How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "chinese food"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese food"

34 terms
Chinese Food
中国菜
(zhōng guó cài) - Chinese food
(cài) - vegetables, dishes, cuisine
sour (suān)
(tián) sweet
中国菜
(zhōng guó cài) - Chinese food
(cài) - vegetables, dishes, cuisine
29 terms
Chinese food
欢迎光临
请问
你想吃什么?
我想要
welcome here
May I ask
What would you like to eat?
I want to have
欢迎光临
welcome here
请问
May I ask
20 terms
Chinese Lesson: Food in Chinese
蛋糕
饺子
春卷
dàn gāo
jiǎo zi
chūn juǎn
蛋糕
dàn gāo
20 terms
Chinese Lesson: Food in Chinese
蛋糕
饺子
春卷
dàn gāo
jiǎo zi
chūn juǎn
蛋糕
dàn gāo
19 terms
Chinese Food
白饭
炒饭
炒面
báifàn
chǎofàn
miàn
chǎomiàn
白饭
báifàn
炒饭
chǎofàn
21 terms
Chinese Food/American Food
包子
小笼包
馒头
水饺
steamed buns with stuffing
steamed buns with stuffing
steamed buns
dumplings
包子
steamed buns with stuffing
小笼包
steamed buns with stuffing
21 terms
Chinese Food/American Food
包子
小笼包
馒头
水饺
steamed buns with stuffing
steamed buns with stuffing
steamed buns
dumplings
包子
steamed buns with stuffing
小笼包
steamed buns with stuffing
20 terms
Chinese Food/American Food
包子
小笼包
馒头
水饺
bāozi steamed buns with stuffing
xiǎolóngbāo steamed buns with stuffing
mántou steamed buns
shuǐjiǎo dumplings
包子
bāozi steamed buns with stuffing
小笼包
xiǎolóngbāo steamed buns with stuffing
15 terms
Chinese food
炒面 Fried noodle
炒饭 Fried rice
米饭 Steamed rice
汤面 Noodle soup
Chǎomiàn
Chǎofàn
Mǐfàn
Tāngmiàn
炒面 Fried noodle
Chǎomiàn
炒饭 Fried rice
Chǎofàn
9 terms
Chinese food
米饭
包子
面条
春卷
米饭
包子
25 terms
chinese food
apple pie
orange juice
milk shake
hamburger
苹果批
橙汁
奶昔
汉堡包
apple pie
苹果批
orange juice
橙汁
19 terms
Chinese food
汽水
冰淇淋
豆腐干
玉米汤
qìshuǐ - soft drink, soda pop
bīng qí lín - ice cream
dòu fu gān
yù mǐ tāng
汽水
qìshuǐ - soft drink, soda pop
冰淇淋
bīng qí lín - ice cream
17 terms
Chinese food
牛奶
炒饭
米饭
包子
milk
fried rice
cooked rice
steamed stuffed bun
牛奶
milk
炒饭
fried rice
9 terms
Chinese food!
饺子 (jiǎo zi)
米饭 (mǐ fàn)
炒饭 (chǎo fàn)
面条 (miàn tiáo)
饺子 (jiǎo zi)
米饭 (mǐ fàn)
36 terms
Chinese Food
猪肉
牛肉
zhūròu (pork)
niúròu (beef)
jī (chicken)
yā (duck)
猪肉
zhūròu (pork)
牛肉
niúròu (beef)
45 terms
Chinese Food
chicken
duck
pig
cow
chicken
duck
16 terms
Chinese food!
饺子 (jiǎo zi)
米饭 (mǐ fàn)
炒饭 (chǎo fàn)
面条 (miàn tiáo)
dumplings
steam/plain rice
stir-fried rice
noodles
饺子 (jiǎo zi)
dumplings
米饭 (mǐ fàn)
steam/plain rice
19 terms
Chinese food
汽水
冰淇淋
豆腐干
玉米汤
qìshuǐ - soft drink, soda pop
bīng qí lín - ice cream
dòu fu gān
yù mǐ tāng
汽水
qìshuǐ - soft drink, soda pop
冰淇淋
bīng qí lín - ice cream
9 terms
Food in Chinese
吃 (chī)
饺子 (jiǎo zi)
面条 (miàn tiáo)
米饭 (mǐ fàn)
eat
dumplings
noodles
rice
吃 (chī)
eat
饺子 (jiǎo zi)
dumplings
10 terms
Chinese Vocabulary ~ Chinese Food
中餐
吃饭
米饭
zhōng cān... Chinese meal
chī fàn... eat meals
mǐ fàn... rice
tāng... soup
中餐
zhōng cān... Chinese meal
吃饭
chī fàn... eat meals
19 terms
Chinese Food
莲藕
生菜
土豆
豆腐
lotus root
lettuce
potato
tofu
莲藕
lotus root
生菜
lettuce
11 terms
Chinese Food
dàngāo
miànbāo
chá
bāozi
cake
bread
tea
bun
dàngāo
cake
miànbāo
bread
9 terms
Chinese food!
