Study sets matching "chinese ni hao characters meaning"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese ni hao characters meaning"

11 terms
Ni Hao 1 Chp 5 Voc 1 characters/pinyin -> meaning
誰的 (shéi de)
尺 (chǐ)
剪刀 (jiǎndāo)
筆 (bǐ)
-whose
-ruler
-scissors
-pen
誰的 (shéi de)
-whose
尺 (chǐ)
-ruler
20 terms
Ni Hao 2 Chp 3 Voc list 1B characters/pinyin -> meaning
在 (zài)
還 (还) (hái)
還有 (还有) (hái yǒu)
廁所 (厕所) (cèsuǒ)
be in/on/at
still, also
also, in addition, and
toilet
在 (zài)
be in/on/at
還 (还) (hái)
still, also
18 terms
Ni Hao 2 Chp 2 Vocabs List 1 : characters->pinyin/meaning
做功課 (做功课)
讀書 (读书)
寫字 (写字)
看漫畫 (看漫画)
(zuògōngkè) -Do homework
(dúshū) -study, go to school; read
(xiězì) -write, write characters
(kànmànhuà) -read comics
做功課 (做功课)
(zuògōngkè) -Do homework
讀書 (读书)
(dúshū) -study, go to school; read
20 terms
Ni Hao 2 Chp 2 Vocabs List 2 : characters->pinyin/meaning
起床
吃早飯(吃早饭)
上學(上学)
上課(上课)
-to get up, to get out of bed (qǐchuáng)
-to eat breakfast (chīzǎofàn)
-to go to school (shàngxué)
- to go to class, attend class; teach a class (shàngkè)
起床
-to get up, to get out of bed (qǐchuáng)
吃早飯(吃早饭)
-to eat breakfast (chīzǎofàn)
15 terms
NiHao2 ( character )
at, in, on ( zái )
to do, to make ( zuò )
under, down ( xià )
to write ( xiě )
at, in, on ( zái )
to do, to make ( zuò )
100 terms
Ni Hao 1 Chp 3 Numbers 1-100 (Chinese characters practice)
1
2
3
4
1
2
20 terms
Chinese ni hao
One
Two
Three
Four
One
Two
12 terms
Ni Hao Chinese Pets
老鼠
老虎
兔子
Lǎoshǔ (rat; mouse)
niú (cow)
Lǎohǔ (tiger)
tùzi (rabbit)
老鼠
Lǎoshǔ (rat; mouse)
niú (cow)
20 terms
NiHao II_lesson 4_colors_Pinyin + characters
颜色
红色
蓝色
黑色
yán sè color
hóng sè red
lán sè blue
hěi sè black
颜色
yán sè color
红色
hóng sè red
15 terms
Ni Hao book 3 characters
shi, to look at
bu, part
yi, meaning
si, to think
shi, to look at
bu, part
21 terms
NiHao I_lesson 1_simple characters
mù (tree)
yùe (moon)
shān (mountain)
rì (sun)
mù (tree)
yùe (moon)
9 terms
Chinese Ni Hao 1 The Chinese Language and country
pǔ tōng hùa
gúo yǔ
zhōng wén
hàn yǔ
the common language (that everyone speaks in China)
the language of the country (of China)
The language of China
The language of the han tribe (which is the dominant tribe in…
pǔ tōng hùa
the common language (that everyone speaks in China)
gúo yǔ
the language of the country (of China)
Ni Hao lesson 8 characters
town
to thank
all
to stir-fry
town
to thank
Lesson 5 Ni Hao- Characters
这zhè
那nà
什shén
么me
this
that
what
(word ending)
这zhè
this
那nà
that
20 terms
Ni Hao 1 Characters and English
Hello
you
I, me
good
你好
Hello
你好
you
Ni Hao Lesson 2 - Characters
再见
同学
同学们
老师
zàijiàn; goodbye
tóngxué; fellow student
tóngxué men; fellow students (plural)
lǎoshī; teacher
再见
zàijiàn; goodbye
同学
tóngxué; fellow student
ni hao lesson 5 characters
zhe, this
na, that
shen, what
word ending
zhe, this
na, that
15 terms
Ni Hao Lesson 9 Characters
wind; fēng
rain; yǔ
snow; xuě
hot; rè
wind; fēng
rain; yǔ
Ni Hao lesson 4-Characters
who, whom, shéi
she, her, tā
old, lǎo
teacher, shī
who, whom, shéi
she, her, tā
11 terms
Chinese Made Easy: Ni Hao
老师
experienced
teacher
teacher
early; morning
experienced
teacher
9 terms
Ni Hao 1L#7 Characters
宠 Chong
物 Wu
只 Zhi
狗 Gou
To Spoil, To Favor
Object
Measure Word
Dog
宠 Chong
To Spoil, To Favor
物 Wu
Object
75 terms
Ni Hao 3 Pinyin to Characters
Lian xi
She ji
Hu xiang
Tong chang
练习
设计
互相
通常
Lian xi
练习
She ji
设计
chap 2 ni hao recognize characters
到 前面 来
举手
上那人去
回 座位
come to the front / dáo qiànmian lái
raise your hand / jǔshǒu
where are you going?/ shàng nǎr qù
return to your seat / huí zuòwèi
到 前面 来
come to the front / dáo qiànmian lái
举手
raise your hand / jǔshǒu
chap 1 ni hao recognize characters
妈妈
study / xué
mother / mā
mother / māma
flax / má
study / xué
mother / mā
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.2
一切
妻子
玉红
用心
yí qiè ... everything, all
qī zi... wife (formal)
yù hóng ... a woman's name
yòng xīn ... attentive, diligent
一切
yí qiè ... everything, all
妻子
qī zi... wife (formal)
19 terms
