Study sets matching "chinese ni hao"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese ni hao"

20 terms
Chinese ni hao
One
Two
Three
Four
One
Two
12 terms
Ni Hao Chinese Pets
老鼠
老虎
兔子
Lǎoshǔ (rat; mouse)
niú (cow)
Lǎohǔ (tiger)
tùzi (rabbit)
老鼠
Lǎoshǔ (rat; mouse)
niú (cow)
9 terms
Chinese Ni Hao 1 The Chinese Language and country
pǔ tōng hùa
gúo yǔ
zhōng wén
hàn yǔ
the common language (that everyone speaks in China)
the language of the country (of China)
The language of China
The language of the han tribe (which is the dominant tribe in…
pǔ tōng hùa
the common language (that everyone speaks in China)
gúo yǔ
the language of the country (of China)
11 terms
Chinese Made Easy: Ni Hao
老师
experienced
teacher
teacher
early; morning
experienced
teacher
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.2
一切
妻子
玉红
用心
yí qiè ... everything, all
qī zi... wife (formal)
yù hóng ... a woman's name
yòng xīn ... attentive, diligent
一切
yí qiè ... everything, all
妻子
qī zi... wife (formal)
46 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 3.3
犹豫
零花
随身听
yóu yù ... hesitate, be indecisive
líng huā ... spend pocket money
cún ... save, deposit
suí shēn tīng... portable listening device
犹豫
yóu yù ... hesitate, be indecisive
零花
líng huā ... spend pocket money
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.1
有朋自远方来
远方
入乡随俗
学期
yǒu péng zì yuǎn fāng lái... A friend from afar
yuǎn fāng... distant place
rù xiāng suí sú... when in Rome, do as the Romans do
xué qī... term, semester
有朋自远方来
yǒu péng zì yuǎn fāng lái... A friend from afar
远方
yuǎn fāng... distant place
12 terms
07-3 Ni Hao 1 Lesson 7 Chinese Zodiac-simplified
老鼠
老虎
兔子
(lǎoshǔ)... rat, mouse
(niú)... cow, ox
(lǎohǔ)... tiger
(tùzi)... rabbit, hare
老鼠
(lǎoshǔ)... rat, mouse
(niú)... cow, ox
24 terms
Happy Chinese Lesson 1- ni hao 你好
你 (ni)
好 (hao)
吗 (ma)
我 (wo)
you
good
a question word
my, me, self
你 (ni)
you
好 (hao)
good
6 terms
ni hao, ni hao!
nǐ hǎo
hǎo
dàjiā
you
hello
good
everybody
you
nǐ hǎo
hello
8 terms
Ni Hao 2 Unit 3 Directions in Chinese
前面
后面
左边
右边
front
behind
left
right
前面
front
后面
behind
Chinese Ni Hao 1 The Chinese Language and country
áǐ
gúo yǔ
zhōng wén
hàn yǔ
the common language (that everyone speaks in China)
the language of the country (of China)
The language of China
The language of the han tribe (which is the
áǐ
the common language (that everyone speaks in China)
gúo yǔ
the language of the country (of China)
20 terms
NiHao I_lesson 2_classroom expressions_elsie chang_English + Chinese
请进
请坐
站起来
不要说话
come in please
sit down please
stand up
do not talk
请进
come in please
请坐
sit down please
ni hao
喉咙
发烧
(bìng) illness; to become ill
(téng) to ache; sore; to love dearly
(Hóulóng) throat
(fāshāo) to have a fever
(bìng) illness; to become ill
(téng) to ache; sore; to love dearly
nǐ hǎo
nǐ hǎo 你好
Wǒ de míngzì shì 我的名字是...
yī 一
ér 二
Hello
My name is...
1
2
nǐ hǎo 你好
Hello
Wǒ de míngzì shì 我的名字是...
My name is...
