools…
Xiao Chai Hu Tang (7) ... Shao Yang Dz
Wu Ling San (5)... Promotes Urination
Name (#1-3) + Sheng Di Huang (#4)... Clear (#5) Heat (#6-7) & Dr…
Sheng Sheng Mu Dang Lian ... 1. Sheng Di Huang... 2. Sheng Ma... 3. Mu…
Chai Hu (#1) + 3 amigos(#2-4) + Really(#5) Bad(#6) Harmonizin…
1. Fu Ling... 2. Zhu Ling... 3. Ze Xie... 4. Bai Zhu... 5. Gui Zhi
Long Dan Xie Gan Tang (10)... DH in LV an…
Name (#1-3) + Sheng Di Huang (#4)... Clear (#5) Heat (#6-7) & Dr…
Qing Wei San (5)... Drains ST Fire, Cools…
Sheng Sheng Mu Dang Lian ... 1. Sheng Di Huang... 2. Sheng Ma... 3. Mu…
108 terms
CHIM 1 final
Patterns of Epigastric pain (7) w. for…
Cold attack... Mod - Add for Food stag
Cold attack... Mod - Add for more cold
Cold attack... Mod - Add for Ext signs
1. Cold attack - Liang Fu Wan... 2. Liv --> St (w. heat) - Hua G…
Zhi Shi, Ban Xia 8g... Shen Qu, Ji Nei Jin 10g
Wu Zhu Yu 3g
Zi Su Ye 10g... Gui Zhi 6g
Patterns of Epigastric pain (7) w. for…
1. Cold attack - Liang Fu Wan... 2. Liv --> St (w. heat) - Hua G…
Cold attack... Mod - Add for Food stag
Zhi Shi, Ban Xia 8g... Shen Qu, Ji Nei Jin 10g
37 terms
Chim 1 Final Review
Abdominal Pain: Cold Attack
Abdominal Pain: Damp Heat Obstruction
Abdominal Pain: LV Qi Stagnation
Abdominal Pain: SP Yang Xu
Liang Fu Wan + Zheng Qi Tian Xian San... Weak Constitution: Re…
Da Cheng Qi Tang... Pain: Yan Hu Suo, Chai Hu
Chai Hu Shu Gan San... Yin Xu: Chai Hu Shu Gan San + Yi Guan J…
Xiao Jian Zhong Tang... Severe Cold: Da Jian Zhong Tang... Blood…
Abdominal Pain: Cold Attack
Liang Fu Wan + Zheng Qi Tian Xian San... Weak Constitution: Re…
Abdominal Pain: Damp Heat Obstruction
Da Cheng Qi Tang... Pain: Yan Hu Suo, Chai Hu
36 terms
CHIM 1 - MIDTERM FORMULAS
JING FANG BAI DU SAN
Jing fang bai du san: MODS
YIN QIAO SAN... #2
Yin qiao San: MODS
EXT WIND-COLD-DAMP INVASION... F/C, NO sweat, stiff/aching head…
...
WEI LEVEL WARM-FEBRILE DISEASE... F, sli chills, h/a, thirst, co…
...
JING FANG BAI DU SAN
EXT WIND-COLD-DAMP INVASION... F/C, NO sweat, stiff/aching head…
Jing fang bai du san: MODS
...
