Study sets matching "chinese mandarin ni hao"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese mandarin ni hao"

20 terms
Chinese ni hao
One
Two
Three
Four
One
Two
12 terms
Ni Hao Chinese Pets
老鼠
老虎
兔子
Lǎoshǔ (rat; mouse)
niú (cow)
Lǎohǔ (tiger)
tùzi (rabbit)
老鼠
Lǎoshǔ (rat; mouse)
niú (cow)
9 terms
Chinese Ni Hao 1 The Chinese Language and country
pǔ tōng hùa
gúo yǔ
zhōng wén
hàn yǔ
the common language (that everyone speaks in China)
the language of the country (of China)
The language of China
The language of the han tribe (which is the dominant tribe in…
pǔ tōng hùa
the common language (that everyone speaks in China)
gúo yǔ
the language of the country (of China)
11 terms
Chinese Made Easy: Ni Hao
老师
experienced
teacher
teacher
early; morning
experienced
teacher
Ni Hao Pg. 50 Lesson 6 Mandarin
jia - familly
you - to have
ge - measure word
ba - father
jia - familly
you - to have
mandarin ni hao 1 chapter 2
you, nǐ
good, hǎo
I me, wǒ
is am are, shì
you, nǐ
good, hǎo
Mandarin Set 3 ( Ni Hao lesson 4)
Shei- Who? Whom?
Lao- Old
Ta- She version
Shi- Teacher, master
Shei- Who? Whom?
Lao- Old
7 terms
Mandarin Ni Hao 1 Chapter 2
你好
Hello - ni hao
You - ni
Good - hao
I - wo
你好
Hello - ni hao
You - ni
11 terms
Mandarin NiHao2: Lesson 6
多少钱
qián,money
kuài,MW for money
duōshǎoqián,how much money?
máo,10 cents
qián,money
kuài,MW for money
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.2
一切
妻子
玉红
用心
yí qiè ... everything, all
qī zi... wife (formal)
yù hóng ... a woman's name
yòng xīn ... attentive, diligent
一切
yí qiè ... everything, all
妻子
qī zi... wife (formal)
46 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 3.3
犹豫
零花
随身听
yóu yù ... hesitate, be indecisive
líng huā ... spend pocket money
cún ... save, deposit
suí shēn tīng... portable listening device
犹豫
yóu yù ... hesitate, be indecisive
零花
líng huā ... spend pocket money
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.1
有朋自远方来
远方
入乡随俗
学期
yǒu péng zì yuǎn fāng lái... A friend from afar
yuǎn fāng... distant place
rù xiāng suí sú... when in Rome, do as the Romans do
xué qī... term, semester
有朋自远方来
yǒu péng zì yuǎn fāng lái... A friend from afar
远方
yuǎn fāng... distant place
Lesson 2 mandarin Characters ni hao 3
bān; class
xiào; school
nǚ; woman, female
nán; man male
bān; class
xiào; school
24 terms
Happy Chinese Lesson 1- ni hao 你好
你 (ni)
好 (hao)
吗 (ma)
我 (wo)
you
good
a question word
my, me, self
你 (ni)
you
好 (hao)
good
12 terms
07-3 Ni Hao 1 Lesson 7 Chinese Zodiac-simplified
老鼠
老虎
兔子
(lǎoshǔ)... rat, mouse
(niú)... cow, ox
(lǎohǔ)... tiger
(tùzi)... rabbit, hare
老鼠
(lǎoshǔ)... rat, mouse
(niú)... cow, ox
Ni Hao Pg. 50 Lesson 6 Mandarin
jia - familly
you - to have
ge - measure word
ba - father
jia - familly
you - to have
mandarin ni hao 1 chapter 2
you, nǐ
good, hǎo
I, wǒ
plural, men
you, nǐ
good, hǎo
66 terms
mandarin ni hao 2 lesson 9 characters
天气
下雨
下雪
weather tiān qì
wind fēng
to rain xiàyǔ
to snow xiàxuě
天气
weather tiān qì
wind fēng