饺子 (jiǎo zi)
米饭 (mǐ fàn)
炒饭 (chǎo fàn)
面条 (miàn tiáo)
dumplings
steam/plain rice
stir-fried rice
noodles
饺子 (jiǎo zi)
dumplings
米饭 (mǐ fàn)
steam/plain rice
12 terms
Chinese Lesson: Food in Chinese
蛋糕
饺子
春卷
dàn gāo
jiǎo zi
chūn juǎn
蛋糕
dàn gāo
20 terms
Chinese Food/Western Food
包子
小笼包
馒头
水饺
bāozi steamed buns with stuffing
xiǎolóngbāo steamed buns with stuffing
mántou steamed buns
shuǐjiǎo dumplings
包子
bāozi steamed buns with stuffing
小笼包
xiǎolóngbāo steamed buns with stuffing
23 terms
Chinese Food
猪肉
牛肉
zhūròu (pork)
niúròu (beef)
jī (chicken)
yā (duck)
猪肉
zhūròu (pork)
牛肉
niúròu (beef)
20 terms
Chinese Lesson: Food in Chinese
蛋糕
饺子
春卷
dàn gāo
jiǎo zi
chūn juǎn
蛋糕
dàn gāo
20 terms
Chinese food
中餐
一碗饭
zhōng cān - Chinese food
fàn - cooked rice
yì wǎn fàn - a bowl of rice
miàn - noodles
中餐
zhōng cān - Chinese food
fàn - cooked rice
21 terms
Chinese Food/American Food
包子
小笼包
馒头
水饺
steamed buns with stuffing
steamed buns with stuffing
steamed buns
dumplings
包子
steamed buns with stuffing
小笼包
steamed buns with stuffing
38 terms
Chinese food
jiān... pan fry
chǎo... stir fry
zhá/zhà... deep fry
zhǔ... boil
jiān... pan fry
chǎo... stir fry
45 terms
Food in Chinese
食物
面条
面包
(shí wù) food
(miàn) noodles
(miàn tiáo) noodles
bread... (miànbāo)
食物
(shí wù) food
(miàn) noodles
19 terms
Chinese Food
白饭
炒饭
炒面
báifàn
chǎofàn
miàn
chǎomiàn
白饭
báifàn
炒饭
chǎofàn
8 terms
Chinese Food
Noodles
Dumplings
Fried Rice
Beef Noodles
miàn tiáo
jiǎo zī
chǎo fàn
niú ròu miàn
Noodles
miàn tiáo
Dumplings
jiǎo zī
Chinese Food
炒饭
面条
饺子
春卷
fried rice
noodles
dumplings
spring rolls
炒饭
fried rice
面条
noodles
9 terms
Chinese Food
bēi jīng kǎo yā
má pó dòu fu
jiǔ niàng xiǎo yuán zi
gū lǎo ròu
Peking Duck
Mapo tofu
little wine-brewed glue pudding
sweet and sour pork
bēi jīng kǎo yā
Peking Duck
má pó dòu fu
Mapo tofu
19 terms
Chinese Food
白饭
炒饭
炒面
báifàn
chǎofàn
miàn
chǎomiàn
白饭
báifàn
炒饭
chǎofàn
8 terms
Chinese Food
古老肉
米饭
炒饭
ròu
gŭ lăo ròu
mĭ fàn
chăo fàn
ròu
古老肉
gŭ lăo ròu
9 terms
Chinese Food
饺子
包子
面条
春卷
饺子
包子
18 terms
Chinese Food
米饭
炒饭
面条
mǐ fàn
chǎofàn
miàn tiáo
ròu
米饭
mǐ fàn
炒饭
chǎofàn
12 terms
Chinese I, Chinese food
米饭
面条
粽子
火锅
cooked rice
noodles
sticky rice wrapped in bamboo leaves
hot pot
米饭
cooked rice
面条
noodles
15 terms
Chinese Food
米饭
面条
饺子
烤鸭
米饭
面条
18 terms
Chinese Food
面条 (noodles)
米饭 (rice)
面包 (bread)
蔬菜 (vegetables)
miàn tiáo
mǐ fàn
miàn bāo
shū cài
面条 (noodles)
miàn tiáo
米饭 (rice)
mǐ fàn
34 terms
Food & Chinese Breakfast
三明治
汉堡包
热狗
炒饭
Sandwich (sānmíngzhì)
Hamburger (hànbǎobāo)
Hot Dog (règǒu)
Fried Rice (chǎofàn)
三明治
Sandwich (sānmíngzhì)
汉堡包
Hamburger (hànbǎobāo)
15 terms
Chinese food
炒面 Fried noodle
炒饭 Fried rice
米饭 Steamed rice
汤面 Noodle soup
Chǎomiàn
Chǎofàn
Mǐfàn
Tāngmiàn
炒面 Fried noodle
Chǎomiàn
炒饭 Fried rice
Chǎofàn
9 terms
Chinese Food
饺子
包子
面条
春卷
饺子
包子
16 terms
Chinese Food
(zhōngcān) 中餐
(kuàizi) 筷子
(húntùn) 馄饨
(bāozi) 包子
Chinese Food
Chopsticks
Wanton
Steamed Stuffed Bun
(zhōngcān) 中餐
Chinese Food
(kuàizi) 筷子
Chopsticks
36 terms
Chinese Food
猪肉
牛肉
zhūròu (pork)
niúròu (beef)
jī (chicken)
yā (duck)
猪肉
zhūròu (pork)
牛肉
niúròu (beef)
11 terms
Chinese Food
白饭
炒饭
bái fàn - white rice
tāng (soup)
miàn
chǎo fàn
白饭
bái fàn - white rice
tāng (soup)
33 terms
Chinese Food
vegetables, dishes, cuisine
cài
sour (suān)
(tián) sweet
(kǔ) bitter
vegetables, dishes, cuisine
cài
sour (suān)
8 terms
Chinese food
Apple
Mango
Watermelon
Grape
Apple
Mango
1 of 10