15 terms
CHIM Chapter 1
Hill-Burton Act
Medicare
Medicaid
Centers for Medicare and Medicaid Serv…
Authorized an investigation to determine the need for more ho…
Provides health benefits for Social Security recipients and o…
Provides medial assistance to lower-income individuals and fa…
Federal agency within the Department of Health and Human Serv…
Hill-Burton Act
Authorized an investigation to determine the need for more ho…
Medicare
Provides health benefits for Social Security recipients and o…
6 terms
CHIM 1 - FINAL - VOMITING
EXT EVIL INVADING ST
FOOD STAG
PHLEGM-DAMP OBSTRUCTION
LIV QI INVADING ST
HUO XIANG ZHENG QI SAN... sudden onset w/C/F, h/a, genral aches
BAO HE WAN or ZHI SHI DAI ZHI WAN (more severe)... Burning, vomi…
XIAO BAN XIA TANG plus LING GUI ZHU GAN TANG... Clear liquid/muc…
BAN XIA HUO PO TANG + ZUO JIN WAN... acid regurg, frequent belch…
EXT EVIL INVADING ST
HUO XIANG ZHENG QI SAN... sudden onset w/C/F, h/a, genral aches
FOOD STAG
BAO HE WAN or ZHI SHI DAI ZHI WAN (more severe)... Burning, vomi…
6 terms
CHIM 1 - FINAL - DIARRHEA
EXT COLD-DAMP
EXT DAMP-HEAT
FOOD RETENTION
LIV/SP DISHARMONY
HUO XIANG ZHENG QI SAN... Watery dia, borby, pain, +/- F, aversi…
GE GEN QIN LIAN TANG... + pain, urgency, foul-smelling, burning
BAO HE WAN / ZHI SHI DAO ZHI WAN (more severe)... Pain, worse wi…
TONG XIE YAO FANG ... Painful, idiopathic, ,hypochondrium/chest…
EXT COLD-DAMP
HUO XIANG ZHENG QI SAN... Watery dia, borby, pain, +/- F, aversi…
EXT DAMP-HEAT
GE GEN QIN LIAN TANG... + pain, urgency, foul-smelling, burning
6 terms
CHIM 1 FINAL - Constipation
ST HEAT (C)
QI STAG (C)
QI XU (C)
BLOOD XU (C)
MA ZI REN WAN... Consitpation + fever, thirst, halitosis
LIU MO YIN ... Constipation + freq. belching, 'stuffed'/distenti…
HUANG QI TANG... Constipation + diff elim, NO pain/distention, +…
RUN CHANG WAN + WU REN WAN... Dry hard stool, pale, dizzy
ST HEAT (C)
MA ZI REN WAN... Consitpation + fever, thirst, halitosis
QI STAG (C)
LIU MO YIN ... Constipation + freq. belching, 'stuffed'/distenti…
8 terms
CHIM1 Group 5
Xing Su San (11)... Lu Cool Dryness
Wen Dan Tang(8)... GB/ST Disharmony (caus…
Huo Xiang Zheng Qi San (13)... Ext WC w/…
Bao He Wan (7)... Food Stagnation
"Zhike Quietly" (#4-5) takes ... Er Chen Tang + 3 Amigos(#6-11)…
I have to take:... Er Chen Tang +3 Amigos... because "Zhu Zhi" (sou…
Name (#1)... Er Chen Tang + 3 Amigos (#2-7)... To stop vomiting (#8…
To move the food you have to Love (#1) ... Er Chen Tang (#2-4)…
Xing Su San (11)... Lu Cool Dryness
"Zhike Quietly" (#4-5) takes ... Er Chen Tang + 3 Amigos(#6-11)…
Wen Dan Tang(8)... GB/ST Disharmony (caus…
I have to take:... Er Chen Tang +3 Amigos... because "Zhu Zhi" (sou…
74 terms
CHIM1 Formula Ingredients
Sang Ju Yin
Yin Qiao San
