How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "chinese pinyin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese pinyin"

33 terms
Chinese(pinyin)
bird
fish
dog
cat
Niǎo
Gǒu
Māo
bird
Niǎo
fish
307 terms
Chinese-Pinyin
红色
黄色
绿色
黑色
hóng sè
huáng sè
lǜ sè
hēi sè
红色
hóng sè
黄色
huáng sè
38 terms
CHINESE- PINYIN
你好
中文
nǐ hǎo
zhōng wén
57 terms
Chinese pinyin
bō (b~)
pō (p~)
mō (m~)
fō (f~)
bō (b~)
pō (p~)
11 terms
Chinese Pinyin
xīn
xīng
qīn
qīng
xīn
xīng
qīn
qīng
xīn
xīn
xīng
xīng
10 terms
Chinese pinyin
hóng sè
lǜ sè
hēi sè
kā fēi sè
red
green
black
brown
hóng sè
red
lǜ sè
green
17 terms
Sports Chinese-pinyin-picture
打篮球 da lan qiu
打网球 da wang qiu
打排球 da pai qiu
打乒乓球 da ping pang qiu
打篮球 da lan qiu
打网球 da wang qiu
12 terms
Basic Chinese- Colour(Pinyin)
hóng sè
lǜ sè
huáng sè
lán sè
hóng sè
lǜ sè
17 terms
Sports Chinese-pinyin-picture
打篮球
打网球
打排球
打乒乓球
dǎ lán qiú
dǎ wǎng qiú
dǎ pái qiú
dǎ pīng pāng qiú
打篮球
dǎ lán qiú
打网球
dǎ wǎng qiú
57 terms
Common Words in Chinese and Pinyin
black (hēi)
white (bái)
red (hóng)
blue (lán)
black (hēi)
white (bái)
10 terms
Clothes in Chinese Pinyin
màozi
xiézi
kùzi
qúnzi
màozi
xiézi
33 terms
Chinese Pinyin - Verbs
chī
xiǎng
mǎi
to eat
to drink
to want + verb
to buy
chī
to eat
to drink
12 terms
Basic Chinese- Colour(Pinyin)
hóng sè
lǜ sè
huáng sè
lán sè
hóng sè
lǜ sè
49 terms
Chinese pinyin
bō (b)
pō (p)
mō (m)
fō (f)
b
p
m
f
bō (b)
b
pō (p)
p
12 terms
Chinese Zodiac Animals - Pinyin
shǔ
niú
rat
ox
tiger
rabbit
shǔ
rat
niú
ox
36 terms
chinese pinyin
暑假
夏令营
转眼间
假期
shujia
xialingying
zhuanyanjian
jiaqi
暑假
shujia
夏令营
xialingying
27 terms
Chinese pinyin
浪漫
个性
外表
勇敢
lang man
gexing
waibiao
yonggan
浪漫
lang man
个性
gexing
9 terms
Chinese Family Members (Pinyin)
Jiārén
Bàba
Māmā
gē ge
家人
爸爸
妈妈
哥哥
Jiārén
家人
Bàba
爸爸
51 terms
Chinese Pinyin
Hello
What's your name?
My name is...
Thank you
Nǐ hǎo
Nǐ jiào shénme míngzi?
Wǒ jiào...
Xièxie
Hello
Nǐ hǎo
What's your name?
Nǐ jiào shénme míngzi?
49 terms
Chinese pinyin
bō (b)
pō (p)
mō (m)
fō (f)
b
p
m
f
bō (b)
b
pō (p)
p
29 terms
Chinese Pinyin
b
p
m
f
bo
po
mo
fo
b
bo
p
po
105 terms
Chinese pinyin
qǐng
jìn
zuò
please
to enter
to sit
to drink
qǐng
please
jìn
to enter
Chinese pinyin
Hello
Good bye
How are you?