Chinese Ni Hao 1 The Chinese Language and country
áǐ
gúo yǔ
zhōng wén
hàn yǔ
the common language (that everyone speaks in China)
the language of the country (of China)
The language of China
The language of the han tribe (which is the
áǐ
the common language (that everyone speaks in China)
gúo yǔ
the language of the country (of China)
8 terms
Ni Hao 2 Unit 3 Directions in Chinese
前面
后面
左边
右边
front
behind
left
right
前面
front
后面
behind
20 terms
NiHao I_lesson 2_classroom expressions_elsie chang_English + Chinese
请进
请坐
站起来
不要说话
come in please
sit down please
stand up
do not talk
请进
come in please
请坐
sit down please
22 terms
Mandarin 6f pg. 82 lesson 9 book 1 ni hao
xǐhuān
yóuyǒung
qíchē
pǎobù
to like
swimming, to swim
cycling
running
xǐhuān
to like
yóuyǒung
swimming, to swim
12 terms
07-3 Ni Hao 1 Lesson 7 Chinese Zodiac-combo
老鼠(lǎoshǔ)
牛(niú)
老虎(lǎohǔ)
兔子(tùzi)
rat, mouse
cow, ox
tiger
rabbit, hare
老鼠(lǎoshǔ)
rat, mouse
牛(niú)
cow, ox
Chinese Ni Hao 2 lesson one
生日
今天
Shēngrì, birthday
Jīntiān, today
Yuè, month; moon
Hào, date
生日
Shēngrì, birthday
今天
Jīntiān, today
14 terms
Chinese Ni Hao 1 Lesson 4
马克
who, whom
Chinese for Mark
she, her
(exclamation)
who, whom
马克
Chinese for Mark
47 terms
Chinese Ni Hao 3 Chapter 2
Many
Less
Grade
How Many
duo... 多
shao... 少
nian ji... 年级
duo shao... 多少
Many
duo... 多
Less
shao... 少
14 terms
Mandarin Ni hao 1 Chapter 4 page 27
谁 - shei
马克 - make
她 - ta
? - a
Who
Mark
She
(An Exclamation)
谁 - shei
Who
马克 - make
Mark
14 terms
Chinese Ni hao 2 lesson 4
衣服
先生
西装
太太
Clothes
Mister/husband
Western style suit
Mrs/wife
衣服
Clothes
先生
Mister/husband
Ni Hao 2 Lesson 8 - Chinese Restaurant
菜单
点菜
麻婆豆腐
càidān - menu
diǎncài - to order food from a menu
diǎn - to order
mápódòufu - name of a hot and spicy bean curd dish
菜单
càidān - menu
点菜
diǎncài - to order food from a menu
14 terms
Chinese Ni Hao Lesson 1 Geography
特别行政区
自治区
省会
province
Special Administrative Region
Autonomous Regions
capital of a province
province
特别行政区
Special Administrative Region
20 terms
Chinese Y8 SL Ni Hao 1 Lesson 2
第二课
你好
lesson 2
hello!; how do you do?... (nǐ hǎo)
you... (nǐ)
good; well... (hǎo)
第二课
lesson 2
你好
hello!; how do you do?... (nǐ hǎo)
14 terms
NiHao 2 Lesson 8 : Famous Chinese Dishes
蛋炒饭
酸辣汤
蛋花汤
云吞汤
dàn chǎo fàn ; egg fried rice
suān là tāng ;hot & sour soup
dàn huā tāng ; egg drop soup
yún tūn tāng ; Wenton soup
蛋炒饭
dàn chǎo fàn ; egg fried rice
酸辣汤
suān là tāng ;hot & sour soup
15 terms
Mandarin Character Flashcards Lesson 4 Ni Hao 2
穿
clothes ; yī
clothes ; fú
to wear ; chuān
yellow; a surname ; huáng
clothes ; yī
clothes ; fú
Chinese NiHao 3 L2
女子中学
女校
男子中学
男校
Girl school
Girl school
Boy school
Boy school
女子中学
Girl school
女校
Girl school
40 terms
Ni Hao 2 Lesson 3 Vocabulary Mandarin 2
哪儿
家人
at, in, on; [indicating an action in progress]
[oral] where
family member
car, vehicle
at, in, on; [indicating an action in progress]
哪儿
[oral] where
37 terms
Chinese Ni Hao 2 Lesson 1
Today
The day after tomorrow
Why?