Bai Hu Tang
Ma Huang Tang
(8) Sang Ye, Ju Hua, Lian Qiao, Bo He, Jie Geng, Xing Ren, Lu…
(10) Jin Yin Hua, Lian Qiao, Jie Geng, Niu Bang Zi, Bo He, Da…
(4) Shi Gao, Zhi Mu, Geng Mi, Zhi Gan Cao
(4) Ma Huang, Gui Zhi, Xing Ren, Gan Cao
Sang Ju Yin
(8) Sang Ye, Ju Hua, Lian Qiao, Bo He, Jie Geng, Xing Ren, Lu…
Yin Qiao San
(10) Jin Yin Hua, Lian Qiao, Jie Geng, Niu Bang Zi, Bo He, Da…
8 terms
CHIM1 GROUP 6
Jin Gui Shen Qi Wan (8)... Tonify KD Yang
Zhi Bai Di Huang Wan (8)... Tonify LV/KD…
Qi Ju Di Huang Wan... Tonify LV/KD w/ xue…
Yi Guan Wan (6) ... (Linking Decoction) L…
Liu Wei Di Huang Wan + Fu Zi + Gui Zhi... 1. Shu Di Huang... 2. Sha…
Liu Wei Di Huang Wan + Zhi Mu + Huang Bai... 1. Shu Di Huang... 2.…
Liu Wei Di Huang Wan + Gou Qi Zi + Ju Hua... 1. Shu Di Huang... 2.…
Sha Shen Mai Men Dong (#1-2)... Tonifies LVYin (#3) LV Xue ( #4)…
Jin Gui Shen Qi Wan (8)... Tonify KD Yang
Liu Wei Di Huang Wan + Fu Zi + Gui Zhi... 1. Shu Di Huang... 2. Sha…
Zhi Bai Di Huang Wan (8)... Tonify LV/KD…
Liu Wei Di Huang Wan + Zhi Mu + Huang Bai... 1. Shu Di Huang... 2.…
19 terms
PCOM: CHIM 1: RX Ingredients
Sang Ju Yin
Yin Qiao San
Bai Hu Tang
Ma Huang Tang
1. Sang Ye... 2. Ju Hua... 3. Lian Qiao... 4. BoHe... 5. Jie Geng... 6. Xing…
1. Jin Yin Hua ... 2. Lian Qiao ... 3. Jie Geng ... 4. Nui Bang Zi ... 5.…
1. Shi Gao ... 2. Zhi Mu ... 3. Geng Mi ... 4. Zhi Gan Cao
1. Ma Huang ... 2. Gui Zhi ... 3. Xing Ren ... Gan Cao
Sang Ju Yin
1. Sang Ye... 2. Ju Hua... 3. Lian Qiao... 4. BoHe... 5. Jie Geng... 6. Xing…
Yin Qiao San
1. Jin Yin Hua ... 2. Lian Qiao ... 3. Jie Geng ... 4. Nui Bang Zi ... 5.…
8 terms
CHIM1 Group 7
Ge Gen Tang (7)... WC trapped in muscle l…
Chai Ge Jie Ji Tang (11) ... WH Increasin…
Ma Xing Shi Gan Tang (4)... LU Heat
Xiao Cheng Qi Tang (3)... Minor Order the…
Gui Zhi Tang + Ge Gen + Ma Huang... 1. Ge Gen... 2. Ma Huang... 3. Gui…
Name (#1-3) + 3 amigos (#4-6)... Clear the Fever (#7) and say ... B…
1. Ma Huang... 2. Xing Ren... 3. Shi Gao... 4. Gan Cao
Same as Da Cheng Qi Tang (- Mang Xiao) ... 1. Da Huang... 2. Hou Po…
Ge Gen Tang (7)... WC trapped in muscle l…
Gui Zhi Tang + Ge Gen + Ma Huang... 1. Ge Gen... 2. Ma Huang... 3. Gui…
Chai Ge Jie Ji Tang (11) ... WH Increasin…
Name (#1-3) + 3 amigos (#4-6)... Clear the Fever (#7) and say ... B…
82 terms
CHIM 1 Patterns Signs & Symptoms
Wind Cold Gan Mao
Wind Heat Gan Mao
Summerheat Damp Gan Mao
Qi Xu Gan Mao
Fever & chills w/chills predominating, body ache, stuffy nose…
More Fever than Chills; Sweating; Cough with thick yellow spu…
Fever, heavy sensation of the head or whole body; stuffiness…
Fever;Strong aversion to cold;No Sweat,Cough with white sputu…
Wind Cold Gan Mao
Fever & chills w/chills predominating, body ache, stuffy nose…