Ni Hao 2 Chp 1 WTC characters
今天
month
day, the sun (for written form)
day, number (for spoken)
today
month
day, the sun (for written form)
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.1
有朋自远方来
远方
入乡随俗
学期
yǒu péng zì yuǎn fāng lái... A friend from afar
yuǎn fāng... distant place
rù xiāng suí sú... when in Rome, do as the Romans do
xué qī... term, semester
有朋自远方来
yǒu péng zì yuǎn fāng lái... A friend from afar
远方
yuǎn fāng... distant place
46 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 3.3
犹豫
零花
随身听
yóu yù ... hesitate, be indecisive
líng huā ... spend pocket money
cún ... save, deposit
suí shēn tīng... portable listening device
犹豫
yóu yù ... hesitate, be indecisive
零花
líng huā ... spend pocket money
Ni Hao 1L#07: Characters
Chǒng / Spoiled, to favor
Wù / Object, thing
Zhī / Measure word
Gǒu / Dog
Chǒng / Spoiled, to favor
Wù / Object, thing
19 terms
Ni Hao 1 Lesson 10 - simplified characters
朋友
眉毛
眼睛
鼻子
friend... (péngyǒu)
eyebrow... (méimao)
eye... (yǎnjing)
nose... (bí zi)
朋友
friend... (péngyǒu)
眉毛
eyebrow... (méimao)
23 terms
(Ni Hao) Characters list & Words and Expressions - 6
宠物
动物
它们
chǒngwù - pet; chǒng - to spoil, to favour;... wù - object, thing
dòngwù - animal; dòng-to move; wù - object, thing
tā - it
tāmen - they(plural of it), them (for things, animals, etc.)
宠物
chǒngwù - pet; chǒng - to spoil, to favour;... wù - object, thing
动物
dòngwù - animal; dòng-to move; wù - object, thing
30 terms
(Ni Hao) Characters list & words and expressions - 4
谁的
我的
你的
shéi de - whose; shéi - who
de - (a possessive particle used after pronoun/noun)
wǒ de - my, mine
nǐ de - your, yours
谁的
shéi de - whose; shéi - who
de - (a possessive particle used after pronoun/noun)
23 terms
(Ni Hao) Characters list & words and expressions - 3
欢迎
shéi - who, whom (a question word)... also pronounced shuí
a - an exclamation
tā - she, her
huānyíng - welcome
shéi - who, whom (a question word)... also pronounced shuí
a - an exclamation
30 terms
(Ni Hao) - Characters list &Words and Expressions - 5
爸爸
妈妈
哥哥
jiā - family, home
bàba - dad, father
māma - mom, mother
gēge - older brother
jiā - family, home
爸爸
bàba - dad, father
24 terms
Happy Chinese Lesson 1- ni hao 你好
你 (ni)
好 (hao)
吗 (ma)
我 (wo)
you
good
a question word
my, me, self
你 (ni)
you
好 (hao)
good
NiHao3 Lesson 3 characters
outside of school
bored
program
chart
课外
无聊
节目
outside of school
课外
bored
无聊
Ni Hao 1 Lesson 2- Characters
nî/you
hâo/good
wô/I,me
shì/is,am,are
nî/you
hâo/good
Ni Hao 1 Lesson 2 - Characters
you; nǐ
good; hǎo
I; wǒ
am/are shì
you; nǐ
good; hǎo
12 terms
07-3 Ni Hao 1 Lesson 7 Chinese Zodiac-simplified
老鼠
老虎
兔子
(lǎoshǔ)... rat, mouse
(niú)... cow, ox
(lǎohǔ)... tiger
(tùzi)... rabbit, hare
老鼠
(lǎoshǔ)... rat, mouse
(niú)... cow, ox
Ni Hao 1 Lesson 2 - Characters
You:Nǐ
Good:Hǎo
I, me: Wǒ
Is, am, are: Shì
You:Nǐ
Good:Hǎo
15 terms
Ni hao Book 2 Chapter 9 Characters
feng; wind
yu; rain
xue; snow
re; hot
feng; wind
yu; rain
15 terms
Ni Hao 2 Chapter 9 Characters
feng
yu
xue
re
feng
yu
23 terms
CHARACTERS Ni Hao 1 Lesson 9 Vocabulary
喜欢
游泳
骑车
跑步
to like
swimming, to swim
cycling, to ride a bicycle
running, to jog
喜欢
to like
游泳
swimming, to swim
Chinese Ni Hao 1 The Chinese Language and country
áǐ
gúo yǔ
zhōng wén
hàn yǔ
the common language (that everyone speaks in China)
the language of the country (of China)
The language of China
The language of the han tribe (which is the
áǐ
the common language (that everyone speaks in China)
gúo yǔ
the language of the country (of China)
8 terms
Ni Hao 2 Unit 3 Directions in Chinese
前面
后面
左边
右边
front
behind
left
right
前面
front
后面
behind
Ni Hao 1 Lesson 5-Characters
zhè
shén
me
zhè
20 terms
NiHao I_lesson 2_classroom expressions_elsie chang_English + Chinese
请进
请坐
站起来
不要说话
come in please
sit down please
stand up
do not talk
请进
come in please
请坐
sit down please
Ni Hao 2, Chap. 3, Characters
右边
上面
下面
里面
right; youbian
above; shangmian
under; xiamian
inside; limian
右边
right; youbian
上面
above; shangmian
1 of 10