Study sets matching "chinese pinyin ni hao"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese pinyin ni hao"

Ni Hao Chinese 1 Lesson 4 (pinyin)
Who
Thanks
How many
Year of age
Shuì
Xie xie
Suì
Who
Shuì
Thanks
Xie xie
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.2 (No Pinyin)
一切
妻子
玉红
用心
everything, all
wife (formal)
a woman's name
attentive, diligent
一切
everything, all
妻子
wife (formal)
46 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 3.3 (No Pinyin)
犹豫
零花
随身听
hesitate, be indecisive
spend pocket money
save, deposit
portable listening device
犹豫
hesitate, be indecisive
零花
spend pocket money
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.1 (No Pinyin)
有朋自远方来
远方
入乡随俗
学期
A friend from afar
distant place
when in Rome, do as the Romans do
term, semester
有朋自远方来
A friend from afar
远方
distant place
20 terms
Ni Hao 2 (no pinyin)
你好
hello
you - singular
good, well
I
你好
hello
you - singular
19 terms
Ni Hao 6 with pinyin
爸爸
妈妈
哥哥
(jiā ) family, home
(bàba ) dad
(māma ) mom
(gēge ) older brother
(jiā ) family, home
爸爸
(bàba ) dad
12 terms
NiHao I_Lesson 7 Chinese Zodiac Animals - Pinyin
shǔ
niú
rat
ox
tiger
rabbit
shǔ
rat
niú
ox
20 terms
Ni Hao 7 without pinyin
宠物
pet
mw for most mammals and birds
dog
mw for horses
宠物
pet
mw for most mammals and birds
19 terms
Ni Hao 6 without pinyin
爸爸
妈妈
哥哥
family, home
dad
mom
older brother
family, home
爸爸
dad
20 terms
Ni Hao 7 with pinyin
宠物
(chǒngwù ) pet
(zhī ) mw for most mammals and birds
(gǒu ) dog
(pǐ ) mw for horses
宠物
(chǒngwù ) pet
(zhī ) mw for most mammals and birds
10 terms
NiHao Book1 L3 Numerals (Chinese & pinyin)
èr
sān
èr
16 terms
Ni Hao 3--no pinyin
one
two
three
four
one
two
23 terms
Ni Hao 2--no pinyin
你好
people
mountain
mouth
hello
people
mountain
19 terms
Ni Hao 9 with pinyin
喜欢
游泳
骑车
跑步
(xǐ huān ) to like
(yóu yǒng ) to swim
(qí chē ) cycling
(pǎo bù ) running
喜欢
(xǐ huān ) to like
游泳
(yóu yǒng ) to swim
19 terms
Ni Hao 9 without pinyin
喜欢
游泳
骑车
跑步
to like
to swim
cycling
running
喜欢
to like
游泳
to swim
19 terms
Ni Hao 8 without pinyin
汉语
中国
be able to
to speak
Chinese language
China
be able to
to speak
19 terms
Ni Hao 8 with pinyin
汉语
中国
(huì ) be able to
(shuō ) to speak
(hànyǔ ) Chinese language
(zhōngguó ) China
(huì ) be able to
(shuō ) to speak
14 terms
Ni Hao 4 (no pinyin)
马克
who
Mark
she, her
an exclamation
who
马克
Mark
87 terms
Ni Hao 2-6a (no pinyin) For Review
你好
hello
you - singular
good, well
I
你好
hello
you - singular
16 terms
Ni Hao Lesson 7 - Pinyin
宠物
chong wu
gou
mao
she
宠物
chong wu
gou
20 terms
Chinese ni hao
One
Two
Three
Four
One
Two
41 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 3.1-3.2 (No Pinyin)
零花钱
流行
打工
earn
pocket money
popular
have a part time job
earn
零花钱
pocket money
12 terms
Ni Hao Chinese Pets
老鼠
老虎
兔子
Lǎoshǔ (rat; mouse)
niú (cow)
Lǎohǔ (tiger)
tùzi (rabbit)
老鼠
Lǎoshǔ (rat; mouse)
niú (cow)
20 terms
Ni Hao 1 Less 7 Pinyin Gaido
chǒngwù
zhī
gǒu
pet
measure word for some animals (dogs, cats,birds)
dog
measure word for horse
chǒngwù
pet
zhī
measure word for some animals (dogs, cats,birds)
58 terms
Ni Hao 6 7 & 8 without pinyin
爸爸
妈妈
哥哥
family, home
dad
mom
older brother
family, home
爸爸
dad
16 terms
NiHao1 Lesson 9 Voc in pinyin
yùn dòng
yóu yǒng
qí chē
pǎo bù
n./ v. exercise; workout
v. to swim
v. to ride bike
v. to run, jog
yùn dòng
n./ v. exercise; workout
yóu yǒng
v. to swim
75 terms
Ni Hao 3 Pinyin to Characters
Lian xi
She ji
Hu xiang
Tong chang
练习
设计
互相
通常
Lian xi
练习
She ji
设计
9 terms
Chinese Ni Hao 1 The Chinese Language and country
pǔ tōng hùa
gúo yǔ
zhōng wén
hàn yǔ
the common language (that everyone speaks in China)
the language of the country (of China)
The language of China
The language of the han tribe (which is the dominant tribe in…
pǔ tōng hùa
the common language (that everyone speaks in China)
gúo yǔ
the language of the country (of China)
25 terms
Ni Hao 1 Lesson 8-pinyin
中国
澳大利亚
英国
美国
Zhōngguó
Àodàlìyà
Yīngguó
Měiguó
中国
Zhōngguó
澳大利亚
Àodàlìyà
21 terms
Ni hao 1 lesson 7 -pinyin
宠物
chǒng wù
zhī
gǒu
宠物
chǒng wù
zhī
24 terms
Ni hao 3 Travelling without Pinyin
打算
参加
旅行
to plan
want
participate; join in
travel
打算
to plan
want
11 terms
Ni Hao 1 Chp 5 Voc 1 characters/pinyin -> meaning
誰的 (shéi de)
尺 (chǐ)
剪刀 (jiǎndāo)
筆 (bǐ)
-whose
-ruler
-scissors
-pen
誰的 (shéi de)
-whose
尺 (chǐ)
-ruler
22 terms
Ni hao 1 lesson 9 - pinyin to english
wèi
hâo ma
hâo a
hey!