Time, moment
今天
后天
时候
Today
今天
The day after tomorrow
后天
53 terms
Ni Hao Chinese 2 "Visiting people"
to visit
free time
to play
video cassette
拜訪
錄影機
to visit
拜訪
free time
87 terms
Chinese Ni Hao 3: Lessons 6-9 Vocab
喉咙
发烧
bìng - illness/ to get sick
téng - ache;pain
hóulóng - throat
fāshāo - to have a fever
bìng - illness/ to get sick
téng - ache;pain
mandarin lesson 6 ni hao vocab quiz 1
bàifǎng
kòng
wánr
lùxiàngdài
to visit
free time
to play
video
bàifǎng
to visit
kòng
free time
Ni Hao Chinese 1 Lesson 4 (pinyin)
Who
Thanks
How many
Year of age
Shuì
Xie xie
Suì
Who
Shuì
Thanks
Xie xie
Chinese NiHao3 L2
女子中学
男女合校
等一
Girls high school
Co-ed school
Thousand
Section
女子中学
Girls high school
男女合校
Co-ed school
41 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 3.1-3.2
零花钱
流行
打工
zhèng... earn
líng huā qián... pocket money
liú xíng... popular
dǎ gōng... have a part time job
zhèng... earn
零花钱
líng huā qián... pocket money
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.2 (No Pinyin)
一切
妻子
玉红
用心
everything, all
wife (formal)
a woman's name
attentive, diligent
一切
everything, all
妻子
wife (formal)
46 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 3.3 (No Pinyin)
犹豫
零花
随身听
hesitate, be indecisive
spend pocket money
save, deposit
portable listening device
犹豫
hesitate, be indecisive
零花
spend pocket money
26 terms
Ni Hao 1 Lesson 8 I Can Speak Chinese - Vocabularies
汉语
中文
(huì, kuài)know how; be good at; be likely to; meeting; confe…
(shuō)speak; to say; to talk
Chinese (language speaking form)
(Zhōngwén) Chinese (language Written form)
(huì, kuài)know how; be good at; be likely to; meeting; confe…
(shuō)speak; to say; to talk
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.1 (No Pinyin)
有朋自远方来
远方
入乡随俗
学期
A friend from afar
distant place
when in Rome, do as the Romans do
term, semester
有朋自远方来
A friend from afar
远方
distant place
13 terms
CHINESE NI HAO 3 UNIT 6 part 3
个子
个性
随和
body build
curly hair
personality
amiable
个子
body build
curly hair
14 terms
NiHao 2 Lesson 8 part 2: Famous Chinese Dishes
蛋炒饭
酸辣汤
蛋花汤
云吞汤
dàn chǎo fàn ; egg fried rice
suān là tāng ;hot & sour soup
dàn huā tāng ; egg drop soup
yún tūn tāng ; Wenton soup
蛋炒饭
dàn chǎo fàn ; egg fried rice
酸辣汤
suān là tāng ;hot & sour soup
12 terms
CHINESE NI HAO 3 UNIT 6 part 1
各有千秋
好久不见
Each has its own merits
Long time no see
grow
alike
各有千秋
Each has its own merits
好久不见
Long time no see
12 terms
Mandarin Actions Ni Hao2 lesson1 colin beisler
看书
听音乐
说话
写字
Read book
Listen to music
Speak Dialect
Write Characters
看书
Read book
听音乐
Listen to music
1 of 10