Wind Heat Gan Mao
More Fever than Chills; Sweating; Cough with thick yellow spu…
16 terms
Group 1 and 2 for CHIM 1
Ma Huang Tang
Gui Zhi Tang
Yin Qiao San
Sang Ju Yin
Ma Huang, Gui Zhi, Xing Ren, Gan Cao
Gui Zhi, Bai Shao, Sheng Jiang, Da Zao, ZGC
Lian Qiao, Lu Gen, Bo He, Jie Geng, Gan Cao... Jin Yin Hua, Dan…
Sang Ye, Xing Ren, Ju Hua, Lian Qiao, Lu gen, Bo He, Jie Geng…
Ma Huang Tang
Ma Huang, Gui Zhi, Xing Ren, Gan Cao
Gui Zhi Tang
Gui Zhi, Bai Shao, Sheng Jiang, Da Zao, ZGC
40 terms
CHIM 1: quiz one basics
Jing Fang Bai Du San
Yin Qiao San
Xin Jia Xiang Ru Yin
Jing Fang Bai Du San + Ren Shen
Common Cold d/t wind cold
Common Cold d/t wind heat
Common Cold d/t Summer damp
Common Cold d/t Qi deficiency
Jing Fang Bai Du San
Common Cold d/t wind cold
Yin Qiao San
Common Cold d/t wind heat
10 terms
CHIM 1 group 9 and 10
Gui zhi fu ling wan
shi shen wan
xiao feng san
xiao huo luo dan
Gui zhi, fu ling, shao yao, mu dan pi, tao ren, feng mi
bu gu zhi, wu zhu yu, rou dou kou, wu wei zi, sheng jiang, da…
jing jie, fang feng, niu bang zi, chan tui, cang zhu, ku shen…
zhi cao wu, zhi chuan qu, tian nan xing, mo yao, ru xiang, di…
Gui zhi fu ling wan
Gui zhi, fu ling, shao yao, mu dan pi, tao ren, feng mi
shi shen wan
bu gu zhi, wu zhu yu, rou dou kou, wu wei zi, sheng jiang, da…
47 terms
CHIM1 Formulas / S&S
Liang Fu Wan + Zheng Qi Tian Xiang San
Liang Fu Wan + Zheng Qi Tian Xiang San…
Da Cheng Qi Tang
Chai Hu Shu Gan San
Acute sudden pain in the abdomen better w/heat,hot food/drink…
Acute sudden pain in the abdomen better w/heat,hot food/drink…
Abdominal pain worse with pressure; fullness, distension; con…
Distension and fullness; epigastric and abdominal pain; movin…
Liang Fu Wan + Zheng Qi Tian Xiang San
Acute sudden pain in the abdomen better w/heat,hot food/drink…
Liang Fu Wan + Zheng Qi Tian Xiang San…
Acute sudden pain in the abdomen better w/heat,hot food/drink…
34 terms
Chinese Herbs and Internal Medicine 1 (CHIM1)
Diarrhea - Damp-Cold
Diarrhea - Damp-Heat
Diarrhea - Food Stagnation
Diarrhea - Food Stagnation (w/ Damp-He…
Huo Xiang Zheng Qi San
Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang
Bao He Wan
Zhi Shi Dao Zhi Wan
Diarrhea - Damp-Cold
Huo Xiang Zheng Qi San
Diarrhea - Damp-Heat
Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang
24 terms
PCOM CHIM 1: groups 1 - 3
Sang Ju Yin 8
Yin Qiao San 10
Bai Hu Tang 4
Gui Zhi Tang 5
Sang Ye... Ju Hua... Lian Qiao... Bo He... Jie Geng... Xing Ren... Lu Gen... Gan Cao
Yin Jin Hua... Lian Qiao... Jie Geng... Niu Bang Zi... Bo He... Dan Dou Chi…
Shi Gao... Zhi Mu... Geng Mi... Zhi Gan Cao
Gui Zhi... Bai Shao... Sheng Jiang... Da Zao... Zhi Gan Cao
Sang Ju Yin 8
Sang Ye... Ju Hua... Lian Qiao... Bo He... Jie Geng... Xing Ren... Lu Gen... Gan Cao