Chinese Ni Hao 2 lesson one
生日
今天
Shēngrì, birthday
Jīntiān, today
Yuè, month; moon
Hào, date
生日
Shēngrì, birthday
今天
Jīntiān, today
14 terms
Chinese Ni Hao 1 Lesson 4
马克
who, whom
Chinese for Mark
she, her
(exclamation)
who, whom
马克
Chinese for Mark
47 terms
Chinese Ni Hao 3 Chapter 2
Many
Less
Grade
How Many
duo... 多
shao... 少
nian ji... 年级
duo shao... 多少
Many
duo... 多
Less
shao... 少
14 terms
Chinese Ni hao 2 lesson 4
衣服
先生
西装
太太
Clothes
Mister/husband
Western style suit
Mrs/wife
衣服
Clothes
先生
Mister/husband
20 terms
Chinese Y8 SL Ni Hao 1 Lesson 2
第二课
你好
lesson 2
hello!; how do you do?... (nǐ hǎo)
you... (nǐ)
good; well... (hǎo)
第二课
lesson 2
你好
hello!; how do you do?... (nǐ hǎo)
Ni Hao 2 Lesson 8 - Chinese Restaurant
菜单
点菜
麻婆豆腐
càidān - menu
diǎncài - to order food from a menu
diǎn - to order
mápódòufu - name of a hot and spicy bean curd dish
菜单
càidān - menu
点菜
diǎncài - to order food from a menu
11 terms
Ni hao
Envisage
Visage
Apparition
Perspicacious
To imagine; to conceive of
Face; facial expression
an unreal figure a ghost
wise; insightful; acutely intelligent
Envisage
To imagine; to conceive of
Visage
Face; facial expression
14 terms
NiHao 2 Lesson 8 : Famous Chinese Dishes
蛋炒饭
酸辣汤
蛋花汤
云吞汤
dàn chǎo fàn ; egg fried rice
suān là tāng ;hot & sour soup
dàn huā tāng ; egg drop soup
yún tūn tāng ; Wenton soup
蛋炒饭
dàn chǎo fàn ; egg fried rice
酸辣汤
suān là tāng ;hot & sour soup
87 terms
Chinese Ni Hao 3: Lessons 6-9 Vocab
喉咙
发烧
bìng - illness/ to get sick
téng - ache;pain
hóulóng - throat
fāshāo - to have a fever
bìng - illness/ to get sick
téng - ache;pain
14 terms
Chinese Ni Hao Lesson 1 Geography
特别行政区
自治区
省会
province
Special Administrative Region
Autonomous Regions
capital of a province
province
特别行政区
Special Administrative Region
41 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 3.1-3.2
零花钱
流行
打工
zhèng... earn
líng huā qián... pocket money
liú xíng... popular
dǎ gōng... have a part time job
zhèng... earn
零花钱
líng huā qián... pocket money
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.2 (No Pinyin)
一切
妻子
玉红
用心
everything, all
wife (formal)
a woman's name
attentive, diligent
一切
everything, all
妻子
wife (formal)
46 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 3.3 (No Pinyin)
犹豫
零花
随身听
hesitate, be indecisive
spend pocket money
save, deposit
portable listening device
犹豫
hesitate, be indecisive
零花
spend pocket money
37 terms
Chinese Ni Hao 2 Lesson 1
Today
The day after tomorrow
Why?
