Study sets matching "chinese numbers"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese numbers"

Chinese Numbers
One
Two
Three
Four
One
Two
Chinese Numbers
one
two
three
four
one
two
39 terms
Chinese Numbers
零 (líng)
一 (yī)
二 (èr)
三 (sān)
...
零 (líng)
...
一 (yī)
100 terms
Chinese Numbers
1
2
3
4
1
2
24 terms
Chinese Numbers
1 (Yī)
2 (Èr)
3 (Sān)
4 (Sì)
1 (Yī)
2 (Èr)
Chinese numbers
一(yī)
二(èr) ... 四十 (sìshí) ... 四十一 (sìshíyī)... 四十二 (…
三(sān)
四 (sì)
one
two
three
four
一(yī)
one
二(èr) ... 四十 (sìshí) ... 四十一 (sìshíyī)... 四十二 (…
two
Chinese Numbers
0
1
2
3
0
1
Chinese Numbers
one (1)
two (2)
Three (3)
Four (4)
èr
sān
one (1)
two (2)
èr
Chinese Numbers
One
Two
Three
Four
One
Two
11 terms
Chinese Numbers
0
1
2
3
líng
èr
sān
0
líng
1
11 terms
Chinese Numbers
one
two
three
four
one
two
13 terms
Chinese Numbers
One
Two
Three
Four
One
Two
16 terms
Chinese Numbers
0
0
1
2
0
0
10 terms
Chinese Numbers
èr
sān
1
2
3
4
1
èr
2
20 terms
Chinese - Numbers
One... 1... yī
Two... 2... èr
Three... 3... sān
Four... 4... sì
One... 1... yī
Two... 2... èr
30 terms
Chinese Numbers
零 (líng)
一 (yī)
二 (èr)
三 (sān)
zero
one
two
three
零 (líng)
zero
一 (yī)
one
37 terms
Chinese Numbers
零 (líng)
一 (yī)
二 (èr)
三 (sān)
zero
one
two
three
零 (líng)
zero
一 (yī)
one
29 terms
Chinese Numbers
零 (líng)
一 (yī)
二 (èr)
三 (sān)
0
1
2
3
零 (líng)
0
一 (yī)
1
5 terms
Chinese Numbers
One
Two
Three
Four
Yi
Er
San
Si
One
Yi
Two
Er
Chinese Numbers
零 (líng)
一 (yī)
二 (èr)
三 (sān)
zero
one
two
three
零 (líng)
zero
一 (yī)
one
37 terms
Chinese Numbers
零 (líng)
一 (yī)
二 (èr)
三 (sān)
zero
one
two
three
零 (líng)
zero
一 (yī)
one
10 terms
Chinese Numbers
1
2
3
4
1
2
35 terms
Chinese Numbers
零 (líng)
三 (sān)
四 (sì)
五 (wǔ)
zero
three
four
five
零 (líng)
zero
三 (sān)
three
Chinese Numbers
1
2
3
4
1
2
Chinese numbers.
One
Two
Three
Four
One
Two
6 terms
chinese numbers
yi
er
san
si
un
deux
trois
quatre
yi
un
er
deux
Chinese numbers
One
Two
Three
Four
One
Two
22 terms
Chinese Numbers
1, yi
2, er
0, ling
3, san
(Say the English and Chinese name for the number)
(Say the English and Chinese name for the number)
(Say the English and Chinese name for the number) CIRCLE
(Say the English and Chinese name for the number)
1, yi
(Say the English and Chinese name for the number)
2, er
(Say the English and Chinese name for the number)
10 terms
chinese numbers
èr
sān
èr
11 terms
Chinese Numbers
零 (0)
líng
èr
sān
零 (0)
líng
20 terms
chinese numbers
one
two
three
four
one
two
Chinese Numbers
one
two
three
four
one
two
15 terms
Chinese Numbers
中文數字... Chinese Numbers
零: 0
一: 1
二: 2
zhōng wén shù zì
líng
èr
中文數字... Chinese Numbers
zhōng wén shù zì
零: 0
líng
13 terms
Chinese Numbers
1
2
3
4
1
2
17 terms
Chinese Numbers
yī... 一
èr ... 二
sān... 三
sì... 四
one
two
three
four
yī... 一
one
èr ... 二
two
20 terms
Chinese Numbers
零 (0)
líng
èr
sān
零 (0)
líng
Chinese Numbers
1
2
3
4
1
2
20 terms
Chinese Numbers
1
2
3
4
1
2
Chinese Numbers
1
2
3
4
1
2
20 terms
Chinese numbers
one
two
three
four
one
two
Chinese Numbers
one
two
three
four
one
two
37 terms
Chinese Numbers
零 (líng)
一 (yī)
二 (èr)
三 (sān)
...
零 (líng)
...
一 (yī)
20 terms
Chinese Numbers
1
2
3
4
1
2
20 terms
Chinese numbers
十七
10
17
3
2
10
十七
17
40 terms
Chinese Numbers
1
2
3
4
1
2
18 terms
Chinese Numbers
0
1
2
3
0
1
Chinese Numbers
líng
èr
sān
líng
10 terms
Chinese Numbers
yi
er
san
si
one
two
three
four
yi
one
er
two
31 terms
Chinese Numbers
零 (líng)
一 (yī)
二 (èr)
三 (sān)
零 (líng)
一 (yī)
47 terms
Chinese Numbers
yī or 一
èr or 二
sān or 三
sì or 四
1
2
3
4
yī or 一
1
èr or 二
2
4 of 10