Yin Qiao San 10
Yin Jin Hua... Lian Qiao... Jie Geng... Niu Bang Zi... Bo He... Dan Dou Chi…
8 terms
PCOM: CHIM 1 - Group 6 Ingredients Set
Ingredients in Jin Gui Shen Qi Wan
Ingredients in Zhi Bai di Huang Wan
Ingredients in Qi Ju di Huang Wan
Ingredients in Yi Guan Jian
Shu di Huang... Shan Zhu Yu... Shan Yao... Fu Ling... Mu Dan Pi... Ze Xie... Zh…
Zhi Mu... Huang Bai... Shu di Huang... Shan Zhu Yu... Shan Yao... Fu Ling... Mu…
Gou Qi Zi... Ju Hua... Shu di Huang... Shan zhu Yu... Shan Yao... Fu Ling... Mu…
Sheng di Huang... Gou Qi Zi... Sha Shen... Mai Men Dong... Dang Gui... Chuan…
Ingredients in Jin Gui Shen Qi Wan
Shu di Huang... Shan Zhu Yu... Shan Yao... Fu Ling... Mu Dan Pi... Ze Xie... Zh…
Ingredients in Zhi Bai di Huang Wan
Zhi Mu... Huang Bai... Shu di Huang... Shan Zhu Yu... Shan Yao... Fu Ling... Mu…
8 terms
PCOM: CHIM 1 - Group 7 Ingredients Set
Ingredients in Ge Gen Tang
Ingredients in Chai Ge Jie Ji Tang
Ingredients in Ma Xing Shi Gan Tang
Ingredients in Xiao Cheng Qi Tang
Ge Gen... Ma Huang... Gui Zhi... Bai Shao... Sheng Jiang... Da Zao... Zhi Gan Cao
Chai Hu... Ge Gen... Qiang Huo... Bai Zhi... Huang Qin... Shi Gao... Jie Geng... B…
Ma Huang... Shi Gao... Xing Ren... Zhi Gan Cao
Da Huang... Hou Po... Zhi Shi
Ingredients in Ge Gen Tang
Ge Gen... Ma Huang... Gui Zhi... Bai Shao... Sheng Jiang... Da Zao... Zhi Gan Cao
Ingredients in Chai Ge Jie Ji Tang
Chai Hu... Ge Gen... Qiang Huo... Bai Zhi... Huang Qin... Shi Gao... Jie Geng... B…
23 terms
CHIM 1 Epigastric Pain with additions
Cold Evil attacks the stomach
Retention of Food (mild)
REtention of Food (severe)
Liver Qi attacks stomach
Liang Fu Wan
Bao He Wan
Xiao Cheng Qi Tang plus Zhi SHi Dai Zhi Wan
Chai Hu Shu Gen Tang
Cold Evil attacks the stomach
Liang Fu Wan
Retention of Food (mild)
Bao He Wan
8 terms
PCOM: CHIM 1 - Group 8 Ingredients Set
Ingredients of Long Dan Xie Gan Tang (…
Ingredients in Qing Wei San (5)
Ingredients in Xiao Chai Hu Tang (7)
Ingredients in Wu Ling San (5)
Long Dan Cao... Huang Qin... Zhi Zi... Chai Hu... Mu Tong... Che Qian Zi... Ze…
Huang Lian... Sheng Ma... Mu Dan Pi... Sheng di Huang... Dang Gui
Chai Hu... Huang Qin... Zhi Ban Xia... Sheng Jiang... Ren Shen... Zhi Gan Ca…
Ze Xie... Fu Ling... Zhu Ling... Bai Zhu... Gui Zhi
Ingredients of Long Dan Xie Gan Tang (…
Long Dan Cao... Huang Qin... Zhi Zi... Chai Hu... Mu Tong... Che Qian Zi... Ze…
Ingredients in Qing Wei San (5)
Huang Lian... Sheng Ma... Mu Dan Pi... Sheng di Huang... Dang Gui
25 terms
CHIM 1 Group 6,7 and 8
Jin Gui Shen Qi Wan
Zhi Bai Di Huang Wan
Qi Ju di Huang Wan
Yi Guan Jian
Shu Di, Shan Zhu Yu, Shan Yao, Fu ling, Mu dan pi, Ze Xie, Zh…
Zhi Mu, Huang Bai, Shu Di, Shan Zhu Yu, Shan Yao, Fu ling, Mu…