Time, moment
今天
后天
时候
Today
今天
The day after tomorrow
后天
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.1 (No Pinyin)
有朋自远方来
远方
入乡随俗
学期
A friend from afar
distant place
when in Rome, do as the Romans do
term, semester
有朋自远方来
A friend from afar
远方
distant place
26 terms
Ni Hao 1 Lesson 8 I Can Speak Chinese - Vocabularies
汉语
中文
(huì, kuài)know how; be good at; be likely to; meeting; confe…
(shuō)speak; to say; to talk
Chinese (language speaking form)
(Zhōngwén) Chinese (language Written form)
(huì, kuài)know how; be good at; be likely to; meeting; confe…
(shuō)speak; to say; to talk
Chinese NiHao 3 L2
女子中学
女校
男子中学
男校
Girl school
Girl school
Boy school
Boy school
女子中学
Girl school
女校
Girl school
13 terms
CHINESE NI HAO 3 UNIT 6 part 3
个子
个性
随和
body build
curly hair
personality
amiable
个子
body build
curly hair
Ni Hao Chinese 1 Lesson 4 (pinyin)
Who
Thanks
How many
Year of age
Shuì
Xie xie
Suì
Who
Shuì
Thanks
Xie xie
53 terms
Ni Hao Chinese 2 "Visiting people"
to visit
free time
to play
video cassette
拜訪
錄影機
to visit
拜訪
free time
12 terms
CHINESE NI HAO 3 UNIT 6 part 1
各有千秋
好久不见
Each has its own merits
Long time no see
grow
alike
各有千秋
Each has its own merits
好久不见
Long time no see
14 terms
NiHao 2 Lesson 8 part 2: Famous Chinese Dishes
蛋炒饭
酸辣汤
蛋花汤
云吞汤
dàn chǎo fàn ; egg fried rice
suān là tāng ;hot & sour soup
dàn huā tāng ; egg drop soup
yún tūn tāng ; Wenton soup
蛋炒饭
dàn chǎo fàn ; egg fried rice
酸辣汤
suān là tāng ;hot & sour soup
Chinese NiHao3 L2
女子中学
男女合校
等一
Girls high school
Co-ed school
Thousand
Section
女子中学
Girls high school
男女合校
Co-ed school
Ni Hao 1 Lesson 8 I Can Speak Chinese - Vocabularies
会 (huì, kuài)
说 (shuō)
中文 (Zhōngwén)
中国 (Zhōngguó)
know how; be good at; be likely to; meeting; conference, acco…
speak; to say; to talk
Chinese (language)
China
会 (huì, kuài)
know how; be good at; be likely to; meeting; conference, acco…
说 (shuō)
speak; to say; to talk
Nǐ hǎo
Nǐ hǎo
Nǐ hǎo ma?
Wǒ hěn hǎo
Nín guì xìng?
hello
How are you?
I'm fine.
What's your hononary name?
Nǐ hǎo
hello
Nǐ hǎo ma?
How are you?
12 terms
NiHao I_Lesson 7 Chinese Zodiac Animals - Pinyin
shǔ
niú
rat
ox
tiger
rabbit
shǔ
rat
niú
ox
14 terms
Ni Hao 4
马克
(sheí ) who
(mǎkè) Mark
(tā) she, her
(a) an exclamation
(sheí ) who
马克
(mǎkè) Mark
16 terms
Grade 11 Chinese ab initio - Lesson 1 Ni Hao
(nǐ) • you
(hǎo) • good; well; fine; OK
(ma) • interrogative particle for question expecting yes-no a…
(wǒ) • I; me
(nǐ) • you
(hǎo) • good; well; fine; OK
40 terms
ni hao lesson 3
走路
自行车
walk
walk
ride
bicycle
walk
走路
walk
16 terms
Ni Hao 3
(yī) one
(èr) two
(sān) three
(sì) four
(yī) one
(èr) two
62 terms
Ni Hao Chinese Lessons 5-10 Questions and Answers
这是什么?
那是什么?
这是橡皮。
那是尺。
What is this?
What is that?
This is a rubber.
That is a ruler.
这是什么?
What is this?
那是什么?
What is that?
20 terms
Ni Hao 2
你好
(nǐ hǎo ) hello
(nǐ) you - singular
(hǎo) good, well
(wǒ) I
你好
(nǐ hǎo ) hello
(nǐ) you - singular
Ni hao!
谢谢
不客气
什么
名字
xiexie: Thank you
bu keqi: You're welcome
shenme: What
mingzi: Name
谢谢
xiexie: Thank you
不客气
bu keqi: You're welcome
23 terms
Ni Hao 5
谁的
剪刀
(sheí de) whose
(chǐ) ruler
(jiǎndāo) scissors
(bǐ) pen
谁的
(sheí de) whose
(chǐ) ruler
11 terms
ni hao
Sa-wad-dee-(krub/kha)
Khun
Phom,Chun
Khob-khun
Ni hao
Ni
Wo
Xia xia
Sa-wad-dee-(krub/kha)
Ni hao
Khun
Ni
1 of 10