I am good
nǐ hǎo
Zàijiàn
Nǐ hǎo ma
Wǒ hěn hǎo
Hello
nǐ hǎo
Good bye
Zàijiàn
11 terms
Mandarin Chinese - Colors - Pinyin
lǜ sè
hēi sè
fĕn hóng sè
huáng sè
green
black
pink
yellow
lǜ sè
green
hēi sè
black
11 terms
Chinese pinyin
起床
吃早饭
去上学
吃午饭
get up
eat breakfast
go to school
eat lunch
起床
get up
吃早饭
eat breakfast
47 terms
Chinese Fruits, Pinyin and English
píngguǒ
xìngzi
èlí
xiāngjiāo
apple
apricot
avocado
banana
píngguǒ
apple
xìngzi
apricot
8 terms
Chinese Pinyin
爸爸
妈妈
爷爷
奶奶
Dad
Mom
Grandpa
Grandma
爸爸
Dad
妈妈
Mom
10 terms
Countries in Chinese characters and pinyin
美国
中国
加拿大
英国
USA... (Měiguó)
China... (Zhōngguó)
Canada... (Jiānádà)
UK... (Yīngguó)
美国
USA... (Měiguó)
中国
China... (Zhōngguó)
8 terms
Chinese tones _ pinyin
ā
á
ǎ
à
first tone_一声
second tone_二声
third tone_三声
fourth tone_四声
ā
first tone_一声
á
second tone_二声
13 terms
Chinese Pinyin
h-
q-
X-
zh
the h sound in high, but guttural
the ch in cheap
sounds like she
Ju in junk
h-
the h sound in high, but guttural
q-
the ch in cheap
8 terms
Chinese pinyin
wǒ 我
nǐ 你
tā 他
tā 她
me
you
he
she
wǒ 我
me
nǐ 你
you
20 terms
Pinyin Chinese
你好(nǐ hāo)
你(nǐ)
好(hǎo)
我(wǒ)
hello, how do you do
you
good well
I, me
你好(nǐ hāo)
hello, how do you do
你(nǐ)
you
18 terms
Chinese Pinyin
You
Good
Again
To see or to meet
You
Good
13 terms
Chinese Pinyin
Mao
Shouji
Dianhua
Haoma
Cat
Cell phone
Telephone
(Telephone or street) number
Mao
Cat
Shouji
Cell phone
91 terms
Chinese Pinyin
older brother
younger brother
older sister
younger sister
ɡē ɡe
dì di
jiě jie
mèi mei
older brother
ɡē ɡe
younger brother
dì di
13 terms
Chinese Pinyin
Hello
Good-bye
Class (when used by teacher)
(to make word plural)
你好
再见
同学
Hello
你好
Good-bye
再见
28 terms
Chinese Pinyin
zài
zuò
xiàqí
chá
下棋
zài
zuò
17 terms
Sports Chinese-pinyin-picture
打篮球
打网球
打排球
打乒乓球
打篮球
打网球
10 terms
Chinese food (Pinyin - Pic)
Chī
Jiǎo zi
Chǎo fàn
Chī
30 terms
Chinese pinyin
Liù
Dāo
Liù
11 terms
Chinese to Pinyin
你好
请问
你贵姓
我姓
ni hao
qing wen
ni gui xing
wo xing
你好
ni hao
请问
qing wen
20 terms
Chinese Mandarin pinyin music
yīnyuè
tīng
tīng yīnyuè
music
to listen
to listen to music
songs
yīnyuè
music
tīng
to listen
31 terms
Pinyin-Chinese
fáng zi
fáng jiān
房子
房间
fáng zi
房子
9 terms
Chinese Chapter 9 (Pinyin)
De
Jiā
Zhè
Yǒu
Posessive Particle
Family, House
This
To Have
De
Posessive Particle
Jiā
Family, House
10 terms
Drinks in Chinese & Pinyin (Test)
豆浆
咖 啡
绿茶
dòu jīang
kā fēi
lǜ chá
豆浆
dòu jīang
6 terms
chinese pinyin
little
a long time
preatty good
to want to
xiǎo
hǎo jiǔ
búcuò
xiǎng
little
xiǎo
a long time
hǎo jiǔ
10 terms
Chinese Greetings (Chinese-Pinyin)
你好
老师好
你好吗
我很好
nǐ hǎo
lǎo shī hǎo
nǐ hǎo ma
wǒ hěn hǎo
你好
nǐ hǎo
老师好
lǎo shī hǎo
40 terms
Chinese Pinyin
Person
Knife
Power
Right Hand
Rén
Dāo
Yòu
Person
Rén
Knife
Dāo
8 terms
Chinese Pinyin
Swimming
Biking
Eating
Horse riding
Yóu yông
Qí zìxíng chē
Chī dōng xī
Qí mâ
Swimming
Yóu yông
Biking
Qí zìxíng chē
53 terms
53 Chinese with Pinyin
difficulty, trouble
people's police / police
sentence
words
困难 (kùnnán)
民警 / 警察 (mínjǐng / jǐngchá)
句 (jù)
话 (huà)
difficulty, trouble
困难 (kùnnán)
people's police / police
民警 / 警察 (mínjǐng / jǐngchá)
1 of 10