Gou Qi Zi, Ju Hua, Shu Di, Shan Zhu Yu, Shan Yao, Fu ling, Mu…
Sheng Di, Gou Qi Zi, Sha shen, Mai Men Dong, Dang Gui, Chuan…
Jin Gui Shen Qi Wan
Shu Di, Shan Zhu Yu, Shan Yao, Fu ling, Mu dan pi, Ze Xie, Zh…
Zhi Bai Di Huang Wan
Zhi Mu, Huang Bai, Shu Di, Shan Zhu Yu, Shan Yao, Fu ling, Mu…
7 terms
6A33 Anna Chim Decimal Revision Level 1
0.5
0.25
0.2
0.4
1/2
1/4
1/5
2/5
0.5
1/2
0.25
1/4
11 terms
PCOM: CHIM 1 - Week 3, Cough Patterns Dx & Formula Set
Cough, Exterior patterns
Cough, Internal (Irregularity of Zang…
formula for cough, W-C
formula for cough, W-H
- W-C... - W-H... - Wind-Dryness, hot... - Wind-Dryness, cool
- Damp-phlegm... - Liver Fire (Insulting Lu)... - Lu Qi xu... - Lu Yin…
San Ao Tang & Zhi Sou San
Sang Ju Yin
Cough, Exterior patterns
- W-C... - W-H... - Wind-Dryness, hot... - Wind-Dryness, cool
Cough, Internal (Irregularity of Zang…
- Damp-phlegm... - Liver Fire (Insulting Lu)... - Lu Qi xu... - Lu Yin…
31 terms
CHIM 2 - week 1, Early Menses (Yue Jing Xian Qi)
caution when using herbs or formulas t…
Dx criteria for an early menses diagno…
type of disorder early menses is consi…
2 most common causes of early menses
- many herbs are warm, acrid, and drying in nature and can in…
- at least 7 days or more early... - at least 3 cycles in a row
bleeding d/o
- Heat (xue)... - Sp Qi xu
caution when using herbs or formulas t…
- many herbs are warm, acrid, and drying in nature and can in…
Dx criteria for an early menses diagno…
- at least 7 days or more early... - at least 3 cycles in a row
12 terms
PCOM: CHIM 1 - week 4, Asthma Patterns Dx and Formulas Set
Asthma Repletion Patterns
Asthma Deficiency Patterns
formula for Asthma, W-C attack (three…
formula for Asthma, P-H acute attack
- External W-C... - Phlegm-Heat Retention in the Lung
- Lung Qi xu... - Lung Yin xu... - Sp xu... - Kid Qi xu... - Kid Yin xu... -…
- Ma Huang Tang... - Xiao Qing Long Tang (with cold accumulation…
Sang Bai Pi Tang
Asthma Repletion Patterns
- External W-C... - Phlegm-Heat Retention in the Lung
Asthma Deficiency Patterns
- Lung Qi xu... - Lung Yin xu... - Sp xu... - Kid Qi xu... - Kid Yin xu... -…
9 terms
PCOM: CHIM 1 - Week 2, Common Cold Patterns & Formula Set
Formula for Common Cold, W-H (W-C w/ I…
Formula for Common Cold, W-C (W-C-D)
Formula for Common Cold, Summerheat-Damp
Formula for Common Cold, Cool Dry
Yin Qiao San... (Ma Xing Shi Gan Tang)
Jing Fang Bai Du San ... (W-C-D use Qiang Huo Sheng Shi Tang)
Xin Jia Xiang Ru Yin
Xing Su San
Formula for Common Cold, W-H (W-C w/ I…
Yin Qiao San... (Ma Xing Shi Gan Tang)
Formula for Common Cold, W-C (W-C-D)
Jing Fang Bai Du San ... (W-C-D use Qiang Huo Sheng Shi Tang)
37 terms
CHIM 1 - MIDTERM set two: Asthma, Epigastric Pain Formula Modifications