to go
ok? (an expression to ask for agreement)
good! (agreeing)
wèi
hey!
to go
11 terms
Chinese Made Easy: Ni Hao
老师
experienced
teacher
teacher
early; morning
experienced
teacher
17 terms
Ni Hao 1 Lesson 5-pinyin
谁的
剪刀
shéi de
chǐ
jiān dāo
谁的
shéi de
chǐ
31 terms
Ni hao 1 Lesson 9-pinyin
喜欢
跑步
xǐ huān
pǎo
pǎo bù
lán
喜欢
xǐ huān
pǎo
34 terms
Ni Hao 1 Lesson 11-pinyin
饿
cài
è
xiǎng
cài
饿
è
34 terms
Ni Hao Book 2 Lesson 8 (Pinyin)
光临
菜单
点菜
古老肉
guānglín
càidān
diǎn cài
gǔlǎoròu
光临
guānglín
菜单
càidān
Ni Hao 2 Chap. 3 Pinyin
Na; 哪
Er; 儿
Che; 车
Qian; 前
Where
(Word ending) son
Car
Front
Na; 哪
Where
Er; 儿
(Word ending) son
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.2
一切
妻子
玉红
用心
yí qiè ... everything, all
qī zi... wife (formal)
yù hóng ... a woman's name
yòng xīn ... attentive, diligent
一切
yí qiè ... everything, all
妻子
qī zi... wife (formal)
39 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 2.1
有朋自远方来
远方
入乡随俗
学期
yǒu péng zì yuǎn fāng lái... A friend from afar
yuǎn fāng... distant place
rù xiāng suí sú... when in Rome, do as the Romans do
xué qī... term, semester
有朋自远方来
yǒu péng zì yuǎn fāng lái... A friend from afar
远方
yuǎn fāng... distant place
46 terms
Chinese 4: Ni Hao Lesson 3.3
犹豫
零花
随身听
yóu yù ... hesitate, be indecisive
líng huā ... spend pocket money
cún ... save, deposit
suí shēn tīng... portable listening device
犹豫
yóu yù ... hesitate, be indecisive
零花
líng huā ... spend pocket money
23 terms
Ni hao 1 lesson 9 - pinyin to english
wèi
hǎo ma
hǎo a
hey!
to go
ok? (an expression to ask for agreement)
good! (agreeing)
wèi
hey!
to go
21 terms
Ni Hao 1 My Family (Sentences in Pinyin)
Wǒ jiā yǒu qī gèrén,
Wǒ yǒu gēgē hé jiějiě;
Wǒ yǒu bàba hé māmā.
Yěyǒu dìdì hé mèimei。
My family has seven people.
I have a brother and an elder sister.
I have dad and mum.
I also have a younger brother and a younger sister.
Wǒ jiā yǒu qī gèrén,
My family has seven people.
Wǒ yǒu gēgē hé jiějiě;
I have a brother and an elder sister.
12 terms
07-3 Ni Hao 1 Lesson 7 Chinese Zodiac-simplified
老鼠
老虎
兔子
(lǎoshǔ)... rat, mouse
(niú)... cow, ox
(lǎohǔ)... tiger
(tùzi)... rabbit, hare
老鼠
(lǎoshǔ)... rat, mouse
(niú)... cow, ox
24 terms
Happy Chinese Lesson 1- ni hao 你好
你 (ni)
好 (hao)
吗 (ma)
我 (wo)
you
good
a question word
my, me, self
你 (ni)
you
好 (hao)
good
16 terms
Ni hao book 1 unit 10 pinyin
péngyou
méimao
yǎnjing
bízi
Friend
Eyebrow
Eyes
Nose
péngyou
Friend
méimao
Eyebrow
19 terms
Ni Hao III L1 School Subjects-No Pinyin
中文
英文
数学
subject, lesson, class
Chinese
English
Math
subject, lesson, class
中文
Chinese
14 terms
Ni Hao 1 L2 Pronouns-No Pinyin
you (singular)
I, me
he, him
she, her
you (singular)
I, me
31 terms
Ni Hao 2-L1-Months-no pinyin
明天
今天
后天
昨天
Tomorrow
Today
The day after tomorrow
Yesterday
明天
Tomorrow
今天
Today
1 of 10