Study sets matching "chinese body"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese body"

Body - Chinese
你好!
身體
肩膀
(Hello!)... nǐ hǎo!
shēn tǐ... (body)
tóu... (head)
jiān băng... (shoulder)
你好!
(Hello!)... nǐ hǎo!
身體
shēn tǐ... (body)
20 terms
Chinese Body Parts
眼睛
鼻子
耳朵
(Head) tóu
(Eyes) yǎn jing
(Nose) bí zi
(Ears) ěr duo
(Head) tóu
眼睛
(Eyes) yǎn jing
23 terms
Chinese Body Parts
头发
肩膀
膝盖
(Head) tóu
(Hair) tóu​fa​
(shoulder) jiān bǎng
(knees) xī gài
(Head) tóu
头发
(Hair) tóu​fa​
15 terms
Chinese Body Parts 2
头发
胸部
Zhǒu (Elbow)
liǎn (face)
tóufa (hair on human head)
Xiōngbù (chest)
Zhǒu (Elbow)
liǎn (face)
21 terms
Chinese Body Parts
shǒubì
bèi
pìgǔ
shēntǐ
arm(s)
back
butt
body
shǒubì
arm(s)
bèi
back
17 terms
Body parts in Chinese
tóu
tóu fà
yǎnjing
yǎn jìng
head
hair
eyes
glasses
tóu
head
tóu fà
hair
Body parts in Chinese
肩膀
膝盖
tóu; head
jiānbǎng; shoulder
xīgài; knee
jiǎo; foot
tóu; head
肩膀
jiānbǎng; shoulder
37 terms
Chinese Body Parts
手臂 (shǒubì)
背 (bèi)
身体 (shēntǐ)
耳朵 (ěrdūo)
arm(s)
back
body
ear(s)
手臂 (shǒubì)
arm(s)
背 (bèi)
back
10 terms
Body Parts (Chinese to English)
头发
眼睛
face
head
hair
eyes
face
head
16 terms
Chinese Body Parts 1
tóu
jiān bǎng
gē bo
xī gài
tóu
jiān bǎng
15 terms
Chinese Body Parts
眼睛
鼻子
耳朵
嘴巴
眼睛
鼻子
3-Chinese Body Parts
眼睛
鼻子
耳朵
眼睛
鼻子
Chinese Lesson: Body parts
tóu
tóufǎ
liǎn
头发
tóu
tóufǎ
头发
17 terms
Chinese Vocabulary ~ Body
身体
头发
眼睛
body... shēn tǐ
head... tóu
hair... tóu fa
eye... yǎn jīng
身体
body... shēn tǐ
head... tóu
Chinese Body Parts
眼睛
鼻子
耳朵
(Head) tóu
(Eyes) yǎn jing
(Nose) bí zi
(Ears) ěr duo
(Head) tóu
眼睛
(Eyes) yǎn jing
11 terms
Chinese - Body parts
眼睛
鼻子
嘴巴
眼睛
Chinese Body
眼睛 - yǎn jīng
看- kàn
鼻子- bí zi
闻- wén
eye
look;watch;see
nose
smell
眼睛 - yǎn jīng
eye
看- kàn
look;watch;see
Chinese2: Body Parts
眼睛
鼻子
耳朵
嘴巴
yǎn jīng- eye
bí zi- nose
ěr duǒ- ear
zuǐ bā- mouth
眼睛
yǎn jīng- eye
鼻子
bí zi- nose
17 terms
Chinese Body Parts
眼睛
鼻子
耳朵
(Head) tóu
(Eyes) yǎn jing
(Nose) bí zi
(Ears) ěr duo
(Head) tóu
眼睛
(Eyes) yǎn jing
8 terms
BODY PARTS in Mandarin Chinese
眼睛
耳朵
鼻子
tóu(head)
yǎn jīng(eyes)
ěr duo(ear)
bí zi(nose)
tóu(head)
眼睛
yǎn jīng(eyes)
Body (Chinese)
back
cheeks
chest
chin
Bèibù
liǎng jiá
xiōngbù
xiàbā
back
Bèibù
cheeks
liǎng jiá
28 terms
Chinese body
脸 lian
眼睛 yanjing
嘴 zui
鼻子 bizi
face
eye
mouth
nose
脸 lian
face
眼睛 yanjing
eye
20 terms
Body(chinese)
Head (tou)
Eyes (yǎn jīng)
Nose (bí zi)
Ears (ěr duo)
眼睛
鼻子
耳朵
Head (tou)
Eyes (yǎn jīng)
眼睛
11 terms
Chinese Body Parts
眼睛
鼻子
耳朵
嘴巴
yǎn jīng- eye
bí zi- nose
ěr duǒ- ear
zuǐ bā- mouth
眼睛
yǎn jīng- eye
鼻子
bí zi- nose
13 terms
Body Parts (Chinese to English)