Ma Huang Tang Dx and modifications f…
Ma Huang Tang Dx and modifications f…
San Bai Pi Tang Dx and modifications…
San Bai Pi Tang Dx for *thirst from…
Dx: W-C Asthma... + Su Zi (10g)... + Qian Hu (10g)
Dx: W-C Asthma... + Zhi Ban Xia (10g)... + Chen Pi (10g)... + Zi Wan (…
Dx: Phlegm-Heat Asthma... + Shi Gao (10g)... + Zhi Mu (10g)
Dx: Phlegm-Heat Asthma... + Lu Gen (10g)... + Zhi Mu (8g)... + Tian Hu…
Ma Huang Tang Dx and modifications f…
Dx: W-C Asthma... + Su Zi (10g)... + Qian Hu (10g)
Ma Huang Tang Dx and modifications f…
Dx: W-C Asthma... + Zhi Ban Xia (10g)... + Chen Pi (10g)... + Zi Wan (…
64 terms
CHIM 1: Midterm set one: Common Cold and Cough
Jing Fang Bai Du San... *promote sweati…
Jing Fang Bai Du San ... *relieve vomi…
Jing Fang Bai Du San ... *relieve diarr…
Jing Fang Bai Du San... *relieve nasal…
+ Ma Huang (3-6)... + Gui Zhi (3-6)
+ Sheng Jiang (4-6 slices)/ - Chai Hu & Jie Geng
- Zhi Shi ... + Yi Yi Ren
+ Bai Zhi (6g)... +Cang Er Zi (6g)
Jing Fang Bai Du San... *promote sweati…
+ Ma Huang (3-6)... + Gui Zhi (3-6)
Jing Fang Bai Du San ... *relieve vomi…
+ Sheng Jiang (4-6 slices)/ - Chai Hu & Jie Geng
54 terms
HB 632 CHIM 2 Early Menses Quiz 1
Irreg menses
Early Menses heat in bld
E/M heat in bed SX Jing Bing
E/M Jing Bing T &P
Jing Bing
LARGE QUANTITY Dk red thick sticky short early cycle
Irritable restless scanty Dk brown urine dry stool
T: red w/ yellow coat P: rapid forceful
Irreg menses
Jing Bing
Early Menses heat in bld
LARGE QUANTITY Dk red thick sticky short early cycle
9 terms
CHIM pre lab notes (Intro pg 1-7)
1) Observation
2) Interprétation et Inférence
Loi
Théorie
Un énoncé d'un fait perçu par les sens, mais elle ne tente pa…
Une tentative d'explication des faits observées. Le raisonnem…
Si une hypothèse peut être vérifier par plusieurs expériences…
Si une hypothèse ne peut pas être vérifier avec certitude
1) Observation
Un énoncé d'un fait perçu par les sens, mais elle ne tente pa…
2) Interprétation et Inférence
Une tentative d'explication des faits observées. Le raisonnem…
102 terms
PCOM: CHIM 1 - MIDTERM, Common Cold, Cough, Asthma, Epigastric Pain Formula Modifications COMBO Set
Jing Fang Bai Du San Dx & modification…
Jing Fang Bai Du San Dx & modification…
Jing Fang Bai Du San Dx & modification…
Jing Fang Bai Du San Dx & modification…
Dx: W-C attack... + Ma Huang (3-6)... + Gui Zhi (3-6)
Dx: W-C attack... + Sheng Jiang (4-6 slices) AND - Chai Hu & Jie…
Dx: W-C attack... - Zhi Shi (too purgative) AND + Yi Yi Ren
Dx: W-C attack... + Bai Zhi (6g)... +Cang Er Zi (6g)
Jing Fang Bai Du San Dx & modification…
Dx: W-C attack... + Ma Huang (3-6)... + Gui Zhi (3-6)
Jing Fang Bai Du San Dx & modification…
Dx: W-C attack... + Sheng Jiang (4-6 slices) AND - Chai Hu & Jie…
1 of 10