头发
肩膀
head
hair
shoulder
hand
head
头发
hair
8 terms
Body parts in Chinese
眼睛... ( yǎn jing )
鼻子... ( bí zi )
耳朵... ( ěr duo )
嘴巴... ( zuǐ ba )
Eyes
Nose
Ears
Mouth
眼睛... ( yǎn jing )
Eyes
鼻子... ( bí zi )
Nose
19 terms
Chinese body
yan jing
er duo
bi zi
zui ba
eyes
ears
nose
mouth
yan jing
eyes
er duo
ears
14 terms
BODY PARTS in Mandarin Chinese
身体
肩膀
膝盖
body (shēn tǐ)
head (tóu)
shoulder (jiān băng)
knee (xī gài)
身体
body (shēn tǐ)
head (tóu)
Chinese body
Bízi
jiǎo
kǒu
shǒu
Nose
Foot
Mouth
Hand
Bízi
Nose
jiǎo
Foot
body parts in Chinese
眼睛(yǎn jing )
鼻子(bí zi )
嘴巴(zuǐba)
耳朵(ěr duo)
eye
nose
mouth
ear
眼睛(yǎn jing )
eye
鼻子(bí zi )
nose
17 terms
BODY PARTS in Mandarin Chinese
眼睛
耳朵
鼻子
tóu(head)
yǎn jīng(eyes)
ěr duo(ear)
bí zi(nose)
tóu(head)
眼睛
yǎn jīng(eyes)
22 terms
body parts in Chinese
眼睛(yǎn jing )
鼻子(bí zi )
嘴巴(zuǐba)
耳朵(ěr duo)
eye
nose
mouth
ear
眼睛(yǎn jing )
eye
鼻子(bí zi )
nose
14 terms
Body Parts (Chinese to English)
脸 (liǎn)
头 (tóu)
头发 (tóu fā)
眼睛 (yǎn jīng)
face
head
hair
eyes
脸 (liǎn)
face
头 (tóu)
head
13 terms
Chinese Body
Head
Head
chinese body
head
hair
face
eyebrow
tóu... 头
tóu fa... 头发
liǎn... 脸
méi mao... 眉毛
head
tóu... 头
hair
tóu fa... 头发
17 terms
Chinese Body Parts
head
eyes
nose
ear
眼睛
鼻子
耳朵
head
eyes
眼睛
26 terms
Chinese body
face
eyes
nose
mouth
liǎn
yan jing
bízi
kǒu
face
liǎn
eyes
yan jing
8 terms
Body parts in Chinese
yǎn jīng
bí zi
ěr duo
zuǐ ba
Eyes
Nose
Ears
Mouth
yǎn jīng
Eyes
bí zi
Nose
27 terms
Chinese - Body
carry on one's back
thigh
belly
abdomen / stomach / belly
bēi, (背)
dà tuǐ, (大腿)
dǔ, (肚)
fù, (腹)
carry on one's back
bēi, (背)
thigh
dà tuǐ, (大腿)
11 terms
Chinese- body
Tou
Tou fa
Er duo
Zui ba
Head
Hair
Ear
Mouth
Tou
Head
Tou fa
Hair
Chinese 3 - body part
head
hair
hand
arm
头发
手臂
head
hair
头发
34 terms
Chinese body
眼睫毛
眼睛
脸颊
Tou... Head
Yan jie mao... Eyelash
Yan jing... Eye
Lian jia... Cheek
Tou... Head
眼睫毛
Yan jie mao... Eyelash
18 terms
Chinese body
头发
耳朵
眼睛
head
hair
ear
eye
head
头发
hair
10 terms
Chinese - body
chin
ear
eye
mouth
下巴
耳朵
眼睛
嘴巴
chin
下巴
ear
耳朵
28 terms
Chinese body
Face
Eyebrows
Eyes
Ears
Lian
Mei mao
Yanjing
Er duo
Face
Lian
Eyebrows
Mei mao
15 terms
Body Chinese
头发
眼睛
tou... head
toufa... hair
lian... face
yanjing... eye
tou... head
头发
toufa... hair
Chinese Body
Eyes
Head
Hair
Finger
眼睛
头发
手指头
Eyes
眼睛
Head
Chinese body
Yanjing
Kou
Er duo
Bi zi
Eye
Mouth
Ear
Nose
Yanjing
Eye
Kou
Mouth
Chinese body
Lian
Yanjing
Bi zi
Er duo
Long face
Eyes
Noise
Ears
Lian
Long face
Yanjing
Eyes
14 terms
Body - Chinese
Yan jing
Er duo
Bi zi
Zui ba
Eyes
Ears
Nose
Mouth
Yan jing
Eyes
Er duo
Ears
1 of 10